Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 15.02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и първи януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.като разгледа докладваното от съдията НАХД № 270 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 11-01-219/20.09.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция,с което на Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-Кмет на Община Каварна е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.128 от Закона за публичните финанси,на основание чл.32 ал.1 т.1 във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция и чл.53 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

         В жалбата си въззивникът развива съображения за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление.Въззивникът твърди в жалбата си,че за едно нарушение-сключването на договор с рег.№ 368/13.07.2016г. с „Г.Р.М.“ЕАД гр.Добрич Агенция за държавна финансова инспекция налага три различни наказания,съгласно НП № 11-01-220/20.09.2018г.,НП 11-01-219/20.09.2018г./предмет на настоящата жалба/ и НП 11-01-221/20.09.2018г.В жалбата се застъпва становището,че независимо,че са използвани различни подходи за квалифициране на деянието,в същността си нарушението се изразява в неупражняване на предварителен контрол при сключване на цитирания договор.В жалбата се пледира за приложението на чл.28 от ЗАНН,с мотив,че настоящия случай се отличава с по-ниска степен на обществена опасност на деянието и на дееца,в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

         В открито съдебно заседание ,въззивникът редовно призован не се явява.Представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.

         Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         На 12.07.2016 г. кметът на Община Каварна Н.Г.С. е сключила Договор № 368/13.07.2016 г. с „Г.Р.М.“ЕАД, гр. Добрич за съвместно провеждане и развитие на Голф академия. Съгласно предмета на договора, двете страни са се обединили за постигане на обща цел: „Създаване на Голф академия, която ще предоставя възможността да се упражнява спорта голф сред подрастващите и техните родители. Голф академията се насочва към работа с ученици от Каварна, които да се възползват от първокласната база за спортуване и пълноценни занимания през пролетта и лятото, както и да се популяризира голфа сред подрастващите и да се открият талантливи деца, които системно да се занимават с голф“. Договорът е сключен за срок от 15.07.2016 г. до 15.09.2016 г. и с цена 47 190 лева.

         Във връзка с финансиране на Голф академията през 2016 г. Община Каварна е получила дарения в общ размер 35 000 лв., както следва:

         С договор за дарение от 21.07.2016 г. „К.У.П.“ АД, гр. София е дарило на Община Каварна средства в размер 10 000 лв. Съгласно предмета на договора, средствата са за подпомагане организиране на детска голф академия на Община Каварна. Задължение на надарения е при извършване на спортните мероприятия да посочва съдействието на дарителя.

         Към договора е приложено Свидетелство за дарение № 9/21.07.2016 г., с изразена воля на дарителя, идентична с тази в предмета на договора за дарение. Свидетелството е подписано от дарителя, кмета и главния счетоводител на Община Каварна.

         Средствата от дарението в размер 10 000 лв. са постъпили по банкова сметка ***.07.2016 г. и намерили правилно счетоводно отражение в приходите на общината по сметка 7411 „Текущи помощи и дарения от страната“.

         Във връзка с дарените средства, със Заповед № 789/03.08.2016 г. кметът на Община Каварна Н.Г.С., в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджета на общината и на основание чл. 44, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 22, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, е наредила да се извърши промяна по бюджета към 31.07.2016 г., както следва:

         Увеличение на приходната част с 42 027 лв., от тях:

        трансфери от/за ЦФ, § 31-00 с 30 581 лева;

        трансфери между бюджети, § 61-00 с 1 446 лева;

        помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми от страната, § 45-00 с 10 000 лв., в това число по § 45-01 с 10 000 лева.

Увеличение на разходната част с 42 027 лв., от тях:

        Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения, § 02-08 с

10     774 лева;

        Дейност 322 Общообразователни училища, § 02-08 с 17 666 лева;

        Дейност 326 Професионални училища и професионални паралелки към СОУ, § 02-08 с 774 лева;

        Дейност 532 Програми за заетост, § 02-01, § 02-09, § 05-51, § 05-60 и § 05-80 с 1 446

лева;

        Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване от работодатели, § 42-19 с 1 367 лева;

        Дейност 714 Спортни бази и спорт за всички, § 10-20 с 10 000 лева.

        С договор за дарение от 16.08.2016 г. „К.У.П.“ АД, гр. София е дарило на Община Каварна средства в размер 15 000 лв. Съгласно предмета на договора, средствата са за подпомагане организиране на детска голф академия на Община Каварна. Задължение на надарения е при извършване на спортните мероприятия да посочва съдействието на дарителя.

         Към договора е приложено Свидетелство за дарение № 10/18.08.2016 г., с изразена воля на дарителя, идентична с тази в предмета на договора за дарение. Свидетелството е подписано от дарителя, кмета и главния счетоводител на Община Каварна.

         Средствата от дарението в размер 15 000 лв. са постъпили по банкова сметка ***.08.2016 г. и намерили правилно счетоводно отражение в приходите на общината по сметка 7411 „Текущи помощи и дарения от страната“.

         Във връзка с дарените средства, със Заповед № 944/15.09.2016 г. кметът на Община Каварна Н.Г.С., в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджета на общината и на основание чл. 44, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 22, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, е наредила да се извърши промяна по бюджета към 31.08.2016 г., както следва:

         Увеличение на приходната част с 98 156 лв., от тях:

        трансфери от/за ЦФ, § 31-00 с 50 009 лева;

        трансфери между бюджети, § 61-00 с 1 497 лева;

        помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми от страната, § 45-00 с 46 650 лв., в това число по § 45-01 с 46 650 лева.

Намаление на приходната част с 9 550 лв., §§ 31-00, обща субсидия и други трансфери за ДД от ЦБ за общини.

         Увеличение на разходната част с 98 156 лв., от тях:

        Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения, § 10-14 с

11     072 лева;

        Дейност 322 Общообразователни училища, § 10-14 с 33 208 лева;

        Дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение, § 10-20 с 6 600 лева;

        Дейност 413 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ, § 01-01 с 948 лева;

        Дейност 532 Програми за заетост, § 02-01, § 05-51, § 05-60 и § 05-80 с 1 497 лева;

        Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, § 52-06 с 9 000

лева;

        Дейност 619 Други дейности по жил.стр-во, благоустройство и регионално развитие, § 52-06 с 16 050 лева;

        Дейност 713 Спорт за всички, § 10-15 и § 10-20 с 4 781 лева;

        Дейност 714 Спортни бази и спорт за всички, § 10-20 с 15 000 лева.

         Намаление на разходната част по дейност Центрове за обществена подкрепа, § 01-01 и § 05-51 с 9 550 лева.

        С договор за дарение от 12.09.2016 г. „К.У.П.“ АД, гр. София е дарило на Община Каварна средства в размер 10 000 лв. Съгласно предмета на договора, средствата са за подпомагане организиране на детска голф академия на Община Каварна. Задължение на надарения е при извършване на спортните мероприятия да посочва съдействието на дарителя.

         Към договора е приложено Свидетелство за дарение № 13/13.09.2016 г., с изразена воля на дарителя, идентична с тази в предмета на договора за дарение. Свидетелството е подписано от дарителя, кмета и главния счетоводител на Община Каварна.

         Средствата от дарението в размер 10 000 лв. са постъпили по банкова сметка ***.09.2016 г. и намерили правилно счетоводно отражение в приходите на общината по сметка 7411 „Текущи помощи и дарения от страната“.

         Във връзка с дарените средства, със Заповед № 1043/30.09.2016 г. кметът на Община Каварна Н.Г.С., в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджета на общината и на основание чл. 44, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 22, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, е наредила да се извърши промяна по бюджета към 30.09.2016 г., както следва:

         Увеличение на приходната част със 133 912 лв., от тях:

        трансфери между бюджети, § 61-00 с 26 997 лева;

        помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми от страната, § 45-00 със 106 915 лв., в това число по § 45-01 със 106 915 лева.

Увеличение на разходната част със 133 912 лв., от тях:

        Дейност 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите, § 01-01, § 05-51, § 05-60, § 05-80, § 10-15, § 10-16, § 10-20 и § 10-30 с 16 500 лева;

        Дейност 532 Програми за заетост, § 02-01, § 05-51, § 05-60 и § 05-80 с 1 497 лева;

        Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, § 52-03 с 66 000

лева;

        Дейност 619 Други дейности по жил.стр-во, благоустройство и регионално развитие, § 10-30 с 29 950 лева;

        Дейност 714 Спортни бази и спорт за всички, § 10-20 с 10 000 лева;

        Дейност 739 Музей, худ.галерии, паметници на културата, § 02-02, § 10-15, § 10-20, § 10-51 и §52-19 с 9 965 лева.

         Видно от гореизложеното, на 12.07.2016 г. е сключен договор, с който Община Каварна е възложила на „Г.Р.М.“ЕАД срещу възнаграждение от 47 190 лв. да извърши дейности по обучение и занимания на деца от общината с играта голф. По банкова сметка *** лв. по три договора за дарение. След получаване на средствата, кметът Н.Г. е извършила промяна на бюджета на общината в приходната част по § 45-01 (общо за периода) и в разходната част по Дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“, в това число: към 31.07.2016 г. с 10 000 лв., към 31.08.2016 г. с 15 000 лв. и към 30.09.2016 г. с 10 000 лева.

         С платежно нареждане от 22.07.2016 г. за 10 000 лв. (частично плащане по фактура) и с платежно нареждане от 19.08.2018 г. (окончателно плащане по фактура) за 4 157 лв. по банкова сметка *** „Г.Р.М.“ЕАД, гр. Добрич са преведени общо 14 157 лв. Двете платежни нареждания са по Фактура № 1780/13.07.2016 г. за авансово плащане по договора от 12.07.2016        г. Плащанията са в размер 30 на сто от цената на договора, в размер съобразно договореностите между страните по чл. 22, ал.1 и след договорения срок - при подписване на договора.

         Към плащанията е приложено Искане за извършване на разход за м.юли 2016 г. за сумата от 14 157 лв. Искането е подписано от заявител, с дата 14.07.2016 г. и от проверил окомплектованост - зам.кмет ФИР. Вписани са данни относими за състояние по дейност, параграф, план и отчет към 22.07.2016 г., а именно: „Дейност 2/714, § 10-20, план 850 лв., отчет 5 984 лв.“. Контролният лист към искането не е попълнен, съответно не е извършен предварителен контрол и не е изразено становище може или не може да бъде извършен разхода. Искане за извършване на разход не е одобрено (подписано) от кмета на общината.

         Задължението за плащане към контрагента по фактурата на „Г.Р.М.“ЕАД е намерило правилно счетоводно отражение в разходите на общината по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“ в кореспонденция със сметка 4010 „Задължения към доставчици от страната“ (по кредита), съответно със сумата на направеното плащане закрито/намалено задължението (по дебита на сметка 4010 Видно от извършената проверка, плащанията от страна на Община Каварна са извършени, след като по банкова сметка ***а договора за дарение, на 21.07.2016 г. 10 000 лв. и на 18.08.2016 г. още 15 000 лв. От тези две дарения, към 19.08.2018  г. в Община Каварна са останали в наличност средства в размер 10 843 лева.

         С платежно нареждане от 20.09.2016 г. за 10 843 лв. (частично плащане по фактура) и с платежно нареждане от 30.09.2018 г. (окончателно плащане по фактура) за 3 314 лв. по банкова сметка *** „Г.Р.М.“ЕАД, гр. Добрич са преведени общо 14 157 лв. Двете платежни нареждания са по Фактура № 3209/29.08.2016 г. за междинно плащане по договора от        12.07.2016г. Плащанията са в размер 30 на сто от цената на договора и в размер съобразно договореностите между страните по чл. 22, ал. 2.

         Към плащанията е приложено Искане за извършване на разход за м.август 2016 г. за сумата от 14 157 лв. Искането е подписано от заявител, с дата 29.08.2016 г., от проверил окомплектованост - зам.кмет ФИР, от съгласувал (с подпис без имена и длъжност) и одобрено от кмета на общината на 20.09.2016 г. Вписани са данни относими за състояние по дейност, параграф, план и отчет към 17.09.2016 г., а именно: „Дейност 2/714, § 10-20, план 27 350 лв., отчет 31 641 лв.“. Контролният лист към искането е попълнен на 19.09.2016 г., съответно е извършен предварителен контрол. След извършена проверка за: съответствие на разхода с поетото задължение (да); компетентно ли е лицето, заявило извършването на разхода (да); правилно ли са изчислени сумите (да); компетентно ли е лицето, поело задължение (да) в контролния лист е изразено становище „да се актуализира плана“.

         Задължението за плащане към контрагента по фактурата на „Г.Р.М.“ЕАД е намерило правилно счетоводно отражение в разходите на общината по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“ в кореспонденция със сметка 4010 „Задължения към доставчици от страната“ (но кредита), съответно със сумата на направеното плащане закрито/намалено задължението (по дебита на сметка 4010).

         Видно от извършената проверка, плащанията от страна на Община Каварна са извършени, след като по банкова сметка ***а договора за дарение, на 21.07.2016 г. 10 000 лв. и на 18.08.2016 г. още 15 000 лв. От тези две дарения, към 19.08.2016г.в Община Каварна са останали в наличност средства в размер 10 843 лева.

         С платежно нареждане от 20.09.2016 г. за 10 843 лв. (частично плащане по фактура) и с платежно нареждане от 30.09.2016 г. (окончателно плащане по фактура) за 3 314 лв. по банкова сметка *** „Г.Р.М.“ЕАД, гр. Добрич са преведени общо 14 157 лв. Двете платежни нареждания са по Фактура № 3209/29.08.2016 г. за междинно плащане по договора от 12.07.2016г.Плащанията са в размер 30 на сто от цената на договора и в размер съобразно договореностите между страните по чл. 22, ал. 2.

         Към плащанията е приложено Искане за извършване на разход за м.август 2016 г. за сумата от 14 157 лв. Искането е подписано от заявител, с дата 29.08.2016 г., от проверил окомплектованост - зам.кмет ФИР, от съгласувал (с подпис без имена и длъжност) и одобрено от кмета на общината на 20.09.2016 г. Вписани са данни относими за състояние по дейност, параграф, план и отчет към 17.09.2016 г., а именно: „Дейност 2/714, § 10-20, план 27 350 лв., отчет 31 641 лв.“. Контролният лист към искането е попълнен на 19.09.2016 г., съответно е извършен предварителен контрол. След извършена проверка за: съответствие на разхода с поетото задължение (да); компетентно ли е лицето, заявило извършването на разхода (да); правилно ли са изчислени сумите (да); компетентно ли е лицето, поело задължение (да) в контролния лист е изразено становище „да се актуализира плана“.

         Задължението за плащане към контрагента по фактурата на „Г.Р.М.“ЕАД е намерило правилно счетоводно отражение в разходите на общината по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“ в кореспонденция със сметка 4010 „Задължения към доставчици от страната“ (но кредита), съответно със сумата на направеното плащане закрито/намалено задължението (по дебита на сметка 4010).

         Видно от извършената проверка, плащанията от страна на Община Каварна са извършени, след като по банкова сметка ***ворите за дарение, остатък от 10 843 лв. от получените на 18.08.2016 г. средства и получените на 12.09.2016г. 10 000 лева.

         От общо получените към 12.09.2016 г. средства по трите договора от дарение в размер 35 000 лв., след посочените по-горе плащания, към 30.09.3016 г. в Община Каварна са останали налични 6 686 лева.

         С платежно нареждане от 21.10.2016 г. по банкова сметка *** „Г.Р.М.“ЕАД, гр. Добрич са преведени 6 686 лв. (частично плащане по фактура). Платежното нареждане е по Фактура № 3674/15.09.2016 г. за окончателно плащане по договора от 12.07.2016 г. Съгласно чл. 22, ал. 3 от договора, окончателното плащане в размер 40 на сто от договора е платимо при провеждане на практическите и теоретически тестове на децата.

         Към плащането е приложено Искане за извършване на разход за м.септември 2016 г. за сумата от 18 876 лв. Искането е подписано от заявител, с дата 19.09.2016 г., от проверил окомплектованост - зам.кмет ФИР и от съгласувал (с подпис без имена и длъжност). Вписани са данни относими за състояние по дейност, параграф, план и отчет към 21.09.2016 г., а именно: „Дейност 2/714, § 10-20, план 27 350 лв., отчет 42 484 лв.“. Контролният лист към искането е попълнен и подписан, изразено е становище, че разхода може да бъде извършен.

         Задължението за плащане към контрагента „Г.Р.М.“ЕАД е намерило правилно счетоводно отражение в разходите на общината по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“ в кореспонденция със сметка 4010 „Задължения към доставчици от страната“ (по кредита), съответно със сумата на направеното плащане закрито/намалено задължението (по дебита на сметка 4010). При задължение към контрагента 18 876 лв. и изплатена сума от 6 686 лв. е останало задължение към „Г.Р.М.“ЕАД в размер 12 190 лева.

         Към Фактура № 3674/15.09.2016 г. е приложен Приемо-предавателен протокол за извършени услуги от 15.09.2016 г., с който кметът на Община Каварна Н.Г.С. е приела извършените от „Г.Р.М.“ЕАД услуги с обща стойност в размер 47 190 лв., по дейности, количество, единични цени и стойност, така както са договорени с раздел IV от договора.

         Фактурираната обща сума в размер 47 190 лв. за изпълнение на договора е съобразно договореностите между страните, обективирани в двустранно подписания Приемо-предавателен протокол за извършени услуги от 15.09.2016 година.

         Видно от извършената проверка, от договорената цена от 47 190 лв., фактурирана от „Г.Р.М.“ЕАД с три Фактури № 1780/13.07.2016 г. за 14 157 лв., № 3209/29.08.2016 г. за 14 157 лв. и № 3674/15.09.2016 г. за 18 876 лв., от Община Каварна към 21.10.2016г. са изплатени общо 35 000 лв. от средства, получени от дарение и са останали неразплатени средства в размер 12 190 лева.

         Неразплатените средства от 12 190 лв. са налични като кредитно салдо към 31.12.2016 г. по сметка 4010 „Задължения към доставчици“, аналитична партида на контрагента „Г.Р.М.“ЕАД.

         При проверката се установява, че към 31.12.2017 г. кредитното салдо по сметка 4010 „Задължения към доставчици“, аналитична партида на контрагента „Г.Р.М.“ЕАД от 12 190 лв. е налично (не е закрито), т. е. през 2017 г. не са извършени плащания по Договор № 368/13.07.2016 г. за съвместно провеждане и развитие на Голф академия. Сумата не е платена и е дължима от Община Каварна на контрагента.

         Неразплатената и дължима сума в размер 12 190 лв. към контрагента „Г.Р.М.“ЕАД е в резултат на обстоятелството, че към 12.07.2016 г., когато е сключен Договор с per. № 368/13.07.2016 г. по бюджета на Община Каварна за 2016 г. не са предвидени средства по Функция „VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, Дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“ за развитие на Голф академия, видно от:

        Три заповеди на кмета за промяна по бюджета на Общината през 2016 г., издадени след получаване на средствата от дарения, Заповеди № 789/03.08.2016 г. за промяна на бюджета към 31.07.2016 г., № 944/15.09.2016 г. за промяна на бюджета към 31.08.2016 г. и № 1043/30.09.2016 г. за промяна на бюджета към 30.09.2016 г., обект на проверка по-горе;

        Искане за извършване на разход за м.юли 2016 г. за сумата от 14 157 лв., в което са вписани данни за план и отчет към 22.07.2016 г. „Дейност 2/714, § 10-20, план 850 лв., отчет 5 984 лв.“;

        Искане за извършване на разход за м.август 2016 г. за сумата от 14 157 лв., в което са вписани данни за план и отчет към 17.09.2016 г., а именно: „Дейност 2/714, § 10-20, план 27 350 лв., отчет 31 641 лв. и Контролен лист към искането от 19.09.2016 г. за извършен предварителен контрол към с изразено становище „да се актуализира плана“;

        Искане за извършване на разход за м.септември 2016 г. за сумата от 18 876 лв., в което са вписани данни за план и отчет към 21.09.2016 г., а именно: „Дейност 2/714, § 10-20, план 27 350 лв., отчет 42 484 лв.“,

и се потвърждава от:

         Бюджетът на Община Каварна за 2016 г., приет с Решение № 37 от Протокол № 5/29.01.2016 г. на Общински съвет, с обща стойност на прихода в размер 13 044 657 лв. по видове приходи по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1 и на разходите в размер 13 044 657 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, № 2-А, № 2-Б, № 2-В.

         изплатена сума от 6 686 лв. е останало задължение към „Г.Р.М.“ЕАД в размер 12 190 лева.

         Към Фактура № 3674/15.09.2016 г. е приложен Приемо-предавателен протокол за извършени услуги от 15.09.2016 г., с който кметът на Община Каварна Н.Г.С. е приела извършените от „Г.Р.М.“ЕАД услуги с обща стойност в размер 47 190 лв., по дейности, количество, единични цени и стойност, така както са договорени с раздел IV от договора.

         Фактурираната обща сума в размер 47 190 лв. за изпълнение на договора е съобразно договореностите между страните, обективирани в двустранно подписания Приемо-предавателен протокол за извършени услуги от 15.09.2016 година.

         Видно от извършената проверка, от договорената цена от 47 190 лв., фактурирана от „Г.Р.М.“ЕАД с три Фактури № 1780/13.07.2016 г. за 14 157 лв., № 3209/29.08.2016 г. за 14 157 лв. и № 3674/15.09.2016 г. за 18 876 лв., от Община Каварна към 21.10.201г. са изплатени общо 35 000 лв. от средства, получени от дарение и са останали неразплатени средства в размер 12 190 лева.

         Неразплатените средства от 12 190 лв. са налични като кредитно сапдо към 31.12.2016 г. по сметка 4010 „Задължения към доставчици“, аналитична партида на контрагента „Г.Р.М.“ЕАД.

         При проверката се установява, че към 31.12.2017 г. кредитното салдо по сметка 4010 „Задължения към доставчици“, аналитична партида на контрагента „Г.Р.М.“ЕАД от 12 190 лв. е налично (не е закрито), т. е. през 2017 г. не са извършени плащания по Договор № 368/13.07.2016 г. за съвместно провеждане и развитие на Голф академия. Сумата не е платена и е дължима от Община Каварна на контрагента.

         Неразплатената и дължима сума в размер 12 190 лв. към контрагента „Г.Р.М.“ЕАД е в резултат на обстоятелството, че към 12.07.2016 г., когато е сключен Договор с per. № 368/13.07.2016 г. по бюджета на Община Каварна за 2016 г. не са предвидени средства по Функция „VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, Дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“ за развитие на Голф академия, видно от:

        Три заповеди на кмета за промяна по бюджета на Общината през 2016 г., издадени след получаване на средствата от дарения, Заповеди № 789/03.08.2016 г. за промяна на бюджета към 31.07.2016 г., № 944/15.09.2016 г. за промяна на бюджета към 31.08.2016 г. и № 1043/30.09.2016 г. за промяна на бюджета към 30.09.2016 г., обект на проверка по-горе;

        Искане за извършване на разход за м.юли 2016 г. за сумата от 14 157 лв., в което са вписани данни за план и отчет към 22.07.2016 г. „Дейност 2/714, § 10-20, план 850 лв., отчет 5 984 лв.“;

        Искане за извършване на разход за м.август 2016 г. за сумата от 14 157 лв., в което са вписани данни за план и отчет към 17.09.2016 г., а именно: „Дейност 2/714, § 10-20, план 27 350 лв., отчет 31 641 лв. и Контролен лист към искането от 19.09.2016 г. за извършен предварителен контрол към с изразено становище „да се актуализира плана“;

        Искане за извършване на разход за м.септември 2016 г. за сумата от 18 876 лв., в което са вписани данни за план и отчет към 21.09.2016 г., а именно: „Дейност 2/714, § 10-20, план 27 350 лв., отчет 42 484 лв.“,

и се потвърждава от:

         Бюджетът на Община Каварна за 2016 г., приет с Решение № 37 от Протокол № 5/29.01.2016 г. на Общински съвет, с обща стойност на прихода в размер 13 044 657 лв. по видове приходи по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1 и на разходите в размер 13 044 657 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, № 2-А, № 2-Б, № 2-В.

         В Приложение № 2 „Бюджет на Община Каварна за 2016 г. - Разходи общо“ във функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ са предвидени/планирани средства в общ размер 260 000 лв., от които: 61 000 лв. по § 10-00 „Издръжка“ и 199 000 лв. по § 42-19 „Други трансфери за домакинства“.

         В Приложение № 2-Б „Бюджет на Община Каварна за 2016 г. - Разходи в местни дейности“ средствата от 260 000 лв. са предвидени/планирани средства във функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, както следва: 61 000 лв. по § 10-00 „Издръжка“ и 199 000 лв. по § 45-00 „Субсидии на организации с нестопанска цел“.

         Разпределението на тези предвидени в бюджета разходи е видно от т. 1.5 от Решение № 37/29.01.2016 г. на Общински съвет, където е приет разчета за целеви разходи и субсидии, в това число по т. 1.5.3 средствата за подпомагане на спорта в размер 260 000 лв., от които: 29 000 лв. за поддръжка на спортна база; 32 000 лв. за национални и спортни мероприятия и 199 000 лв. за субсидиране на спортни клубове, по клубове: Футболен клуб „Калиакра“ - 150 000 лв., Спортен клуб по хандбал „Калиакра“ - 10 000 лв., Спортен клуб по тенис на маса „Каварна“ - 2 000 лв., Спортен клуб по тенис на корт „Каварна“- 2 000 лв., Спортен клуб по танци „Флорета“ - 10 000 лв., Спортен клуб по кик-бокс „Ринг“ - 10 000 лв., Спортен клуб по корабомоделизъм „Вимпел“ - 2 000 лв., Спортен клуб по бойни спортове „Калиакра“ - 10 000 лв. и Клуб по конен спорт „Калиакра“ - 1 000 лева.

        Отчетът за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2016 г., приет с Решение № 353 от Протокол № 27/26.09.2017 г. на Общински съвет. От приложение към решението Разходи за дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ е видно, че при уточнен план в размер 291 100 лв. са отчетени 283 864 лв., от тях: при уточнен план за издръжка 88 868 лв. са отчетени 88 195 лв., от които при уточнен план по §10-20 „Външни услуги“ от 68 883 лв. са отчетени 68 392 лв. При проверката се установи, че от общо отчетени разходи по §10-20 „Външни услуги“, разходите по партидата на „Г.Р.М.“са в размер 35 000 лева.

         С оглед на гореизложените фактически данни,актосъставителят е приел,че на 12.07.2016 г. Н.Г.С., в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджета на Община Каварна е сключила Договор с per. № 368/13.07.2016 г. с „Г.Р.М.“ЕАД, гр. Добрич за съвместно провеждане и развитие на Голф академия. С подписването на договора, Н.Г.С. е поела ангажименти за разходи в размер 47 190 лв., които не са предвидени в бюджета на общината за 2016 г., с което е нарушила бюджетната дисциплина по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.Деянието е квалифицирано като нарушение на  разпоредбите на чл. 128 от Закона за публичните финанси.АУАН е подписан от нарушителя без възражения.В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН постъпили писмени възражения срещу акта.

         Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление,с което на Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-Кмет на Община Каварна е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.128 от Закона за публичните финанси,на основание чл.32 ал.1 т.1 във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция и чл.53 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

         Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаният по делото свидетел-М. С.Е.-актосъставител,както и от приложените по делото писмени доказателства:

         1.Справка за отговорните длъжностни лица при Община Каварна

          2.Договор за съвместно провеждане и развитие на Голф академия, сключен на 12.07.2016 година

          3.Договор за дарение, заедно със свидетелство за дарение от 21.7.2016 година

    4.Заповед на кмета на Община Каварна, № 789/03.08.2016 година

              5.Договор за дарение, заедно със свидетелство за дарение от 16.08.2016 година

   6.Заповед на кмета на Община Каварна, № 944/15.09.2016 година

   7.Договор за дарение, заедно със свидетелство за дарение от 12.09.2016 година

             8.Заповед на кмета на Община Каварна, № 1043/30.09.2016 година

             9.Три извлечения на банкова сметка ***, от 21.07.2016г.,18.08.2016 г. и 12.09.2016 година

             10.Извлечение по аналитични партиди, сметка 7411 „Текущи помощи и дарения от страната“, от 01.12.2016 година

   11.Платежно нареждане за 10 000 лв., от 22.07.2016 година

             12.Платежно нареждане за 4 157 лв., от 19.08.2016 година

             13.Искане за извършване на разход за 14 157 лв., от 22.07.2016 година

              14.Фактура на Голф Резорт Мениджмънт ЕАД, № 1780/13.07.2016 година

             15.Платежно нареждане за 10 843 лв., от 20.09.2016 година

             16.Платежно нареждане за 3 314 лв., от 30.09.2016 година

             17.Искане за извършване на разход за 14 157 лв., от 29.08.2016 година

              18.Фактура на Голф Резорт Мениджмънт ЕАД, № 3209/29.08.2016 година

             19.Платежно нареждане за 6 686 лв., от 22.10.2016 година

             20.Искане за извършване на разход за 18 876 лв., от 19.09.2016 година

    21.Фактура на Голф Резорт Мениджмънт ЕАД, № 3674/15.09.2016 година

             22.Приемо-предавателен протокол от 15.09.2016 година

             23.Извлечения по аналитични партиди на сметка 4010, два броя към 31.12.2016 г, сметка 9200 и сметка 4010 към 31.12.2017 година

              24.Решение № 3 на Общински съвет за приемане на бюджета за 2016 г., по Протокол № 5/29.01.2016 година с Приложение № 1 „Бюджет на Община Каварна за 2016 г. - Приходи“ с приложения, Приложение № 2 „Бюджет на Община Каварна за 2016 г. - Разходи общо“ и Приложение № 2-Б „Бюджет на Община Каварна за 2016 г. - Разходи в местни дейности“.

         25.Решение № 353 на Общински съвет за приемане отчета на бюджета за 2016 г., по Протокол № 27/26.09.2017 г., с приложени Разходи за дейност 714, Справка за изпълнение на бюджета на „ДСД Култура“, ведомост по ан.партиди, бюджет разходи, извлечение на §10-20 - всички за 2016 година

         26.Заповед № ФК-10-19/05.01.2018 г. на директора на АДФИ

              27.Заповед № ФК-10-172/19.02.2018 г. на директора на АДФИ.

         При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

         Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаният в съдебно заседание свидетел М. С.Е.-актосъставител,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от св.М.Е. данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията и са безпротиворечиви,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.Що се отнася до показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Е.Г.В. и С.В.Я.,настоящият съдебен състав намира същите за непълни и колебливи,поради което не могат да служат като годен доказателствен източник.

         При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността на АУАН,съобразно правомощията си и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.128 от Закона за публичните финанси,отделно и като административнонаказателен състав по чл.32 ал.1 т.1 във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция ,налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект-нарушител. Съгласно чл.38 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината,който на основание чл.44 ал.1 т.1 от ЗМСМА ръководи цялата изпълнителна дейност на общината и на основание т.5 организира изпълнението на общинския бюджет.Кметът на общината на основание чл.11 ал.3 от Закона за публичните финанси/ЗПФ/ е първостепенен разпоредител с бюджет,който съгласно чл.100 ал.1 от ЗПФ организира и ръководи изпълнението на бюджета на общината.Като ръководител на бюджетна организация по смисъла на & 1 т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ кметът на общината на основание чл.3 ал.1 от ЗФУКПС е отговорен за осъществяване на финансовото управление и контрол от публичния сектор и на основание чл.21 ал.1 от ЗПФ е отговорен за изграждането ,функционирането и отчитането на системи за финансово управление и контрол в съответствие с действащото законодателство.

         За периода от 02.11.2015г. и към настоящия момент,съгласно справка за отговорните длъжностни лица с изх.№ ФСД-06-5/25.01.2018г.,кмет на Община Каварна е Н.Г.С.,обявена с Решение № 195/02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия-Каварна.

         По отношение на прилагането на нормата на чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция/ЗДФИ/ то съдът счита,че субект на нарушението по чл.128 от Закона за публичните финанси  е именно Кмета като първостепенен разпоредител със средства от бюджета,поради което правилно наказанието е било наложено именно на Н.Г.С. в качеството и на Кмет на Община-Каварна,т.к. в рамките на  упражнената инспекционна дейност от контролните органи е установено,че нарушението е извършено от длъжностно лице,на което е вменено управлението и контрола на бюджетните средства,какъвто се явява Кмета на Общината. От друга страна преценката за законосъобразността на НП,по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,досежно описанието на нарушението ,се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според АНО е осъществено.И тъй като последното очевидно е сторено,в самия санкционен акт се съдържат констатации, че на 12.07.2016 г. Н.Г.С., в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджета на Община Каварна е сключила Договор с per. № 368/13.07.2016 г. с „Г.Р.М.“ЕАД, гр. Добрич за съвместно провеждане и развитие на Голф академия и с подписването на договора, Н.Г.С. е поела ангажименти за разходи в размер 47 190 лв., които не са предвидени в бюджета на общината за 2016 г., с което е нарушила бюджетната дисциплина по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси,поради което няма как да се приеме,че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил,за което и се наказва.Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН.Ето защо,липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

         Материалната компетентност на органите-актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя,същата е нормативно установена,съгласно разпоредбата на чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция.Със Заповед № ФК-10-19/05.01.2018г. Директора на Агенция за държавна финансова инспекция е възложил на М. С.Е.-държавен финансов инспектор ИРМ гр.Варна да извърши финансова инспекция на Община Каварна,като задачата е свързана с проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените разходи за лятна ангажираност през 2017г. и запознаване на деца от общината с играта голф,както и изплатената сума в размер на 40 000 лева в полза на Голф Комплекс „Т.К.“ Община Каварна.

         Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно.Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон- чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция и чл.128 от Закона за публичните финанси.

         Въззивника е санкциониран по реда на чл.32 ал.1 т.1 от ЗДФИ,съгл. който при упражняване на инспекционна дейност  по реда на закона виновните длъжностни лица,както и лицата които работят по граждански договори за управление и контрол,ако деянието не съставлява престъпление,се наказват за нарушение на нормативен акт,уреждащ бюджетната,финансово-стопанската или отчетната дейност,ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт с глоба в размер от 200 лева до 2000 лева.С чл. 128 от ЗПФ е регламентирано, че не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започване на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

         Поети ангажименти за разходи, съгласно § 1, т .27 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ, са клаузи на договори, разпоредби на нормативни и административни актове, съдебни и арбитражни решения, които обвързват бюджетните организации с бъдещи плащания за разходи и/или нови задължения за разходи с определима стойност.

         Съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ, неизпълнението на този закон, на закона за държавния бюджет за съответната година, на законите за бюджетите на социалноосигурителните фондове, на Закона за държавния дълг и на Закона за общинския дълг, на нормативните и други актове, приети или издадени на основание на тези закони, както и на указанията на министъра на финансите по този закон и по закона за държавния бюджет за съответната година, е нарушение на бюджетната дисциплина.

         Видно от извършената проверка, от договорената цена от 47 190 лв., фактурирана от „Г.Р.М.“ЕАД с три Фактури № 1780/13.07.2016 г. за 14 157 лв., № 3209/29.08.2016 г. за 14 157 лв. и № 3674/15.09.2016 г. за 18 876 лв., от Община Каварна към 21.10.201г. са изплатени общо 35 000 лв. от средства, получени от дарение и са останали неразплатени средства в размер 12 190 лева.

         Неразплатените средства от 12 190 лв. са налични като кредитно сапдо към 31.12.2016 г. по сметка 4010 „Задължения към доставчици“, аналитична партида на контрагента „Г.Р.М.“ЕАД.

         При проверката се установява, че към 31.12.2017 г. кредитното салдо по сметка 4010 „Задължения към доставчици“, аналитична партида на контрагента „Г.Р.М.“ЕАД от 12 190 лв. е налично (не е закрито), т. е. през 2017 г. не са извършени плащания по Договор № 368/13.07.2016 г. за съвместно провеждане и развитие на Голф академия. Сумата не е платена и е дължима от Община Каварна на контрагента.

         Неразплатената и дължима сума в размер 12 190 лв. към контрагента „Г.Р.М.“ЕАД е в резултат на обстоятелството, че към 12.07.2016 г., когато е сключен Договор с per. № 368/13.07.2016 г. по бюджета на Община Каварна за 2016 г. не са предвидени средства по Функция „VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, Дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“ за развитие на Голф академия, видно от:

         Три заповеди на кмета за промяна по бюджета на Общината през 2016 г., издадени след получаване на средствата от дарения, Заповеди № 789/03.08.2016 г. за промяна на бюджета към 31.07.2016 г., № 944/15.09.2016 г. за промяна на бюджета към 31.08.2016 г. и № 1043/30.09.2016 г. за промяна на бюджета към 30.09.2016 г., обект на проверка по-горе;

        Искане за извършване на разход за м.юли 2016 г. за сумата от 14 157 лв., в което са вписани данни за план и отчет към 22.07.2016 г. „Дейност 2/714, § 10-20, план 850 лв., отчет 5 984 лв.“;

        Искане за извършване на разход за м.август 2016 г. за сумата от 14 157 лв., в което са вписани данни за план и отчет към 17.09.2016 г., а именно: „Дейност 2/714, § 10-20, план 27 350 лв., отчет 31 641 лв. и Контролен лист към искането от 19.09.2016 г. за извършен предварителен контрол към с изразено становище „да се актуализира плана“;

        Искане за извършване на разход за м.септември 2016 г. за сумата от 18 876 лв., в което са вписани данни за план и отчет към 21.09.2016 г., а именно: „Дейност 2/714, § 10-20, план 27 350 лв., отчет 42 484 лв.“,

и се потвърждава от:

         Бюджетът на Община Каварна за 2016 г., приет с Решение № 37 от Протокол № 5/29.01.2016 г. на Общински съвет, с обща стойност на прихода в размер 13 044 657 лв. по видове приходи по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1 и на разходите в размер 13 044 657 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, № 2-А, № 2-Б, № 2-В.

         В Приложение № 2 „Бюджет на Община Каварна за 2016 г. - Разходи общо“ във функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ са предвидени/планирани средства в общ размер 260 000 лв., от които: 61 000 лв. по § 10-00 „Издръжка“ и 199 000 лв. по § 42-19 „Други трансфери за домакинства“.

         В Приложение № 2-Б „Бюджет на Община Каварна за 2016 г. - Разходи в местни дейности“ средствата от 260 000 лв. са предвидени/планирани средства във функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, както следва: 61 000 лв. по § 10-00 „Издръжка“ и 199 000 лв. по § 45-00 „Субсидии на организации с нестопанска цел“.

         Разпределението на тези предвидени в бюджета разходи е видно от т. 1.5 от Решение № 37/29.01.2016 г. на Общински съвет, където е приет разчета за целеви разходи и субсидии, в това число по т. 1.5.3 средствата за подпомагане на спорта в размер 260 000 лв., от които: 29 000 лв. за поддръжка на спортна база; 32 000 лв. за национални и спортни мероприятия и 199 000 лв. за субсидиране на спортни клубове, по клубове: Футболен клуб „Калиакра“ - 150 000 лв., Спортен клуб по хандбал „Калиакра“ - 10 000 лв., Спортен клуб по тенис на маса „Каварна“ - 2 000 лв., Спортен клуб по тенис на корт „Каварна“- 2 000 лв., Спортен клуб по танци „Флорета“ - 10 000 лв., Спортен клуб по кик-бокс „Ринг“ - 10 000 лв., Спортен клуб по корабомоделизъм „Вимпел“ - 2 000 лв., Спортен клуб по бойни спортове „Калиакра“ - 10 000 лв. и Клуб по конен спорт „Калиакра“ - 1 000 лева.

         Отчетът за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2016 г., приет с Решение № 353 от Протокол № 27/26.09.2017 г. на Общински съвет. От приложение към решението Разходи за дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ е видно, че при уточнен план в размер 291 100 лв. са отчетени 283 864 лв., от тях: при уточнен план за издръжка 88 868 лв. са отчетени 88 195 лв., от които при уточнен план по §10-20 „Външни услуги“ от 68 883 лв. са отчетени 68 392 лв. При проверката се установи, че от общо отчетени разходи по §10-20 „Външни услуги“, разходите по партидата на „Г.Р.М.“са в размер 35 000 лева.

         След като на 12.07.2016г. Н.Г.С. в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджета на Община Каварна е сключила Договор с per. № 368/13.07.2016 г. с „Г.Р.М.“ЕАД, гр. Добрич за съвместно провеждане и развитие на Голф академия. С подписването на договора, Н.Г.С. е поела ангажименти за разходи в размер 47 190 лв., които не са предвидени в бюджета на общината за 2016 г., с което е нарушила бюджетната дисциплина по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси,като деянието е квалифицирано като нарушение на чл.128 от Закона за публичните финанси,правилно и законосъобразно е ангажирана от АНО отговорността по чл.32 ал.1 т.1 от ЗДФИ уреждащ бюджетната,финансово-стопанската или отчетната дейност,ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт,като е предвидено административно наказание глоба от 200 лева до 2000 лева.

         Настоящия съдебен състав намира за неоснователно обективираното в жалбата твърдение,че за едно нарушение-сключването на договор с рег.№ 368/13.07.2016г. с „Г.Р.М.“ЕАД гр.Добрич Агенция за държавна финансова инспекция налага три различни наказания,съгласно НП № 11-01-220/20.09.2018г.,НП 11-01-219/20.09.2018г./предмет на настоящата жалба/ и НП 11-01-221/20.09.2018г.Видно от приложените към жалбата НП № 11-01-220/20.09.2018г. и НП 11-01-221/20.09.2018г.,със същите е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя за извършено нарушение на чл.13 ал.3 т.5,във връзка с чл.13 ал.4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Жалбоподателят Н.Г.С. в  качеството и на кмет и ръководител на Община Каварна-организация,разпореждаща се със средства от общинските бюджети и фондове,е била задължена съгласно чл.13 ал.3 от ЗФУКПС да създаде и приложи контролни дейности,включително предварителен контрол при поемане на задължение,които са били разписани в Система за финансово управление и контрол.От друга страна с НП 11-01-219/20.09.2018г./предмет на настоящата жалба/ е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя за нарушение на чл.128 от Закона за публичните финанси,с който е регламентирано, че не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започване на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.Безспорно е,че се касае за нарушения които са предмет на административно-наказателна санкция в различни закони-ЗФУКПС и ЗПФ,поради което ,настоящия съдебен състав не споделя обективираното в жалбата твърдение,че за едно нарушение-сключването на договор с рег.№ 368/13.07.2016г. с „Г.Р.М.“ЕАД гр.Добрич Агенция за държавна финансова инспекция налага три различни наказания,съгласно НП № 11-01-220/20.09.2018г.,НП 11-01-219/20.09.2018г./предмет на настоящата жалба/ и НП 11-01-221/20.09.2018г.

         От изложеното по-горе съдът прави извод,че обвинението предмет на издаденото НП е доказано от обективна и субективна страна.

         Според настоящия състав на съда,правилно административнонаказващият орган е наложил административно наказание „Глоба“ на жалбоподателя.Същият е санкциониран като длъжностно лице-Кмет на Община Каварна и като такова е длъжен да спазва нормативните актове уреждащи бюджетната,финансово-стопанската или отчетната дейност.

         Процесният случай не е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН,тъй като нарушението засяга  особено важни обществени отношения,касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства.

         Наложеното наказание правилно е определено от АНО по вид и по размер ,в минималния такъв според закона ,при съобразяване на обстоятелствата по чл.27 от ЗАНН,в това число тежестта на конкретното нарушение и степента на обществената му опасност,отчитайки обстоятелството,че същото е първо такова на жалбоподателя.

         По горните съображения,съдът намира атакуваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно,поради което същото следва да бъде потвърдено.

         Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И:

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-219/20.09.2018г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция с което на Н.Г.С. ЕГН ********** с адрес ***,с настояща месторабота-Кмет на Община Каварна е наложено административно наказание  „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева за нарушение на чл.128 от Закона за публичните финанси,на основание чл.32 ал.1 т.1 във връзка с чл.35 ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция и чл.53 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                                                

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: