Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  30.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и седми октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 263 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 90/01.08.2017г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла е наложено на Й.Б.Г. ЕГН ********** *** административно наказание „глоба“ в размер на 50/петдесет/ лева на основание чл.80 т.5 от Закона за българските лични документи/ЗБЛД/,за нарушение на чл.6 от ЗБЛД.

         Жалбоподателката твърди,че е останала недоволна от издаденото наказателно постановление.Излага оплаквания,че самоличността и,макар и без документ е била установена от нейния съпруг присъствувал по време на проверката.Моли съдът да постанови решение,с което да отмени изцяло Наказателно постановление № 90 от 01.08.2017г.,издадено от Началника на РУ на МВР гр.Шабла.В съдебно заседание не се явява лично,не се явява и процесуалния и представител.

         Въззиваемата страна не изпраща свой представител в съдебно заседание,като при депозиране на административнонаказателната преписка в КРС ангажира становище по основателността на жалбата,с молба същата да бъде оставена без последствие и да бъде потвърдено наложеното наказание.

         Съдът за да се произнесе по основателността и и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

         Съвкупно от показанията на актосъставителя и свидетеля по акта,полицейските служители П.П. и Я.Я.,се установява,че на 25.07.2017г. двамата са работили в условията на специализирана полицейска операция.В с.К.,общ.Шабла по улица „П.“спрели автомобил за проверка и проверили документите на водача.Жалбоподателката не управлявала автомобила,а била пътник и при поискан от страна на полицейските служители документ за самоличност,тя не го представила.Тя заявила на полицейските служители,че не носи документ за самоличност,но съпругът и е с нея и удостоверява самоличността и.Поведението на Й.Б.Г. ЕГН ********** е възприето от контролните органи като такова в нарушение на чл.6 от ЗБЛД за което и е бил съставен Акт за административно нарушение (АУАН)№ 90/25.07.2017г.Актът за нарушение е съставен на място и предявен на нарушителя,който го е подписал със съответните писмени обяснения и възражения.Въз основа на акта е издадено и обжалваното Наказателно постановление на Началника на РУ на МВР гр.Шабла.Съгласно приложеното копие от АУАН,контролният орган подробно е отразил обстоятелствата,при които е извършено нарушението-с  посочване на правната квалификация на деянието,местоизвършването,времето.

         При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

         Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН от надлежна страна,отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК,поради което се явява процесуално допустима.Разгледана по същество е неоснователна.

         При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените ,които да налагат отмяна на санкционния акт на процесуално основание.Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН,не са допуснати нарушения на чл.40 от ЗАНН,във връзка със съставянето,предявяването и връчването му.Въз основа на АУАН е било издадено  обжалваното НП,където подробно са били описани извършените нарушения,правната им квалификация и наложените наказания.Наказателното постановление е било издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН от компетентния за това орган и съдържа необходимите реквизити по чл.57 от ЗАНН.АНО правилно е квалифицирал извършеното нарушение,като правилно е издирил и приложил действуващите санкционни разпоредби.

         Изхождайки от гореописаната фактическа обстановка и наложилите се съобразно нея правни изводи,съдът намира за безспорно,че жалбоподателката от обективна и субективна страна  е осъществила състава на административно нарушение по чл.6 от ЗБЛД.От обективна страна при извършена проверка  от служители на РУ-Шабла,жалбоподателката не е представила документ за самоличност.От субективна страна деянието е извършено при форма на вината непредпазливост в нейната разновидност небрежност-жалбоподателката е била длъжна да знае задължението си по чл.6 от ЗБЛД и в конкретния случай е могла да съобрази поведението си с посочената норма.

         Съдът намира,че в случая административнонаказващият орган е спазил разпоредбите на чл.27 и сл. от ЗАНН,като е наложил административно наказание в минимален предвиден законов размер от 50,00 лева,при предвидена санкция по чл.80 от ЗБЛД от 50,00лв. до 300,00 лева.

         Съгласно чл.189 ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.В производството жалбоподателят не е представил доказателства,които по безспорен начин да опровергават констатациите в АУАН и в НП.Предвид на това съдът намира за безспорно установена и доказана фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП.Тази фактическа обстановка се потвърждава от разпитаните по делото свидетели П.Х.П. и Я.И.Я.,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.Няма данни по делото които да създават съмнения относно тяхната обективност и безпристрастност или да сочат на мотив да набедят санкционираното лице в нарушение,което не е извършил.Дадените в хода на съдебното следствие показания от свидетелите П.Х.П. и Я.И.Я. са конкретни,ясни и последователни,изясняват в пълнота всички факти и обстоятелства във връзка с възприетото от тях поведение на жалбоподателят и са годни да обосноват описаната фактическа обстановка.Освен това самия закон дава възможност наказателното постановление да се издаде дори и при наличие на нередовност в акта,стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението и самоличността на нарушителя-чл.53 ал.2 ЗАНН.

         След служебно извършената цялостна проверка по законосъобразността на обжалваното наказателно постановление,както и по отношение на конкретните оплаквания изложени в жалбата,съдът намира за безспорно,че Й.Б.Г. с поведението си е осъществила състава на изпълнителното деяние в хипотезата на чл.6 вр. с чл.80 т.5 от ЗБЛД,поради което обжалваното наказателно постановление,в частта му относно извършеното нарушение следва да бъде потвърдено.В подкрепа на този извод освен обсъдените по-горе гласни доказателства-показания на свидетелите- П.Х.П. и Я.И.Я.,са и дадените от жалбоподателя пояснения в жалбата,че макар и без документ самоличността и е била установена от присъствуващия към момента на проверката съпруг на жалбоподателката,по същество съставляващо признание на извършеното административно нарушение.

         По изложените съображения,съдът намира,че жалбата е неоснователна,а наказателното постановление предмет на обжалване по настоящото дело се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено изцяло.

         Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                            Р    Е    Ш   И :

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 90/01.08.2017г.на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла,с което е наложено на Й.Б.Г. ЕГН ********** *** административно наказание „глоба“ в размер на 50/петдесет/ лева на основание чл.80 т.5 от Закона за българските лични документи/ЗБЛД/,за нарушение на чл.6 от ЗБЛД.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено. 

   

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: