Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Каварна, 16.05.2017г.

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и седми април, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Елена Шопова, като разгледа АНД№270/2016г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано след инстанционен контрол и дадени указания от АС Добрич.

Постъпила е жалба с вх.№3061/04.10.2016г. от С.М.С. с ЕГН ********** ***, чрез адв.А.А. ***, съдебен адрес:***, срещу Наказателно постановление №15-0283-000204/09.11.2015г. на Началник група към ОДМВР Добрич, РУ Каварна, упълномощен с МЗ 08121з-748824.06.2015г.

Жалбоподателя счита наказателното постановление за незаконосъобразно и необосновано. Сочи, че е налице противоречие между описаната фактическа обстановка и констатации на контролните органи, че е извършена проверка в 23.00 часа на 08.10.2015г. и извода на наказващия орган за „отказ на проверявания да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване на употреба на алкохол“

Твърди, че в посочената констатация не става дума въобще за отказ на жалбоподателя да му бъде извършена проверка с техническо средство за употреба на алкохол, а само за некачествена такава. Освен това счита, че е налице противоречие с извода на наказващия орган за извършено от жалбоподателя нарушение по смисъла на чл.174, ал.3 от ЗДвП.  Посочва, че С. не е отказал проверка, каквото е изпълнителното деяние  посочено в разпоредбата. Според него, за да е налице извършено нарушение следва да е налице пълно съвпадение на действията на извършителя на нарушението с изпълнителното деяние посочено в правната норма. Твърди, че в конкретния случай подобно съвпадение не е налице.

Отделно от горното счита, че са налице и други пороци. Така в с.з.проц.представител на жалбоподателя твърди, че е нарушен материалния закон при постановяване на наказателното постановление.

Моли съда след преценка на доказателствения материал да отмени наказателното постановление.

В с.з., жалбоподателят не се явява, но се представлява от адв.А.А., който поддържа жалбата и моли за отмяна на наказателното постановление.

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения 7-дневен срок.

Жалбата е основателна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН №207/03.10.2015г., съставен от мл.автоконтрольор Н.М., за това че на 08.10.2015г.  около 23.00 часа в гр.Каварна, ул.“***“, до магазин „***“, жалбоподателя управлява л.а. „***“ с рег.№***и при извършената му проверка за употреба на алкохол, водача не дава качествена такава, не вкарва достатъчно въздух в техн.средство. Издаден му е талон за медицинско изследване с №0404160. Талона е приложен към преписката. В него е дадено указание, че С.М.С. следва да се яви до 00.05 часа в ФСМП Каварна.

С оглед изясняване на обстоятелствата по делото са разпитани в качеството на свидетели Н.Н.М., А.И.А. и С.А.С., които са присъствали и при установяване на нарушението, и при съставянето на АУАН.

От техните показания безспорно се установява, че жалбоподателят като водач на лек автомобил с рег. № ***не е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол с техническо средство, но не спазвал указанията дадени му от полицая М., за да бъде изпробван, като не вкарвал достатъчно въздух. След което Н.М. му дал талон за медицинско изследване и му съставил АУАН. Според показанията С. не бил придружен до мед.център.

Съдът кредитира показанията на свидетелите, тъй като същите са последователни, непротиворечиви и се допълват от останалите доказателства по делото.

 

 

 

Във връзка с компетентността на наказващия орган е представена заповед № 8121з-748824.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи.

Съдът намира, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 6 ЗАНН, налагащо отмяна на обжалваното наказателно постановление на това основание.

При описване на нарушението в АУАН е посочено, че жалбоподателят при проверка за употреба на алкохол, недава качествена такава, не вкарва достатъчно въздух в техническото средство и му е издаден талон за медицинско изследване. Деянието е квалифицирано като такова по чл. 174, ал. 3 ЗДвП. Безспорно актосъставителят е визирал първото предложение на цитираната законова норма.

Същевременно обаче в наказателното постановление  е посочено, че жалбоподателят е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол с техническо средствоили не е изпълнил предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му. Нарушението отново е квалифицирано по същия начин – по чл. 174, ал. 3 ЗДвП. Тук обаче е налице неяснота относно това за кое точно нарушение е санкциониран С. – по първото или по второто предложение на цитираната законова норма.

Разпоредбата на чл. 174, ал. 3 ЗДвП очертава два състава на административни нарушения – 1. отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества или 2. неизпълнение на предписанието за медицинско изследване.

Водачът няма право да отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта, поради което и отказът е въздигнат от законодателя в съставомерно деяние.

Водачът няма право да избира начина, по който да му бъде извършена проверка за употреба на алкохол или други упойващи вещества.

 В конкретния случай, в наказателното постановление са описани две нарушения, които са квалифицирани общо по чл. 174, ал. 3 ЗДвП без да се прави разграничение между тях. Същевременно на жалбоподателя е наложено само едно наказание, като не става ясно – за кое от двете нарушения е определено то. Отделно от това следва да се отбележи, че деянието описано в АУАН е съвсем различно от това описано в наказателното постановление, което налага цялостна отмяна на наказателното постановление.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 63, ал. 1, пр. 3 ЗАНН, съдът, 

 

Р   Е  Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление Наказателно постановление №15-0283-000204/09.11.2015г. на Началник група към ОДМВР Добрич, РУ Каварна, упълномощен с МЗ 08121з-748824.06.2015г, с което С.М.С. с ЕГН ********** ***,  на основание чл. 174, ал. 3 ЗДвП са наложени следните наказания глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за извършено от него нарушение на чл. 174, ал. 3 ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………