Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  23.02.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и девети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 290 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Постъпила е жалба от М.И.М. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление № 15-0851-001848 от 17.09.2015г. издадено от Началник сектор към ОДМВР Добрич,Сектор“Пътна полиция“ Добрич,с което на жалбоподателя за административно нарушение на чл.137а  ал.1 от ЗДвП,на основание чл.184 ал.4 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателя- М.И.,който сочи,че при издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби.В наказателното постановление е вписано,че:“Постановлението може да се обжалва в седем дневен срок от връчването му чрез  наказващия орган пред РС Каварна“.Това според жалбоподателя категорично противоречи на разпоредбата на чл.189 ал.13 от ЗДвП,съгласно която:“Не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове,с които е наложена глоба до 50 лева включително“.В жалбата е обективирано твърдение,че с така изготвеното наказателно постановление наказващият орган е създал у жалбоподателят заблуда,че има право на защита чрез обжалване.

В съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Въззиваемата страна,редовно призована,не изпраща законен или процесуален представител,а в придружителното писмо/рег.№851000-13494/27.11.2015г.,с което е изпратена жалбата в съда,предлага да бъде оставена без последствие и наложеното наказание да бъде потвърдено.

         Контролиращата страна-Районна прокуратура гр.Каварна,редовно призована,не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Предвид настъпилата промяна в разпоредбата на чл.189 ал.5 от ЗДвП,обявена за противоконституционна в сегашната и редакция-чл.189 ал.13 от ЗДвП/Решение № 1/2012г. на КС на РБ,ДВ бр.20/2012г./,че не подлежат на обжалване НП и ЕФ с които е наложена глоба до 50 лева,Съдът намира,че жалбата е процесуално допустима,подадена от санкционирано лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

С оглед на гореизложенот,настоящия съдебен състав намира за неоснователно обективираното в жалбата твърдение,че с така изготвеното наказателно постановление наказващият орган е създал у жалбоподателят заблуда,че има право на защита чрез обжалване.

         От фактическа страна с акт №1848/30.08.2015г. се констатира,че на същата дата около 16.45ч. в гр.Шабла на улица „***““-на около 200 метра преди табелата за изхода на града в посока фар Шабла,жалбоподателя като пътник в лек автомобил  „***“ с рег.№ ***,не ползва обезопасителен колан,с който е оборудван автомобила.На около 200 метра преди табелата за изхода на града свидетеля Я.К.П.-полицейски служител в РУ гр.Шабла  спира водач на лек автомобил „***“ с рег.№ ***  за явно нарушение.При проверката извършена съвместно от актосъставителя С.М.А.,свидетеля по акта Я.К.П. и служител от румънската пътна полиция се установило,че в автомобила имало двама пътника освен водача.Единия бил на предната дясна седялка,а другия пътник бил седнал зад водача.В процесния случай жалбоподателя  бил зад водача на автомобила,но не си бил сложил обезопасителен колан,с който е оборудван автомобила.За това нарушение е съставен акт на жалбоподателя.Актосъставителя е квалифицирал  нарушението по чл.137А ал.1 от ЗДвП.При съставянето на акта М.И.М. е направил писмени възражения по него.Въз основа на акта за санкциониране на извършителя на констатираното по-горе нарушение,на 17.09.2015г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 15-0851-001848 от 17.09.2015г. от Началник сектор към ОДМВР Добрич,Сектор“Пътна полиция“ Добрич,в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка.Административнонаказващият орган е квалифицирал извършеното от жалбоподателя деяние като нарушение по чл.137А ал.1 от ЗДвП.Ангажирана е административнонаказателната отговорност на жалбоподателя,като на основание чл.184 ал.4 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

         Изложената фактическа обстановка,съответствуваща изцяло и на констатациите обективирани в АУАН,се установява по категоричен начин от писмените доказателства и от показанията на разпитаните свидетели- С.М.А.-актосъставител и Я.К.П.-свидетел по акта.

         Като обективно верни се възприеха свидетелските показания,които са безпротиворечиви,логични и взаимнодопълващи се,правдиво звучащи.Съдът не кредитира довода на жалбоподателя,че не е извършил нарушенията описани  в АУАН и атакуваното НП.

Извършвайки дължимата служебна проверка за законосъобразност на НП,съобразно правомощията си в настоящото контролно производство,съдът не констатира наличието на процесуални нарушения,допуснати при издаването му.

От правна страна Съдът не споделя становището на жалбоподателя,че обжалваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно,поради което намира жалбата за неоснователна.

Процесният АУАН е издаден от оторизиран орган,при спазване на разпоредбите за съставянето и подписването му и съдържа всички реквизити съгласно чл.42 от ЗАНН.Наказателното постановление е издадено от компетентен орган при спазване на прпоцедурата на чл.52-58 от ЗАНН и съдържа необходимите реквизити по смисъла на чл.57 от ЗАНН.Съгласно МЗ№8121з-748/24.06.2015г. административнонаказващият орган притежава нормативно установено властническо правомощие скрепено със съответната материална и териториална компетентност да издава юридически актове с които да налага по административен ред административни наказания. В административнонаказателното производство не са допуснати нарушения.Спазени са предвидената форма и процесуален ред и същите съдържат всички изискуеми реквизити,съобразно изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Досежно нарушението по чл.137а ал.1 от ЗДвП-Деянието извършено от жалбоподателя представлява административно нарушение  и правилно е квалифицирано от административнонаказващия орган като нарушение по чл.137А ал.1 от ЗДвП.Предвид тази разпоредба“водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории М1,М2,М3 и N1,N2 и N3,когато са в движение,използват обезопасителни колани,с които моторните превозни средства са оборудвани“.Безусловно се установи от доказателствата по делото,че   М.И.М.  е проверен от контролните органи на 30.08.2015г. около 16,45ч. и като пътник в лек автомобил  „***“ с рег.№ ***,не ползва обезопасителен колан,с който е оборудван автомобила.С това си поведение на бездействие и несъобразяване с разпоредбата на чл.137А ал.1 от ЗДвП същият е осъществил състава  и на вмененото му административно нарушение и правилно за това на основание чл.184 ал.4 пр.1 от ЗДвП е санкциониран.Същото е извършено от жалбоподателя виновно,тъй като в процесния случай жалбоподателя  бил зад водача на автомобила,но не си бил сложил обезопасителен колан,с който е оборудван автомобила и към момента на проверката е съзнавал,че с действията си нарушава императивно установени и вменени му със закон задължения,предвиждал е обществено опасните последици от това си действие и е искал неговото настъпване.

Административнонаказващият орган след като правилно кнвалифицирал процесното нарушение като такова по чл.137а ал.1 от ЗДвП при преценката си с оглед налагане на админстративното наказание правилно на основание чл.184 ал.4 пр.1 от ЗДвП е наложил на жалбоподателя наказание „глоба“ в императивно установен  размер от 50 лева.Това обстоятелство обуславя извода,че така определеното наказание е правилно определено по вид и размер и като такова съответства на изискванията на чл.27 от ЗАНН.

Въз основа на гореизложените мотиви,Съдът намира,че не са налице основания за отмяна на обжалваното наказателно постановление,поради което то следва да бъде потвърдено.

Воден от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Съдът

 

                                       Р   Е   Ш   И :    

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0851-001848 от 17.09.2015г. издадено от Началник сектор към ОДМВР Добрич,Сектор“Пътна полиция“ Добрич,с което на М.И.М. с ЕГН ********** *** за административно нарушение на чл.137а  ал.1 от ЗДвП,на основание чл.184 ал.4 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: