Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 04.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на девети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 260 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 18-0283-000202/07.08.2018г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна е наложено на А.А.В.  ЕГН ********** с адрес *** следното административно наказание:глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и отнемане на 10 контролни точки съгласно Наредба № I3-2539 на МВР,на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че в обстоятелствената част на НП не е посочена действителната съставомерна концентрация реализираща от обективна страна състава на нарушението,установено с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта.В случая в жалбата се твърди,че водача е дал кръвна проба и определящ от гледна точка на състава на нарушението е резултата от химическото изследване,който дерогира показанията на техническото средство.Моли се съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,представлява се от упълномощен защитник,който изразява становище,че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно и се иска отмяната му поради допуснати нарушения на процесуалните и материалните норми.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

Каварненска Районна прокуратура редовно призовани не изпращат представител.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

Видно от обжалваното Наказателно постановление № 18-0283-000202/07.08.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № Д452142/26.07.2018г.Наказателното постановление е съставено за това, че на 26.07.2018г. в 22.05ч. в гр.*** по улица „***“  до кръстовището с улица „***“ А.А.В.  ЕГН ********** с адрес *** управлява лек автомобил-„***“ с рег.№ *** собственост на Ангел В.В. ЕГН ********** след употреба на алкохол с концентрация 0,84 на хиляда установено с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 ARBA0082 от издишания от водача въздух.Издаден е талон за медицинско изследване с номер 0003539.

Взета е кръвна проба с протокол от 26.07.2018г.,като в изпратената за изследване проба кръв,взета от А.А.В. ЕГН  ********** се доказва етилов алкохол в количество-0,95 промила в кръвта.С оглед констатираното нарушение е наложено на А.А.В.  ЕГН ********** с адрес *** следното административно наказание:глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и отнемане на 10 контролни точки съгласно Наредба № I3-2539 на МВР,на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.

Установява се, че със заповед № 8121з-515/14.05.2018г. Министърът на вътрешните работи е определил актове за установяване на административни нарушения да съставят следните длъжностни лица: държавните служители от структурните звена „Пътна полиция” и „Пътен контрол”, полицейските и младши полицейските инспектори, командирите на отделения от структурните звена „Охранителна полиция” на обслужваната от тях територия.Със заповедта са определени и длъжностните лица, които могат да издават наказателни постановления, като са посочени и началниците на районни полицейски управления.

В хода на проведеното съдебно производство са разпитани свидетелите А.И.А. и С.П.С..Фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП се потвърждава от показанията на горепосочените свидетели,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.

При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за основателна.

         При проверка на законосъобразността на наказателното постановление по отношение на правното основание и наложеното въз основа на него административно наказание съдът констатира следното:

С Наказателно постановление № 18-0283-000202/07.08.2018г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна е наложено на А.А.В.  ЕГН ********** с адрес *** следното административно наказание:глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и отнемане на 10 контролни точки съгласно Наредба № I3-2539 на МВР,на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.

По отношение на така описаното нарушение НП не съответства на изискванията на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,тъй като в същото е налице непълно и неточно описание на нарушението и на обстоятелствата при които то е извършено,като в конкретния случай не са посочени всички факти представляващи елементи от неговия обективен състав.Това е така защото конкретното нарушение за което е санкциониран жалбоподателя се състои в управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта от 0,84 промила установено с техническо средство.В НП обаче не е посочена действителната съставомерна концентрация реализираща от обективна страна състава на нарушението.Санционната разпоредба на чл.174 ал.1 от ЗДвП предвижда,че се наказва водач,който управлява  моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително,установена с медицинско изследване и/или с техническо средство,определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.Видно от текста на разпоредбата е,че в нея са предвидени два алтернативни и самостоятелно достатъчни способа за надлежното установяване на концентрацията на алкохол в кръвта на водачите на МПС,а именно медицинско изследване и/или техническо средство.Конкретния начин на използване на всеки от двата способа за установяване на употреба на алкохол е регламентиран в Наредба № 30 от 27юни 2001г.,която обаче урежда технически конкретния ред за установяване на употребата на алкохол от водачите на МПС,но не въвежда задължителни процесуални правила за административното им санкциониране,които са посочени директно в закона.Когато обаче водача е дал кръвна проба,както е в случая определящ от гледна точка на състава на нарушението е резултата от химическото изследване,който дерогира показанията на техническото средство.В случая именно той е следвало да бъде посочен в НП при описанието на нарушението,а липсата му води  до липса на описание и непълен фактически състав.В този смисъл и съобразно изискването на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН за посочване на доказателствата от които се извличат елементите от състава на нарушението,макар и към административнонаказателната преписка да е приложен протокола за химическа експертиза,с който се доказва извършването на нарушението в конкретните параметри,в НП обаче не е посочена действителната съставомерна концентрация реализираща от обективна страна състава на нарушението.В тежест на административнонаказващия орган е да докаже наличието на всички елементи от състава на описаното нарушението  и доколкото в тази насока не са посочени при описание на нарушението е налице порок в съдържанието му.Коментирания недостатък на НП съставлява съществено процесуално нарушение на процесуалните правила,тъй като засяга неговите основни и задължителни реквизити,поради което и пряко рефлектира върху правото на защита на жалбоподателя да разбере в какво точно нарушение е обвинен и съответно да организира и реализира защитата си в пълен обем.Същото е самостоятелно и достатъчно основание за неговата отмяна.

Предвид гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

 

                                                 Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0283-000202/07.08.2018г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,с което е наложено на А.А.В.  ЕГН ********** с адрес *** следното административно наказание:глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и отнемане на 10 контролни точки съгласно Наредба № I3-2539 на МВР,на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП

        Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: