Р Е Ш Е Н И Е

 

       /04.02.2019 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и втори януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 269/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по жалба на Н.Г.С., ЕГН **********,  срещу наказателно постановление (НП) № 11-01-221 от 20.09.2018 г., издадено от Г.М.Н. – директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на основание чл. 32, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 35, ал. 1 от ЗДФИ и чл. 53, ал. 1 от ЗАНН,  на жалбоподателя е  наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева за нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 5, във вр. с чл. 13, ал. 4 от ЗФУКПС.

НП е обжалвано от наказаното физическо лице в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление като незаконосъобразно. Навеждат се и доводи за неправилност и необоснованост на обжалвания административен акт. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител  поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление с твърдение за липса на вина у жалбоподателя за извършения пропуск от страна на общинската администрация, както и за незначителност на деянието.

Административнонаказващият орган, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и пледира за потвърждаване изцяло на наказателното постановление. Твърди, че в хода на съдебното следствие по един безспорен начин, с всички допуснати и приобщени доказателства към административната преписка е доказано извършване на посоченото в НП административно нарушение и виновността на жалбоподателя.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

През периода 15.01.2018 г. – 23.02.2018 г. е извършена финансова инспекция на Община Каварна от М.С.Е. – на длъжност държавен финансов инспектор ИРМ гр. Варна. При извършената проверка във връзка с възложената задача: проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за лятна ангажираност през 2016 г. и 2017 г. и запознаване на деца от общината с играта голф, както и изплатената сума в размер на 40 000 лв. в полза на Голф комплекс „Т.к.“Община Каварна е установено следното: На 12.07.2016 г. кметът на Община Каварна Н.Г.С. е сключила Договор № 368/13.07.2016 г. с „Г.р.м.“ ЕАД гр. Добрич за съвместно провеждане и развитие на Голф академия, със срок на договора от 15.07.2016 г. до 15.09.2016 г. Съгласно чл. 22 от договора, общината се е задължила да осигури финансирането на Голф академия в общ размер 47 190 лв., платими на три вноски. Във връзка с финансирането на Голф академията през 2016 г. по банкова сметка *** лв. по три договора за дарение с дарител „К.у.п.“АД гр. София. След получаване на средствата кметът Н.С. с три заповеди е извършила промяна на бюджета на общината в приходната част по §45-01 (общо за периода) и в разходната част по Дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички”. За изпълнение на договора от Община Каварна по банкова сметка *** „Г.р.м.“ ЕАД са преведени (изплатени) общо 35 000 лв. При проверката е установено, че с платежно нареждане от 22.07.2016 г. за 10 000 лв. (частично плащане по фактура) и с платежно нареждане от 19.08.2018 г. (окончателно плащане по фактура) за 4 157 лв., са преведени общи 14157 лв. Двете платежни нареждания са по фактура№ 1780/13.07.2016 г. за авансово плащане по договор от 12.07.2016 г. Към плащанията е приложено Искане за извършване на разход за м.юли 2016 г. за сумата от 14 157 лв. Искането е подписано от заявител, с дата 14.07.2016 г. и от проверил окомплектованост – зам.кмет ФИР. Вписани са данни относими за състояние по дейност, параграф, план и отчет към 22.07.2016 г. Установено е че контролния лист към искането не е попълнен, съответно не е извършен предварителен контрол и не е изразено становище може или не може да бъде извършен разхода. Искането за извършване на разход не е одобрено (подписано) от кмета на общината.

При проверката е установено, че от договорената цена от 47 190 лв., фактурирана от „Г.р.м.“ ЕАД, с три фактури от Община Каварна към 21.10.2016 г. са изплатени общо 35 000 лв. от средства получени от дарение и са останали неразплатени средства в размер на 12 190 лв. Установено е още, че във връзка с изискванията на ЗФУКПС, Указанията за осъществяване на предварителен контрол на МФ и на осн. чл. 5, ал. 2 от ЗФУКПС, със Заповед № 1279/19.07.2007 г. на кмета на Община Каварна е утвърдена Инструкция за осъществяване на предварителен контрол и на други контролни дейности към системата за управление и контрол в общинската администрация Каварна. Със Заповед № 266/31.03.2016 г. кметът на община Каварна е определил длъжностните лица, имащи право да подписват заявки за поемане на задължения, фактури и искания за извършване на разходи. Инструкцията и заповедта са отменени със Заповед № 1045/30.09.2016 г., като със заповедта за отмяната са приети Правила за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол в Община Каварна.

Във вр. с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС и чл. 13 от Инструкцията, със Заповед № 251/28.03.2016 г. кметът на Община Каварна е определил Е.Г.В. – счетоводител за лице, което да извършва предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение и извършване на разход (финансов контрольор). В инструкцията подробно е разписан начина за осъществяване на предварителния контрол, включително изготвяне и подписване на Заявки за поемане на задължения, Искания за извършване на разход, Контролен лист за извършване на предварителен контрол за поемане на задължение, Контролен лист за извършване на предварителен контрол за извършване на разход, лицата които ги изготвят, съгласуват, одобряват съхраняват и др.

Въпреки разписаните правила, проверката е установила, че към плащанията по договора извършени с две платежни нареждания от 22.07.2016 г. и от 19.08.2016г. е приложено искане за извършване на разход за м.юли 2016 г., подписано от заявител  и проверил окомплектованост – зам.кмет ФИР, но контролния лист към искането не е попълнен , съответно не е извършен предварителен контрол и не е изразено мнение за одобрение или отказ да се одобри извършването на разхода по реда на чл. 48 от Инструкцията, във вр. с чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС от определеното по чл. 13 от Инструкцията лице (финансов контрольор). Искането за извършване на разхода не е одобрено (подписано) и от кмета. Установено е също, че към датата на изготвяне на искането за извършване на разход от 14.07.2016 г. по бюджета на Община Каварна не са предвидени и не са налични средства за Голф академия.

За така установеното нарушение М.Е. – държавен финансов инспектор в АДФИ, съставила акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 11-01-221/29.03.2018 г., в който приела, че Н.Г.С., на 14.07.2016 г., в качеството си на ръководител на бюджетна организация и на осн. чл. 3, ал. 1 от ЗФУКПС и чл. 21, ал. 1 от ЗПФ, отговорна за осъществяване на финансовото управление и контрол от публичния сектор и за функционирането на системата за финансово управление и контрол в съответствие с действащото законодателство, не е осигурила изготвяне и подписване на контролен лист към искане за извършване на разход за м. юли 2016 г. за 14 157 лв., които лично да одобри, в резултат на което не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност на авансовото плащане по Договор рег. № 368/13.07.2016 г. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 5, във вр. с чл. 13, ал. 4 от ЗФУКПС.

Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на Н.Г.С., изпълняваща длъжността кмет на община Каварна е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 35, ал. 1 от ЗДФИ и чл. 53, ал. 1 от ЗАНН,  за нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 5, във вр. с чл. 13, ал. 4 от ЗФУКПС.

Фактическата обстановка беше установена от съда след преценка на показанията на изслушаните в съдебно заседание свидетели М.С.Е. – актосъставител, Е.Г.В. *** и С.В.Я. ***, както и от приобщените по реда на чл. 238 НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намери, че жалбата е неоснователна, по следните съображения:

Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице, срещу което е издадено атакуваното НП, в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което е допустима.

При съставяне и предявяване на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които да налагат отмяна на последното на процесуално основание. Не са допуснати нарушения на чл. 40, ал. 4 и чл. 43, ал. 3 от ЗАНН, във връзка със съставянето на акта за установяване на административно нарушение в присъствие на свидетел и на жалбоподателя, който подписал акта и получил препис от същия, надлежно удостоверено с подписа му. Процесният АУАН отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН за неговата редовност, съдържайки дата и място на нарушението и описание на обстоятелствата по неговото извършване. На следващо място спазени са формата и реда за издаването на НП, а по съдържанието си то отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяващ изискуемите реквизити. Посочени са и законовите разпоредби, под които е квалифицирано правно нарушението на жалбоподателя.

От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустимите по закона доказателствени средства, се установяват по категоричен начин. Жалбоподателят Н.С. в качеството й на кмет и ръководител на Община Каварна - организация, разпореждаща се със средства от общинските бюджети и фондове, е задължена съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗФУКПС да създаде и приложи контролни дейности, включително предварителен контрол при поемане на задължение, които са били разписани в Система за финансово управление и контрол. Установено е в хода на извършената финансова инспекция, че в Община Каварна е имало разработена Система за финансово управление и контрол, както и утвърдени работни процедури за правата и отговорностите на служителите от общинската администрация, имащи отношение по отделните процедури от системата за финансово управление и контрол. Задължителни елементи на СФУК са предварителният контрол и системата на двойния подпис, като с работните процедури са делегирани задълженията на отделните длъжностни лица от община Каварна. Съответно по тази система, предварителният контрол за законосъобразност е следвало да се извърши от счетоводителя в отдел „Бюджет, финанси и счетоводство” Е.Г.В.. От събраните в хода на съдебното следствие писмени доказателства се установи по безспорен начин, че на 14.07.2016 г. във връзка с авансово плащане по Договор рег. № 368/13.07.2016 г., жалбоподателят в качеството си на кмет и ръководител на Община Каварна не е осигурил изготвяне и подписване на Контролен лист към искане за извършване на разход за м. юли 2016 г. за 14 157 лв., като е поел задължение за извършване на разход, без да са приложени създадените със СФУК контролни дейности, включващи и предварителен контрол за законосъобразност при поемането на финансови задължения, осъществен чрез попълване на контролен лист и заявка за поемане на задължение, която трябва да е подписана от кмета и финансовият контрольор, в резултат на което не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност на авансовото плащане по договора. В този смисъл жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публични я сектор. В случая нарушението, за което е ангажирана отговорността на жалбоподателя с налагане на административно наказание е формално и се осъществява чрез бездействие, когато лицето, адресат на задължението по ЗФУКПС, не изпълни същото. Това, че кметът е делегирал определени правомощия на други лица не го освобождава от отговорност, тези задължения да се изпълнят. Съответно законосъобразно и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на Н.Г.С., съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ.

При издаване на наказателното постановление е прието, че нарушението е извършено от жалбоподателя за първи път и при индивидуализацията на санкцията, административнонаказващият орган е определил глобата в минималния, предвиден в разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ, размер от 200 лева, поради което същата се явява справедлива и съответстваща на извършеното нарушение и установените обстоятелства, от значение при преценката в тази насока. За пълнота на изложението следва да бъде изтъкнато, че деянието не може да се квалифицира като "маловажен" случай на административно нарушение по чл. 28 от ЗАНН. Липсват доказателства, които да обосноват по-ниска обществена опасност на извършеното в случая нарушение, в сравнение с обикновения случай на административно наказуемо деяние от същия вид. Случаят не е маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като нарушението засяга  особено важни обществени отношения, касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства.

По изложените съображения, настоящият съдебен състав намира подадената жалба за неоснователна, поради което същата следва да бъде оставена без уважение, а атакуваното с нея наказателно постановление - потвърдено.

Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-221 от 20.09.2018 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на Н.Г.С., ЕГН **********, с адрес ***, е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева, за нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 5, във вр. с чл. 13, ал. 4 от ЗФУКПС, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 35, ал. 1 от ЗДФИ и чл. 53, ал. 1 от ЗАНН. 

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено, пред Административен съд гр. Добрич, на основанията предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….