Р Е Ш Е Н И Е

 

       /05.04.2019 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на шести март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар Анастасия Митева, като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 285/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по жалба от "***” ЕООД, чрез управителя му В.Т.И., срещу Наказателно постановление (НП) № В-0044081 от 28.08.2017 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към Главна дирекция "Контрол на пазара" (ГД "КП") при Комисията за защита на потребителите (КЗП), с което на осн. чл. 83, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 232, ал.2 от Закона за туризма (ЗТ), на жалбоподателя са наложени четири административни наказания "имуществена санкция", всяко в размер на 1 000 (хиляда) лева, за извършени четири нарушения на чл. 114, т. 1, вр. чл. 206, ал. 1 от ЗТ.

НП е обжалвано от наказаното търговско дружество в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и процесуалноправните норми и правила. Навеждат се доводи за допуснати нарушения при съставяне на акта за установяване на административно нарушение /АУАН/ и НП. Твърди се липса на извършено административно нарушение, което да обосновава налагане на административно наказание на дружеството. Моли се за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител пледира за отмяна на НП, като неправилно и незаконосъобразно.

Въззиваемата страна – КЗП, редовно призована, не се представлява в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

РП Каварна, редовно призована не изпраща представител в с.з. и не взема становище по жалбата.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

Във връзка с постъпил в КЗП сигнал от потребител, с вх. № В-03-1465/04.07.2017 г. относно настаняване на деца от лагер „***” в жилищен блок „***”, без разрешение от живущите, съдържащ и данни, че апартаменти № 2, 5, 10 и 16 се обитават от туристи, на 05.07.2017 г. от служители на КЗП -  свидетелите М.С.К. и М.Б.Д. е извършена проверка в почивна станция „***”, находяща се в местността „***”, общ. Каварна. При проверката е представен договор за настаняване от 20.06.2017 г. сключен между ЕООД „***” и „***” ЕООД за съвместна дейност, обслужване и настаняване на туристи в апартхотел „***” и апартаменти за гости „***” за сезон 2017 г. По информация на управителя на „***” ЕООД В.Т.И. - присъствал при извършване на проверката, апартаментите се намират в жилищна сграда „***” и са 4 бр. По сведения на управителя апартаментите се състоят от входно антре, санитарен възел, хол, спалня, кухня-необорудвана, с климатик, телевизор, хладилник, мека мебел, плътни пердета, гардероб, нощни шкафчета, холна маса (предназначени за 5 лица). В момента на проверката по данни на И. в апартаментите има настанени туристи, общо 21 човека. Установено е, че туристите са предоставени от ЕООД „***.” за настаняване по сключен договор между фирмите, като туристите са регистрирани в регистъра за настанени туристи на почивна станция „***” от ЕООД „***”, а разплащането между фирмите се извършвало по уговорените условия в договора за съвместна дейност. При проверката не са представени валиден документ за категоризиране на обект „***”, временни удостоверения за открита процедура по категоризация или удостоверение за утвърдена категория. Проверяващите са установили предоставяне на туристическа услуга в некатегоризирани обекти – апартаменти за гости „***”. Горните констатации били обективирани в констативен протокол № К-0258709/05.07.2017 г. съставен в присъствието на управителя на „***” ЕООД, В.Т.И. и подписан лично от последния. На управителя на дружеството били дадени указания за представяне на 14.07.2017 г.  в КЗП Добрич, на валиден документ по категоризиране – временно удостоверение за открита процедура по категоризация или удостоверение за утвърдена категория. В изпълнение на предписанията, на 18.07.2017 г. в КЗП Добрич, се явил упълномощен представител на дружеството – К.Н.Ф., който представил временен регистрационен индекс № ИП 02- 235, 234, 233, 232/17.07.2017 г. За представянето на посочените документи бил съставен нарочен протокол за проверка на документи № К-0104192/18.07.2017 г., в който били дадени и задължителни предписания към „***” ЕООД, за явяване на търговеца или упълномощено от него лице на 24.07.2017 г. в офиса на КЗП Добрич, за представяне на регистъра за настанени туристи и за съставяне на акт за установяване на нарушение (АУАН). На 26.07.2017 г. в КЗП Добрич се явило отново упълномощеното от дружеството лице К.Н.Ф., който представил четири броя временни удостоверения за започната процедура по категоризиране на апартаменти за гости „***”, видно от съставения протокол за проверка на документи № К-0104195/26.07.2017 г.

На същата дата – 26.07.2017 г. М.С.К., на длъжност ст.инспектор в РД Варна – КЗП, в присъствието на М.Д. – свидетел при установяване на нарушението и съставяне на акта и Нели Петкова Караилиева – свидетел при съставяне на акта, против „***” ЕООД бил съставен АУАН № К-0044081, за това, че при направена проверка на 05.07.2017 г. в обект апартаменти за гости, в местността „***”, Каварна, к.к. ***, блок „***”, с констативен протокол № 0258709/05.07.2017 г. са установени следните нарушения: ЕООД „***”, извършва туристическа дейност „хотелиерство” в туристически обект – места за настаняване – блок „***” – апартаменти за гости, находящ се в общ. Каварна, к.к. ***, местност „***”. Обекта разполага с четири апартамента - № 2, № 5, № 10 и № 16, като при проверката няма и при поискване не са представени валиден документ за категоризация на обекта, временно удостоверение за открита процедура по категоризиране или удостоверение за утвърдена категория. В акта е вписано, че ЕООД „***” не е изпълнило административното си задължение да предоставя туристическа услуга „хотелиерство” в категоризирани туристически обекти или в обекти за които е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, с което е нарушена разпоредбата на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма. Акта е връчен в деня на съставянето му на упълномощеното от дружеството лице – К.Н.Ф.. Писмени възражения против АУАН в срока по чл. 44, ал.1 от ЗАНН от страна на нарушителя – ЕООД „***” не са постъпили.

Въз основа на АУАН, при идентично описание на фактическата обстановка и правна квалификация, на 28.08.2017 г. било издадено и атакуваното НП № В-0044081, връчено на жалбоподателя на 12.12.2017 г.

Описаната фактическа обстановка, съдебният състав установява въз основа на събрания по делото доказателствен материал: гласните доказателства, съдържащи се в показанията на свидетелите М.С.К. и М.Б.Д., както и в надлежно приобщените по реда на чл. 283 от НПК писмени доказателства: сигнал вх. № В-03-1465/04.07.2017 г., КП № К-0258763/05.07.2017г., договор за настаняване от 20.06.2017 г. сключен между „***” ЕООД и „***” ЕООД, пълномощно № 5/06.02.2016 г., приходна квитанция серия ББ17 № 5805018897/17.07.2017 г., временни удостоверения за открита процедура по категоризиране на туристически обекти с № № 1239,1240, 1241, 1242 /20.07.2017 г., договор за наем от 01.07.2017 г., заповед № 368 ЛС/22.04.2015 г., заповед № 101/09.03.2017 г.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните по делото свидетели, като обективни, логични, без вътрешни противоречия, които кореспондират и с останалите събрани по делото доказателства (писмените документи). Същите са участвала при извършената проверка в описаните в АУАН обекти и излагат в показанията си непосредствено възприетите от тях обстоятелства при тази проверка, обстоятелствата по нарушенията и съставянето на АУАН след приключването й, като показанията им са източник на пряка доказателствена информация за проверката и констатираните при нея обстоятелства, вкл. и за обстоятелствата по нарушенията. Съдът кредитира и приобщените по надлежния ред писмени доказателства, които освен че допълват свидетелските показания, доизясняват и фактическите обстоятелства по делото. Анализът в съвкупност на посочените гласни и относимите писмени доказателства води на несъмнени и еднозначни фактически изводи, без противоречия, които да налагат подробно и поотделно обсъждане на доказателствения материали.

При така установените фактически обстоятелства се налагат следните правни изводи:

Жалбата се явява процесуално допустима, доколкото е подадена от легитимирано лице (наказания правен субект), при спазване на срока за обжалване по чл. 59, ал.2 от ЗАНН (НП е връчено на 12.12.2017 г., а жалбата е входирана в КЗП РД Варна на 15.12.2017 г.), и е насочена срещу обжалваем (подлежащ на съдебен контрол) административно-наказателен акт.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

При извършената служебна проверка относно компетентността на длъжностните лица, които са съставили АУАН, респ. издали процесното НП, не се установиха допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до тяхната незаконосъобразност в тази насока. Този извод е верен, доколкото съответните териториално и материално компетентни органи и в кръга на тяхната дейност са съставили и издали двата документа – актосъставител се явява лице, което е "определено от председателя на КЗП" с нарочна заповед (л.26), с което правилата на чл. 37, ал.1, б. "б" от ЗАНН и чл. 232, ал.1, предл.2 от ЗТ са изпълнени; НП е издадено от лице, което е "оправомощено от председателя на КЗП" с нарочна заповед (л.25), като са спазени разпоредбите на чл. 232, ал.2 от ЗТ и чл. 47, ал.1, б. "б" от ЗАНН.

Съдебният състав прецени, че няма нарушения при съставянето и връчването на АУАН, доколкото са спазени изискванията на чл. 40, ал.1 и чл. 43, ал.1 от ЗАНН – актът е съставен в присъствието на двама свидетели (един от тях и при установяване на нарушението като участник в проверката), предявен е и е подписан от упълномощено от управителя на дружеството лице – К.Н.Ф., като е дадена възможност и за представяне на писмени възражения в съответния законов срок. Спазени са и разпоредбите на чл. 34, ал.1, предл.2 и чл. 34, ал.3 от ЗАНН, тъй като АУАН и НП са съставени (издадени) в съответните срокове.

При служебната проверка съдът прецени, че двата документа съдържат всички законови реквизити по чл. 42 и чл. 57, ал.1 от ЗАНН, вкл. датата и мястото на твърдяното нарушение, описанието на нарушението и на обстоятелствата по извършването му, като са конкретизирани и нарушените законови разпоредби – тази на чл. 114, т. 1 от ЗТ.

Разпоредбата на чл. 114, т.1 от ЗТ предвижда, че лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т.т. 1 – 3, са длъжни да предоставят туристическите услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Разпоредбата въвежда задължение за онези лица, които извършват хотелиерство и/или ресторантьорство, в посочените в чл. 3, ал.2, т.т. 13 от ЗТ, да имат издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, и когато липсва подобен документ – е налице нарушаване на нормативно въведеното задължение.

От доказателствените материали по делото безспорно и категорично се установява, че при проверката на 05.07.2017 г., извършена от служителите на КЗП, във въпросните туристически обекти (апартаменти за гости „*** 5” „*** 10”, „*** 2” и „*** 16”) – обекти по чл. 3, ал.2, т.1, б. "б" от ЗТ, не е имало и при поискване не са представени временни удостоверения за открита процедура по категоризиране, нито издадено удостоверение за категоризация, от което следва и несъмненият извод за нарушаването на чл. 114, т. 1 от ЗТ. Представените на 26.07.2017 г. в КЗП Добрич, четири броя удостоверения за открита процедура по категоризиране на туристически обекти са издадени на дата 20.07.2017 г., което означава, че към момента на извършване на проверката от компетентните органи жалбоподателят „***” ЕООД е бил в нарушение на императивната разпоредба на ЗТ, защото е извършвал дейност в туристически обект по чл. 3, ал.2, т.1, б. "б" от ЗТ, за който разпоредбата на чл. 114, т.1 от ЗТ изисква минимум наличието на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, и релевантно е наличието към този момент на въпросните документи, а доказателствата по делото установяват тяхната липса към дата 05.07.2017 г.

Санкционната разпоредба на чл. 206, ал. 1 от ЗТ предвижда административно-наказателна отговорност за лице, което предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал.2, т.т.1 – 3, като това лице се наказва с административно наказание "глоба" в размер от 500 до 5 000 лева (за физически лица), а на едноличните търговци и юридическите лица се налага административно наказание "имуществена санкция" в размер от 1 000 до 10 000 лева.

За установените по безспорен начин четири нарушения на чл. 114, т. 1 от ЗТ, доколкото жалбоподателят „***” ЕООД е предоставял туристически услуги (хотелиерство) в обекти по чл. 3, ал.2, т.1, б. "б" от ЗТ (апартаменти за гости „*** 5” „*** 10”, „*** 2” и „*** 16”), които не са били категоризирани, наказващият административен орган правилно и законосъобразно е ангажирал отговорността на дружеството, като е наложил предвиденото за всяко нарушение по вид административно наказание и в неговия минимален размер, от което следва, че е несъстоятелен доводът за прекомерност на размера на санкцията, като същата не подлежи на намаляване (арг. чл. 27, ал.5 от ЗАНН). Целите на наложените наказания визирани в чл. 12 от ЗАНН ще бъдат постигнати, а именно да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правов ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Нарушението не може да бъде квалифицирано като маловажен случай  по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Такъв е налице, когато с оглед липсата или незначителността на вредни последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, деянието представлява по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи от съответния вид. В конкретния случай не може да обоснове маловажност на нарушението липсата на настъпили вреди от него, тъй като то е от типа на формалните нарушения и е съставомерно и при липса на вредоносен резултат. Не би могла да бъде обоснована и по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други случаи на такова нарушение, тъй като нарушението е типично за вида си. В действителност липсват доказателства, че жалбоподателят е извършил и други нарушения, за които да е бил санкциониран по административен ред, поради което следва да се приеме,че нарушението е първо по рода си. Изхождайки от тези съображения обаче не може да се говори, че се касае за по-ниска степен на обществена опасност, налагаща приложението на чл. 28 от ЗАНН. При подобно тълкуване на закона, всяко първо нарушение при формално осъществяване на деянието на която и да е императивна норма, би следвало да е маловажен случай, което се явява превратно възприемане идеята на законодателя за този вид деяния.

При законосъобразно проверено административно-наказателно производство, без допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, с правилно прилагане на материалния закон, установени категорично административни нарушения с техния автор, и при справедливост на наложените наказания, процесното НП като законосъобразно и правилно следва да бъде изцяло потвърдено, поради което и на осн. чл. 63, ал.1, изр.1, предл.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № В-0044081 от 28.08.2017 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисията за защита на потребителите, с което на осн. чл. 232, ал.2 от Закона за туризма, на жалбоподателя „***” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „***” № 52, вх. Б, ап. 1, с управител В.Т.И., са наложени четири административни наказания "имуществена санкция", всяко в размер на 1 000 (хиляда) лева, за извършени четири нарушения на чл. 114, т. 1, вр. чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……….………..