Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                

                                            гр. Каварна 05.12.2017г.

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на трети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 265 по описа на КРС за 2017год., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 147/2017г. на Началника на Митница Варна,с което на Х.Х.Н. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение по чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките,предмет на нарушение: Етилов алкохол/ракия/-20 литра,46.6%vol в 2 бр.бутилки от минерална вода с надписи „Пирин Спрингс“,всяка с вместимост по 10 литра-по складова разписка № 38 от 05.07.2017г. на Митница Варна.

В жалбата си въззивникът развива съображения за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост на обжалваното наказателно постановление,като не са взети предвид дадените от него обяснения и няма налице виновно осъществяване състава на административното наказание за нарушение на нормата на чл.126 от ЗАДС,няма качеството на нарушител и не може да бъде субект-извършител на административно нарушение по чл.126 от ЗАДС.

В открито съдебно заседание,въззивникът редовно призован,не се явява лично.Представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания,като я допълва с нови оспорвания относно извършеното измерване на иззетата течност от административнонаказващия орган.

Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажират становище по жалбата.

Съдът,след преценка на събраните по делото гласни и писмени доказателства,приема за установено от фактическа страна следното:

С писмо с вх.№ 32-186025/06.07.2017г. в Митница Варна е постъпило постановление от 03.07.2017г. на Районна прокуратура –Каварна за отказ за образуване на наказателно производство и за изпращане по компетентност на Митница на преписка с рег.№ 369/2017г. по описа на Районна прокуратура Каварна с оглед образуване на административнонаказателно производство и налагане на административно наказание на Х.Х.Н. ЕГН **********.Горепосочената преписка съдържа материалите по преписка ЗМ № 30/2017г. по описа на РУ на МВР-Шабла.Съгласно получените материали на 23.06.2017г. в 14.15ч. по време на провеждане на СПО в с.***,общ.Шабла,обл.Добрич (на ***до ***), служители на РУ на МВР – гр.Шабла извършват проверка на лек автомобил  ***с рег.№  ***,собственост и управляван от Х.Х.Н.  с ЕГН **********.При проверката в багажника на превозното средство е установено наличието на две бутилки с минерална вода с вместимост по 10 литра с надпис „Пирин Спрингс“,пълни с 20 литра високоалкохолна напитка (домашна ракия) и необлепени с акцизен бандерол.Съгласно обясненията на Х.Н. се касае за ракия,негова собственост,изварена 4-5 месеца преди проверката в с.*** и предназначена за лично ползване,която превозвал от дома си в гр.**** до имота си в гр.***.Х. Н. не е представил пред полицейските органи документ,удостоверяващ произхода на ракията,респективно плащането,начисляването или обезпечаването на дължимия за нея акциз.

Акцизните стоки са предадени доброволно  на полицейските органи с протокол за доброволно предаване и после предадени на митническите органи с Приемо-предавателен протокол № 32-185707/05.07.2017г.При предаване на стоките е извършено измерване на количеството (20л.)  и алкохолно съдържание на течността (46,6 об.% при 200 С) за което е съставен Констативен протокол  № 32-185707/05.07.2017г.Видно от горепосочения констативен протокол алкохолното съдържание (46,6 об.% при 200 С) е замерено с Алкохоломер Ludwig Schneider идент.№  ***,Германия с обхват 40-50% vol.

На 08.08.2017г. в присъствието на въззивника в Митница Варна му е съставен АУАН за нарушение по чл.126 от ЗАДС,който му е предявен и подписан без възражения.

В законоустановения срок пред административнонаказващия орган не е постъпило възражение по акта,при което той издал атакуваното пред съда наказателно постановление,приемайки фактическите констатации,отразени в акта за доказани.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена  въз основа на гласните доказателства-показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Т.Д.Н.-актосъставител и Б.Й.Р.-свидетел по съставяне на акта и писмените доказателства приложени към административнонаказателната преписка-АУАН с вх.№ 121/08.08.2017г.,служебна бележка рег.№ 32-219547/08.08.2017г.,опис на документи,писмо изх.№ 32-214195/02.08.2017г.,с обратна разписка,постановление от 03.07.2017г. на Районна прокуратура-Каварна с вх.№ 32-186025/06.07.2017г./изх.№ 369/03.07.2017г. на Районна прокуратура гр.Каварна/ с приложени материали по ЗМ-№ 30/23.06.2017г. на РУ-Шабла:справка,докладни записки-2бр.,обясненията от 23.06.2017г. на Х.Х.Н. ЕГН **********,протокол за доброволно предаване от 23.06.2017г.,Констативен протокол №32-185707/05.07.2017г.,Свидетелство за проверка № 423-07-ФХ/2000 от м.май 2000г. на Главна дирекция „Муерки и измервателни уреди“,Приемо-предавателен протокол № 32-185707/05.07.2017г.,складова разписка № 38/05.07.2017г.,искане за определяне на дължимия акциз рег.индекс: 32-226093/1408.2017г.,Заповед № ЗАМ-555/32-127892/11.05.2017г. на Директора на Агенция Митници..Същите са безпротиворечиви и анализирани в своята съвкупност не налагат различни изводи.С оглед на така установената фактическа обстановка административнонаказващият орган приема от правна страна,че Х.Х.Н. ЕГН ********** е осъществил виновно  състава на нарушение по чл.126 т.1 от ЗАДС за това,че на 23.06.2017г. държал и превозвал акцизни стоки: 20 литра алкохолна течност/ракия/ с алкохолно съдържание на етилов алкохол 46,6 об.% при 200 С,без данъчен документ по Закона за акцизите и данъчните складове или фактура,или митническа декларация,или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител,когато компютърната система не работи,или друг документ,удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на акциза,установено от служители на РУ на МВР-Шабла на 23.06.2017г. в 14.15 часа в с.***,общ.Шабла,обл.Добрич/на ***до ***/ при проверка на лек автомобил ***с рег.№ ***,за което Митница Варна била уведомена на 06.07.2017г. с постъпило с вх.№ 32-186025/06.07.2017г./изх.№ 369/03.07.2017г. на Районна прокуратура-Каварна/ постановление от 03.07.2017г. на Районна прокуратура-Каварна за отказ за образуване на наказателно производство.Предвид изложеното с Наказателно постановление № 147/2017г. на Началника на Митница Варна на Х.Х.Н. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение по чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките,предмет на нарушение: Етилов алкохол/ракия/-20 литра,46.6%vol в 2 бр.бутилки от минерална вода с надписи „Пирин Спрингс“,всяка с вместимост по 10 литра-по складова разписка № 38 от 05.07.2017г. на Митница Варна.

При така установената по делото фактическа обстановка,въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление по отношение законосъобразността,обосноваността и правилността му,съдът прави следните правни изводи:

Относно допустимостта на жалбата.

Жалбата е подадена в законоустановения срок от легитимирано чрез правния си интерес лице,поради което е приета от съда като допустима.

Относно компетентността на органа издал обжалвания административен акт:

Съдът намира,че АУАН  е съставен от компетентно длъжностно лице по смисъла на чл.128 ал.2 от ЗАДС-митнически орган,а обжалваното наказателно постановление  е издадено от компетентен орган-Началника на „Митница-Варна“ упълномощен с това правомощие от Директора на Агенция „Митници“ със Заповед № ЗАМ-555/32-127892/11.05.2017г.

Относно процесуалната законосъобразност на обжалвания административен акт:

Служебната проверка на въззивния съд констатира,че обжалваното наказателно постановление и акта за установяване на административно нарушение,въз основа на който е издадено не страдат от процесуални нарушения,даващи основание за неговата отмяна.В АУАН и НП фигурират всички нужни реквизити,които гарантират правото на защита на нарушителя и възможността да разбере в какво точно е обвинен.Спазена е процедурата за издаването им регламентирана в ЗАНН.Нарушението е описано по начин изчерпващ всички обстоятелства при които е извършено,посочени са всички факти,касаещи съставомерните признаци на нарушението,посочени са конкретните обстоятелства,при които нарушението е било извършено,нарушението е правилно квалифицирано.Всичко това е гарантирало правото на нарушителя да разбере какво именно нарушение му се вменява,за да може адекватно да организира защитата си по него.

В АУАН нарушението е описано конкретно откъм форма на изпълнително деяние измежду визираните такива в чл.126 от ЗАДС и в достатъчна степен е индивидуализирано от гледна точка на установените на място факти и обстоятелства.По този начин в него са изложени ясно и безпротиворечиво твърдения за релевантните факти,което дава възможност на нарушителя да разбере,че се касае за осъществена от негова страна  първа и четвърта/по реда на изброяване в текста на закона/ форма на изпълнителното деяние на чл.126 от ЗАДС,а именно „държане“ и „превозване“на акцизни стоки без изискуемите от закона документи.В НП изпълнителното деяние коректно е разписано,като АНО е конкретизирал нарушението с оглед формата на изпълнителното му деяние,съобразявайки установената фактическа обстановка и наличния доказателствен материал,без да е извършено допълване или изменение на релевантните за обвинението факти.

Относно материално-правната законосъобразност и обоснованост на обжалвания административен акт:

Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема за безспорно доказани фактическите обстоятелства,изложени в АУАН,респ. в НП.Действително от намерените в багажника на лек автомобил  ***с рег.№  ***,собственост и управляван от Х.Х.Н.  с ЕГН ********** две бутилки с минерална вода с вместимост по 10 литра с надпис „Пирин Спрингс“,пълни с 20 литра високоалкохолна напитка (домашна ракия) и необлепени с акцизен бандерол не са били иззети проби ,чрез които в лаболаторни условия да се установи „какъв с точност е вида и произхода на алкохола“,какво е действителното алкохолно съдържание по обем,за да се прецени дали тя отговаря на дефиницията за „етилов алкохол“,съдържаща се в чл.9 т.1 от ЗАДС.В настоящия случай процентът алкохолно съдържание на намерената течност е бил измерен със служебен уред Алкохоломер Ludwig Schneider идент.№  8724,Германия с обхват 40-50% vol,със свидетелство за проверка № 423-07-ФХ/2000.Видно от последното,което е приложено към делото е,че посочения алкохоломер е преминал проверка неограничена със срок на валидност през месец май 2000 г.В хода на съдебното производство въззивникът е оспорил така извършеното замерване,като е отправил чрез процесуалния си представител искане  за повторно замерване обемното съдържание и алкохолното съдържание на двете бутилки,които са предадени с протокол за доброволно предаване от страна на жалбоподателя.С протоколно определение от 03.11.2017г. настоящия съдебен състав е отхвърлил искането като неоснователно,тъй като по делото са приложени доказателства за замерването на алкохолното съдържание на течността с годно измервателно средство,за което е приложено свидетелство за проверка,като двете туби от минерална вода с вместимост от по 10 литра са предадени лично с протокол за доброволно предаване от жалбоподателя,като към момента на предаването не са предявени възражения от негова страна относно обема и алкохолното съдържание.Констатациите в протокола за доброволно предаване съответстват на обективираните в констативен протокол от 05.07.2017г. констатации относно обемното съдържание на течността и на алкохолното съдържание.

         За така установената акцизна стока- Етилов алкохол/ракия/-20 литра,46.6%vol жалбоподателят не е представил изискуемите от ЗАДС данъчен документ или фактура,или митническа декларация,или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител,когато компютърната система не работи,или друг документ удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на акциза.Доколкото тази стока е била установена в  багажника на лек автомобил  ***с рег.№  ***,собственост и управляван от Х.Х.Н.  с ЕГН **********,то безспорно следва да се приеме,че тя се е намирала в негова фактическа власт.Настоящия съдебен състав намира за безспорно установено по делото,че именно жалбоподателят е държател на тази акцизна стока-ракия,без да притежава документи,удостоверяващи плащането,начисляването или обезпечаването на акциза,поради което е осъществил състава на вмененото му административно нарушение.

ЗАДС урежда два режима за начисляването и заплащането на данък акциз върху алкохолните напитки,включително ракии и удостоверяването им,в зависимост от това дали са бутилирани или не.

Предмет на настоящото нарушение е именно наливна алкохолна напитка-ракия.Начисляването на данък акциз върху наливните алкохолни напитки-ракии се удостоверява с данъчен документ по чл.84 ЗАДС,издаден от собственика или наемателя на специализирания малък обект за дестилиране/чл.43 ал.1 т.1 от ЗАДС/ при освобождаването на стоката за потребление-изваждането и от обекта за дестилиране/чл.20 ал.2 т.1а/.

Държането,респективно предлагането,продаването или превозването на наливни алкохолни напитки-ракия,без такъв данъчен документ,независимо от причините за липсата му  осъществява състава на нарушение по чл.126 от ЗАДС.Субект на това нарушение може да бъде всяко физическо или юридическо лице,тъй като законът не изисква то да притежава някакво специално качество,напр. регистрация по ЗАДС като производител или складодържател.

Правилно АНО в атакуваното НП е посочил,че нарушението на жалбоподателя/неговото изпълнително деяние/се е изразило в „държане“ и „превозване“ на следните акцизни стоки-Етилов алкохол/ракия/-20 литра,46.6%vol за които не притежава данъчен документ по ЗАДС, или фактура,или митническа декларация,или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител,когато компютърната система не работи,или друг документ удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на акциза,като тази стока е била установена в багажника на лек автомобил  ***с рег.№  ***,собственост и управляван от Х.Х.Н.  с ЕГН **********.Посочено е,че това представлява нарушение на чл.126 от ЗАДС,която разпоредба от своя страна предвижда налагане на глоба за:“…за физическите лица,или с имуществена санкция-за юридическите лица и едноличните търговци,в двойния размер на дължимия акциз,но не по-малко от 1000лв./при първо установено нарушение/а при повторно нарушение-не по-малко от 2000 лева,като и в насока относно приложение на чл.57 ал.1 т.7 от ЗАНН,намира за правилно определено административното наказание,което АНО е наложил на Х.Х.Н. ЕГН ********** ***,за осъщественото от него нарушение.

Ето защо съдът счита,че правилно административнонаказващият орган е наложил административно наказание „глоба“ в нейния минимален размер-1000 лева,като е съобразил и обстоятелството,че това нарушение се явява първо за нарушителя,а също така и обстоятелството,че двойния размер на дължимия акциз за откритият предмет на нарушението,надвишава законоустановеният от 50.00лева.Така определеното на жалбоподателя в този размер административно наказание „глоба“ не може да бъде намалявано от съда,поради което наказателното постановление като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено,а жалбата против него да бъде оставена без уважение,като неоснователна.

Законосъобразно,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС,вещите предмет на нарушението са били отнети в полза на Държавата.

Предпоставка,за да се приеме деянието за съставомерно е липсата на доказателство,което е следвало към момента на извършената на 23.06.2017г. на лек автомобил  ***с рег.№  ***,собственост и управляван от Х.Х.Н.  с ЕГН ********** проверка или на един по-късен етап в административнонаказателното производство жалбоподателят да представи,а именно-надлежен документ удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на дължимия акциз за открития в горепосоченото превозно средство- Етилов алкохол/ракия/-20 литра,46.6%vol.

Съдът намира,че определеното спрямо жалбоподателя наказание е в съответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и отговаря на целите на чл.12 от ЗАНН,като не са налице основания за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН,т.е. не е налице „маловажен случай“ на административно нарушение по чл.126б ал.2 от ЗАДС,вр. с чл.28 от ЗАНН и чл.93 т.9 от НК,тъй като двойния размер на дължимия акциз за предмета на нарушението надхвърля този по чл.126б ал.2 от ЗАДС,при който нарушението следва да се квалифицира като маловажно.При тълкуване на посочената норма/чл.28/ следва да се съобразят същността и целите на административнонаказателното производство,уредено в ЗАНН,като се има предвид и субсидиарното приложение на НК и НПК.Административнонаказателния процес е строго регламентирана дейност,при която за извършено нарушение се налага съответно наказание,като прилагането на санкцията е винаги въпрос на законосъобразност.В случая с НП е наложено административно наказание-„глоба“ за неизпълнение на задължение към държавата,регламентирано в ЗАДС.Поначало обществената опасност на този вид нарушения е определена  от законодателя като висока,тъй като същите представляват неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване на финансовата и дейност.Именно поради това и нормативно определените минимуми на административни наказания за тях са във висок размер,без за налагането им да се изисква  някакъв минимален брой или стойност на вещите,предмет на нарушението.Целта на ЗАДС е свързана с облагането на високооборотни и скъпи стоки,които не служат за задоволяване на основни потребности на населението и са засилени,както предвидения контрол,така и отговорността при нарушения по същия,които чувствително увреждат фискалните интереси на държавата.Стойността на предмета на нарушението при формалния характер на състава на отговорността по чл.126 от ЗАДС,няма отношение при преценката за наличието или значителността/респ.липсата или незначителността/ на вредните последици и не представлява смекчаващо отговорността обстоятелство,което пък да влияе на обществената опасност в контекста на легалната дефиниция на маловажния случай по чл.93 т.9 от НК.С оглед на изложеното настоящия състав приема,че не са налице основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН,което по правните си последици представлява освобождаване на нарушителя от административнонаказателна отговорност.

Предвид всичко изложено по-горе съдът намира атакуваното НП № 67/11.04.2016г. на Началника на Митница Варна  за правилно и законосъобразно и като такова ще следва да го потвърди.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл.63 ал.1,предложение първо от ЗАНН,този съдебен състав на РС-Каварна

 

                                             Р    Е    Ш    И

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 147/12.09.2017г. на Началника на Митница Варна,с което на  Х.Х.Н. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение по чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките,предмет на нарушение: Етилов алкохол/ракия/-20 литра,46.6%vol в 2 бр.бутилки от минерална вода с надписи „Пирин Спрингс“,всяка с вместимост по 10 литра-по складова разписка № 38 от 05.07.2017г. на Митница Варна,като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: