Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 21.03.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на седемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 272 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят М.С.Т.-М. ЕГН ********** с адрес ***  в качеството и на управител на ***,моли да бъде отменено Наказателно постановление № 77/21.09.2016г. на Кмета на Община Каварна,с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В съдебно заседание,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата,като се навеждат основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН с мотив,че конкретното деяние е с ниска степен на обществена опасност с оглед липсата на вредни последици от извършеното нарушение и се пледира за отмяна на атакуваното наказателно постановление.  

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт №127/04.08.2016г. за установяване на административно нарушение съставен от П.Я.П. на длъжност Полицай-ВПА при РУ-Каварна се констатира,че на 04.08.2016г. около 00.40ч. в гр.Каварна при извършена проверка на питейно заведение „***“,находящо се в *** и е с нощен режим на работа,с управител М.С.Т.-М. се е установило,че не е осигурила охранително-пропускателен режим в заведението,с което е нарушила чл.41 ал.1 т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 21.09.2016г. е издадено обжалваното Наказателно постановление №77 на Кмета на Община Каварна,в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка,като е констатирал, че на 04.08.2016г. около 00.40ч. в гр.Каварна при извършена проверка на питейно заведение „***“,находящо се в *** и е с нощен режим на работа,с управител М.С.Т.-М. се е установило,че не е осигурила охранително-пропускателен режим в заведението.Административнонаказващият орган е квалифицирал  деянието като нарушение на чл.41 ал.1 т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Каварна и е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателя,като на основание чл.41 ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Каварна на жалбоподателя/М.С.Т.-М./ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300/триста/лева.

От показанията на разпитаните  в съдебно заседание свидетели- актосъставителя П.Я.П. и свидетеля по акта С.А.С. се установява,че на посочената в акта дата са извършвали съвместна проверка,като е бил съставен протокол за извършена проверка на заведението и съответно акт за установяване на административно нарушение по Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна,а именно,че не е осигурен охранително-пропускателен режим на заведението.Проверката е била извършена в присъствието на управителя.От страна на полицейските служители извършващи проверката в  заведението са изискани документи относно режима на работа на заведението и такива са били представени от страна на управителя на заведението.Проверката е била извършена на основание издадена заповед от Директора на ОД на МВР Добрич за извършване на проверка в питейните заведения,относно режима тна работа на заведението,присъствието на малолетни и непълнолетни цила в заведението.Актосъставителя и свидетеля по акта твърдят в показанията си,че в самото заведение,към момента на извършване на проверката не е имало жива охрана.Към момента на проверката актосъставителя и свидетеля по акта не са констатирали нарушение на обществения ред.

От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел В.Р.Р.,който работи като барман в „***“ се установява,че е бил на работа на 02.08.2016г.,а на 04.08.2016г.,когато е била извършена проверка от полицейските служители П.Я.П. и С.А.С. не е бил на работа в заведението.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели- актосъставителя П.Я.П. и свидетеля по акта С.А.С.                                                                                                                                                                                                                       ,както и от приложените по делото писмени доказателства: Наказателно постановление №77/21.09.2016г. на Кмета на Община Каварна;АУАН № 127/04.08.2016г.;Заверено копие на удостоверение за удължено работно време на туристически обект № 1/05.07.2016г.;Договор за физическа охрана на имущество от 17.05.2016г.;План за охрана по Договор за охрана между *** и „Агенция за сигурност-АТЛАС“ЕООД;Приложение № 1 към план за охрана по Договор от 17 май 2016г.;Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни/на заведение за обществено хранене № 1120/25.06.2013г.;Удостоверение № 762/20.06.2013г.;Заповед за категоризация  на заведение за хранене и развлечение;Приложение № 2 към Заповед № РД-11-919/05.08.2011г. на изп.директор на БАБХ.

При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

         Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-актосъставителя П.Я.П. и свидетеля по акта С.А.С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -очевидци при установяване на нарушението,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.

         При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.41 ал.1 т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна,отделно и като административнонаказателен състав по чл.41 ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.В този смисъл не се поражда каквото и да е било съмнение,какво точно нарушение се твърди да е извършено от въззивника.Обективно налице са посочени ,както дата на извършване на нарушението,а и едва ли подлежи на коментар,според конкретната му форма,същата е тази на извършване на проверката,когато и е открит.

         От друга страна преценката за законосъобразността на НП,по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,досежно описанието на нарушението ,се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според АНО е осъществено.И тъй като последното очевидно е сторено,в самия санкционен акт е налице и изрично позоваване на Акт № 127/04.08.2016г. за установяване на административно нарушение съставен от П.Я.П.-***,няма как да се приеме,че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил,за което и се наказва.Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН.Ето защо,липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

Материалната компетентност на органите-актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя,същата и се доказва от приложените  Заповед № 283з-103/2016г. и Заповед № 283з-35/2016г. на Началника на РУ гр.Каварна относно оправомощаване на служители от РУ Каварна да съставят АУАН и осъществяват контролна дейност по Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.По пряк аргумент от чл.54 б.“а“ от Наредба № 1 на Общински съвет  гр.Каварна АНО притежава притежава нормативно установено властническо правомощие скрепено със съответната материална и териториална компетентност да издава юридически актове с които да налага по административен ред административни наказания за констатирани нарушения на Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.

         Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно.Същото е издадено при правилно приложение на Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна,както вярна е възведената правна квалификация на нарушението и приложена за същото е санкция,на съответното правно основание.

Действително при извършена  от полицейски служители при РУ Каварна  на 04.08.2016г. около 00.40ч. в гр.Каварна проверка на питейно заведение „***“,находящо се в *** и е с нощен режим на работа,с управител М.С.Т.-М. е установено ,че не е осигурила охранително-пропускателен режим в заведението,с което е нарушила чл.41 ал.1 т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.

         Съгласно чл.чл.41 ал.1т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна собствениците/наемателите,ползвателите/ на питейни заведения и баровете с нощен режим на работа са длъжни: да организират охранително-пропускателния режим в заведенията с оглед недопускане на лица с огнестрелно,газово и хладно оръжие,както и предмети,които могат да се използват като оръжие,включително боксове и бухалки;спрейове със защитен газ,с разяждащи или с оцветяващи вещества;пиротехнически изделия;наркотични или други упойващи вещества;

Налице са всички елементи от състава на нарушението по чл.41 ал.1 т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна,поради което правилно е наложена санкция от АНО на основание чл. 41 ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства необходими за правилното изясняване на делото Съдът приема,че в настоящия случай се касае за маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН.Обжалваното наказателно постановление е издадено в нарушение на посочената разпоредба..Административнонаказващият орган е бил длъжен да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН,когато деянието чрез което е осъществено  административното нарушение,разкрива признаците на малозначителност.Неприлагането на посочената разпоредба и наличието на основания за това е нарушение на материалноправните разпоредби на закона.

Основният правнорелевантен въпрос по делото е правилно ли е приложен законът от страна на АНО по отношение на преценката: има ли извършено нарушение на текста,посочен в АУАН и НП и налице ли са основанията за ангажиране на административнонаказателната отговорност на санкционираното лице.При служебна проверка за правилността на наказателното постановление чрез извършване на проверка за приложението на чл.28 от ЗАНН,предписващ освобождаване от административнонаказателна отговорност при установена маловажност на деянието,Съдът констатира,че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице,но наказващият орган не ги е приложил и това е основание за отмяна на наказателното постановление,поради издаването му в противоречие на закона.Преценката за приложението на този текст подлежи на съдебен контрол/ТР № 1/12.12.2007г. на ВКС/.Тази проверка включва в обсега си обективни и субективни признаци,касаещи степента на обществена опасност на деянието и дееца и сравнението и с други сходни и типични за деянието хипотези,административни нарушения извършени от нарушителя,постигане целите на наказанието,въпреки освобождаването от административнонаказателна отговорност,отношението на извършителя към извършеното и към последиците от извършеното,имотното състояние,възраст и пр.В конкретния случай е установена липса на вредоносни последици от нарушението,като в тази връзка съдът кредитира показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-актосъставителя П.Я.П. и свидетеля по акта С.А.С. от които показания се установява,че към момента на проверката  не са констатирали нарушение на обществения ред.Действително липсата на вредоносни последици не е съставомерна за квалификацията на деянието,но тя е   правнорелевантна за окачествяването му като маловажно.По делото липсват доказателства жалбоподателя до настоящия момент да има наложени административни наказания за такъв вид дейност.Видно от приложените към административнонаказателната преписка писмени доказателства заверено копие на удостоверение за удължено работно време на туристически обект № 1/05.07.2016г.;Договор за физическа охрана на имущество от 17.05.2016г.;План за охрана по Договор за охрана между *** и „Агенция за сигурност-АТЛАС“ЕООД;Приложение № 1 към план за охрана по Договор от 17 май 2016г.,съгласуване на изготвения специализиран план за охрана на обекта с органите на РУ Каварна, управителят на обект:Павилион „***“ е предприел необходимите мерки снабдявайки се с нормативно изискуемата документация относно  осигуряване на охранително-пропускателен режим в заведението.При тези данни настоящия съдебен състав намира,че е налице  индиция за проявена от управителя на заведението ангажираност по осигуряване на охранително-пропускателен режим в заведението.Конкретното деяние разкрива ниска степен на обществена опасност  с оглед липсата на вредни последици от извършеното нарушение и проявената ангажираност на управителя на заведението за снабдяване с необходимата документация по осигуряването на охранително-пропускателен режим в обекта: Павилион „***“.Няма спор,че са нарушени правно защитени обществени отношения,но в случая тяхното засягане не е значително,което не може да обуслови такава тежка санкция.Налагането и би изиграло в случая отрицателно въздействие върху личността на нарушителя,вместо да осъществи целите на административното наказание предвидени в закона.Неприлагането на чл.28 от ЗАНН спрямо тези факти представлява нарушение на материалния закон,опорочаващо правилността на издаденото наказателно постановление.

С оглед на гореизложеното,Съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно,поради което следва да бъде отменено изцяло.

Така мотивиран,Съдът

 

 

                                       Р    Е    Ш    И :

 

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №77/21.09.2016г. издадено от Кмета на Община Каварна с което на М.С.Т.-М. ЕГН ********** с адрес *** на основание чл.41 ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300/триста/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: