Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна 29.02.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното съдебно заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

            при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 282 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на Р.Е.Д., ЕГН********** с адрес ***, против НП 15-0283-000193/01.10.2015г. на Началник Група към РУ МВР гр. Каварна, с което са му наложени следните наказания: на осн. чл. 185 от ЗДП - глоба в размер на 20 лева; на осн. чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 50лв.; на осн. чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 150лв.

В жалбата си въззивникът оспорва фактическата обстановка възприета от АНО. Изтъква допуснати в хода на административно наказателното производство процесуални нарушения. Твърди, че не е извършвала описаното в АУАН и НП административно нарушение.

            В съдебно заседание въззивникът се явява лично. Поддържа жалбата на посочените основания. Допълнително изтъква, че никога не е притежавала правоспособност за управление на МПС. Цитираният в НП автомобил бил нейна собственост, но го била продала на лице от гр.Каварна, като официална сделка за продажба не била сключена, тъй като новия собственик отказал да се яви пред нотариус за сключването й. Категорично заявява, че не е управляла автомобила и не е извършила описаните нарушения.

 

            Въззиваемата страна редовно призована за с.з., представител не се явява.

            След като прецени обжалваното постановление, с оглед основанията посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Жалбата е подадена в срока за обжалване от надлежна страна, поради което същата е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган. На основание Заповед МЗ8121з-748 на МВР от 24.06.2015г. административно-наказващият орган притежава нормативно установено властническо правомощие скрепено със съответната материална и териториална компетентност да издава юридически актове с които да налага по административен ред административни наказания.

На 04.08.2015 год. е съставен акт за установяване на административно нарушение фаб.№ 515980, в който е отразено, че на 16.04.2015г., около 12,30часа в часа в Гр.Каварна на *** - до кръстовище с ул***, като Водач на лек автомобил - ***, управлява л.а. *** и извършва следните нарушения : 1. Управлява, без да притежава СУМПС 2. Управлява МПС М1 и не използва предпазен колан, с който е оборудван автомобила 3. Управлява МПС, без включени светлини за движение през деня или къси светлини.

Гореописаните деяния били квалифицирани от актосъставителя като нарушения съответно на чл.70, ал.3, чл.137а, ал.1 и чл.150 от ЗДвП.

Въз основа на съставения акт, административно наказващия орган е издал НП 15-0283-000193/01.10.2015г., като изцяло е възприел описаната фактическа обстановка и правната квалификация на деянието и е приел, че са нарушени разпоредбите на чл.70, ал.3, чл.137а, ал.1 и чл.150 от ЗДвП, като е наложил на въззивника следните наказания: на осн. чл. 185 от ЗДП - глоба в размер на 20 лева; на осн. чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 50лв.; на осн. чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 150лв.

В съдебно заседание са депозирали показания св. Н.Н.М., А.И.А., С.А.С.. Видно от показанията на актосъставителя, той лично не е присъствал при установяване на извършеното административно нарушение, както и на неговия автор. Заявява, че е получил докладна записка от колегите си, които са установили нарушението. Въз основа на докладната записка, той извършил справка в информационните масиви и установил кой е собственика на посочения автомобил. Установил, че собственика – жалбоподателя не притежава правоспособност за управление на МПС. Тя била призована в РУМВР гр.Каварна, където обяснила, че е собственик на автовмобила, но преди време е продала на автомобила на мъж от гр.Каварна, като обаче не била сключена нотариална сделка за прехвърляне на собствеността. Не знаела данните за самобилчаст на лицето, на което е предоставила автомобила, като знаела само първото му име. Тъй като не успял да открие това лице на предоставения му от въззивника телефон, актосъставителят съставил на нея АУАН за установените нарушения. Предвид обстоятелството, че жалбоподателя не притежавала правоспособност за управление на МПС, актосъставителя освен описаните в даклодната записка нарушения, й вменил и управнление на МПС без съответната правоспособност. АУАН й бил връчен и в него тя саморъчно вписала възраженията си. След извършена проверка, адмоностративно-наказващият орган приел, че именно тя е извършила посочените нарушения и издал обжалваното наказателно постановление.

            Съдът изцяло кредитира депозираните от свидетелите показания, тъй като същите са последователни и логични. Съдът кредитира всички събрани и прлиложени по делото писмени доказателства и намира, че те изцяло кореспондират с гласните доказателства.

 

Съдът в изпълнение на задълженията си за контрол по законосъобразността на образуването и провеждането на административно наказателното производство установи, че АУАН и НП са издадени от компетентните длъжностни лица. В същото време обаче констатира, че в хода на адм. наказателното производство са били допуснати съществени нарушения на процес. правила, а именно: Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, НП следва да съдържа описание на нарушението, дата и място, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. В конкретния случай съдът констатира, че от фактическото описание на нарушенията дадено в НП не става ясно за какво нарушение е наложена санкцията. От една страна е посочено, че на 16.04.2015 год. въззивницата като водач на МПС л.а. *** управлява този автомобил, но в същото време както от приложените писмени доказателства, така и от свидетелските показания е безспорно установено, че никой от свидетелите не е установил, че именно тя е управлявала автомобила. Св.А. и С., които са установили твърдяните нарушения и са изготвили докладната записка твърдят, че не помнят дори дали мъж или жена е управлявал автомобила, още по-малко дали това е била жалбоподателя. Всички вменени на жалбоподателя нарушения касаят именно управлението на МПС.

И в трите разпоредби, които административно наказващия орган е вменил на въззивника, законодателят регламентира като нарушител, водачът на МПС. Съдът приема, че доколкото в конкретният случай АНО не е доказал по безспорен и категоричен начин, че именно въззивника е управлявала автомобила, то е неправилно да се ангажира нейната административнонаказателна отговорност. Действително разп.на чл. 189, ал.2 от ЗДвП указва,че редовно съставените актове по този закон, имат презумптивна доказателствена сила. Определянето на субекта на нарушението обаче, следва от регламентацията в относимите материални разпоредби, а редовността на съставените АУАН, има отношение само към процедурите по съставянето им, които съставляват административно производствените правила. В този смисъл, при неправилно определен субект на нарушение, независимо от това дали актът е редовно съставен, последният следва да бъде отменен. Не са ангажирани безспорни доказателства, че именно Р.Е.Д. е водач на автомобила, с който са осъществени твърдяните нарушения. И двамата свидетели – полицейски служители посочват, че не помнят дали мъж или жена е управлявал автомобила.

Съдът намира, че посочените по-горе нарушения на процес. правила са съществени такива и са достатъчно основание за отмяна НП на процес. основание, тъй като водят до грубо нарушаване правото на защита на наказаното лице. Същото е лишено от възможността да разбере в извършването на какво точно нарушение е обвинено, при какви приети за установени факти за да организира адекватно защитата си срещу повдигнатото обвинение.

С оглед на всичко изложено по-горе съдът счете, че атакуваното наказателно постановление е издадено в нарушение на закона, същото страда от пороци, които го правят процесуално недопустимо и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът намира, че процесното наказателно постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно и неправилно.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1, изр. 1, предл. 3 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е    Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление 15-0283-000193/01.10.2015г. на Началник Група към РУ МВР гр. Каварна, с което на Р.Е.Д., ЕГН********** с адрес *** са наложени следните наказания: на осн. чл. 185 от ЗДП - глоба в размер на 20 лева; на осн. чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 50лв.; на осн. чл. 177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 150лв.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ДОС в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че решението и мотивите са изготвени.

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: