Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна,  28.02.2019г.

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на тридесети първи януари,  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е. Шопова,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 267 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление №11-01-220/20.09.2018г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, гр.София, с което на Н.Г.С. с ЕГН ********** с адрес ***, с настояща месторабота – кмет на гр.Каварна, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева, за нарушение на чл.13, ал.3, т.5, във вр. с чл.13, ал.4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

В жалбата си въззивникът твърди, че издаденото наказателно постановление било незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Твърди, че е изпълнявала стриктно законите и подзаконовите нормативни актове, а Агенцията за държавна финансова инспекция и наложили три различни наказания за едно и също нарушение, като в същността си това се изразявало в неупражняване на предварителен контрол при сключване на Договор с рег.№368/13.07.2016г. с „***“ ЕАД, гр.Добрич. Отделно от това счита, че случаят е маловажен и моли за прилагане на нормата на чл.28 от ЗАНН.

Моли съда да отмени наказателното постановление. В с.з. въззивникът не се явява, представлява се от адв.Б., който поддържа жалбата.

Административнонаказващият орган, редовно призован, представлява се в процеса от гл.юрисконсулт А.Т.-М., която оспорва жалбата, счита наказателното постановление за правилно и законосъобразно.

Контролиращата страна – Районна прокуратура Каварна, редовно призована, не се явява представител и не взема становище по жалбата.

Каварненският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства, становищата на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения седмодневен срок от връчването на наказателното постановление на санкционираното лице, като същата е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

През периода 15.01.2018 г. – 23.02.2018 г. е извършена финансова инспекция на Община Каварна от М.С.Е. – на длъжност държавен финансов инспектор ИРМ гр. Варна. При извършената проверка във връзка с възложената задача: проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за лятна ангажираност през 2016 г. и 2017 г. и запознаване на деца от общината с играта голф, както и изплатената сума в размер на 40 000 лв. в полза на Голф комплекс „***“, Община Каварна е установено следното: На 12.07.2016 г. кметът на Община Каварна Н.Г.С. е сключила Договор № 368/13.07.2016 г. с „***“ ЕАД гр. Добрич за съвместно провеждане и развитие на Голф академия, със срок на договора от 15.07.2016 г. до 15.09.2016 г. Съгласно чл. 22 от договора, общината се е задължила да осигури финансирането на Голф академия в общ размер 47 190 лв., платими на три вноски. Във връзка с финансирането на Голф академията през 2016 г. по банкова сметка *** лв. по три договора за дарение с дарител „***“АД гр. София. След получаване на средствата кметът Н.С. с три заповеди е извършила промяна на бюджета на общината в приходната част по §45-01 (общо за периода) и в разходната част по Дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички”. За изпълнение на договора от Община Каварна по банкова сметка ***  „***“ ЕАД  са преведени (изплатени) общо 35 000 лв. При проверката е установено, че с платежно нареждане от 22.07.2016 г. за        10 000 лв. (частично плащане по фактура) и с платежно нареждане от 19.08.2018 г. (окончателно плащане по фактура) за 4 157 лв., са преведени общи 14 157 лв. Двете платежни нареждания са по фактура№ 1780/13.07.2016 г. за авансово плащане по договор от 12.07.2016 г. Към плащанията е приложено Искане за извършване на разход за м.юли 2016 г. за сумата от 14 157 лв. Искането е подписано от заявител, с дата 14.07.2016 г. и от проверил окомплектованост – зам.кмет ФИР. Вписани са данни относими за състояние по дейност, параграф, план и отчет към 22.07.2016г.

При проверката е установено, че от договорената цена от 47 190 лв., фактурирана от „***“ ЕАД, с три фактури от Община Каварна към 21.10.2016 г. са изплатени общо 35 000 лв. от средства получени от дарение и са останали неразплатени средства в размер на 12 190 лв. Установено е още, че във връзка с изискванията на ЗФУКПС, Указанията за осъществяване на предварителен контрол на МФ и на осн. чл. 5, ал. 2 от ЗФУКПС, със Заповед № 1279/19.07.2007 г. на кмета на Община Каварна е утвърдена Инструкция за осъществяване на предварителен контрол и на други контролни дейности към системата за управление и контрол в общинската администрация Каварна. Със Заповед № 266/31.03.2016 г. кметът на община Каварна е определил длъжностните лица, имащи право да подписват заявки за поемане на задължения, фактури и искания за извършване на разходи. Инструкцията и заповедта са отменени със Заповед № 1045/30.09.2016 г., като със заповедта за отмяната са приети Правила за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол в Община Каварна.

Във вр. с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС и чл. 13 от Инструкцията, със Заповед № 251/28.03.2016 г. кметът на Община Каварна е определил Е. Г. В.– счетоводител, за лице което да извършва предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение и извършване на разход (финансов контрольор). В инструкцията подробно е разписан начина за осъществяване на предварителния контрол, включително изготвяне и подписване на Заявки за поемане на задължения, Искания за извършване на разход, Контролен лист за извършване на предварителен контрол за поемане на задължение, Контролен лист за извършване на предварителен контрол за извършване на разход, лицата които ги изготвят, съгласуват, одобряват съхраняват и др.

Въпреки разписаните правила, проверката е установила, че на 12.07.2016г. Н.Г.С. в качеството си на ръководител на бюджетна организация и на основание чл.3, ал.1 от ЗФУКПС и чл.21, ал.1 от ЗПФ, отговорна за осъществяване на финансово управление и контрол от публичния сектор и за функционирането на системите за финансово управление и контрол в съответствие с действащото законодателство, не е осигурила изготвяне и подписване на Заявка за поемане на задължение за сумата от 47 190 лв., която лично да одобри, в резултат на което не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност при сключване на Договор с рег.№368/13.07.2016г.

За така установеното нарушение М.Е. – държавен финансов инспектор в АДФИ, съставила акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 11-01-220/29.03.2018 г., в който приела, че Н.Г.С., на 12.07.2016 г., в качеството си на ръководител на бюджетна организация и на осн. чл. 3, ал. 1 от ЗФУКПС и чл. 21, ал. 1 от ЗПФ, отговорна за осъществяване на финансовото управление и контрол от публичния сектор и за функционирането на системата за финансово управление и контрол в съответствие с действащото законодателство, не е осигурила изготвяне и подписване на заявка за поемане на задължение за сумата от 47 190 лв.,  в резултат на което не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност на авансовото плащане по Договор рег. № 368/13.07.2016 г. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 5, във вр. с чл. 13, ал. 4 от ЗФУКПС.

Въз основа на Акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на Н.Г.С., изпълняваща длъжността кмет на община Каварна е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 35, ал. 1 от ЗДФИ и чл. 53, ал. 1 от ЗАНН,  за нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 5, във вр. с чл. 13, ал. 4 от ЗФУКПС.

Фактическата обстановка беше установена от съда след преценка на показанията на изслушаните в съдебно заседание свидетели М.С.Е. – актосъставител, Е. Г. В.– финансов контрольор в Община Каварна и С. В.Я. – главен счетоводител в община Каварна, както и от приобщените по реда на чл. 238 НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намери, че жалбата е неоснователна, по следните съображения:

Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице, срещу което е издадено атакуваното НП, в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което е допустима.

При съставяне и предявяване на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които да налагат отмяна на последното на процесуално основание. Не са допуснати нарушения на чл. 40, ал. 4 и чл. 43, ал. 3 от ЗАНН, във връзка със съставянето на акта за установяване на административно нарушение в присъствие на свидетел и на жалбоподателя, който подписал акта и получил препис от същия, надлежно удостоверено с подписа му. Процесният АУАН отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН за неговата редовност, съдържайки дата и място на нарушението и описание на обстоятелствата по неговото извършване. На следващо място спазени са формата и реда за издаването на НП, а по съдържанието си то отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяващ изискуемите реквизити. Посочени са и законовите разпоредби, под които е квалифицирано правно нарушението на жалбоподателя.

От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустимите по закона доказателствени средства, се установяват по категоричен начин. Жалбоподателят Н.С. в качеството й на кмет и ръководител на Община Каварна - организация, разпореждаща се със средства от общинските бюджети и фондове, е задължена съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗФУКПС да създаде и приложи контролни дейности, включително предварителен контрол при поемане на задължение, които са били разписани в Система за финансово управление и контрол. Установено е в хода на извършената финансова инспекция, че в Община Каварна е имало разработена Система за финансово управление и контрол, както и утвърдени работни процедури за правата и отговорностите на служителите от общинската администрация, имащи отношение по отделните процедури от системата за финансово управление и контрол. Задължителни елементи на СФУК са предварителният контрол и системата на двойния подпис, като с работните процедури са делегирани задълженията на отделните длъжностни лица от община Каварна. Съответно по тази система, предварителният контрол за законосъобразност е следвало да се извърши от счетоводителя в отдел „Бюджет, финанси и счетоводство” Е. В.. От събраните в хода на съдебното следствие писмени доказателства се установи по безспорен начин, че на 12.07.2016 г. във връзка с авансово плащане по Договор рег. № 368/13.07.2016 г., жалбоподателят в качеството си на кмет и ръководител на Община Каварна не е осигурил изготвяне и подписване на Заявка за поемане на задължение за сумата от 47 190 лв. В този смисъл жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публични я сектор. В случая нарушението, за което е ангажирана отговорността на жалбоподателя с налагане на административно наказание е формално и се осъществява чрез бездействие, когато лицето, адресат на задължението по ЗФУКПС, не изпълни същото. Това, че кметът е делегирал определени правомощия на други лица не го освобождава от отговорност, тези задължения да се изпълнят. Съответно законосъобразно и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на Н.Г.С. съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ.

При издаване на наказателното постановление е прието, че нарушението е извършено от жалбоподателя за първи път и при индивидуализацията на санкцията, административнонаказващият орган е определил глобата в минималния, предвиден в разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ, размер от 200 лева, поради което същата се явява справедлива и съответстваща на извършеното нарушение и установените обстоятелства, от значение при преценката в тази насока. За пълнота на изложението следва да бъде изтъкнато, че деянието не може да се квалифицира като "маловажен" случай на административно нарушение по чл. 28 от ЗАНН. Липсват доказателства, които да обосноват по-ниска обществена опасност на извършеното в случая нарушение, в сравнение с обикновения случай на административно наказуемо деяние от същия вид. Случаят не е маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като нарушението засяга  особено важни обществени отношения, касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства.

По изложените съображения, настоящият съдебен състав намира подадената жалба за неоснователна, поради което същата следва да бъде оставена без уважение, а атакуваното с нея наказателно постановление - потвърдено.

Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Каварненският районен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №11-01-220/20.09.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на Н.Г.С. с ЕГН ********** с адрес ***, с настояща месторабота – кмет на град Каварна е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева, за нарушение на чл.13, АЛ.3, Т.5, ВЪВ ВР. С ЧЛ.13, АЛ.4 от ЗФУКПС на основание чл.32, ал.1, т.1, във вр. с чл.35, ал.1 от ЗДФИ и чл.53, ал.1 от ЗАНН.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….