Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  24.02.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и девети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 284 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „****“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,с.****,к.к. „****“,административен офис,представлявано от изпълнителния директор Й.С.,чрез адвокат Д.Д. *** против Наказателно постановление № В-034654/27.10.2015 на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.214 във връзка с чл.132 ал.1 от Закона туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.Жалбоподателят „****“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,с.****,к.к. „****“,административен офис,представлявано от изпълнителния директор Й.С.,чрез адвокат Д.Д. ***,моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-034654/27.10.2015 на Директора на РД при КЗП-Варна с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В жалбата се излага,че на 12.08.2015г. длъжностното рице Д.С.Й. е съставила АУАН № К-034654,който е връчен на представителя на юридическото лице на 13.08.2015г.В самия АУАН е посочено,че същият е съставен при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН.На 28.07.2015г. административнонаказващия орган е изпратил до „****“АД писмо с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г. ,с което е отправил покана представляващия дружеството да се яви в РД на КЗП в гр.Варна бул.“Владислав Варненчик“ № 112 ет.* офис ** на 31.07.2015г. в 11.30ч. за съставянето на АУАН.В писмото е посочено,че в случай на неявяване,преписката бъде придвижена по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.В жалбата се твърди,че изпратената покана е получена по пощата от дружеството след датата и часа ,на която е указано да се яви за съставяне на АУАН,поради което е нямало как физическото лице,което представлява дружеството да се яви на посоченото място в определените дата и час.В жалбата се твърди още,че на 13.08.2015г. в хотел „****“ пристига Д.С.Й.-*** към КЗП,като същата съставя в присъствието на представляващия „****“АД-Й. С. С.,протокол за проверка на документи № 090662/13.08.2015г. в който се дават задължителни предписания за поддържане на регистрите за рекламация на всички обекти.На същата дата,видно от жалбата Й. С. С.,в качеството си на представляващ „****“ АД е получила и съставения на 12.08.2015г. АУАН № К-034654.

С оглед на гореизложеното жалбоподателят счита,че е допуснато съществено процесуално нарушение,с което се нарушава правото на защита на наказаното лице и моли за отмяна на атакуваното наказателно  постановление.

В съдебно заседание жалбоподателя,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното: При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 22.07.2015г. в с.****,община Каварна к.к.****,в обект лоби-бар“****“ е установено,че АД“****“ извършва туристическа дейност „ресторантьорство“ в обект –лоби-бар „****“,прилежащо ЗХР към хотел „****“,находящо се в с.****,община Каварна,к.к.****,обекта е със сезонен характер.Обекта работи при проверката и обслужва клиенти.В обекта има ЕКАФП се издават касови бонове при реализирана продажба.

При проверката е установено,че удостоверението за утвърдена категория не е поставено на видно място в туристическия обект,съхранява се в офис на счетоводството.При поискване е представено удостоверение за утвърдена категория от присъствувалата при проверката-Г.Ж.А..Удостоверението е с № РК-19-9440/23.10.2013г.,категория две звезди,издадено от МИЕ на лице извършващо дейност „****“ АД за лоби-бар „****“,с капацитет 90 места на открито и е валидно до 23.10.2018г.

При проверката е установено,че липсва и табелата,която е част от категорийната символика и се издава от категоризиращия орган.Табелата не е поставена в близост до входа и не е представена до приключване на проверката в туристическия обект.

На 12.08.2015г. длъжностното лице Д.С.Й. е съставила АУАН № К-034654,в който актосъставителя е посочил,че търговецът „****“ АД не е изпълнил административното си задължение да постави на видно място в туристическия обект-лоби-бар „****“,удостоверението за утвърдена категория и табелата,която е част от категорийната символика,с което е нарушил разпоредбата на чл.132 ал.1 от Закона за туризма.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „****“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,с.****,к.к. „****“ е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.214 от Закона за туризма в размер на 1000/хиляда/ лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля Д.С.Й.-актосъставител,която поддържа констатациите си отразени в АУАН и констативния протокол и е категорична,че към момента на проверката удостоверението за утвърдена категория не е поставено на видно място в туристическия обект,съхранява се в офис на счетоводството,като при  проверката е установено,че липсва и табелата,която е част от категорийната символика и се издава от категоризиращия орган.Табелата не е поставена в близост до входа и не е представена до приключване на проверката в туристическия обект.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

По делото не е спорно,че АУАН № К-034654/12.08.2015г. не е съставен в присъствието на представител на санкционираното юридическо лице.Това се потвърждава и от показанията на актосъставителя.Действително законът/чл.40 ал.2 от ЗАНН/ предвижда възможност за съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя,при наличието на една от двете алтернативно регламентирани хипотези:1. Нарушителят не може да бъде намерен или 2. след покана нарушителят не се яви за  за съставянето на акта.В случая събраните по делото писмени и гласни доказателства сочат за наличието на втората от алтернативно регламентираните хипотези по чл.40 ал.2 от ЗАНН за съставяне на АУАН в отсъствието на нарушителя. На 28.07.2015г. администратинонаказващия орган е изпратил до „****“АД писмо с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г. ,с което е отправил покана представляващия дружеството да се яви в РД на КЗП в гр.Варна бул.“Владислав Варненчик“ № 112 ет.* офис ** на 31.07.2015г. в 11.30ч. за съставянето на АУАН.В писмото е посочено,че в случай на неявяване,преписката ще бъде придвижена по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.Видно от положеното пощенско клеймо на обратната разписка,с която от РД-Варна при КЗП е изпратена до „****“АД с.****,к.к. **** покана с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г.,пратката е получена от санкционираното юридическо лице,чрез упълномощен представител на 30.07.2015г.Следователно по делото са приложени категорични доказателства,удостоверяващи,че санкционираното юридическо лице,чрез упълномощен представител е било поканено по надлежния ред да присъствува при съставянето на АУАН.

Не намира подкрепа в доказателствения материал по делото обективираното в жалбата твърдение, че изпратената покана е получена по пощата от дружеството след датата и часа ,на която е указано да се яви за съставяне на АУАН,поради което е нямало как физическото лице,което представлява дружеството да се яви на посоченото място в определените дата и час.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.

С обжалваното постановление отговорността на дружеството е ангажирана  за нарушение на чл.132 от Закона за туризма,съгласно която разпоредба удостоверението за категоризация и табелата,включващи категорийната символика,се поставят на видно място в обекта.Към момента на проверката удостоверението за утвърдена категория не е поставено на видно място в туристическия обект,съхранява се в офис на счетоводството,като при  проверката е установено,че липсва и табелата,която е част от категорийната символика и се издава от категоризиращия орган.Табелата не е поставена в близост до входа и не е представена до приключване на проверката в туристическия обект.Разпоредбата на чл.214 от ЗТ санкционира непоставянето на видно място на цялата категорийна символика/включваща и табелата и удостоверението за категоризация/ или на временното удостоверение.

Събраните доказателства не се опровергават от становището на жалбоподателя.

Настоящата инстанция намира,че осъщественото от жалбоподателя в никакъв случай не може да представлява маловажен случай,защото поставянето на видно място на цялата категорийна символика/включваща и табелата и удостоверението за категоризация/ е основно задължение на търговеца стопанисващ лоби-бар и гарантира правата на потребителите,а смисълът на Закона за туризма не съдържа възможност нейното поставяне да е по преценка на търговеца.

По тези съображения съдът не споделя становището на жалбоподателя,че наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да се отмени.Жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение.При определяне на наказанието правилно наказващия орган е взел предвид,че нарушението е първо и на жалбоподателя е определена имуществена санкция в предвидения минимален размер.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                         Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-034654/27.10.2015 на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.214 във връзка с чл.132 ал.1 от Закона туризма на „****“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,с.****,к.к. „****“ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: