Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. Каварна, 20.11.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на двадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря А.М. и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 284 по описа за 2017г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

         На основание данните по делото и закона,съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ПРИЗНАВА С.А.П. ЕГН ********** роден на ***г***,с постоянен и настоящ адрес ***,български гражданин,ромски произход,с начално образование,безработен,разведен,живущ на семейни начала,неосъждан за ВИНОВЕН в това,че на 15.10.2017г. в гр.Каварна като е проявил жестокост към гръбначно животно-куче,смесена порода,черно на цвят,мъжки пол,на около 7.годишна ъзраст,му е прричинил противозаконно смърт,като деянието е извършено по начин и със средство,опасни за жимота на хора и животни-чрез стрелба с пневматична/въздушна/ пушка марка „Т.“ модел „В 11“ с фабр.№ ****и на публично място-улица „Р.“,поради което и на основание чл. чл.325б ал.2 т.2,предл. първо и второ и т.3,предл.първо във връзка с ал.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева.

         ОСЪЖДА С.А.П.,със снета по-горе самоличност,да заплати в полза на Държавата по сметка на Каварненски Районен съд сумата от 126.96/сто двадесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/,представляваща направените по БП № 186/15.10.2017г. по описа на РУ Каварна разноски по изготвяне на СВМЕ.

 

         На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК се отнема в полза на Държавата вещественото доказателство- пневматична/въздушна/ пушка марка „Т.“ модел „В 11“ с фабр.№ ****ведно с оптически мерник марка „С.“ с периметри ***-на съхранение в РУ Каварна.

 

         Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от днес.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

МОТИВИ

към Решение №…… по НАХД № 284/2017г. по описа на Каварненски Районен съд от 20.11.2017г.

гр.Каварна 12.12.2017г.

Производството е по реда на чл.375 и сл.от НПК вр. с чл.78а от НК.

С постановление от 25.10.2017г. на Районна прокуратура гр.Каварна е направено предложение обвиняемият по Бързо производство № 186/2017г. на РУ на МВР гр.Каварна С.А.П.  ЕГН ********** роден на ***г***,с постоянен и настоящ адрес ***,български гражданин,ромски произход,с начално образование,безработен,разведен,живущ на семейни начала,неосъждан,да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК) за извършено от него престъпление по чл. 325б ал.2 т.2 предл.първо и второ и т.3 предл.първо във връзка с ал.1 от НК.

В съдебно заседание прокурорът от РП-Каварна поддържа внесеното предложение.

Обвиняемият С.А.П.,редовно призован не се явява лично,представлява се от адв.С.В.от ***,редовно упълномощен и приет по делото.От името на своята подзащитен упълномощеният защитник изразява съгласие с предложението на Районна прокуратура гр.Каварна,че са налице всички основания за прилагане разпоредбата на чл.78а от НК.

Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

Свидетелят С.К.М.,ръководител на базата на „Пътно строителство“АД гр.Добрич в гр.Каварна,находяща се на улица „Р.“ № *,отглеждал в базата куче,смесена порода,черно на цвят,мъжки пол,около 7-годишно,наричано от работещите там с името „Мечо“.На ***сутринта кучето било извън базата,по улица „Р.“.В същото време обвиняемият С.А.П. работил в къща,находяща се на улица „***“ № **,в непосредствена близост до базата.Същият притежавал пневматична (въздушна) пушка марка „***“ модел „***“ с фабр.№ ***,която съхранявал около седмица в къщата,в която работел с цел използването и за предпазване от кучетата които го гонили,когато отивал да купува строителни материали.Обвминяемият П. видял кучето на „Пътно строителство“ АД по улица „Р.“ и го прострелял с пушката,изстрелвайки по него съчма,тъй като го оприличил на кучето,което редовно го гонило,когато се придвижвал с велосипед.След като кучето било простреляно се върнало в базата на „Пътно строителство“ и умряло под цистерна в близост до административната сграда.Охранителят в базата-свидетелят А.М.Г.го открил мъртво,след което съобщил за случилото се първоначално на свидетеля М.,а впоследствие и в полицията..Служители на РУ Каварна извършили оглед на местопроизшествието и обход на района,при който открили извършителя на деянието.Последният признал пред тях,че е застрелял кучето и доброволно предал пневматичната пушка,с която е сторил това.

От заключението на вещото лице по назначената  за нуждите на делото ветеринарномедицинска експертиза е видно,че се касае за гръбначно животно-куче,смесена порода,черен цвят,мъжки пол,на около 7-годишна възраст,като причината за смъртта е рана,получена от изстрел с оръжие в областта на гърдите,при което е засегнат белия дроб.Пронизващата рана на десния дял на белия дроб е причинила пневмоторакс и вътрешен кръвоизлив и смъртта е настъпила в рамките на 3-5 минути.Травматичните увреждания са причинени от огнестрелна рана и са насилствени.Огнестрелното нараняване сочи за упражнена жестокост към животното.

Приетата за установена фактическа обстановка не се оспорва от подсъдимия,който признава вината си и изразява съжаление за извършеното деяние.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът прие следното:

Подсъдимият е обвинен за извършено престъпление по чл.325б от НК,а именно противозаконно причиняване на смърт,тежко или трайно увреждане на гръбначно животно,след проявена жестокост.

Разпоредбата на чл.325б от НК е бланкетна и като такава тя препраща към други специални закони,а именно към: Закона за защита на животните,Закона за ветеринарномедицинската дейност,Закона за лова и опазване на дивеча,както и Правилника за приложението му.Съгласно чл.151 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с чл.7 ал.2 т.2 от Закона за защита на животните,за жестокост се смятат действия,които причиняват страх,нараняване,болка,страдание,стрес или смърт на животни,освен в случаите,посочени в чл.117 ал.1 т.10,11 и 12,чл.159 ал.3,чл.160 ал.2 и чл.179 ал.3 или при самозащита,какъвто случай доказателствата по делото не установяват.В конкретния случай С.А.П. е проявил жестокост към гръбначно животно-куче,смесена порода,черно на цвят,мъжки пол,на около 7 годишна  възраст,като по този начин е причинил противозаконно смъртта му,като деянието е извършено по начин и със средство,опасни за живота на хора и животни-чрез стрелба с пневматична/въздушна/ пушка марка „Т.“ модел „***“ с фабр.№ ****и на публично място-улица „Р.“.

От субективна страна обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на своето деяние,предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното настъпване,поради което е действал с пряк умисъл.

Въз основа на горното и установената фактическа обстановка,съдът прие,че след като на ***в гр.Каварна,на публично място по улица „Р.“ като проявил жестокост към гръбначно животно-куче,смесена порода,черно на цвят,мъжки пол,на около 7 годишна  възраст,причинил противозаконно смъртта му,като деянието е извършено по начин и със средство,опасни за живота на хора и животни-чрез стрелба с пневматична/въздушна/ пушка марка „Т.“ модел „***“ с фабр.№ ***,обвиняемият С.А.П. с ЕГН ********** е осъществил,както от обективна,така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 325б ал.2 т.2 предл.първо и второ и т.3 предл.първо във връзка с ал.1 от НК,в извършването на което съдът го призна за виновен.

С оглед установената фактическа обстановка,съдът намира,че са налице кумулативните предпоставки за освобождаване на обвиняемият С.А.П. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК,тъй като: 1/ За извършеното от него престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода“ от една до три години и глоба от 2000 до 5000 лева;2/ деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ,раздел ІV от НК;3/причинени имуществени вреди от престъплението няма;4/ не е налице нито едно от обстоятелствата,визирани в ал.7 на чл.78а от НК

При определяне размера на наказанието по чл.78а от НК,съдът взе предвид като смекчаващи отговорността обстоятелства-съдействието на подсъдимия за разкриване на обективната истина по делото и критичното отношение към извършеното деяние,невисоката степен на обществена опасност на обвиняемия като деец,както и липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства.

Преценявайки горепосочените обстоятелства поотделно и в тяхната съвкупност,съдът наложи на обвиняемия С.А.П. минималния размер на предвиденото в закона административно наказание-глоба в размер на 1000/хиляда/ лева.

Съдът прие,че този размер е достатъчен за реализиране на наказателната превенция спрямо обвиняемият С.А.П.,като в същото време ще действа възпиращо по отношение на обвиняемият срещу извършване на нови подобни прояви за в бъдеще.

Съдът осъди обвиняемия С.А.П. с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 126,96/сто двадесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/лева,на основание чл.189 ал.3 от НПК.

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК се отнема в полза на Държавата вещественото доказателство- пневматична/въздушна/ пушка марка „Т.“ модел „***“ с фабр.№ ****ведно с оптически мерник марка „С.“ с периметри ***-на съхранение в РУ Каварна.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: