Р  Е  Ш Е  Н  И  Е

                                                             

                                          гр. Каварна 22.06.2018г.

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на първи юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 26 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С Наказателно постановление № 08-000314/242 от 21.09.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на ЗП М.И.С. с ЕГН ********** с адрес ***,в качеството му на работодател е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба № РД-07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне,регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а ал.1 от Кодекса на труда.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят  ЗП М.И.С. с ЕГН ********** с адрес ***,който го обжалва в срок чрез адвокат Н.Н.С. и моли съда да го отмени,като необосновано,незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на процесуалните правила.В жалбата се твърди,че административнонаказващият орган  не е изпълнил задълженията си произхождащи от чл.52 ал.4 от ЗАНН,като не е проверил акта с оглед неговата основателност и законосъобразност,не е събрал допълнителни доказателства  за извършеното нарушение,преди да се произнесе по преписката.В жалбата се твърди,че въззивника не е спазил и императивната разпоредба на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,като не е посочил датата и мястото,където е извършено нарушението,обстоятелствата при които е извършено,както и доказателствата които потвърждават извършеното административно нарушение.В жалбата се изразява становище,че не е извършено соченото в НП нарушение,тъй като при извършената на ***.2017г. проверка въззивника е представил на контролните органи всички трудови договори на лицата и обяснил на контролните органи,че всички наети лица работят по т.нар.“еднодневни трудови договори“,сключени на основание чл.114а ал.1 от КТ.Въззивника счита,че дори да се приеме,че е налице нарушение то представлява „маловажен случай“,доколкото от действията и поведението му не са произтекли никакви вредни последици за работниците и служителите в предприятието.В условията на евентуалност въззивника моли,съдът да измени обжалваното наказателно постановление,като бъде определено административно наказание „имуществена санкция“ в предвидения в чл.415в от КТ размер от 100 лева,доколкото нарушението е отстранено веднага след установяването му и от него не са настъпили вредни последици за работника или служителя.

Въззиваемата страна се представлява от ст.ю.к. Д.Павлова която по съществото на делото моли потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.Изложени са подробни аргументи  по същество на делото.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите Г.В.В.,К.Н.К.,М.Р.К.,както и от становищата на процесуалните представители на жалбоподателя и ответника,съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

При извършена проверка на ***.2017г. около 15.10ч. от Г.В. и М.К.-инспектори в ДИТ със седалище Добрич на обект-земеделска нива,находяща се в землището на с.***,общ.Каварна стопанисвана от земеделски производител М.И.С.,извършващ икономическа дейност с код по КИД 2008-01.13 „Отглеждане на зеленчуци,дини и пъпеши,кореноплодни и грудкови“ са заварени да работят четирима работници,един от които е А.Л.К. ЕГН  **********,сеещ пипер,който е попълнил декларация относно условията по наемането му на работа.От работодателят са изискани заверени образци на трудовите договори по чл.114а ал.1 от КТ,сключени със заварените на работа трима работници на ***.2017г. но не са представени на място,като са изискани за представяне чрез призовка,връчена същия ден.От представеният на 08.06.2017г. в ДИТ Добрич трудов договор № 08-288445 от ***.2017г. и от попълнената декларация от ***.2017г. е установено,че М.И.С. в качеството и на земеделски производител и работодател не е предоставила за подпис преди постъпването на работа на ***.2017г. в 08.00ч. трудов договор по чл.114а ал.1 от Кодекса на труда на А.Л.К. ЕГН  ********** на длъжност сезонен работник,земеделие.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото и разкриване на обективната истина: показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели- Г.В.В.,К.Н.К.,М.Р.К. ,НП № 08-0000314/242 от 21.09.2017г.,АУАН № 08-000314 от 07.07.2017г.,Протокол № 1724097/30.06.2017г. за извършена проверка,Декларация от ***.2017г. на А.Л.К.,Трудов договор № 08-288443/***.2017г.,призовка от ***.2017г.

Актосъставителя е приел,че с действията си дружеството-работодател е допуснало нарушение на разпоредбите на чл.3 ал.1 от Наредба № РД-07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне,регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а ал.1 от Кодекса на труда.

В законоустановения срок  не е постъпило писмено възражение от жалбоподателя.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение е издадено обжалваното наказателно постановление,с което жалбоподателят е санкциониран на основание чл.416 ал.5,вр. с чл.414 ал.3 от КТ за нарушение  на чл.3 ал.1 от Наредба № РД-07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне,регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а ал.1 от Кодекса на труда.

При обжалване на наказателното постановление пред Каварненски Районен съд са допуснати до разпит свидетелите,посочени в АУАН- Г.В.В.,К.Н.К.,М.Р.К.. Показанията на свидетелите Г.В.В. и М.Р.К.  изцяло подкрепят описаната в АУАН и НП фактическа обстановка,а именно,че в земеделска нива,находяща се в землището на с.***,общ.Каварна стопанисвана от земеделски производител М.И.С.,извършващ икономическа дейност с код по КИД 2008-01.13 „Отглеждане на зеленчуци,дини и пъпеши,кореноплодни и грудкови“ са заварени да работят четирима работници,един от които е А.Л.К.,сеещ пипер,който е попълнил декларация относно условията по наемането му на работа.От работодателят са изискани заверени образци на трудовите договори по чл.114а ал.1 от КТ,сключени със заварените на работа трима работници на ***.2017г. но не са представени на място,като са изискани за представяне чрез призовка,връчена същия ден.От представеният на 08.06.2017г. в ДИТ Добрич трудов договор № 08-288445 от ***.2017г. и от попълнената декларация от ***.2017г. е установено,че М.И.С. в качеството и на земеделски производител и работодател не е предоставила за подпис преди постъпването на работа на ***.2017г. в 08.00ч. трудов договор по чл.114а ал.1 от Кодекса на труда на А.Л.К. ЕГН  ********** на длъжност сезонен работник,земеделие.

От показанията на свидетеля К.Н.К. се установява,че е присъствувал само при съставянето на акта и няма непосредствени впечатления  от извършената проверка  обективирана с протокол за извършена проверка на обект.Била е запознат от актосъставителя с констатациите в акта.

Съдът,както с оглед изложените от жалбоподателя доводи,така и предвид императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му,обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание,прави следните изводи:

По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59 ал.1 от ЗАНН,подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст,от легитимиран субект,при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд/по местоизвършване на твърдяното нарушение/,поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество,същата се явява  частично основателна.

Същественото при производството от административнонаказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение;съставеният акт съдържа ли  императивно определените в закона реквизити,актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването;компетентността на актосъставителя;има ли извършено деяние,което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,дали това деяние е извършено от лицето,посочено в акта като нарушител и дали е извършено виновно;наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание,реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон: Обжалваното НП е издадено от упълномощен за това орган,с оглед чл.416 ал.5 от КТ и чл.16 ал.3 от Устройствения правилник на ИА“Главна инспекция по труда“,поради което издалото НП лице е компетентно.С оглед длъжностното качество на актосъставителя и чл.21 ал.4 т.3 от посочения устройствен правилник,съдът намира,че АУАН е съставен от компетентен орган,при изпълнение на неговите служебни задължения.При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички разпоредби на ЗАНН и КТ.Спазени са сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП.АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на жалбоподателя.

Относно приложението на материалния административен закон:

Съгласно чл.114а ал.1 от КТ,трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден,като това време не се признава за трудов стаж.От разпоредбата е видно,че договорът по чл.114а ал.1 е вид срочен трудов договор с особеността,че е за един ден и сключването му е допустимо само за извършването на посочения вид работа в хипотезата на правната норма.Като вид трудов договор той не се отличава от другите видове трудови договори по отношение на задължението на работодателя да го сключи с наетия работник.Сключването на писмен трудов договор с работника преди постъпването му на работа е императивно изискване към работодателите.Законодателят не им е предоставил право да избират дали да сключат трудов договор или не.Работодателите нямат право да избират и дали да сключат договор по чл.61 и сл.,или трудов договор по чл.114а ал.1 от КТ,тъй като вида на договора е в зависимост от извършваната работа и срокът за който се наема работникът.Този извод произтича от нормите на чл.114а ал.2 и ал.3от КТ,тъй като те не допускат такъв вид договори да се сключват с един работник за повече от 90 дни в една календарна година,както и за професии,изискващи специална квалификация.Изрично в чл.114а ал.3 от КТ работодателят е определил,че този вид договор може да се сключва „само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове,зеленчуци,розов цвят и лавандула“.

Нещо повече,законодателят е предвидил,че такъв вид трудов договор не може да бъде сключван от всеки работодател,а само от такъв,който е регистриран земеделски стопанин/чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.114а ал.1 от КТ/.

От приложените по делото писмени доказателства- АУАН № 08-000314 от 07.07.2017г.,Протокол № 1724097/30.06.2017г. за извършена проверка,Декларация от ***.2017г. на А.Л.К.,Трудов договор № 08-288443/***.2017г.,призовка от ***.2017г.,както и от показанията на свидетелите - Г.В.В.,К.Н.К.,М.Р.К.,съдът намира,че констатациите в АУАН съответстват на фактическата обстановка.Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя-Г.В.В. и свидетеля по акта-М.Р.К./извърщил съвместно с актосъставителя проверката на ***.2017г./.,които са категорични, че в земеделска нива,находяща се в землището на с.***,общ.Каварна стопанисвана от земеделски производител М.И.С.,извършващ икономическа дейност с код по КИД 2008-01.13 „Отглеждане на зеленчуци,дини и пъпеши,кореноплодни и грудкови“ са заварени да работят четирима работници,един от които е А.Л.К.,сеещ пипер,който е попълнил декларация относно условията по наемането му на работа.От работодателят са изискани заверени образци на трудовите договори по чл.114а ал.1 от КТ,сключени със заварените на работа трима работници на ***.2017г. но не са представени на място,като са изискани за представяне чрез призовка,връчена същия ден.От представеният на 08.06.2017г. в ДИТ Добрич трудов договор № 08-288445 от ***.2017г. и от попълнената декларация от ***.2017г. е установено,че М.И.С. в качеството и на земеделски производител и работодател не е предоставила за подпис преди постъпването на работа на ***.2017г. в 08.00ч. трудов договор по чл.114а ал.1 от Кодекса на труда на А.Л.К. ЕГН  **********  на длъжност сезонен работник,земеделие.Затова е безспорно,че е налице нарушение на императивното изискване,което е и основно за цялото трудово законодателство-преди постъпване на работа на работника да се предостави,за да бъде сключен писмен трудов договор.В конкретния случай е правилна направената от наказващия орган правна квалификация с твърдението,че е нарушена нормата на чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.114а ал.1 от КТ.Съгласно цитираната разпоредба,трудовият договор по чл.2/чл.114а ал.1 от КТ/ се сключва между работник и работодател-регистриран земеделски стопанин.

Настоящия съдебен състав обаче намира,че наказващият орган не е приложил правилно  санкционната разпоредба на чл.414а ал.1 от КТ по силата на която е наложил на работодателя за извършеното нарушение имуществената санкция от 1 500 лева.

Видно от установените по делото факти,налице са предпоставките нарушението да бъде определено като маловажно  и да бъде санкционирано по реда за маловажните нарушения на трудовото законодателство,т.е. по чл.415в ал.1 от КТ,който предвижда,че за нарушение,което е отстранено веднага след установянето му по реда,предвиден в този кодекс и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители,работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лева.,а виновното длъжностно лице-с глоба в размер от 50 до 100 лева.Съдът не приема направеното от наказващият орган изявление в наказателното постановление за противното,т.е. че нарушението не може да бъде квалифицирано като маловажно,тъй като нарушението е неотстранимо.

Констатация за „неотстранимост“ на нарушението не съответства на доказателствата по делото.От доказателствата по делото се установява,че работодателя е представил на Д“ИТ“ Добрич по повод проверката подписани от поименно установените от контролните органи работници трудови договори и по конкретно трудов договор № 08-288443/***.2017г. сключен с А.Л.К. ЕГН  **********  .От съдържанието на трудов договор № 08-28843/***.2017г. и съдържащата се върху него разписка за получаване на трудово възнаграждение и внесени осигуровки се установява,че А.Л.К. ЕГН  ********** е подписал трудовия си договор същия ден/***.2017г./,когато му е било изплатено уговореното трудово възнаграждение.Наказващият орган не е съобразил обстоятелството,че от нарушението не са произтекли вредни последици за работника- А.Л.К. ЕГН  **********.Неподписването от работника на предварително подготвен за него трудов договор,по който работодателя предварително е внесъл и дължимите осигуровки-условие същите да бъдат регистрирани от Инспекцията по труда по чл.4 ал.4 от Наредбата,не е засегнало трудовите права на работника.Същият е получил уговореното,съобразно предвиденото в договора възнаграждение в края на работния ден.В този момент и нарушението е отстранено,тъй като договора е подписан от работника без възражение,което говори,че същият не е имал уговорка с работодателя,различна от тази в договора.

Разпоредбата на чл.415в ал.2 от КТ определя кои нарушения на трудовото законодателство не са маловажни.Според цитираната норма,не са маловажни нарушенията на чл.61 ал.1,чл.62 ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2.В хипотезите на нормата не е споменато нарушението на чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.114а ал.1 от КТ.Поради установена в чл.46 ал.3 от Закона за нормативните актове,забрана за разширително тълкуване на санкционните норми,каквато е чл.415в ал.2 от КТ и щом нарушението по чл.3 ал.1 от Наредбата не е упоменато изрично,няма пречка ако се констатира ниската му степен на обществена опасност и наличие на предпоставките по чл.415в ал.1 от КТ,същото да бъде квалифицирано като маловажен случай на нарушение на трудовото законодателство.

По изложените съображения настоящия състав намира,че следва да измени наказателното постановление с налагане на имуществена санкция за извършеното нарушение в размер на 100 лв.,на основание чл.415в ал.1 от КТ.При определяне размера на санкцията съдът приема,че за да бъде съобразена с нормите на чл.27 ал.1-3 от ЗАНН,същата следва да е в минимално предвидения от закона /чл.415в ал.1 от КТ/ размер,поради добросъвестното поведение на работодателя преди извършване на нарушението и поради обстоятелството,че нарушението е извършено за първи път.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН,съдът

 

                                         Р   Е   Ш   И:

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 08-000314/242 от 21.09.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич,с което на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от Кодекса на труда  на ЗП М.И.С. с ЕГН ********** с адрес ***,в качеството му на работодател е наложено административно наказание „глоба“  в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба № РД-07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне,регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а ал.1 от Кодекса на труда,като  на основание чл.415в ал.1 от Кодекса на труда НАЛАГА административно наказание „глоба“ в размер на 100/сто/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено. 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: