Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 07.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на седми декември две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 259 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 18-0283-000249/27.09.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна са наложени на С.К.С. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП;глоба в размер на 50/петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.175 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено при неизяснена и противоречива фактическа обстановка.Моли се съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,представлява се от упълномощен защитник,който изразява становище,че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно и се иска отмяната му поради допуснати нарушения на процесуалните и материалните норми.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

Каварненска Районна прокуратура редовно призовани не изпращат представител.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

Видно от обжалваното Наказателно постановление № 18-0283-000249/27.09.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение Д452213/26.08.2018г.Наказателното постановление е съставено за това, че на 26.08.2018г. в 22.39ч. в гр.*** по улица „***“ пред кафе „***“,в посока към светофара С.К.С. ЕГН ********** с адрес ***,управлява лек автомобил-***с рег.номер ***,като предна регистрационна табела не е поставена на определеното за това място.Управляваното МПС не е предоставено на ГТП.С оглед констатираните нарушения на жалбоподателя са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП;глоба в размер на 50/петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.175 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП.

Установява се, че със заповед № 8121з-515/14.05.2018г. Министърът на вътрешните работи е определил актове за установяване на административни нарушения да съставят следните длъжностни лица: държавните служители от структурните звена „Пътна полиция” и „Пътен контрол”, полицейските и младши полицейските инспектори, командирите на отделения от структурните звена „Охранителна полиция” на обслужваната от тях територия.Със заповедта са определени и длъжностните лица, които могат да издават наказателни постановления, като са посочени и началниците на районни полицейски управления.

В хода на проведеното съдебно производство са разпитани свидетелите А.И.А. и С.А.С..Фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП се потвърждава от разпитаните по делото свидетели,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.Видно от показанията на горепосочените свидетели,към момента на проверката от контролните органи се установило,че предната регистрационна табела на лек автомобил-***с рег.номер *** е била поставена в купето на автомобила върху таблото на предното стъкло.

При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за  основателна.

         При проверка на законосъобразността на наказателното постановление по отношение на отделните правни основания и наложените въз основа на тях административни наказания съдът констатира следното:

            По т.1 от наказателното постановление, с което на основание чл.185 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 20.00 лева за извършено нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДвП.     

Относно посоченото нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДвП настоящия съдебен състав счита,че в конкретния случай от събраните доказателства  е налице съответствие  между фактическата обстановка констатирана от контролния орган и правната квалификация дадена от административнонаказващия орган на обективираното в АУАН и НП административно нарушение.Разпоредбата на чл.147 ал.1 от ЗДвП/в сила от 20.05.2018г.,т.е в действащата редакция към момента на установяване на нарушението/   е императивна,което ясно личи от  липса на законодателни отклонения и изключения от нея,т.е след като МПС е регистрирано,с изключение на изчерпателно посочените изключения,сред които не попада автомобила на жалбоподателя,то подлежи на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата му изправност.Установи се от показанията на актосъставителя А.А.,че автомобилът управляван от жалбоподателя е  следвало да премине ГТП,но тъй като не е изпълнено това задължение,към датата на проверката-26.08.2018г. е налице извършено нарушение.Налице е законово основание за налагане предвидената санкция-чл.181 т.1 от ЗДвП,според която  наказва се с глоба от 50 лева собственик или длъжностно лице,което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед.При така посоченото се установява,че жалбоподателят като водач но несобственик  на автомобила от една страна не е субект на нарушението.От друга страна наказващият орган неправилно в НП е посочил санкционната норма,отнасяща се за този вид нарушения/посочен е чл.185 от ЗДвП определящ санкция в размер на 20 лева за нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове,за което не е предвидено друго наказание/.Очевидно е допуснато нарушение на чл.57 ал.1 т.7 от ЗАНН,като в НП неправилно е определен и посочен размера на наказанието,както и санкционната норма.Допуснатото нарушение е самостоятелно основание за отмяна на НП в тази му част.

По т.2 от наказателното постановление, с което на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 50/петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за извършено нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП,Съдът намира, че авторите на АУАН и НП са компетентни длъжностни лица по смисъла на ЗМВР,съгласно заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи.При съставяне на акта и издаване на НП  не са допуснати съществени процесуални нарушения.АУАН и НП съдържат всички реквизити  по чл.42 и чл.57 от ЗАНН и по-конкретно в АУАН са отразени  правнорелевантните факти отразяващи състава на вмененото във вина нарушение.В съдържанието на НП изпълнителното деяние е индивидуализирано в необходимата и достатъчна степен и от фактическа и правна страна,чрез точно словесно описание на поведението,с което е осъществен състава на нарушението и с посочване на законовата разпоредба установяваща задължение неизпълнението на което  представлява административно нарушение по ЗДвП.

При оценката на характера на деянието настоящия състав на съда счита,че фактическите рамки при които е осъществено  конкретното деяние го определят като „маловажен случай“ по смисъла на дадената в чл.93 т.9 от НК дефиниция.Съгласно чл.93 т.9 от НК един от критериите за определяне  на едно деяние като „маловажен случай“ е липсата или незначителността на вредоносните последици.По делото не бяха представени  никакви доказателства,касаещи настъпил вредоносен резултат.Атакуваното наказателно постановление е издадено от наказващия орган  в нарушение на чл.53 ал.1 от ЗАНН,която разпоредба  задължава последния да извърши задълбочена проверка  за приложението на чл.28 от ЗАНН.От показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели А.И.А. и С.А.С. се установява,че в действителност жалбоподателят е обяснил именно това,което е изложил в жалбата,че при дърпане на автомобила въжето се е скъсало и е съборило предния регистрационен номер и той го е поставил на видимо място,а именно на предното панорамно стъкло,за да може да се вижда от контролните органи,а и от другите участници в движението,ако се наложи по някакъв начин да се индивидуализира автомобила по време на неговото движение.На следващо място жалбоподателя не е застрашил други участници в движението и по никакъв начин не е създал опасност за движението.

В този смисъл съдът намира,че в случая наказващият орган е следвало да съобрази горните обстоятелства и да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН като не наказва нарушителя,а го предупреди,че при повторно такова нарушение ще бъде санкциониран.Ето защо съдът счита,че посоченото по-горе наказателно  постановление следва да бъде отменено изцяло поради противоречие с материалния закон/ТР № 1/2007г. на ОСНК на ВКС/.

Предвид гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

                                                 Р   Е   Ш   И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0283-000249/27.09.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна са наложени на С.К.С. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания:-глоба в размер на 20/двадесет/лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП;глоба в размер на 50/петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.175 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП,поради противоречие с материалния закон

       Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: