Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Гр.Каварна, 10.02.2017г.

 

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и шести януари, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№264/2016г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на А.Х.Х. с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление №5/15.08.2016г. на Областен управител на Област Добрич, с което му е наложено наказание „глоба“ в размер на 500.00 лева. Жалбоподателят сочи, че на 23.07.2016г. на къмпинг „***“  в гр.*** управлявал АТВ по черен път към плажа, а не по плажната ивица, както било описано в наказателното постановление. Карал по черен път, където карали и автомобилите и не бил застрашавал здравето и живота на хората. Излага още, че служителят който му направил акта – В.Х. му обяснил, че имало обаждане на тел.112 за това, че е карал АТВ по плажа, но тогава още жалбоподателят му казал, че карал по черния път, а не по плажната ивица. При което служителят на реда му отговорил, че глобата е от порядъка на 20-30 лева и няма смисъл да пише възражения. Счита постановлението за незаконосъобразно и моли съда да го отмени.

В с.з. жалбоподателят не се явява и не изпраща представител, не взема становище.

Административно наказващият орган представя преписката по проведеното пред него производство, в придружаващото писмо, на която е изразено становище за оставяне на жалбата без последствия и потвърждаване на наложеното наказание. В съдебно заседание наказващия орган не изпраща представител.

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, от лицето посочено в НП като нарушител, поради което е допустима.

Районен съд Каварна след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 23.07.2016г., около 12.20 часа в гр.***, къмпинг „***“, на плажната ивица, А.Х.Х. управлява АТВ, с което е нарушил т.1 от Заповед №РД-11-10-191/30.08.2012г. на Областния управител на гр.Добрич. За това нарушение на жалбоподателя е съставен акт за установяване на административно нарушение №999647.

Въз основа на съставения АУАН било издадено и атакуваното НП.

Изложената от съда фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства, представляващи административнонаказателната преписка по случая, както и от разпита на актосъставителя  В.Х.Х..

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

В хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения от категорията със самостоятелни отменителни основания.

При извършена служебна проверка съдът констатира, че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити, нарушението е описано пълно и ясно, с всички съставомерни признаци от обективна страна, включително са посочени доказателствата които го потвърждават. Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН, а така също и санкционната норма в НП, предвид на което не е налице нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

Фактическата обстановка по делото безспорно се установява от събраните доказателства. На посочените в акта и наказателното постановление дата, час и място жалбоподателя е управлявал АТВ по плажната ивица на къмпинг „***“ в гр.*** и с това е застрашил живота и здравето на почиващите туристи.

Доказателства в обратния смисъл не са представени и не са събрани, въпреки дадената възможност на жалбоподателя в две поредни заседания.

Наказващия орган правилно и законосъобразно е ангажирал отговорността на жалбоподателя, като при определяне размера на наказанието е взел предвид разпоредбата на чл.162, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и обстоятелствата относно извършеното нарушение и е наложил санкцията на нарушителя.

Мотивиран от изложеното Каварненският районен съд

Р  Е  Ш  И  :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5/15.08.2016 г.  на Областен управител на Област Добрич.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….