Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 15.02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и първи януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 268 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 11-01-222/20.09.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с което на Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-Кмет на Община Каварна е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.13 ал.3 т.5 във връзка с чл.13 ал.4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор,на основание чл.32 ал.1 т.1 във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция и чл.53 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

         В жалбата си въззивникът развива съображения за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление.Въззивникът твърди в жалбата си,че с назначаването със Заповед № 251/28.03.2016г. от Кмета на Община Каварна на лице,което да извършва предварителен контрол-Е.Г.В.,надлежно е превъзложила изпълнението на задълженията за осигуряването на финансова дисциплина по предварителен контрол.В жалбата се пледира за приложението на чл.28 от ЗАНН,с мотив,че настоящия случай се отличава с по-ниска степен на обществена опасност на деянието и на дееца,в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

         В открито съдебно заседание ,въззивникът редовно призован не се явява.Представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.

         Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

         Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение №11-01-222/29.03.2018г. съставен от М.С.Е.-държавен финансов инспектор в Агенцията за държавна финансова инспекция/АДФИ/ е констатирано,че на 22.06.2017г. Кметът на Община Каварна Н.Г.С. е сключила Договор с рег.№ 355/22.06.2017г. с който е възложила на **** гр.Добрич да извърши доставка на цветя,растителност/дървета и храсти/ за облагородяване/озеленяване/ на входовете на гр.Каварна в съответствие с Техническа спесификация,неразделна част от договора.Съгласно чл.3 срокът на действие на договора е два месеца от датата на подписването му.С чл.5 ал.1 от договора страните са уговорили,че:“За извършеното озеленяване възложителят заплаща на Изпълнителя на база количествено-стойностна сметка и дендрологична ведомост от единичните цени на всеки вид растителност,предложени от изпълнителя,които са неразделна част от Ценовото предложение на изпълнителя и от настоящия договор,като максималната стойност на договора не може да надвишава 29 800 лева с ДДС“,като с ал.2 са договорени плащания,както следва:

-авансово плащане 50% от стойността на договора,след разписване на договора и

-всяко плащане по договора,въз основа на следните документи: приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на съответната доставка,подписан от страните по договора и издадена от изпълнителя фактура за дължимата сума.

         С Решение № 231 от Протокол № 18/31.01.2017г. Общинският съвет на Община Каварна е приел бюджета на общината за 2017г. включително в текущите ремонти предвидил 60 000 лева за облагородяване на входовете на гр.Каварна,т.е. поетите ангажименти за разходи по договора са предвидени в годишния бюджет на общината.

         За изпълнение на Договор с рег.№ 355/22.06.2017г. от Община Каварна по банкова сметка *** „К.И.“ гр.Добрич са преведени/изплатени/ общо 29 800 лева без ДДС и в размер 35760лв. с ДДС,както следва:

-С платежно нареждане от 07.07.2017г. по банкова сметка *** „К.И.“ са преведени 17 880лева по проформа Фактура № 00001/26.06.2017г. и оригиналната Фактура № 1000000001/07.07.2017г. за авансово плащане по договор от 22.06.2017г. за 14 900 лв без ДДС и 17 880лв. с ДДС.

         Към плащането е приложено искане за извършване на разход за месец юни 2017г. за сумата от 14 900 лева без ДДС и 17 880 лв. с ДДС.Искането е подписано от заявител Надежда Василева,с дата 28.06.2017г. и от проверил окомплектованост-зам.кмет ФИР с дата 29.06.2017г.Вписани са данни относими за състояние по дейност,параграф,план и отчет към 29.06.2017г.,а именно:“Дейност 2/622,& 10-15 и ,& 10-20,общо план 60 000лв,отчет ,& 10-15-4 138 лева и  & 10-20-5 546 лв“.Контролния лист към искането е попълнен и подписан с дата 03.07.2017г.,изразено е становище,че разхода може да бъде извършен.Искането за извършване на разход е одобрено от Кмета на Община Каварна.

         Плащанията към контрагента ДЗЗД“КДК“ Инвест“ по Договор с рег.№ 355/22.06.2017г. са намерили правилно счетоводно отражение в разходите на общината по сметки:

6019 „Разходи за други материали“ общо 19 580.40лв./16 317лв. без ДДС по Дендрологична ведомост за доставка на дървета,храсти и цветя,съответно отчетени във функция VI“Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда“,дейност 622 „Озеленяване,& 10-15 „Материали“/ и

6029 „Други разходи за външни услуги“ общо 16 179,60лв./13 483 лв. без ДДС по количествено-стойностна сметка за извършени услуги,съответно отчетени във функция VI“Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда“,дейност 622 „Озеленяване,& 10-20“Разходи за външни услуги“/

         В кореспонденция със сметка 4010 „Задължения към доставчици от страната“ общо 354 760 лева.

         Във връзка с изискванията на закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор/ЗФУКПС/,Указанията за осъществяване на предварителен контрол на Мф и на основание чл.5 ал.2 от ЗФУКПС,със Заповед № 1045/30.09.2016г. на Кмета на Община Каварна са въведени Правила за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол в Община Каварна/Правилата/.Съгласно чл.31 ал.1 и ал.2 от Правилата,предварителния контрол е задължителен елемент на системата за финансово управление и контрол и включва процедури по управление на финансовата дейност.Предварителния контрол съгласно чл.38 ал.1 от Правилата задължително се документира чрез попълване на Заявка за поемане на задължение и Искане за извършване на разход.В контролния лист лицето извършващо предварителен контрол изразява мнението си:“1.Може да бъде поето задължението/извършен разхода;2.Необходимо е да се представят следните документи/и от кого/;3.Не може да бъде поето задължението/извършен разхода,поради следните причини…“.Съгласно ал.2 Контролният лист се представя на Кмета на общината,заедно с цялата документация.Преди извършване на предварителен контрол за законосъобразност се подават данни за размера на планираните средства по дейности и параграфи,както и данни за отчета към момента на извършване на проверката,данните се подават от специалист „Бюджет“/чл.39/.Съгласно чл.40 от Правилата,преди поемане на задължение се проверява:-съответствие на задължението с бюджетните параграфи;-има ли план по бюджета;компетентно ли е лицето,което заявява поемането на задължението;правилно ли са изчислени количеството и сумите;-спазени ли са тръжните процедури  и другите нормативни изисквания,свързани със задължението.Съгласно чл.41 от Правилата,преди извършване на разхода се проверява:-съответства ли разхода с поетото задължение;-компетентно ли е лицето,заявило извършването на разхода;правилно ли са изчислени количествата и сумите;-компетентно ли е лицето ,поело задължението,на база на което се извършва разхода.С чл.66 от Правилата е определено,че одобрените заявки за поемане на задължения се съхраняват от заявителя,а исканията за извършване на разход се прилагат към документите удостоверяващи плащането.Съгласно ал.2 одобрените заявки за поемане на задължение не са документ,удостоверяващ поетото задължение,а заявка за поемане на такова.Документите удостоверяващи поетото задължение/ал.3/ са договори,протоколи,споразумения,фактури,,заповеди,решения на Общински съвет и други.

         При извършената проверка се установява,че при сключване на Договор с рег.№ 355/22.06.2017г. за доставка на цветя,растителност/дървета и храсти/ за облагородяване/озеленяване/ на входовете на гр.Каварна,не е изготвена и подписана Заявка за поемане на задължение за сумата от 35 760 лева.Съответно не е изготвен контролен лист  и не са извършени проверки за съответствие на задължението с бюджетните параграфи;има ли план по бюджета;компетентно ли е лицето,което заявява поемане на задължението;правилно ли са изчислени количеството и сумите,респективно не е извършен предварителен контрол за законосъобразност и не е изразено мнение за одобрение или отказ да се одобри поемането на задължението по реда на чл.38 ал.1 от Правилата,във връзка с чл.13 ал.3 т.5 от ЗФУКПС от определеното за това лице/финансов контрольор/.

         Липсата на заявка за поемане на задължение във връзка със сключен Договор с рег.№ 355/22.06.2017г. за доставка на цветя,растителност/дървета и храсти/ за облагородяване/озеленяване/ на входовете на гр.Каварна е потвърдена от Кмета Н.Г.С. с писмо изх.№ РД-08-7/07.03.2018г. на Община Каварна,във връзка с поисканата от финансовата инспекция заявка,с писма вх.№ ФСД-06-6/29.01.2018г. и № РД-08-07/01.03.2018г. на Община Каварна.

         Съгласно чл.38 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината,който на основание чл.44 ал.1 т.1 от ЗМСМА ръководи цялата изпълнителна дейност на общината и на основание т.5 организира изпълнението на общинския бюджет.Кметът на общината на основание чл.11 ал.3 от Закона за публичните финанси/ЗПФ/ е първостепенен разпоредител с бюджет,който съгласно чл.100 ал.1 от ЗПФ организира и ръководи изпълнението на бюджета на общината.Като ръководител на бюджетна организация по смисъла на & 1 т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ кметът на общината на основание чл.3 ал.1 от ЗФУКПС е отговорен за осъществяване на финансовото управление и контрол от публичния сектор и на основание чл.21 ал.1 от ЗПФ е отговорен за изграждането ,функционирането и отчитането на системи за финансово управление и контрол в съответствие с действащото законодателство.

         За периода от 02.11.2015г. и към настоящия момент,съгласно справка за отговорните длъжностни лица с изх.№ ФСД-06-5/25.01.2018г.,кмет на Община Каварна е Н.Г.С.,обявена с Решение № 195/02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия-Каварна.

         С оглед на гореизложените фактически данни,актосъставителят е приел,че на 22.06.2017г. Н.Г.С. в качеството си на ръководител на бюджетна организация и на основание чл.3 ал.1 от ЗФУКПС и чл.21 ал.1 от ЗПФ,отговорна за осъществяване на финансовото управление и контрол на публичния сектор и за функционирането на системите за финансово управление и контрол в съответствие с действащото законодателство,не е осигурила изготвяне и подписване на Заявка  за поемане на задължение за сумата от 35 760 лева,която лично да одобри,в резултат на което не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност при сключване на Договор № 355/22.06.2017г. с ДЗЗД „К.И.“ гр.Добрич.АУАН е подписан от нарушителя без възражения.В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН постъпили писмени възражения срещу акта и по конкретно срещу констатациите на проверяващия орган,че на основание чл.3 ал.1 от ЗФУКПС и чл.21 ал.1 от ЗПФ,Кмета на общината има вменено задължение да осигури изготвяне и подписване на заявка за поемане на задължения.

         Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-Кмет на Община Каварна е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.13 ал.3 т.5 във връзка с чл.13 ал.4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор,на основание чл.32 ал.1 т.1 във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция и чл.53 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

         Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели-М.С.Е. и Е.Г.В.,както и от приложените по делото писмени доказателства: Наказателно постановление № 11-01-222/20.09.2018г. издадено от Директора на АДФИ,акт за установяване на административно нарушение № 11-01-222/29.03.2018г.,Възражение  от 02.04.2018г.против АУАН № 11-01-222/29.03.2018г.;Справка за отговорните длъжности лица при Община Каварна;Извлечение от Протокол № 18/31.01.2017г. от проведено заседание на Общински съвет по т.Четвърта;Договор с ДЗЗД „К.И.“ гр.Добрич от 22.06.2017г. с приложения,Техническа спесификация,Приложение № 1 към договора,Количествено-стойностна сметка и Дендрологична ведомост,Приложение № 2 към договора;Писмо на финансовата инспекция за искане на документи,информация и справки,вх.№ ФСД-06-6/29.01.2018г.;Платежно нареждане от 07.07.2017г. за 17 880 лв с банково извлечение;Искане за извършване на разход от 28.06.2017г.;Проформа фактура на ДЗЗД „К.И.“ № 1/26.06.2017г.;Фактура на ДЗЗД „К.И.“ № 1000000001/07.07.2017г.;Платежно нареждане от 20.11.2017г. за 17 880 лв. с банково извлечение;Искане за извършване на разход от 23.08.2017г.;Фактура на ДЗЗД „К.И.“ № 1000000002/23.08.2017г.;Приемно-предавателен протокол от 16.08.2017г.;Извлечения по аналитични партиди на сметка 4010,две към 01.10.2017г. и едно към 01.11.2017г.;Писмо на финансовата инспекция за искане на документи и информация,вх.№ РД-08-07/01.03.2018г.;Писмо от Кмета на Община Каварна до финансовата инспекция,изх.№ РД-0807/07.03.2018г.;Правила за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол/СФУК/ в Община Каварна с приложения;Заповед на Кмета на Община Каварна за утвърждаване на СФУК № 1045/30.09.2016г.;Заповед № ФК-10-19/05.01.2018г. на Директора на АДФИ;Заповед № ФК-10-172/19.02.2018г. на Директора на АДФИ.При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

         Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели М.С.Е. и Е.Г.В.-на длъжност счетоводител в Община Каварна,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.

         При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.13 ал.3 т.5 във връзка с чл.13 ал.4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор,отделно и като административнонаказателен състав по чл.32 ал.1 т.1 във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция ,налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект-нарушител.По отношение на прилагането на нормата на чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция/ЗДФИ/ то съдът счита,че субект на нарушението по чл.13 ал.3 т.5 във връзка с чл.13 ал.4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор   е именно Кмета като първостепенен разпоредител със средства от бюджета,поради което правилно наказанието е било наложено именно на Н.Г.С. в качеството и на Кмет на Община-Каварна,т.к. в рамките на  упражнената инспекционна дейност от контролните органи е установено,че нарушението е извършено от длъжностно лице,на което е вменено управлението и контрола на бюджетните средства,какъвто се явява Кмета на Общината.

         От друга страна преценката за законосъобразността на НП,по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,досежно описанието на нарушението ,се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според АНО е осъществено.И тъй като последното очевидно е сторено,в самия санкционен акт се съдържат констатации, че на 22.06.2017г. Н.Г.С. в качеството си на ръководител на бюджетна организация и на основание чл.3 ал.1 от ЗФУКПС и чл.21 ал.1 от ЗПФ,отговорна за осъществяване на финансовото управление и контрол на публичния сектор и за функционирането на системите за финансово управление и контрол в съответствие с действащото законодателство,не е осигурила изготвяне и подписване на Заявка  за поемане на задължение за сумата от 35 760 лева,която лично да одобри,в резултат на което не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност при сключване на Договор № 355/22.06.2017г. с ДЗЗД „К.И.“ гр.Добрич,поради което няма как да се приеме,че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил,за което и се наказва.Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН.Ето защо,липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

         Материалната компетентност на органите-актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя,същата е нормативно установена,съгласно разпоредбата на чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция.Със Заповед № ФК-10-19/05.01.2018г. Директора на Агенция за държавна финансова инспекция е възложил на М.С.Е.-държавен финансов инспектор ИРМ гр.Варна да извърши финансова инспекция на Община Каварна,като задачата е свързана с проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи през 2017г. за озеленяване в Община Каварна,във връзка със сключен договор с „К.И.“ гр.Добрич,в т.ч. спазване на законодателството в областта на обществените поръчки,изпълнение на сключения договор и плащанията по него.

         Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно.Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон- чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция и чл.13 ал.3 т.5 във връзка с чл.13 ал.4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

         Въззивника е санкциониран по реда на чл.32 ал.1 т.1 от ЗДФИ,съгл. който при упражняване на инспекционна дейност  по реда на закона виновните длъжностни лица,както и лицата които работят по граждански договори за управление и контрол,ако деянието не съставлява престъпление,се наказват за нарушение на нормативен акт,уреждащ бюджетната,финансово-стопанската или отчетната дейност,ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт с глоба в размер от 200 лева до 2000 лева.Жалбоподателят в  качеството и на кмет и ръководител на Община Каварна-организация,разпореждаща се със средства от общинските бюджети и фондове,е задължена съгласно чл.13 ал.3 от ЗФУКПС да създаде и приложи контролни дейности,включително предварителен контрол при поемане на задължение,които са били разписани в Система за финансово управление и контрол. страната“ общо 354 760 лева.

         Във връзка с изискванията на закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор/ЗФУКПС/,Указанията за осъществяване на предварителен контрол на Мф и на основание чл.5 ал.2 от ЗФУКПС,със Заповед № 1045/30.09.2016г. на Кмета на Община Каварна са въведени Правила за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол в Община Каварна/Правилата/.Съгласно чл.31 ал.1 и ал.2 от Правилата,предварителния контрол е задължителен елемент на системата за финансово управление и контрол и включва процедури по управление на финансовата дейност.Предварителния контрол съгласно чл.38 ал.1 от Правилата задължително се документира чрез попълване на Заявка за поемане на задължение и Искане за извършване на разход.В контролния лист лицето извършващо предварителен контрол изразява мнението си:“1.Може да бъде поето задължението/извършен разхода;2.Необходимо е да се представят следните документи/и от кого/;3.Не може да бъде поето задължението/извършен разхода,поради следните причини…“.Съгласно ал.2 Контролният лист се представя на Кмета на общината,заедно с цялата документация.Преди извършване на предварителен контрол за законосъобразност се подават данни за размера на планираните средства по дейности и параграфи,както и данни за отчета към момента на извършване на проверката,данните се подават от специалист „Бюджет“/чл.39/.Съгласно чл.40 от Правилата,преди поемане на задължение се проверява:-съответствие на задължението с бюджетните параграфи;-има ли план по бюджета;компетентно ли е лицето,което заявява поемането на задължението;правилно ли са изчислени количеството и сумите;-спазени ли са тръжните процедури  и другите нормативни изисквания,свързани със задължението.Съгласно чл.41 от Правилата,преди извършване на разхода се проверява:-съответства ли разхода с поетото задължение;-компетентно ли е лицето,заявило извършването на разхода;правилно ли са изчислени количествата и сумите;-компетентно ли е лицето ,поело задължението,на база на което се извършва разхода.С чл.66 от Правилата е определено,че одобрените заявки за поемане на задължения се съхраняват от заявителя,а исканията за извършване на разход се прилагат към документите удостоверяващи плащането.Съгласно ал.2 одобрените заявки за поемане на задължение не са документ,удостоверяващ поетото задължение,а заявка за поемане на такова.Документите удостоверяващи поетото задължение/ал.3/ са договори,протоколи,споразумения,фактури,,заповеди,решения на Общински съвет и други.

         При извършената проверка се установява,че при сключване на Договор с рег.№ 355/22.06.2017г. за доставка на цветя,растителност/дървета и храсти/ за облагородяване/озеленяване/ на входовете на гр.Каварна,не е изготвена и подписана Заявка за поемане на задължение за сумата от 35 760 лева.Съответно не е изготвен контролен лист  и не са извършени проверки за съответствие на задължението с бюджетните параграфи;има ли план по бюджета;компетентно ли е лицето,което заявява поемане на задължението;правилно ли са изчислени количеството и сумите,респективно не е извършен предварителен контрол за законосъобразност и не е изразено мнение за одобрение или отказ да се одобри поемането на задължението по реда на чл.38 ал.1 от Правилата,във връзка с чл.13 ал.3 т.5 от ЗФУКПС от определеното за това лице/финансов контрольор/.

         Липсата на заявка за поемане на задължение във връзка със сключен Договор с рег.№ 355/22.06.2017г. за доставка на цветя,растителност/дървета и храсти/ за облагородяване/озеленяване/ на входовете на гр.Каварна е потвърдена от Кмета Н.Г.С. с писмо изх.№ РД-08-7/07.03.2018г. на Община Каварна,във връзка с поисканата от финансовата инспекция заявка,с писма вх.№ ФСД-06-6/29.01.2018г. и № РД-08-07/01.03.2018г. на Община Каварна.В този смисъл жалбоподателят а осъществил от обективна и субективна страна  състава на административно нарушение по чл.13 ал.3 т.5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.В случая нарушението за което е ангажирана отговорността на жалбоподателя е формално и се осъществява чрез бездействие,когато лицето адресат на задължението по ЗФУКПС,не изпълни същото.Правно ирелевантно за ангажиране административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е обстоятелството,че е делегирал определени правомощия на други лица и това не го освобождава от отговорност ,тези задължения да се изпълнят. Съгласно чл.38 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината,който на основание чл.44 ал.1 т.1 от ЗМСМА ръководи цялата изпълнителна дейност на общината и на основание т.5 организира изпълнението на общинския бюджет.Кметът на общината на основание чл.11 ал.3 от Закона за публичните финанси/ЗПФ/ е първостепенен разпоредител с бюджет,който съгласно чл.100 ал.1 от ЗПФ организира и ръководи изпълнението на бюджета на общината.Като ръководител на бюджетна организация по смисъла на & 1 т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ кметът на общината на основание чл.3 ал.1 от ЗФУКПС е отговорен за осъществяване на финансовото управление и контрол от публичния сектор и на основание чл.21 ал.1 от ЗПФ е отговорен за изграждането ,функционирането и отчитането на системи за финансово управление и контрол в съответствие с действащото законодателство.

         За периода от 02.11.2015г. и към настоящия момент,съгласно справка за отговорните длъжностни лица с изх.№ ФСД-06-5/25.01.2018г.,кмет на Община Каварна е Н.Г.С.,обявена с Решение № 195/02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия-Каварна.

         След като на 22.06.2017г. Н.Г.С. в качеството си на ръководител на бюджетна организация и на основание чл.3 ал.1 от ЗФУКПС и чл.21 ал.1 от ЗПФ,отговорна за осъществяване на финансовото управление и контрол на публичния сектор и за функционирането на системите за финансово управление и контрол в съответствие с действащото законодателство,не е осигурила изготвяне и подписване на Заявка  за поемане на задължение за сумата от 35 760 лева,която лично да одобри,в резултат на което не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност при сключване на Договор № 355/22.06.2017г. с ДЗЗД „К.И.“ гр.Добрич,правилно и законосъобразно е ангажирана от АНО отговорността по чл.32 ал.1 т.1 от ЗДФИ уреждащ бюджетната,финансово-стопанската или отчетната дейност,ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт,като е предвидено административно наказание глоба от 200 лева до 2000 лева.

         От изложеното по-горе съдът прави извод,че обвинението предмет на издаденото НП е доказано от обективна и субективна страна.

         Според настоящия състав на съда,правилно административнонаказващият орган е наложил административно наказание „Глоба“ на жалбоподателя.Същият е санкциониран като длъжностно лице-Кмет на Община Каварна и като такова е длъжен да спазва нормативните актове уреждащи бюджетната,финансово-стопанската или отчетната дейност.

         Процесният случай не е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН,тъй като нарушението засяга  особено важни обществени отношения,касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства.

         Наложеното наказание правилно е определено от АНО по вид и по размер ,в минималния такъв според закона ,при съобразяване на обстоятелствата по чл.27 от ЗАНН,в това число тежестта на конкретното нарушение и степента на обществената му опасност,отчитайки обстоятелството,че същото е първо такова на жалбоподателя.

         По горните съображения,съдът намира атакуваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно,поради което същото следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                          Р    Е    Ш    И:

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-222/20.09.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с което на Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-Кмет на Община Каварна е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.13 ал.3 т.5 във връзка с чл.13 ал.4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор,на основание чл.32 ал.1 т.1 във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция и чл.53 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

                                                 

                                                                

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: