Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  09.06.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на тринадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН  СЪДИЯ:ЖИВКО Г.

 

         при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 266 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „***“ООД,чрез управителя Г.Г.М. ЕГН ********** с адрес *** против Наказателно постановление № В-037039/27.10.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.210 във връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.Жалбоподателят моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-037039/27.10.2015г. на Директора на РД при КЗП-Варна с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя изтъква нови доводи за отмяна на атакуваното наказателно постановление.В пледоарията си процесуалния представител на жалбоподателя изтъква,че както акта,така и наказателното постановление не описват в своята фактическа част признаците определени от чл.115 ал.1 от ЗТ за състав на съответното адсминистративно нарушение.Според процесуалния представител на жалбоподателя липсва корелация между фактическо и юридическо обвинение,което от своя страна води до нарушение на правото на защита и се явява съществено процесуално нарушение.Счита,че повдигнатото административно обвинение не е доказано по безспорен и несъмнен начин,като излага аргумент,че  от констативния протокол,акта и наказателното постановление не става ясно,къде липсва и къде е извършена проверка за наличие на ценоразпис.

 Макар и формално да са осъществени признаците на предвиденото в закона нарушение,процесуалния представител на жалбоподателя счита,че тежестта на наказанието не отговаря на извършеното от последния,поради което моли атакуваното наказателно постановление да бъде отменено,поради това,че нарушението се явява „маловажен случай”.

Въззиваемата страна РД-КЗП гр.Варна,редовно призована,не се явява представител.При изпращането на административнонаказателната преписка в съда е депозирано писмено становище от АНО,в което се твърди,че жалбата е неоснователна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 11.08.2015г. в с.***,общ.Шабла в обект къща „***“ е установено,че „***“ ООД извършва туристическа дейност в къща „***“ находяща се в с.***,община Шабла.

В хода на проверката от управителя на фирмата е представено удостоверение № 00127 за утвърдена категория-една звезда. С капацитет от 3 апартамента,12 стаи/32 легла.Съгласно удостоверението за категоризация собственик на обекта е Радко Г. Радев а лицето извършващо дейност е „***“ ООД.Удостоверението за категоризация е издадено от Община Шабла на 07.05.2015г. с валидност до 20.04.2018г.

При проверката няма и не се представя ценоразпис за нощувките.

На 14.08.2015г. длъжностното лице Г.Т.Г. е съставила АУАН № К-037039,в който актосъставителя е посочил,че търговецът „***“ ООД не е изпълнил административното си задължение да постави ценоразпис за нощувките на видно място за потребителите,с което е нарушил  разпоредбата на чл.115 т.1 от Закона за туризма.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „***“ ООД  с ЕИК: ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,гр.**** улица „***“ № ** е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.210  от Закона за туризма в размер на 500/петстотин/лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля М.А.А.-присъствувала по време на проверката извършена на 11.08.2015г. в обект къща за гости „***“ находяща се в с.***,стопанисвана от „***“ ООД.,която поддържа констатациите отразени в АУАН и констативния протокол и е категорична,че към момента на проверката обекта-къща за гости „***“ работи:“…Имаше настанени четирима госта“.В хода на проверката е установено,че не е поставен на видно място и не е представен ценоразпис,с обявени цени на нощувките в обекта.Насрочена е документална проверка.На 14.08.2015г. в сградата на Община Каварна се явил лично управляващият дружеството и длъжностното лице Г.Т.Г.  му съставила акт за установяване на административно нарушение за липса на ценоразпис.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Съдът констатира,че датата и мястото нарушението са точно и ясно описани,както в акта,така и в наказателното постановление,с което са спазени изискванията на чл.42 т.3,респективно чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.Фактическото обвинение,съответно описанието на нарушението и обстоятелствата на извършването му,достатъчно подробно са изложени в АУАН и НП,по който начин е дадена възможност на дружеството-жалбоподател да упражни правото си на защита в пълен обем.Недвусмислено е посочена правната квалификация на деянието по чл.210  във  връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма,която напълно кореспондира на фактическото обвинение.

От обективна страна безспорно се установи,че въззивникът стопанисва обект къща за гости „***“ находяща се в с.*** общ.Шабла,явяващ се туристически обект по смисъла на чл.3 ал.2 т.1 б.“б“ от Закона за туризма,където извършва туристическа дейност-хотелиерство,съгласно чл.3 ал.1 т.2 от Закона за туризма и с легална дефиниция в т.55 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма.Установено е от събраните по делото писмени и гласни доказателства,че жалбоподателят е осъществил от обективна страна административно нарушение по чл.115 т.1 от Закона за туризма.Посочената норма е императивна и гласи,че лицата осъществяващи хотелиерство,са длъжни да обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис,поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията и във всяка стая. От показанията на свидетеля М.А.А.-присъствувала по време на проверката извършена на 11.08.2015г. в обект къща за гости „***“ находяща се в с.***,стопанисвана от „***“ ООД.,която поддържа констатациите отразени в АУАН и констативния протокол се установява,че към момента на проверката обекта-къща за гости „***“ работи:“…Имаше настанени четирима госта“.В хода на проверката е установено,че не е поставен на видно място и не е представен ценоразпис,с обявени цени на нощувките в обекта.Насрочена е документална проверка.На 14.08.2015г. в сградата на Община Каварна се явил лично управляващият дружеството и длъжностното лице Г.Т.Г.  му съставила акт за установяване на административно нарушение за липса на ценоразпис.

Горното съдът прие въз основа на показанията на свидетеля М.А.А. присъствувала по време на проверката извършена на 11.08.2015г. в обект къща за гости „***“ находяща се в с.***,стопанисвана от „***“ ООД и от приложените и приети по делото писмени документи по административнонаказателната преписка КП № К-0219959/11.08.2015г. и АУАН № К-037039/14.08.2015г.

Предвид факта,че нарушения от подобен вид засягат интересите на огромен брой потребители,доколкото информираността им е от особено значение за тях,съдът намира,че формират сравнително висока обществена опасност,поради което не може да бъдат приравнени към маловажните случаи,респективно правилно в случая е ангажирана административнонаказателната отговорност,още повече,че конкретния случай по нищо не се различава от обичайните такива,именно за които законодателят е предвидил да се налага санкция.

При реализиране на отговорността за посоченото нарушение,съдът намира,че наказващия орган е съобразил в пълна степен разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и за нарушението по чл.210 във връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма е определи размер на имуществената санкция съгласно установения минимум,съобразно посоченото в приложимата наказваща норма.

С оглед горните съображения съдът счита,че наказателното постановление следва да се потвърди,като правилно и законосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                          Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-037039/27.10.2015 на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.210 във връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма на  „***“ ООД  с ЕИК: ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,гр.**** улица „***“ № **,управител Г.г.М. е наложено административно наказание–имуществена санкция в размер на 500/петстотин/лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: