Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Гр.Каварна, 02.11.2017г.

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на втори ноември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш.и в присъствието на прокурора ……………, като изслуша докладваното от съдията АНД №266 по описа за 2017г., въз основа на закона и доказателствата по делото

Р   Е   Ш   И   :

ПРИЗНАВА обвиняемия  Й.  М.С. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, не осъждан, неженен, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 16.03.2017г. по път *** в посока с.*** към с.***, на около два километра от последното село, без надлежно разрешение изискуемо по ЗКНВП държал високо рисково наркотично вещество 14 бр. /четиринадесет броя/ прозрачни самозалепващи се полиетиленови пликчета суха, зелена растителна маса с нетно тегло 12.27 грама, разпределени както следва:

-         Под формата на 5 /пет/ броя пакетчета с общо нетно тегло от 2.71 гр., разпределено – 1х0.52 гр.; 1х0.57 гр.; 1х0.54 гр. и 1х0.58 гр. с определено съдържание  на тетрахидроканабинол 3.8% във всяко пакетче марихуана;

-         Под формата на 1/един/ брой пакетче 1х1.31 гр. с определено съдържание на тетрахидроканабинол 4.25%;

-         Под формата на 1 /един/ брой пакетче 1х1.24 гр. с определено съдържание на тетрахидроканабинол 3.8%;

-         Под формата на 1 /един/ брой пакетча 1х0.15 гр. с определон съдържание на тетрахидроканабинол 3.7% на обща стойност 73.62 лева, престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК.

На основание чл.78а, ал.1 от НК, ОСВОБОЖДАВА Й.  М.С. с ЕГН **********, от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА, в размер на 1000.00/хиляда/лева.

ОСЪЖДА Й.  М.С. с ЕГН **********, със снета самоличност, да заплати разноски по делото в размер на 303.81 /триста и три лева и осемдесет и една стотинки/ лева и 5.00 /пет/ лева по сметка на Каварненски районен съд за издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред Добрички окръжен съд по реда на глава ХХІ от НПК.

                  

 

 

                                                    

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………

М О Т И В И

 

към Решение №… /….2017г. по АНД №266 по описа на Каварненски  районен съд за 2017г.

 

Производството е по реда на глава ХХVІІІ НПК - нов, обнародван ДВ бр.86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.

Прокурор при Каварненска районна прокуратура е внесъл в съда мотивирано постановление от 02.10.2017г., с което е направил предложение за освобождаване на обвиняемия Й.М.С. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК, за извършено престъпление по 354а, ал.3, т.1 от НК, изразило се в това, че на 16.03.2017г. по път *** в посока от с.*** към с.***, на около два километра от последното село, без надлежно разрешение изискуемо по ЗКНВП държал високо рисково наркотично вещество 14 /четиринадесет/ бр. прозрачни самозалепващи се полиетиленови пликчета суха, зелена растителна маса с нетно тегло 12.27 грама, разпределени както следва: Под формата на 5 /пет/ броя пакетчета с общо нетно тегло от 2.71 гр., разпределено – 1х0.52 гр.; 1х0.57 гр.; 1х0.54 гр. и 1х0.58 гр. с определено съдържание  на тетрахидроканабинол 3.8% във всяко пакетче марихуана;         Под формата на на 6 /шест/ броя пакетчета с общо нетно тегло от 6.86гр., разпределено 1х1.11гр., 1х1.09гр., 1х0.08 р., 1х1.23 гр., 1х1.4гр. и 1х1.21гр. с определено съдържание на тетрахидроканабинол 3.85% във всяко пакетче марихуана; Под формата на 1/един/ брой пакетче 1х1.31 гр. с определено съдържание на тетрахидроканабинол 4.25%;    Под формата на 1 /един/ брой пакетче 1х1.24 гр. с определено съдържание на тетрахидроканабинол 3.8%; Под формата на 1 /един/ брой пакетча 1х0.15 гр. с определон съдържание на тетрахидроканабинол 3.7% на обща стойност 73.62 лева.

На основание чл.376 НПК, с разпореждане от 03.10.2017г. съдията-докладчик по делото е насрочил последното за разглеждане в открито съдебно заседание по реда на глава ХХVІІІ НПК.

В съдебно заседание КРП, редовно призована, не изпраща представител.

Обвиняемият в проведеното съдебно заседание се явява лично и с упълномощен представител - адв.А.А., признава се за виновен.

Каварненският районен съд, след като обсъди събраните в производството доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за безспорно установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Обвиняемия Й.М.С. с ЕГН **********, роден  на ***г. в гр.В., с адрес: ***, българско гражданство, със средно образование, не осъждан, неженен, безработен.

На инкриминираната дата 16.03.2017г. имало организирано СПО от РУ КаВ.. Свидетелите П.П. и К. извършвали обход в тази връзка по път *** в посока от с.*** към с.***, на около два километра от последното село. Двамата свидетели забелязали огън в страни от пътя непосредствено в изораната нива. На пътното платно имало паркиран л.а. ******, собственост на обвиняемия С..  Извън автомобила били установени лицата обв.Й.М.С. и свидетелите Н.Т.Д. и К.К.. Служителите на полицията се легитимирали и извършили проверка на документите им за самоличност. В хода на проверката се установило, че лицето Й.М.С. държи в автомобила си наркотично вещество – суха тревна маса, разпределена в 14 бр. прозрачни полиетиленови пликчета. Пликчетата били в раница, която била на задната седалка на автомобила. Самия обв.С. също обяснил, че тревната маса е канабис, който закупил  от гр.В. за лична употреба. Обвиняемият предал доброволно намереното количество тревна маса. При първоначалните изследвания с бърз полеви тест – KIT D4D се установило, че изследваният растителен материал отговаря на наркотично вещество „канабис“ /марихуана/.

Назначената съдебно-физико-химическа експертиза №0740/01.08.2017г. л.33-36 от ДП/ установила, че нетното тегло на наркотичното вещество с маса 12.27 гр. разпределено както следва: Под формата на 5 /пет/ броя пакетчета с общо нетно тегло от 2.71 гр., разпределено – 1х0.52 гр.; 1х0.57 гр.; 1х0.54 гр. и 1х0.58 гр. с определено съдържание  на тетрахидроканабинол 3.8% във всяко пакетче марихуана;         Под формата на на 6 /шест/ броя пакетчета с общо нетно тегло от 6.86гр., разпределено 1х1.11гр., 1х1.09гр., 1х0.08 р., 1х1.23 гр., 1х1.4гр. и 1х1.21гр. с определено съдържание на тетрахидроканабинол 3.85% във всяко пакетче марихуана; Под формата на 1/един/ брой пакетче 1х1.31 гр. с определено съдържание на тетрахидроканабинол 4.25%;    Под формата на 1 /един/ брой пакетче 1х1.24 гр. с определено съдържание на тетрахидроканабинол 3.8%; Под формата на 1 /един/ брой пакетча 1х0.15 гр. с определон съдържание на тетрахидроканабинол 3.7%.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Именно изложената фактическа обстановка по безспорен и категоричен начин се потвърждава от събраните в хода на съдебното производство доказателствени материали, конкретно обяснения на обвиняемия, актуална към 20.03.2017г. справка за съдимост на Й.С. /лист 14 от ДП/, протоколите за разпит на свидетелите Н.Т., Д., К.К. С. и А.А. К., както и разпитите пред съдия, заключението по физико-химическата експертиза и протоколи за претърсване и изземване.

Изброявайки доказателствените материали, въз основа на които формира изводите си, съдът не констатира противоречия, налагащи обсъждане и с така направеното уточнение, а и като преценява от друга страна, че е взел всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина, при гарантирането на правата на страните в съдебното производство, приема за установени, при това по несъмнен начин, времето, мястото и авторството на извършеното и вменено на обвиняемия престъпно деяние, съобразно гореизложената фактическа обстановка.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Като приема, че именно изложената фактическа обстановка, по същество съвпадаща с възприетата от обвинението, се потвърждава от събраните в производството доказателства, съдът намира, че с деянието си обвиняемия Й.М.С. е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна, признаците от състава на престъплението по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК.

От обективна страна, на 16.03.2017г. С., без надлежно разрешение, изискуемо по ЗКНВП държал високо рисково наркотично вещество 14 /четиринадесет/бр. прозрачни самозалепващи се полиетиленови пликчета суха, зелена растителна маса с нетно тегло 12.27 гр., на обща стойност 73.62 лева, като случаят е маловажен.

От субективна страна, деянието е извършено от подсъдимия при пряк умисъл като форма и вид на вината. Същия напълно е осъзнавал противоправния характер на поведението си, чиито забранени от закона последици непосредствено е преследвал, като това се установява по несъмнен начин при анализ на фактическата обстановка, във връзка с деянието. Очевидно е, че С. е съзнавал и не е могъл да не съзнава, че не трябва да държи без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество, съзнавал е и е исал настъпването на общественоопасните последици.

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

С оглед особеностите на конкретния случай и събраните доказателства, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а НК, за освобождаване на обвиняемия Й.М.С. - пълнолетен, от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, тъй като за консумирания състав на престъпление, извършено умишлено, чл.354а, ал.3, т.1 от НК предвижда наказание "лишаване от свобода" от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева, като в маловажни случай наказанието е до хиляда лева.

Несъмнено от извършеното престъпление няма причинени съставомерни имуществени вреди, които следва да се възстановят или обезпечат. В тази връзка с оглед наличие на условията на императивната разпоредба на чл.78а от НК съдът освободи от наказателна отговорност подсъдимия за извършеното престъпление по чл. чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 от НК  и му наложи административно наказание „Глоба“.

При определяне размера на наказанието съдът взе предвид обществената опасност на деянието, личността на дееца, цялото конкретно своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено престъплението и всичките смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства изразената на досъдебното производство и в хода на съдебното производство явна критичност към извършеното, направените пълни признания, чистото съдебно минало, сравнително младата възраст на дееца и липсата на данни за други противообществени прояви.

Отчитайки горното с оглед постигане целите на специалната и генерална превенция, съдът, като отчете и обществената опасност на зачестилите деяния от този вид, и взе предвид задължителната разпоредба на чл.78а, ал.5 от НК, наложи на подсъдимия административно наказание в размер към минималния, установен в чл.78а, ал.1 от НК, а именно глоба в размер на 1000 лева. Според съда този размер в минималния му вид е достатъчно разумен предвид възрастта на дееца и възможността същият да се поправи, превъзпита, да преосмисли и коригира за в бъдеще поведението си. Съдът намира, че в разглеждания случай следва да се прилага минимума, предвиден в разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК, тъй като това е единствената правна възможност, която законът предоставя като възможен минимум. Както бе посочено по-горе, в разпоредбата на чл.354а, ал.5 от НК е предвидено наказание „Глоба” в размер до 1000 лева. В случай на прилагането на тази правна норма лицето следва да се счита за осъждано. Когато обаче са налице предпоставките на чл.78а от НК то предвид императивния характер на тази разпоредба същата следва да бъде приложена спрямо дееца, като му бъде определено съответното наказание глоба. Предвиденият минимум в чл.78а, ал.1 от НК е в размер на 1000 лева. Законодателят е предвидил разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК да налага едно ограничение, когато за извършеното престъпление е предвидено наказание само глоба, като се налага извода, че наложената глоба по чл.78а не може да надвишава размера на предвидената в текста на престъплението глоба. В разглеждания случай, предвид визирания в чл.78а, ал.1 от НК минимум и с оглед така определеното в чл.354а, ал.5 от НК наказание „Глоба” в размер до 1000 лева, то съдът приема, че единственото възможно минимално наказание, което следва да се наложи по административен ред е наказанието „Глоба” в размер на 1000 лева при съобразяване с разпоредбата на ал.5 от чл.78а от НК. Размерът на глобата би могъл да бъде по-малък от 1000 лева, ако в състава на самото престъпление определеният размер на глобата е под 1000 лева, например до 300 лева, както е в случая с престъплението по чл.207 от НК и други такива.

 

С оглед характера и изхода на делото, обвиняемия Й.М.С. следва да бъде осъден да заплати разноски по делото в размер на 303.81 /триста и три лева и осемдесет и една стотинки/ лева и 5.00 /пет лева/, за издаването на един изпълнителен лист по сметка на Каварненски районен съд.

По изложените съображения СЪДЪТ постанови решението си.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….