Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 07.03.2019г.

В И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и пети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 284 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № В-0044082 от 28.08.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед №171/09.03.2017г. на Председателя на КЗП, е наложено на „Т.Ш.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул.“Ц.С. *** ЕИК***, представлявано от управителя В.Т.И., административно наказание „имуществена санкция“, за нарушение на чл.116, ал.1 от Закона за туризма, 7 000 /седем хиляди/ лева на основание чл.213, ал.1 от ЗТ.

         В жалбата се твърди, че Наказателното постановление е незаконосъобразно. Не била спазена процедурата при издаване на същото. Не били налице материалноправните предпоставки за налагане на имуществена санкция. Дружеството жалбоподател не е извършвало хотелиерска дейност в описаните апартаменти в блок „Делфин“,                   м. Иканталъка, общ.Каварна. Сочи, че четирите апартаменти били наети за да се осигури място за спане на работниците и служителите през летния сезон и се ползвали от тях. Твърди се, че при проверката в апартаментите не били намерени туристи, както било описано в Констативния протокол и АУАН. Констатациите били на база подаден сигнал и проверен регистър на хотел „Деница“, а договора сключен между „Т.Т. и „Т.Ш.“ ЕООД, касаел настаняване на туристи в обект „Голф хост“, а не в сочените в НП апартаменти. Отделно от това се посочва, че НП било незаконосъобразно и от формална страна. С него било наложена имуществена санкция за нарушение на чл.116, ал.1 от ЗТ. При това положение налагането на санкция за нарушение на други текстове от закона се изключвало, тъй като налагането на санкция по общ текст изключвало налагането на такава по специалните разпоредби. Моли Наказателното постановление като незаконосъобразно да бъде отменено.

         В с.з., чрез упълномощения адв.Г.Т.–***, поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Въззиваемата страна, редовно призована не изпраща представител в с.з. В придружително писмо, с което изпраща жалбата, изразява становище че жалбата е неоснователна.

         СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства и наведените доводи, приема за установено от фактическа страна следното:

         На 05.07.2017г. в КК Карвуна, общ.Каварна, м-ст Иканталъка, бл.Делфин, след постъпил сигнал от потребител с вх.№В-03-1465 /04.07.2017г., относно настаняване на деца от лагер „Деница“ в ж.бл.“Делфин“, незаконно, без разрешение от живущите. В жалбата потребителят цитира апартаменти, които се обитават от туристи - №2, 5, 10 и 16.

         При извършената проверка в почивна станция „Деница“ с Констативен протокол №0258763/05.07.2017г. е представен договор за настаняване от 20.06.2017г. между „Т.Т.“ ЕООД като възложител и „Т.Ш.“ ЕООД като изпълнител за съвместна дейност, обслужване и настаняване на туристи в апартхотел “Голф Кост“ и апартаменти за гости “Делфин“ за сезон 2017г. При извършване на проверката и по информация на управителя на „Т.Ш.“ ЕООД, апартаментите се намират в жилищна сграда „Делфин“ и са 4 на брой. Апартаментът представлява – входно антре, санитарен възел, хол, спалня, кухня- необорудвана, с климатик, телевизор, хладилник, мека мебел, плътни пердета, гардероб, нощни шкафчета, холна маса /предназначена за 5 лица/. В момента на проверката има настанени туристи общо 21 в четирите апартамента. В обекта няма и не се води регистър за настанените туристи. На документална проверка в КЗП Добрич, пл.“Свобода“, №5, ет.5 е изискан валиден документ по категоризиране на обекта – временно удостоверение за открита процедура по категоризиране или удостоверение за утвърдена категория. Задължението за категоризиране на 4бр. апартаменти за гости е на фирмата изпълнител по сключен договор от 20.06.2017г. за предоставяне на туристически услуги в категоризирани обекти.

         В констативния протокол е вписано, че на 14.07.2017г. в 10.00 часа управителят или упълномощено от него лице следва да се яви лично и да представи документи, свързани с проверката.

         На 26.07.2017г. е съставен АУАН №К-0044082, който е бил връчен на К.Н.Ф.. В акта е посочено, че „Т.Ш.“ ЕООД извършава туристическа дейност „хотелиерство“ в туристически обекти – места за настаняване клас Б – апартаменти за гости „Делфин“, находящ се в община Каварна, КК Карвуна, м-ст Иканталъка. Описано е още, че обекта разполага с четири апартамента - №2, 5, 10 и 16, които са разположени в жилищна сграда „Делфин“, на приземен етаж, първи и втори жилищен етаж. При проверката е установено, че стаите са на 100% заети от 21 бр. туристи по сключен между „Т.Т.“ ЕООД като възложител и „Т.Ш.“ЕООД като изпълнител, договор от 20.06.2017г. за съвместна дейност – обслужване и настаняване на туристи в апартаменти за гости „Голф Кост и апартаменти за гости „Делфин“ сезон 2017г. Туристите са вписани в регистър за настанени туристи на хотел „Деница“, стопанисван от „Т.Т.“  ЕООД. Туристите са от Украйна от №839 до 859 за периода от 02.07.2017г. до 13.07.2017г. за 11 нощувки. С това „Т.Ш.“ ЕООД е нарушил разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗТ при извършване на туристическа дейност – хотелиерство да води регистър за настанени туристи със съдържание на данните утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма. Нарушението е извършено на 05.07.2017г. и констатирано с Констативен протокол №0258709. При явяване упълномощеното лице не представя регистър за настанени туристи, изискан с пок. №0104192/18.07.2017г. С горното е нарушена разпоредбата на чл.116, ал.1 от Закона за туризма.

         Против така съставения АУАН е е подадено писмено възражение в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

         Въз основа на така съставения АУАН е издадено процесното Наказателно постановление, в което е възприета същата фактическа обстановка, като е преценено, че е извършено същото нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от Закона за туризма. На „Т.Ш.“ ЕООД, на основание чл.213, ал.1 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 /седем хиляди/ лева.

         При проведения непосредствен разпит на актосъставителя и свидетелите по акта, съдът не констатира противоречия с установените в акта фактически положения. Показанията на свидетелите М.С.К. и М.Б.Д. са еднопосочни и в съответствие с приобщения доказателствен материал.

         Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото  гласни доказателства-показанията на посочените по-горе свидетели и писмени доказателства-приобщени по делото по реда на чл.283 от НПК.

         При така установената фактическа обстановка съдът прие от правна страна следното:

         Жалбата е подадена в срока на обжалване,от лице имащо право на жалба-наказаното юридическо лице,чрез неговия представляващ,пред компетентния съд,поради което е приета за разглеждане,като процесуално допустима.

         Разгледана по същество е основателно по следните съображения:

         Настоящото производство е от административно-наказателен характер.Съществено при него е да се установи има ли извършено деяние,което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,това деяние извършено ли е от лицето,посочено в АУАН и НП като нарушител.

         При това производство следва да се отбележи,че съставеният акт няма обвързваща за съда сила,т.е. посоченото в него не се счита за доказано,т.к. при това производство се прилагат правилата на НПК,съгласно които-чл.14 от НПК,обвиняемият,респ. нарушителя или отговорното лице се счита за невиновен до доказване на противното,като тежестта да докаже твърденията си лежи на наказващият орган,в случая на         Комисията за защита на потребителите-има ли нарушение и извършено ли е то от наказаното лице.

         На следващо място за да бъде НП правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на АУАН и издаване на НП.

         В конкретния казус,съдът съобрази следното:

         Съгласно разпоредбата на чл.116 ал.1 от Закона за туризма лицата извършващи хотелиерство,водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните,утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.

         На първо място не става ясно  как и въз основа на какви документи наказващият орган е стигнал до извода ,че ЕООД “Т.Ш.“ извършва туристическа дейност-хотелиерство в стопанисвания обект-места за настаняване-блок „Делфин“-апартаменти за гости,находящ се в общ.Каварна,КК Карвуна,местност „Иканталъка“,а последното според съда е абсолютна предпоставка,за да се ангажира административно-наказателната отговорност на жалбоподателя  по чл.213 ал.1 от Закона за туризма.Съгласно разпоредбата на чл.213 ал.1 от Закона за туризма Хотелиер,който не води регистър на настанените туристи по чл.116 ал.1,се наказва с глоба в размер на 2000 лева,а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 7000лева.За да съставлява едно деяние административно нарушение,то следва да осъществява всички признаци от обективна и субективна страна  на конкретно предвидения в специалния закон състав на това нарушение.Субект на административното нарушение може да бъде лице което извършва туристическа дейност „хотелиерство“ и в този смисъл е бил длъжен да води регистър на настанените туристи по чл.116 ал.1 от Закона за туризма.Тук е мястото да се посочи,че в разпоредбите на &1 т.55 и т.56 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма е определено точно и легално,че „Хотелиерство“ е предоставяне на настаняване и други услуги съобразно вида и категорията на обекта,а „Хотелиер“ е лице,което извършва хотелиерство във всички видове категоризирани по закон или с издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на места за настаняване,туристически хижи,туристически учебни центрове и туристически спални.В процесния случай,за да е субект на административното нарушение по чл.116 ал.1 от Закона за туризма „Т.Ш.“ ЕООД трябва да извършва туристическа дейност „хотелиерство“ в категоризиран обект.Безспорно е установено в това производство от събраните писмени доказателства и от разпитаните свидетели в лицето на контролния орган КЗП,че тези четири броя апартаменти в сграда „Делфин“  не са категоризирани.В този случай санкционираното лице не е имало  и по закон задължение да води регистър по смисъла на чл.116 ал.1 от Закона за туризма.Следователно съдът намира,че „Т.Ш.“ЕООД не може да бъде субект на настоящата реализирана спрямо него административно-наказателна отговорност.

         Действително АНО чрез своите контролни органи е дал предписание на „Т.Ш.“ЕООД чрез управителя му,обективирано в протокол от извършена проверка да открие процедура по категоризация на обектите.В изпълнение на това предписание което има задължителен характер за адресата си,“Т.Ш.“ЕООД е подал документи за издаване на временно удостоверение по категоризация и ги е предоставил на АНО.Следва да се има предвид,че основанието за ангажиране на административно-наказателна отговорност по чл.213 ал.1 от Закона за туризма за нарушение на чл.116 ал.1 от същия закон възниква след като обектът е категоризиран или е открита процедура по издаване на временно удостоверение по категоризация.Към датата на проверката-05.07.2017г. стопанисвания обект-места за настаняване-блок „Делфин“-апартаменти за гости,находящ се в общ.Каварна,КК Карвуна,местност „Иканталъка“ не е бил категоризиран,нито е била открита процедура по категоризацията му.За да се извършва туристическата дейност „хотелиерство“,стопанисвания обект трябва да е категоризиран или с издадени временни удостоверения за категоризация до приключване на процедурата.до тогава обаче субекта няма качеството на „хотелиер“,респективно няма задължението да води регистър по смисъла на чл.116 от Закона за туризма.Това,че санкционираното юридическо лице предоставя услугата „хотелиерство“ в другия стопанисван от дружеството обект-„Апарт хотел Голф Кост“ не може да даде основание да се приеме,че предоставя и тази услуга в апартаменти за гости в сграда „Делфин“,за да му бъде давано предписание за категоризация на обектите в сграда „Делфин“.

         Следва да се има предвид,че договорът за съвместна дейност между „Т.Т.“ ЕООД и „Т.Ш.“ЕООД по обслужване и настаняване на туристи,който е представен по делото и на базата на който е извел своите правни изводи АНО,обективирани в последващо издаденото НП не прави страните по този договор „хотелиери“.Те ще са такива и ще предоставят услугата „хотелиерство“ едва след категоризация на обектите.До тогава „Т.Ш.“ЕООД няма задължения да води регистър на гостите.

         Следователно в случая е безспорно установено,че жалбоподателят не е извършил административното нарушение и че не може и да бъде субект на същата административна отговорност.

         В случая,съдът намира,че административнонаказващия орган е нарушил разпоредбата на чл.52 ал.4 от ЗАНН тъй като не е извършил задължителното изследване  на спорните обстоятелства и отделянето им от безспорните такива с оглед правилното приложение на материалния закон.Същите задължения са вменени на административнонаказващия орган,тъй като те са с оглед определяне на правилната квалификация на извършеното нарушение,като този орган е следвало да ги вземе предвид.Като не е сторил това административнонаказващият орган е нарушил ЗАНН и правата си свързани с него,като по този начин е постановил един порочен административен акт,горепосоченото наказателно постановление.Затова и същото постановление следва да бъде отменено изцяло.

         Така мотивиран, на основание чл. 63, ал. 1, предл. 1 ЗАНН, КАВАРНЕНСИЯТ РАЙОНЕН СЪД,

 

Р Е Ш И:

         ОТМЕНЯВА Наказателно постановление №В-0044082 от 28.08.2017г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед №171/09.03.2017г. на Председателя на КЗП, с което на „Т.Ш.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул.“Ц.С. *** ЕИК***, представлявано от управителя В.Т.И., е наложено административно наказание „имуществена санкция“, за нарушение на чл.116, ал.1 от Закона за туризма, 7 000 /седем хиляди/ лева на основание чл.213, ал.1 от ЗТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………