Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 14.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и четвърти ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 280 по описа на КРС за 2017год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Жалбоподателят М.С.Я. ЕГН ********** с адрес *** чрез процесуалния си представител адв.Т.Л.-***,моли да бъде отменено Наказателно постановление №14-0283-000226/10.09.2014г. издадено от Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна.

         В жалбата се твърди,че атакуваното наказателно постановление е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила  и при съществено нарушение на материалноправните  разпоредби,които нарушения обуславят незаконосъобразността на издаденото наказателно постановление.

         Жалбоподателят се позовава и на изтекла погасителна давност от датата на установяване на нарушението до датата на връчване на наказателното постановление.С тези аргументи обосновава искане за отмяна на санкционния акт.Депозирано е писмено становище,в което процесуалния представител на въззивника поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Въззиваемата страна-Началника на РУ”Полиция” гр.Каварна,редовно призована не изпраща процесуален представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         На 03.09.2014г. от свидетеля М.Х.С. е съставен срещу жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение № 239 с бланков № 7688632 за това,че на същата дата около 18,55ч. по път 901 от местност „Дълбока“ за гр.Каварна управлява лек автомобил  Ф.Н.Б. с рег.**,държава България,собственост на А.К.К.  ЕГН ********** от гр.Шумен,като извършва следното нарушение: управлява МПС без СУМПС,което е отнето по административен ред.От показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели М.С. и Т.Т. се установява,че факта на административното нарушение е установен чрез извършена проверка при дежурния в ОДЧ на РУ Каварна.Актът е предявен на нарушителя и същият не е вписал възражения.На основание констатациите в акта е издадено и атакуваното НП,с което се ангажира административнонаказателната отговорност на жалбоподателя.Издаденото  от Началника на РУ“Полиция“ гр.Каварна на 10.09.2014г.  Наказателно постановление  №14-0283-000226 е връчено на жалбоподателя на 04.10.2017г.В законоустановения срок жалбоподателят е обжалвал издаденото НП пред Каварненски Районен съд/пощенско клеймо от 11.10.2017г./.

         Горната фактическа обстановка се установи от приложените към административнонаказателната преписка доказателства-Наказателно постановление  №14-0283-000226/10.09.2014г., АУАН № 239 с бланков № 7688632/03.09.2014г.,Докладна записка за съставен АУАН за управление на МПС след отнето СУМПС,писмо рег.№ 8989/15.10.2014г. на ОДМВР Шумен сектор „Пътна полиция“ до Началника на РУ Каварна,Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0283-00056/03.09.2014г. на Началника на РУ“Полиция“ гр.Каварна,писмо рег.№ 226/03.10.2014г. на РУ гр.Каварна до Началник отдел „ПП“ СДВР гр.София.

         При така установената фактическа обстановка,съдът прави следните правни изводи:

         По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59 ал.1 от ЗАНН,подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст,от легитимиран субект/срещу който е издадено атакуваното НП/,при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд/по местоизвършване на твърдяното нарушение/,поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

         Разгледана по същество същата се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Същественото при производството от административнонаказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение,съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити,актът предявен ли е на нарушителя,правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването,компетентността на актосъставителя,има ли извършено деяние което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,дали това деяние е извършено от лицето,посочено в акта като нарушител и дали е извършено виновно/умишлено или непредпазливо/,наказателното постановление издадено ли е при спазване на императивните разпоредби за съдържание,реквизити,срокове.Процесуални предпоставки за които съдът следи служебно и когато се установи,че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения,наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло,като незаконосъобразно,като в тези случаи,съдът не разглежда спора по същество.

         Като прецени изложената фактическа обстановка,с оглед нормативните актове,регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта,на основание чл.313 и чл.314 от НПК,вр. с чл.84 от ЗАНН,настоящия съдебен състав констатира,че административнонаказателното производство е проведено в нарушение на разпоредбите  на чл.34 ал.1 от ЗАНН и чл.11 от ЗАНН,вр. с чл.81 ал.3,вр. с чл.80 ал.1 т.5,вр. с чл.2 ал.2 от НК.

         Според чл.11 от ЗАНН,по въпросите за вината,вменяемостта,обстоятелствата изключващи отговорността,формите на съучастие,приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс,доколкото в този закон не се предвижда друго.

         Съгласно чл.34 ал.1 б.”в” от ЗАНН,не се образува административнонаказателно производство,а образуваното се прекратява,когато: б.”в”-това е предвидено в закон или указ.

         В случая приложимия закон е НК,към който препраща чл.11 от ЗАНН-чл.81 ал.3 вр. с чл.80 ал.1 т.5 от НК,според които независимо от спирането или прекъсването на давността,наказателното преследване се изключва,ако е изтекъл срок,който надвишава с ½ срока предвиден в чл.80 ал.1 т.5 от НК.Преди изменението на т.5 с Д.в. бр.26/2010г.,който е действувал към момента на извършване на нарушението,по правилата на чл.2 ал.2 от НК за приложение на най-благоприятния закон,срока за изключване по давност на наказателното преследване за всички останали случаи,какъвто е настоящия случай,при който се предвижда наказание глоба,е 2 години,а по сега действуващия е 3 години.Следователно,абсолютната давност,при която се изключва административнонаказателното преследване срещу жалбоподателя,по правилата на чл.81 ал.3 във връзка с чл.80 ал.1 т.5 от НК е настъпила,тъй като са изтекли повече от три години от извършване на нарушението-03.09.2014г.,т.е. повече от законоустановените 3 години/2г.+1г./

         Атакуваното наказателно постановление,поради установеното връчване на жалбоподателя на 04.10.2017г.,не е влязло в сила и не би могло да породи,каквито и да е било правни последици за жалбоподателя.

         Доколкото давността за наказателното преследване е период от време,определен в закона,с изтичането на който държавата губи правото си да осъществи наказателно,респективно административнонаказателно преследване,то на основание чл.81 ал.3 от НК във връзка с чл.34 ал.1 от ЗАНН,оспореното наказателно постановление,ще следва да бъде отменено.

         Водим от горното,съдът на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН

Р    Е    Ш    И :

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление №14-0283-000226/10.09.2014г. издадено от Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,с което на М.С.Я. ЕГН ********** с адрес *** е наложено следното административно наказание: на основание чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП за виновно нарушаване на чл.150 от ЗДвП-„глоба“ в размер на 150/сто и петдесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено. 

   

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: