Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  28.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на четвърти декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 285 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-5811-000261/15.09.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла е наложено на К.И.Н. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева на основание чл.177 ал.1 т.4 предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП.

В подадената жалба е обективирано твърдение,че отразените в наказателното постановление факти са верни и съответстват на обективната действителност,в който смисъл въззивника моли да бъде прието,че не оспорва същите.Поради липса на мотиви за налагане на наказание в размер различен от минималния предвиден в закона,въззивника прави изрично възражение за размера на наложеното административно наказание в размер на 200 лева,като пледира същото да бъде намалено до определения в текста на чл.177 ал.1 т.4 предл.1 от ЗДвП  минимален размер от 100 лева.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,не се представлява,депозира писмено становище.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът за да се произнесе по основателността и и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

Съвкупно от показанията на актосъставителя и свидетеля по акта,полицейските служители Й.И.Н. и П.Х.П.,се установява,че на ***двамата са работили в условията на специализирана полицейска операция.В с.Тюленово,общ.Шабла улица „***“ в посока към с.***спрели за проверка управлявания от жалбоподателя автомобил.След извършена справка установили,че автомобила е бил спрян от движение поради това,че няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“.Полицейските служители констатирали,че водача управлява МПС,което е спряно от движение,с което нарушава разпоредбата на чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП.От страна на водача не е имало възражения.Връчено е копие от АУАН на водача,срещу подпис.Към момента на проверката водача нямал възражения.Съдът кредитира показанията на свидетелите Й.И.Н. и П.Х.П.,тъй като същите се явяват логични и достоверни и се основават на преките и непосредствени възприятия на свидетелите,като им дава пълна вяра.

Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение не са депозирани в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от АУАН на лицето,сочено като нарушител.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение е издадено обжалваното Наказателно постановление № 17-5811-000261/15.09.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла с което на  К.И.Н. ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева на основание чл.177 ал.1 т.4 предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН от надлежна страна,отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК,поради което се явява процесуално допустима.

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените ,които да налагат отмяна на санкционния акт на процесуално основание.Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН,не са допуснати нарушения на чл.40 от ЗАНН,във връзка със съставянето,предявяването и връчването му.Въз основа на АУАН е било издадено обжалваното НП,където е било описано извършеното нарушение,правната му квалификация и наложеното наказание.Наказателното постановление е било издадено в рамките на преклузивния срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН от компетентния за това орган и съдържа необходимите реквизити по чл.57 от ЗАНН.АНО правилно е квалифицирал извършеното нарушение,като правилно е издирил и приложил действуващата санкционна разпоредба.

Съгласно чл.189 ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.В производството жалбоподателят не е представил доказателства,които по безспорен начин да опровергават констатациите в АУАН и в НП.Предвид на това съдът намира за безспорно установена и доказана фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП.Тази фактическа обстановка се потвърждава от разпитаните по делото свидетели Й.И.Н. и П.Х.П.,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.

В конкретния случай съдът счита,че нарушението по чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП е извършено от жалбоподателя-К.И.Н. ЕГН **********.Видно от описаната в АУАН и НП фактическа обстановка: К.И.Н. ЕГН ********** с адрес *** управлява лек автомобил „***“ с рег.№ *** с рама № ***черен цвят,собственост на „***“ ЕООД Булстат № ***,като ППС е спряно от движение-служебно прекратена регистрация на ППС във връзка с чл.143 ал.10 от ЗДвП.Съгласно чл. 143 ал.10 от ЗДвП:“Служебно се прекратява регистрацията на ППС,за които е получено уведомление от Гаранционния фонд по чл.574 ал.11 от Кодекса за застраховането  и се уведомява собственикът на пътното превозно средство“.Описаното деяние в съставения против жалбоподателя АУАН съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП,по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществява състава на административно нарушение по ЗДвП,за което жалбоподателят е бил санкциониран.Предвид на горното наказващият орган правилно е наказал жалбоподателя,налагайки му административно наказание с обжалваното НП.

Що се касае до наложеното административно наказание чл.177 ал.1 т.4 предл.1 от ЗДвП,административнонаказващият орган е наложил наказание около средния предвиден за това нарушение размер-200 лева.Административното наказание се определя за всеки един случай в рамките на посочените в правната норма размери,съобразени с извършеното от нарушителя деяние.Това означава всяко наказание да бъде конкретно определено и съобразено с отделния нарушител,с неговата вина и различните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства,довели до извършване на нарушението.В настоящото производство не се събраха данни жалбоподателят да е извършил и други нарушения на ЗДвП.В тази връзка това наказание се явява несъразмерно завишено и съдът намира,че  следва да го намали до предвидения в закона минимум,а именно 100 лева.

При извършената и служебно проверка от страна на съда по реда на чл.314 от НПК вр. с чл.84 от ЗАНН не бяха установени други основания за изменение или отмяна на НП.Така атакуваното НП се явява законосъобразно,в това число и съобразено с фактите по делото,с изключение на частта му относно размера на глобата,само в която част същото следва да бъде изменено съгласно посоченото по-горе.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                      Р    Е    Ш   И :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17-5811-000261/15.09.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Шабла с което е наложено на К.И.Н. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „глоба“ в размер на 200/двеста/ лева на основание чл.177 ал.1 т.4 предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП,като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание „глоба“ от 200/двеста/ лева на 100/сто/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: