Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  27.12.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 285 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на М.В.Г. ЕГН ********** с адрес *** против Наказателно постановление № 80/21.09.2016г. на Кмета на Община Каварна, с което на основание чл.34 ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Каварна  за нарушение на чл.33 ал.2 т.4 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Каварна му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50/петдесет/ лева.Жалбоподателят моли да бъде отменено Наказателно постановление № 80/21.09.2016г. на Кмета на Община Каварна с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения. Жалбоподателя изтъква,че както акта,така и наказателното постановление не описват в своята фактическа част признаците определени от чл.33 ал.2 т.4 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Каварна 132 ал.1 от ЗТ за състав на съответното административно нарушение.Според жалбоподателя липсва корелация между фактическо и юридическо обвинение,което от своя страна води до нарушение на правото на защита и се явява съществено процесуално нарушение.Счита,че повдигнатото административно обвинение не е доказано по безспорен и несъмнен начин,като излага аргумент,че автомобилът не е бил паркиран,а в състояние на престой с пуснати аварийни светлини-докато разтовари стоката предназначена за „***“.Жалбоподателят счита още,че са допуснати  съществени нарушения на правилата  за установяване и санкциониране на административно нарушение ,които са довели до неяснота относно обстоятелствата на нарушението,правната му квалификация и основанието за налагане на наказанието и по този начин е препятствана възможността му за защита.

С оглед на гореизложеното моли съдът да постанови съдебен акт с койюто на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление,като неправилно и незаконосъобразно,на основанията посочени в жалбата.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Въззиваемата страна –Община Каварна не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 09.06.2016г. полицейските служители Ц.Р.Ц. и Д.М.М. извършвали обход в централната градска част на гр.Каварна,когато забелязали пред пекарна „***“ спрял на пешеходна пътека  срещу ченджбюрото, товарен автомобил Мерцедес 1018 с рег.№ ***. Двигателя на камиона бил изгасен и водача към този момент не се намирал в товарния автомобил. Полицейските служители изчакали водача на товарния автомобил да излезе от магазина,където зареждал сладолед. Актосъставителят разяснил на водача нарушението което е допуснал и му съставил акт за установяване на административно нарушение по Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна. След съставянето на акта полицейския служител Д.М. се подписала в качеството си на свидетел, при установяване на нарушението. Жалбоподателят не се е възползвал от законното си право и не е депозирал възражения в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт  и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено Наказателно постановление  № 80/21.09.2016г.  на Кмета на Община Каварна, с което на М.В.Г. ЕГН ********** с адрес *** е наложено описаното по-горе административно наказание.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна,в изискуемия съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН срок и е процесуално допустима,но раззгледана по същество жалбата е неоснователна поради следните съображения:

При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Видно от № 283з-35/26.02.2016г. на Началника на РУ-Каварна, актът за установяване на административно нарушение е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Наказателното постановление,на основание чл.55 ал.6 от Наредба № 1 на ОС-Каварна  е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.

С обжалваното постановление отговорността на дружеството е ангажирана  за нарушение на чл.33 ал.2 т.4 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Каварна,съгласно която разпоредба  престоят и паркирането са забранени на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5м. преди тях.В производството жалбоподателят не е представил доказателства,които по безспорен начин да опровергават констатациите в АУАН и НП.Не намира подкрепа в доказателствения материал по делото обективираното в жалбата твърдение,че  местоположението на паркирания товарен автомобил е било на отстояние поне 15м. от обозначената пешеходна пътека на тази улица-в посока светофара и поне 15 м. преди следващата пешеходна пътека. Съдът намира,че изложените от жалбоподателя твърдения представят негова защитна версия като страна в процеса,същите са неистинни с оглед на изолираността им от достоверния доказателствен материал по делото. Същите са в явно противоречие с гласните и писмени доказателства, събрани в административно-наказателното производство. Съдът не констатира подкрепящи твърденията на жалбоподателя доказателства.Предвид на това съдът намира за безспорно установена и доказана фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП . Тази фактическа обстановка се потвърждава от разпитаните в съдебно заседание свидетели Ц.Р.Ц. и Д.М.М., чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече, че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.

В конкретния случай съдът счита,че нарушението по чл.33 ал.2 т.4 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна е извършено от жалбоподателя- М.В.Г. ЕГН ********** с адрес ***.Описаното деяние в в съставения против жалбоподателя АУАН съдържа всички обекгтивни и субективни признаци на административно нарушение по посочения текст и по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществява съсътава на административно нарушение по чл.33 ал.2 т.4 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна,за което жалбоподателят е бил санкциониран на основание чл.34 ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна.

Настоящият съдебен състав не споделя обективираното в жалбата твърдение,че в съставения АУАН не е посочено качеството на свидетеля-а именно дали е присъствал при извършването или при установяването на нарушението.Към административнонаказателната преписка е приложен Акт № 72/10.06.2016г. от който се установява,че  полицейския служител Д.М. се подписала в акта,в качеството си на свидетел при установяване на нарушението.Този факт се потвърждава и от показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел-Д.М..

Съдът не споделя и идеята на санкционираното лице, че административнонаказващият орган не се е съобразил разпоредбите на ЗАНН относно виновността на извършителя и че за извършеното от него нарушение контролните органи могат да налагат глоба в размер от 10 лева до 50 лева,включително,чрез издаване на фиш.Съгласно препращащата разпоредба на чл.53 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна административнонаказателното производство се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Действително съгласно чл.39 ал.1 от ЗАНН за явно маловажни случаи на административни нарушения установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу квитанция ,глоба до размера предвиден в съответния закон или указ,но не повече от 10 лева. Аналогичен текст се съдържа в чл.55 ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна. Преценката дали даден случай на административно нарушение е „маловажен“ е дискреционно правомощие на административнонаказващия оргяан, имплицитно заложено и не подлежи на съдебен контрол.

Административното наказание се определя за всеки един случай в рамките на посочените в правната норма размери,съобразени с извършеното от нарушителя деяние.Това означава всяко наказание да бъде конкретно определено и съобразено с отделния нарушител,с неговата вина и различните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства,довели до извършване на нарушението.Наложеното на М.В.Г. ЕГН ********** наказание,с оглед разпоредбата на чл.34 ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Каварна е минималното посочено в цитирания текст на наредбата.Съдът счита,че с така наложеното наказание ще бъдат постигнати целите на административното наказание, визирани в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН,а именно да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения в страната правов ред,както и да въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

При това положение жалбата се явява неоснователна и атакуваното Наказателно постановление № 80/21.09.2016г. на Кмета на Община Каварна ще следва да бъде потвърдено,като правилно и законосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                         Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 80/21.09.2016г. на Кмета на Община Каварна, с което на М.В.Г. ЕГН ********** с адрес *** на  основание чл.34 ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Каварна  за нарушение на чл.33 ал.2 т.4 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Каварна  е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50/петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението, че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

 

                                                                                                   

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: