Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 12.03.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на дванадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

            при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 281 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Р.Е.“ ЕООД с ЕИК: ********* с управител М.К.С. с ЕГН ********** с адрес *** против Наказателно постановление № В-036597/01.09.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.209 във връзка с чл.114 т.3 подточка а/ и в/ от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.Жалбоподателят „Р.Е.“ ЕООД с ЕИК: ********* с управител М.К.С. с ЕГН ********** с адрес ***,моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-037006/27.10.2015 на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателя,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 13.08.2015г. в гр.Ш.,къмпинг „Д.““,в обект за хранене и развлечение е установено,че ЕООД „Р.Е.“ извършва дейност в заведение за хранене и развлечение,находящо се в гр.Ш.,къмпинг „Д.““.По време на проверката обектът функционира и обслужва клиенти,разполага с 190 места за обслужване на клиенти.

От длъжностните лица на комисията е установено,че на входа на обекта е обявено работно време,като липсва информация за наименованието на фирма стопанисваща обекта,адрес на управление,име и фамилия на управител,не е посочен телефон за контакт.

Обектът е в открита процедура по категоризиране,съгласно издаденото временно удостоверение от Община Ш. № 18/16.07.2015г.22.07.2015г.

На 14.08.2015г. длъжностното лице М.А.А. е съставила АУАН № К-036597,в който актосъставителя е посочил,че търговецът ЕООД „Р.Е.“ не е изпълнил административното си задължение,съгласно изискванията на чл.114 т.3, да постави в близост до входа на обекта,буква а/-фирмата,седалището и адреса на управление на търговеца,буква в/-имената на управителя на обекта с телефон за контакт. да постави в близост до входа на туристическия обект информация за фирма,седалището и адреса на управление на търговеца,имената на управителя на обекта с телефон за контакт.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „Р.Е.“ ЕООД с ЕИК: ********* с управител М.К.С. с ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.209 от Закона за туризма в размер на 500/петстотин/ лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля М.А.А.-актосъставител,която поддържа констатациите отразени в АУАН и констативния протокол и е категорична,че към момента на проверката  на входа на обекта липсва информация за фирмата,седалището и адреса на управление на търговеца,имената на управителя на обекта с телефон за контакт.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Съдът констатира,че датата и мястото нарушението са точно и ясно описани,както в акта,така и в наказателното постановление,с което са спазени изискванията на чл.42 т.3,респективно чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.Фактическото обвинение,съответно описанието на нарушението и обстоятелствата на извършването му,достатъчно подробно са изложени в АУАН и НП,по който начин е дадена възможност на дружеството-жалбоподател да упражни правото си на защита в пълен обем.Недвусмислено е посочена правната квалификация на деянието по чл.209  във  връзка с чл.114 т.3 подточка а/ и в/  от Закона за туризма,която напълно кореспондира на фактическото обвинение.

От обективна страна безспорно се установи,че въззивникът стопанисва заведение за хранене и развлечение,находящо се в гр.Ш.,къмпинг „Д.““ Обектът е в открита процедура по категоризиране,съгласно издаденото временно удостоверение от Община Ш. № 18/16.07.2015г.22.07.2015г. за обект-ресторант „Т.“,собственик „Ш.“ ЕООД,наемател „Р.Е.“ ЕООД.

По силата на Закона за туризма на въззивника е вменено задължение да постави в близост до входа на туристическия обект информация за фирма,седалището и адреса на управление на търгонвеца,имената на управителя на обекта с телефон за контакт,с което е нарушил разпоредбата на чл.114 т.3,подточка а/ и в/ от Закона за туризма.Горното съдът прие въз основа на показанията на свидетеля М.А.А.-актосъставител,която поддържа констатациите отразени в АУАН и констативния протокол и е категорична,че към момента на проверката  на входа на обекта липсва информация за фирмата,седалището и адреса на управление на търговеца,имената на управителя на обекта с телефон за контакт и от приложените и приети по делото писмени документи по административнонаказателната преписка КП № К—0219711/13.08.2015г. и АУАН № К-036597/14.08.2015г.

Доводите на процесуалния представител на жалбоподателя,че е допуснато съществено процзесуално нарушение,изразяващо се в това,че ,че нито в АУАН,нито в атакуваното НП не е записано,в кой търговски обект е извършена проверката,не се споделят от настоящия състав.Както в АУАН,така и в обжалваното НП,за място на нарушението е посочено заведение за хранене и развлечение,находящо се в гр.Ш.,къмпинг „Д.““,което е достатъчно  наказаното лице да разбере  мястото на извършване на нарушението.Видно от самото възражение по съставения АУАН лично управителят на дружеството е изложил,че на 13.08.2015г. в наетия от него ресторант „Т.“ в комплекс „Д.““ е извършена проверка,поради което очевидно е бил запознат с извършената проверка и точното място на извършването и.Обстоятелството,че не е посочено,че проверката е извършена в ресторант „Т.“ не представлява съществен процесуален пропуск.Това наименование може да бъде променяно във всеки един момент.Не е за пренебрегване факта,че към момента на извършване на проверката обекта не е имал утвърден статут на ресторант с наименование „Т.“.В тази насока настоящия съдебен състав споделя становището на процесуалния представител на АНО,че е била открита процедура по категоризиране,което само по себе си не означава,че именно обекта както е кандидатствал да бъде категоризиран ще бъде и съответно категоризиран,поради което правилно и законосъобразно е посочено както в АУАН,така и в НП,че е проверен обект „Заведение за хранене и развлечение“,т.е в тази насока не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

Предвид факта,че нарушения от подобен вид засягат интересите на огромен брой потребители,доколкото информираността им е от особено значение за тях,съдът намира,че формират сравнително висока обществена опасност,поради което не може да бъдат приравнени към маловажните случаи,респективно правилно в случая е ангажирана административнонаказателната отговорност,още повече,че конкретния случай по нищо не се различава от обичайните такива,именно за които законодателят е предвидил да се налага санкция.

Що се отнася до размера на наложената с наказателното постановление на основание чл.209 от Закона за туризма имуществена санкция от 500/петстотин/ лева,може да се  посочи,че същата е определена правилно и законосъобразно.Така индивидуализирана в самия законов минимум/по закон наказанието за едноличните търговци и юридическите лица е имуществена санкция в размер от 500лв. до 1000лв./ санкцията се явява съобразена с тежестта на нарушението,наличните смекчаващи обстоятелства,както и факта,че нарушението се явява първо по рода си за субекта.Съдът счита,че определено в самия специален минимум на закона,административното наказание се явява съобразено и с целите,очертани от законодателя в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН,а именно-да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.При тези обстоятелства,съдът намира,че наложената имуществена санкция на търговското дружество се явява законосъобразна по вид и размер.

С оглед горните съображения съдът счита,че наказателното постановление следва да се потвърди,като правилно и законосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-036597/01.09.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.209 във връзка с чл.114 т.3 подточка а/ и в/ от Закона за туризма на „Р.Е.“ ЕООД с ЕИК: ********* с управител М.К.С. с ЕГН ********** с адрес *** е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: