Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  15.03.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НОХД № 318/2017г. по описа на КРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Постъпило е предложение по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК от представител на Районна прокуратура гр.Каварна,съдът да се произнесе по въпроса за тълкуване на Решение № 126/24.11.2017г. по АНХД № 283/2017г. в частта относно разноските по делото,като бъде постановено същите да се заплатят по сметка на ОП гр.Добрич вместо по сметка на РС гр.Каварна,а в случай,че вече са платени по сметка на РС гр.Каварна да бъдат възстановени по сметка на ОП гр.Добрич.

         Възникналите затруднения,свързани с изпълнението на  Решение № 126/24.11.2017г. по АНХД № 283/2017г. в частта относно разноските по делото,са послужили като основание за сезиране на съда с настоящото предложение инициирано от Районна прокуратура гр.Каварна,тъй като сумата от 77,03 лева,представляваща разноски за изготвяне на експертиза по досъдебно производство № 46/2017г. по описа на ОСлО в ОП гр.Добрич е изплатена от бюджета на ОП гр.Добрич и следователно трябва да бъде възстановена по сметка на ОП гр.Добрич,а не на РС гр.Каварна,както е постановено в Решение № 126/24.11.2017г. по АНХД № 283/2017г. по описа на Каварненски Районен съд и тази грешка следва да се отстрани  по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,поради което е насрочено открито съдебно заседание.

         В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Каварна се явява и поддържа предложението по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК като счита,че неточно разноските по делото са присъдени в полза на Държавата,по сметка на Районен съд гр.Каварна,вместо по сметка на органа,който реално е извършил разхода,а именно Окръжна прокуратура гр.Добрич.

         Обвиняемата М.Д.-Ф.,редовно призована,чрез адв.Б.К.,не се явява.Депозирано е писмено становище от процесуалния представител-адв.Б.К.,в което се заявява,че искането на Районна прокуратура гр.Каварна за произнасяне от страна на съда по въпроса за разноските е основателно и моли да бъде допуснато исканото тълкуване,че заплащането на сумата от 77.03 лева,представляващи направени разноски по ДП № 46/2017г. по описа на ОСлО в ОП Добрич,следва да бъде направено по сметка на ОП Добрич,тъй като сумата вече е платена по сметка на РС Каварна.

         Съдът след след като се запозна с доводите в предложението и съобрази становищата на страните в съдебно заседание,намира за уставовено следното:

         С Решение № 126/24.11.2017г. по АНХД № 283/2017г. РС гр.Каварна е признал М.Н.Д.-Ф. за виновна в извършването на престъпление по чл.168 ал.2 предл.1 от НК и на основание чл.78а от НК същата е освободена от наказателна отговорност,като и е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева.

         Със същото решение М.Н.Д.-Ф. е осъдена да заплати в полза на държавата по сметка на РС гр.Каварна сумата от 77.03 лева,представляваща направените по досъдебно производство № 46/2017г. по описа на ОСлО в ОП гр.Добрич разноски за изготвяне на съдебно-графическа експертиза на подпис.Решението е влязло в сила на 12.12.2017г.

         От писмо с изх.№ 876/12.01.2017г. от Административния ръководител на ОП гр.Добрич до Административния ръководител на РП гр.Каварна е видно,че сумата от 77,03 лева,представляваща разноски за изготвяне на експертиза по досъдебно производство № 46/2017г. по описа на ОСлО в ОП гр.Добрич е изплатена от бюджета на ОП гр.Добрич и следователно трябва да бъде възстановена по сметка на ОП гр.Добрич,а не на РС Каварна,както е постановено в Решение № 126/24.11.2017г. по АНХД № 283/2017г. по описа на РС гр.Каварна.

         Съдът счита,че внесеното предложение на Районна прокуратура гр.Каварна,с правно основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК е основателно,с оглед възникналите затруднения,свързани с тълкуване на Решение № 126/24.11.2017г. по АНХД № 283/2017г. в частта относно разноските по делото.

         Очевидно е,че Решение № 126/24.11.2017г. по АНХД № 283/2017г. по описа на РС гр.Каварна съдържа техническа грешка,изразяваща се в неточно постановяване  направените по досъдебно производство № 46/2017г. по описа на ОСлО в ОП гр.Добрич разноски за изготвяне на съдебно-графическа експертиза на подпис в размер на 77,03 лева да се заплатят в полза на Държавата по сметка на РС гр.Каварна,тъй като сумата от 77,03 лева,представляваща разноски за изготвяне на експертиза по досъдебно производство № 46/2017г. по описа на ОСлО в ОП гр.Добрич е изплатена от бюджета на ОП гр.Добрич и следователно трябва да бъде възстановена по сметка на ОП гр.Добрич,а не на РС Каварна,както е постановено в Решение № 126/24.11.2017г. по АНХД № 283/2017г. РС гр.Каварна.

         Същият пропуск следва да се отстрани по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,като следва да се уважи предложението на Районна прокуратура гр.Каварна.

         Водим от гореизложеното, и на основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК,съдът

                                                Р    Е    Ш    И :

         ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на влязло в законна сила на 12.12.2017г. Решение № 126/24.11.2017г. по АНХД № 283/2017г. по описа на Каварненски Районен съд,като в горепосоченото решение в частта относно разноските,след текста:“ОСЪЖДА М.Н.Д.-Ф.,със снета по-горе самоличност,да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 77,03/седемдесет и седем лева и три стотинки/лева,представляваща направените по ДП № 46/2017г. по описа на ОСлО при ОП-гр.Добрич разноски по изготвяне на Съдебно-графическа експертиза на подпис ДА СЕ ЧЕТЕ-„ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ по сметка на ОП-гр.Добрич-Окръжна прокуратура гр.Добрич,Общинска банка АД ФЦ Добрич,Банков код:SOMBBGSF,Банкова сметка:***,платената по сметка на Районен съд гр.Каварна сума от 77,03/седемдесет и седем лева и три стотинки/лева,представляваща направените по ДП № 46/2017г. по описа на ОСлО при ОП-гр.Добрич разноски по изготвяне на Съдебно-графическа експертиза на подпис“.

         Настоящото съдебно решение да се счита като неразделна част от Решение № 126/24.11.2017г. по АНХД № 283/2017г. по описа на Каварненски Районен съд.

         Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ………………………