Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                      №14

                                 гр. Каварна  25.02.2016г.

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и девети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 283 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „****“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич, Община Каварна,с.Т., к.к. „****“, административен офис,представлявано от изпълнителния директор Й.С.,чрез адвокат Д.Д. *** против Наказателно постановление № В-034653/27.10.2015 на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич,Шумен,Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.211 във връзка с чл.117 ал.1 от Закона туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/лева.Жалбоподателят „****“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,с.Т., к.к. „****“,административен офис,представлявано от изпълнителния директор Й.С.,чрез адвокат Д.Д. ***,моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-034653/27.10.2015 на Директора на РД при КЗП-Варна с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В жалбата се излага,че на 12.08.2015г. длъжностното рице Д.С.Й. е съставила АУАН № К-034653,който е връчен на представителя на юридическото лице на 13.08.2015г.В самия АУАН е посочено,че същият е съставен при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН.На 28.07.2015г. административнонаказващия орган е изпратил до „****“АД писмо с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г. , с което е отправил покана представляващия дружеството да се яви в РД на КЗП в гр.Варна бул.“Владислав Варненчик“ № 112 ет.4 офис 13 на 31.07.2015г. в 11.30ч. за съставянето на АУАН.В писмото е посочено,че в случай на неявяване,преписката бъде придвижена по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.В жалбата се твърди,че изпратената покана е получена по пощата от дружеството след датата и часа ,на която е указано да се яви за съставяне на АУАН,поради което е нямало как физическото лице,което представлява дружеството да се яви на посоченото място в определените дата и час.В жалбата се твърди още,че на 13.08.2015г. в хотел „****“ пристига Д.С.Й.-*** към КЗП,като същата съставя в присъствието на представляващия „****“АД-Й. С. С., протокол за проверка на документи № 090662/13.08.2015г. в който се дават задължителни предписания за поддържане на регистрите за рекламация на всички обекти.На същата дата,видно от жалбата Й. С. С., в качеството си на представляващ „****“ АД е получила и съставения на 12.08.2015г. АУАН № К-034653.

С оглед на гореизложеното жалбоподателят счита,че е допуснато съществено процесуално нарушение,с което се нарушава правото на защита на наказаното лице и моли за отмяна на атакуваното наказателно  постановление.

В съдебно заседание жалбоподателя,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 22.07.2015г. в с.Т.,община Каварна к.к.****,в обект лоби-бар“****“ е установено,че АД“****“ извършва туристическа дейност „ресторантьорство“ в обект –лоби-бар „****“,прилежащо ЗХР към хотел „****“,находящо се в с.Т.,община Каварна,к.к.****,обекта е със сезонен характер.Обекта работи при проверката и обслужва клиенти.В обекта има ЕКАФП и се издават касови бонове при реализирана продажба.

В хода на проверката е представено удостоверение за утвърдена категория три звезди с № РК-19-9437/23.10.2013г. издадено от МИЕ на лице извършващо дейност „****“ АД за снек-бар,с капацитет 120 места на открито.Удостоверението е валидно до 23.10.2018г.

Съставени са карт и лист меню с обявени цени.Менютата са изписани и на български език.Цените са в български лева и са в еднакъв размер за всички клиенти.Установено е,че в изготвенитге менюта няма обявени грамажи за следните напитки:-млечни и плодови шейкове-3 вида;-кафе и чай-12 вида;-безалкохолни напитки/сок,фреш,чаша сок/-3 вида;-лоло и бърни напитки-2 вида;-напитки с кафе-5 вида;-алкохолни коктейли-29 вида;-безалкохолни коктейли-7 вида;-безалкохолни напитки-4 вида;-кафе,чай и мляко-17 вида.Налично количество менюта-60 бр.

На 12.08.2015г. длъжностното лице Д.С.Й. е съставила АУАН № К-034653,в който актосъставителя е посочил,че търговецът „****“ АД не е изпълнил административното си задължение да състави карт меню със съответните грамажи,с което е нарушил разпоредбата на чл.117 ал.1 от Закона за туризма.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „****“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,с.Т.,к.к. „****“ е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.211 от Закона за туризма в размер на 500/петстотин/лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля Д.С.Й.-актосъставител,която поддържа констатациите си отразени в АУАН и констативния протокол и е категорична,че към момента на проверката  е установено,че в изготвенитге менюта няма обявени грамажи за следните напитки:-млечни и плодови шейкове-3 вида;-кафе и чай-12 вида;-безалкохолни напитки/сок,фреш,чаша сок/-3 вида;-лоло и бърни напитки-2 вида;-напитки с кафе-5 вида;-алкохолни коктейли-29 вида;-безалкохолни коктейли-7 вида;-безалкохолни напитки-4 вида;-кафе,чай и мляко-17 вида.Налично количество менюта-60 бр.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

         При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

          Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

         По делото не е спорно,че АУАН № К-034653/12.08.2015г. не е съставен в присъствието на представител на санкционираното юридическо лице.Това се потвърждава и от показанията на актосъставителя. Действително законът/чл.40 ал.2 от ЗАНН/ предвижда възможност за съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя,при наличието на една от двете алтернативно регламентирани хипотези:1. Нарушителят не може да бъде намерен или 2. след покана нарушителят не се яви за  за съставянето на акта.В случая събраните по делото писмени и гласни доказателства сочат за наличието на втората от алтернативно регламентираните хипотези по чл.40 ал.2 от ЗАНН за съставяне на АУАН в отсъствието на нарушителя. На 28.07.2015г. администратинонаказващия орган е изпратил до „****“АД писмо с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г. ,с което е отправил покана представляващия дружеството да се яви в РД на КЗП в гр.Варна бул.“Владислав Варненчик“ № 112 ет.4 офис 13 на 31.07.2015г. в 11.30ч. за съставянето на АУАН.В писмото е посочено,че в случай на неявяване,преписката ще бъде придвижена по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.Видно от положеното пощенско клеймо на обратната разписка,с която от РД-Варна при КЗП е изпратена до „****“АД с.Т.,к.к. **** покана с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г.,пратката е получена от санкционираното юридическо лице,чрез упълномощен представител на 30.07.2015г.Следователно по делото са приложени категорични доказателства,удостоверяващи,че санкционираното юридическо лице,чрез упълномощен представител е било поканено по надлежния ред да присъствува при съставянето на АУАН.

        Не намира подкрепа в доказателствения материал по делото обективираното в жалбата твърдение, че изпратената покана е получена по пощата от дружеството след датата и часа ,на която е указано да се яви за съставяне на АУАН,поради което е нямало как физическото лице,което представлява дружеството да се яви на посоченото място в определените дата и час.

         Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.

         Съдът констатира,че датата и мястото нарушението са точно и ясно описани,както в акта,така и в наказателното постановление,с което са спазени изискванията на чл.42 т.3,респективно чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.Фактическото обвинение,съответно описанието на нарушението и обстоятелствата на извършването му,достатъчно подробно са изложени в АУАН и НП,по който начин е дадена възможност на дружеството-жалбоподател да упражни правото си на защита в пълен обем.Недвусмислено е посочена правната квалификация на деянието по чл.211 във връзка с чл.117 ал.1 от Закона за туризма,която напълно кореспондира на фактическото обвинение.

Отговорността на дружеството-жалбоподател е ангажирана за нарушение по чл.117 ал.1 от Закона за туризма,съгласно който лицата извършващи рестораньорство,са длъжни да съставят ценоразписи-лист-меню за кухненската и сладкарската продукцзия и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.В случая по несъмнен начи е установено,че в стопанисвания от АД“****“ обект лоби-бар“****“ туристически обект са предлагани на потребителите,без обявен грамаж/милилитри/ в менютата, следните напитки:-млечни и плодови шейкове-3 вида;-кафе и чай-12 вида;-безалкохолни напитки/сок,фреш,чаша сок/-3 вида;-лоло и бърни напитки-2 вида;-напитки с кафе-5 вида;-алкохолни коктейли-29 вида;-безалкохолни коктейли-7 вида;-безалкохолни напитки-4 вида;-кафе,чай и мляко-17 вида,подробно описани в констативния протокол,АУАН и НП.Правния извод,който следва да се направи е,че е налице нарушение по чл.117 ал.1 от Закона за туризма.

В нормата на чл.211 от Закона за туризма е предвидено следното: „На ресторантьор който не изпълнява задълженията си по чл.117 или ги изпълнява не по указания начин,се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева“.В случая на АД“****“ е наложена имуществена санкция в минимален размер.Нарушението не може да се квалифицира като маловажно.Деянието по чл.117 ал.1 от ЗТ е формално и при него не е предвиден като елемент от състава настъпването на вредоносен резултат.Липсата на посочен грамаж/милилитри/ на процесните напитки води до невъзможност клиентът да разбере какво количество от тях ще получи след поръчката им.Не на последно място,нарушението е осъществено от лице,което по занятие извършва търговска дейност и спазването на правилата по Закона за туризма е негово основно задължение.

         С оглед горните съображения съдът счита,че наказателното постановление следва да се потвърди,като правилно и законосъобразно.

        Водим от гореизложеното и на основонаие чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                         Р    Е    Ш    И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-034653/27.10.2015 на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич, Шумен,Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.211 във връзка с чл.117 ал.1 от Закона туризма на „****“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,с.Т.,к.к. „****“ е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: