Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна 18.01.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното съдебно заседание на единадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

            при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 285 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на *** Седалище и адрес на управление: България, с. ***, община Каварна, област Добрич, к.к. ***, ЕИК: ***, представлявано от  Изпълнителен Директор: Й. С. С. - ЕГН: **********, чрез адв.Д.Д. ***, против Наказателно постановление № В-034651 от 27.10.2015г. на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП, с което на юридическото лице са наложени следните наказания: на осн.чл. 211 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 500лева за нарушение по чл.117, ал.1 от Закона за туризма и на осн.чл. 211 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 500лева за нарушение по чл.117, ал.3 от Закона за туризма.

В жалбата въззивникът моли съда да отмени НП като неправилно и издадено в нарушение на процесуалните правила. Не оспорва описаната в АУАН и НП фактическа обстановка. Изтъква, че при съставяне и връчване на АУАН са допуснати съществени процесуални нарушения.

В съдебно заседание дружеството-жалбоподател редовно призовано се представлява от процесуален представител, който поддържа жалбата. Твърди, че на  обратната разписка, в която е отразена датата  за получаване на поканата, има корекция на датата. Поканата за съставяне на акта била получена на 31.07. като служителя, който я е получил записал 31.07., а след това с химикал е поправяно на 30.07. Приема, че поканата на практика е връчена след обявеното. На 31.07. са били поканени  да се явят в Централата на КЗП и на 31.07. им е връчена поканата със самата разписка.

КРП - редовно призована - представител не се явява.

Въззиваемата страна, редовно призована не се представлява.

 

След като прецени обжалваното постановление, с оглед основанията посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Жалбата е подадена в срока за обжалване от надлежна страна, поради което същата е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган - Директор на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП.

На 12.08.2015год. Д.С.Й. - инспектор при РД на КЗП гр.Варна съставила акт № К-034651/12.08.2015г. на жалбоподателя за това, че при направената проверка на 22.07.2015 г. в с. ***, Община Каварна, к.к. ***, в обект в обект - лоби - бар „***” , находящ се в с. ***, община Каварна, к.к. ***. прилежащо към хотел „***”. Обектът е със сезонен характер.

Обектът работи при проверката и обслужва клиенти. в обекта има ЕКАФП и се издават касови бонове при реализирана продажба.

В хода на проверката е представено удостоверение за утвърдена категория две звезди с № рк - 19 -9440/23.10.2013 г„ издадено от мие на лице извършващо дейност „***” АД за лоби - бар „***”, с капацитет 90 места на открито. удостоверението е валидно до 23.10.2018 г.

Заведението обслужва гостите на хотел „***” на база „all inclusive” и за тях се предлагат безплатни безалкохолни, алкохолни напитки и коктейли, които са описани в карт - меню.

Съставено е карт - меню за напитките, които се предлагат на свободна консумация в заведението. Цените са обявени в български лева и са в еднакъв размер за всички клиенти. за съставените карт - менюта е установено следното:

- т.1. няма обявени грамажи за алкохолни коктейли - 14 бр„ безалкохолни коктейли - 7 бр„ детски напитки сокчета 2 бр„ безалкохолни напитки - 4 бр„ топли напитки - 17 бр„ безалкохолни напитки - 15 бр. Актосъставителят приела, че търговеца АД „***” не е изпълнил административното си задължение да да състави карт меню със съответнте грамажи, с което е нарушил разпоредбата на чл.117, ал.1 от закон за туризма.

- т.2. карт - менюто е изписано на английски език. не се представи и няма изготвено карт - меню, което да е изписано на български език. Актосъставителят приела, че търговеца АД „***” не е изпълнил административното си задължение да да състави карт меню, което задължително да е изписано на български език, с което е нарушил разпоредбата на чл.117, ал.з от закон за туризма.

 

Въз основа на съставения акт, административно наказващия орган е издал Наказателно постановление № В-034651 от 27.10.2015г., с което на въззивното дружество са наложени: на осн.чл. 211 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 500лева за нарушение по чл.117, ал.1 от Закона за туризма и на осн.чл. 211 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 500лева за нарушение по чл.117, ал.3 от Закона за туризма.

В съдебно заседание са депозирали показания св. Д.С.Й. и посочения от въззивника св.Х.Х.С.. Видно от показанията на св.Й., на посочената в АУАН и НП дата, съвместно с колежката й Г.Т.Г. са извършили проверка в туристически обекти, стопанисвани от АД“***“ в с.***, общ.Каварна. При проверката в обект лоби-бар било установено, че се представят менюта, част от които са за гостите, които са на база „ол инклузив”, а другите менюта са за клиенти на заведението със свободна консумация. В менютата за свободна консумация било установено, че няма обявени грамажи за алкохолните коктейли, които били 14 на брой, безалкохолни коктейли - 7 броя, детски напитки - 2 броя, безалкохолни напитки - 4 броя, топли напитки - 17 броя и безалкохолни напитки - 15 броя. Освен това менюто не било изписано на български език. Представено било такова само на английски език. От присъствалата на проверката Г.Ж.А. – заместник управител „изхранване“ в АД“***“ било поискано да се представи меню, което да е на български език, но тя обяснила, че такова няма и не е изготвено. Актосъставителят съставила Констативен протокол №К-0219128/22.07.2015г., в който отразила установените констатации и дала указания на дружеството-нарушител, на 23.07.2015г. техен представител да се яви в сградата на Община Каварна, където да представи регистър за рекламации на потребителите, както и да бъде съставен АУАН за установените административни нарушения. Г.Ж.А. – заместник управител „изхранване“ в АД“***“ се запознала с констатациите в констативния протокол, както и с вписаното разпореждане за явяване на представител на 23.07.2015г. и се подписала под протокола. На 23.07.2015г. представител на АД „***“ не се явил в Община Каварна.

Св.Й. изпратила на дружеството-нарушител писмо, с което канела техен представител в сградата на КЗП гр.Добрич на 31.07.2015г. за съставяне на АУАН. На посочената дата представител на дружеството отново не се явил. От представените по делото писмени доказателства – известие за доставка с обратна разписка ИД PS 9300 021JY3 D е видно, че поканата за явяване в КЗП Добрич е била получена от дружеството-нарушител вероятно на 31.07.2015г., предвид явната поправка на датата. Съдът приема, че действително въззивното дружество е било в невъзможност да осигури представител в КЗП Добрич за съставяне на АУАН. Св.Стоянов заявява, че именно на 31.07.2015г. е получил поканата и е подписал обратната разписка.

На 12.08.2015г. актосъставителят съставила АУАН № К-034651/12.08.2015г., който бил подписан от присъствалия на установяване на нарушението свидетел – Г.Г.. На 13.08.2015г. св.Й. и Г. посетили К.к. „***“, където се срещнали с представляващия дружеството Изпълнителен Директор Й. С. С.. Същата била запозната с АУАН, била й дадена възможност да впише възражения, обяснения или забележки по него и същия й бил връчен. Представляващия въззивното дружество не вписала никакви възражения в АУАН.

Съдът изцяло кредитира депозираните от свидетелите Д.С.Й. и посочения от въззивника св.Х.Х.С., тъй като същите са последователни, логични и взаимно допълващи се и се потвърждават от останалите събрани в хода на административно наказателното производство доказателства. Предвид представения болничен лист за продължитилин отпуск по болест за бременност и раждане, съдът прие че не е необходимо провеждане на разпета на свидетеля Г.Г. и заличи същата от списъка на свидетелите по делото.

Съдът приобщи към доказателствения материал приложените писмени доказателства: наказателно постановление №В-034651 от 27.10.2015г.; акт №К-034651 от 12.08.2015г.; констативен протокол № К-0219128 от 22.07.2015г.; удостоверение № РК-19-9440 за категория „две звезди” за обект Лоби-бар ***; обратна разписка ИД PS 9300 00LFO0 H от 12.11.2015г. за връчено НП; писмо с изх.№В-03-1788/27.07.2015г. на КЗП; обратна разписка ИД PS 9000 021JY3 D; протокол за проверка на документи към констативен протокол №К-090662 от 13.08.2015г., заповед №288 от 22.04.2015г. на МИ  Комисия за защита на потребителите; заповед №369 ЛС от 22.04.2015г. на МИ  Комисия защита на потребителите; меню на английски език.

 

Съдът при проверка на процедурата по административно наказателното производство, образувано против въззивника установи, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в нейния ход.

Съдът не споделя становището на процесуалния представител на жалбоподателя за допуснати в хода на административно наказателното производство на нарушения на правилата, регламентирани в чл.40 и чл.43 от ЗАНН. В настоящия случай АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя, което принципно е възможно в хипотезата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. В конкретния случай в АУАН е отбелязано, че е съставен при посочената по - горе хипотезата, а именно, че известният нарушител след покана не се е явил за съставянето на АУАН. Действително не се сочи нито номер, респ. дата на поканата, нито по какъв начин устно или писмено нарушителят е бил поканен за съставянето на АУАН. Текстът на разпоредбата означава, че актосъставителят, след като извърши констатация и събере данни, които да навеждат на извода за извършеното административно нарушение, е длъжен да покани нарушителя за съставяне на акта. В чл. 40 от ЗАНН подробно е описана последователността и предпоставките, които актосъставителят е длъжен да съблюдава, както и изключенията от тях. След като е станал известен нарушителят, последният е следвало да бъде поканен за съставяне на АУАН от актосъставителя. От събраните по делото доказателства, а именно Констативен протокол №К-0219128/22.07.2015г. е видно, че дружеството е било задължено да осигури представител, който да се яви на 23.07.2015г. в сградата на Община Каварна, където да бъде съставен АУАН за установените нарушения. На посочената дата и място, представител на АД“***“ не се явил. Предвид това съдът приема, че са били налице предпоставките за прилагане на хипотезата, предвидена в чл.40, ал.2 от ЗАНН. Действително АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя, но е връчен надлежно и му е дадена възможност да направи своите възражения. Представляващият въззивното дружество е имала възможност след запознаване с обвинението на 13. 08. 2015год. да подаде и писмени възражения, съответно да представи доказателства, ако разполага с такива, за оборване презумптивната доказателствена сила на акта. Тя не е сторила това нито в момента на връчването на АУАН, нито в 3-дневния срок.

С оглед изложеното, Съдът намира че не са допуснати нарушения в процедурата по съставяне на АУАН, които да водят до незаконосъобразност на издаденото НП и същите да са довели до нарушаване правото на защита на нарушителя. Той не се е възползвал от възможността за възражения в тридневния срок по акта, но е подал жалба и по нея е образувано съдебно производство, в което е имал възможност да организира своята защита. В този смисъл не са налице особено съществени нарушения, които да налагат отмяната на НП.

Доколкото изложената фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя, то и съдът я приема такава, каквато е установена от наказващият орган и я споделя изцяло, доколкото и в съдебното производство с необходимата категоричност се установи неправомерната деятелност на жалбоподателя, намерила адекватен административнонаказателен израз в атакуваното наказателно постановление. Правилно АНО е достигнал до обоснования извод, че жалбоподателят е извършил визираните в акта нарушения на  чл. 117, ал.1 и ал.3 от ЗТ, доколкото същият е стопанисвал туристически обект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗТ, носещ белезите на заведения за хранене и развлечения /видно от Констативен протокол от 22.07.2015 г. / се препокриват изцяло с понятието "ресторантьорство" посочено в § 1, т. 57 от ДЗ на ЗТ. В своята редакция разпоредбата на  чл. 117, ал. 1 от ЗТ вменява задължение на лицата осъществяващи ресторантьорство /безспорно по делото е установено, че жалбоподателя има такова качество/ да съставят, в случая лист-меню, в което да е отразено цените и грамажа на продукцията. Съдът намира за безспорно установен по делото факта, че грамаж на предлаганите хранителни стоки/напитки/ не е бил посочен. Горното се установява както от гласните доказателствени средства, така и от приложеното копие на процесното меню, а следва да се отбележи, че този факт не се спори от жалбоподателя. Изложеното е достатъчно основание, за да се приеме, че е извършено нарушение на  чл. 117, ал. 1 от ЗТ.

Съдът намира, че безспорно е било извършено и второто квалифицирано от актосъставителя и наказващия орган нарушение. В разпоредбата на чл. 117, ал.1 от ЗТ е предвидено задължение за лицата, извършващи ресторантьорство, да съставят ценоразписи: лист-меню за кухненската продукция и карт-меню за напитките, със съответните продажни цени и грамажи. Според ал.3 на чл. 117 ЗТ, лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват на български език и по желание или при необходимост- и на друг език. В конкретния случай от показанията на св.Й. и от приложеното копие на меню, иззето в хода на проверката, се установява по несъмнен начин, че част от предлаганите напитки са били изписани в менюто само на английски език, поради което съдът приема, че е осъществен съставът на нарушението по чл. 211, вр.  чл. 117, ал.3 от ЗТ.

При издаване на наказателното постановление не са допуснати нарушения на материалният закон. То е обосновано и не е постановено при непълнота на доказателствата. Не са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила. Наложената имуществена санкция е минималната, предвидена в закона, съобразена е с тежестта на деянието и с обстоятелството, че е допуснато за първи път.

По изложените съображения, съдът намира, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 

            Водим от горното, Каварненският районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № В-034651 от 27.10.2015г. на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП, с което на юридическото лице *** Седалище и адрес на управление: България, с. ***, община Каварна, област Добрич, к.к. ***, ЕИК: ***, представлявано от  Изпълнителен Директор: Й. С. С. - ЕГН: ********** са наложени следните наказания: на осн.чл. 211 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 500лева за нарушение по чл.117, ал.1 от Закона за туризма и на осн.чл. 211 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 500лева за нарушение по чл.117, ал.3 от Закона за туризма.

           

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-гр.Добрич в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните, че решението и мотивите са изготвени.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: