Р Е Ш Е Н И Е

№32

гр. Каварна 26.04.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното съдебно заседание на единадесети април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

            при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 280 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на „Р.Е.” ЕООД Седалище и адрес на управление: България гр. ***”№ 21 ЕИК: *** Управител: М.К.С.           ЕГН: **********, против Наказателно постановление № В-036595 от 01.09.2015г. на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП, с което на юридическото лице е наложено наказание на осн.чл. 214 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 1000лева.

В жалбата въззивникът моли съда да отмени НП като неправилно и издадено в нарушение на процесуалните правила. Изтъква, че при съставяне и връчване на АУАН са допуснати съществени процесуални нарушения.

В съдебно заседание дружеството-жалбоподател редовно призовано се представлява от процесуален представител, който поддържа жалбата. Оспорва описаната фактическа обстановка, като изтъква, че от АУАН и НП не става ясно в кое заведение точно е извършена проверката. Не ставало ясно и дали дружеството е собственик или наемател на търговския обект. Заявява, че въпросното удостоверение е било в търговския обект, но поради множеството проверки, които са били извършени в рамките на два дни, е било свалено от обичайното му място с цел представянето му на различните проверяващи органи.

КРП - редовно призована - представител не се явява.

Въззиваемата страна, редовно призована не се представлява.

 

След като прецени обжалваното постановление, с оглед основанията посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Жалбата е подадена в срока за обжалване от надлежна страна, поради което същата е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган - Директор на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП.

 

На 13.08.2015год. М.А.А. - старши инспектор при РД на КЗП гр.Варна съставила акт № К-036595/14.08.2015г. на жалбоподателя за това, че при направена проверка на 13.08.2015г. в гр. ***”, в обект - заведение за хранене и развлечение е установено: ЕООД „Р.Е." извършва дейност в заведение за хранене и развлечение, находящо се в гр. ***”.

По време на проверката обектът функционира, разполага с 190 места за обслужване на клиенти.

Било установено, че в обекта няма поставено на видно място удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

В хода на проверката при съставяне на констативния протокол било представено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране № 18/ 16.07.2015 г. Издадено за обект- ресторант „***”, собственост на „***, наемател- „Р.Е.” ЕООД, валидно до 16.09.2015 г.

Актосъставителят приела, че  търговецът не е изпълнил административното си задължение, съгласно изискванията на чл. 214 от закона за туризма издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране да постави на видно място в туристическия обект.

 

Въз основа на съставения акт, административно наказващия орган е издал Наказателно постановление № В-036595 от 01.09.2015г., с което на въззивното дружество е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

В съдебно заседание са депозирали показания актосъставителя М.А.А., св. Д.С.Й., М.С.К. и посочения от въззивника св. В.Г.В.. Видно от показанията на св.А., на посочената в АУАН и НП дата, съвместно с колежката й М.С.К. са извършили проверка в туристически обекти, разположени в Къмпинг „***. Обект на конкретната проверка бил ресторант „***“, стопанисван от „Р.Е.” ЕООД. При проверката в обект ресторант било установено, че удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение не е поставено на видно място в туристическия обект. При поискване на удостоверението за утвърдена категория, работещата като сервитьор в обекта извадила от папка, намираща се зад бара временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект и го представила. Актосъставителят съставила Констативен протокол №К-0219711/13.08.2015г., в който отразила установените констатации и дала указания на дружеството-нарушител, на 14.08.2015г. техен представител да се яви в сградата на Община Каварна, където да представи регистър за рекламации на потребителите и копие от временно удостоверение. Служителят на дружеството – Т. Т. се запознала с констатациите в констативния протокол, както и с вписаното разпореждане за явяване на представител на 14.08.2015г. и се подписала под протокола. На 14.08.2015г. упълномощено от представляващия „Р.Е.” ЕООД лице – К.Ж. С. ***, където бил съставен и връчен АУАН № К-036595/14.08.2015г. Пълномощникът не вписал никакви възражения или обяснения в АУАН.

Съдът изцяло кредитира депозираните от свидетелите М.А.А., Д.С.Й., М.С.К. и В.Г.В. показания, тъй като същите са последователни, логични и взаимно допълващи се и се потвърждават от останалите събрани в хода на административно наказателното производство доказателства. Предвид представения болничен лист за продължителен отпуск по болест за бременност и раждане, съдът прие че не е необходимо провеждане на разпита на св. Г.Г. и заличи същата от списъка на свидетелите по делото.

Съдът приобщи към доказателствения материал приложените писмени доказателства: наказателно постановление №В-036595 от 01.09.2015г.; акт за установяване на административно нарушение №К 036595 от 14.08.2015г.; заповед №288 от 22.04.2015г. на КЗП; заповед №364 ЛС/22.04.2015г. на КЗП; временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект №18 от 16.07.2015г.; констативен протокол № К-0219711 от 13.08.2015г.; известие  за доставяне от 25.11.2015г.; протокол за проверка на документи № К-092207 към констативен протокол №0219711 от 13.08.2015г., молба вх.№1081/05.04.2016г., пълномощно и болничен лист за временна неработоспособност №624 от 01.04.2016г.

 

Съдът при проверка на процедурата по административно наказателното производство образувано против въззивника установи, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в нейния ход.

Съдът не споделя становището на процесуалния представител на жалбоподателя за допуснати в хода на административно наказателното производство на нарушения на правилата, регламентирани в чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Съдът приема за безспорно устатновено както мястото на извършване и установяване на нарушението, така и наименованието на търговския/туристическия/ обект, закойто то е установено. Както в АУАН, така и в издаденото въз основа на него НП изрично е отразено, че обект на проверката е Ресторант „***“, за който е била открита процедура по категоризация. Изрично както в АУАН, така и в НП е отразено, че дружество „Р.Е.” ЕООД е наемател, а собственик на обекта е ***“. В хода на проверката от касов апарат, намиращ се в търговския обект е издаден касов бон, който удостоверява, че именно дружеството-жалбоподател извършва туристическа и търговска дейност в обекта на проверката. Никакви възражения не са били депозирани от пълномощника на дружеството при съставяне и връчване на АУАН, както и в предвидения по закон 3-дневен срок.

Съдът установи, че при съставяне на АУАН актосъставителят не е посочил материално правната норма, която регламентира твърдяното от него административно нарушение. От текста на АУАН е видно, че след като описва установената фоктническа обстановка, като нарушена е вписана разпоредбата на чл.214 от Закона за туризма. В случая установеното деяние е квалифицирано в наказателното постановление като нарушение на чл. 214 ЗТ, а именно който не постави временното удостоверение за открита процедура по категоризиране или категорийната символика за туристическия обект по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 на видно място в, съответно на територията на обекта, се наказва с глоба в размер от 500.00 до 1000.00 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000.00 до 3000.00 лева. Разпоредбата на чл. 214 ЗТ е санкционна, но съдържа и състав на административното нарушение, за извършването на което е ангажирана отговорността на „Р.Е.” ЕООД. Съставът ясно очертава всички елементи от обективна и субективна страна на нарушението, поради което съдът намира, че санкционираното лице не е препятствано да разбере правните рамки на обвинението срещу него. Съставомерните елементи са ясно изложени при фактическото описание на нарушението в АУАН и наказателното постановление – бездействие, изразяващо се в непоставяне на временното удостоверение за открита процедура по категоризиране за туристически обект на видно място на територията на обекта, стопанисван от „Р.Е.” ЕООД. В административнонаказателното производство следва да бъде гарантирано правото на санкционираното лице да разбере и да се защити срещу фактите, релевантни за съставомерността на установеното нарушение. В случая те са предявени на „Р.Е.” ЕООД в пълнота, по ясен и недвусмислен начин посредством фактическото описание на нарушението, съдържащо се в АУАН и наказателното постановление, поради което не е ограничено правото на защита на дружеството в процеса.

 

 

С оглед изложеното, Съдът намира че не са допуснати нарушения в процедурата по съставяне на АУАН, които да водят до незаконосъобразност на издаденото НП и същите да са довели до нарушаване правото на защита на нарушителя. Той не се е възползвал от възможността за възражения в тридневния срок по акта, но е подал жалба и по нея е образувано съдебно производство, в което е имал възможност да организира своята защита. В този смисъл не са налице особено съществени нарушения, които да налагат отмяната на НП.

Доколкото изложената фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя, то и съдът я приема такава, каквато е установена от наказващият орган и я споделя изцяло, доколкото и в съдебното производство с необходимата категоричност се установи неправомерната деятелност на жалбоподателя, намерила адекватен административнонаказателен израз в атакуваното наказателно постановление. Правилно АНО е достигнал до обоснования извод, че жалбоподателят е извършил визираното в акта нарушение на  чл. 132, ал. 1 от ЗТ/макар и квалифицирано като нарушение по санкционната норма на чл.214 от ЗТ/, доколкото същият е стопанисвал туристически обект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗТ, носещ белезите на заведения за хранене и развлечения, които се препокриват изцяло с понятието "ресторантьорство" посочено в § 1, т. 57 от ДЗ на ЗТ. С оглед горното този обект подлежи на категоризация по съответния ред предвиден в ЗТ и по силата на същия закон на жалбоподателя е вменено задължение да постави Удостоверението за категоризация или Временно Удостоверение на видно място. Обстоятелството, че към датата на извършване на проверката, „Р.Е.” ЕООД е притежавало Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект не води до дисквалификация, доколкото отговорността е ангажирана единствено за неизпълнение на задължение по поставяне, а не липса на Удостоверението за категоризация или за Временно удостоверение за открита процедура по категоризация. Административно-наказващият орган правилно се е съобразил и с факта, че обществената опасност на този вид деяния е висока, но е приел като смекчаващите обстоятелства, че нарушението е за първи път и е наложил на жалбоподателя имуществена санкция в минималния предвиден от закона размер.

При издаване на наказателното постановление не са допуснати нарушения на материалният закон. То е обосновано и не е постановено при непълнота на доказателствата. Не са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила. Наложената имуществена санкция е минималната, предвидена в закона, съобразена е с тежестта на деянието и с обстоятелството, че е допуснато за първи път.

По изложените съображения, съдът намира, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 

            Водим от горното, Каварненският районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № В-036595 от 01.09.2015г. на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП, с което на юридическото лице „Р.Е.” ЕООД Седалище и адрес на управление: България гр. ***”№ 21 ЕИК: *** Управител: М.К.С.  ЕГН: ********** е наложено наказание на осн.чл. 214 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 1000лева.

           

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-гр.Добрич в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните, че решението и мотивите са изготвени.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: