Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  07.08.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на шести юли две хиляди осемнадесета година в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО Г.

 

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията АНХД № 291/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК.

         С писмо рег.№ 283000-1814/06.06.2018г. Началника на РУ на МВР гр.Каварна уведомява Каварненски Районен съд,че има несъответствия с имената на жалбоподателя А.А.А. с ЕГН ********** и отмененото НП № 16-0283-000161/12.10.2016г. издадено от РУ Каварна което е срещу лицето Жечко Райков Йорданов ЕГН ********** от гр.Каварна.

Възникналите затруднения свързани с тълкуването на Решение № 9/19.01.2017г. на РС гр.Каварна влязло в законна сила на 14.02.2017г.относно несъответствия с имената на жалбоподателя А.А.А. с ЕГН ********** и отмененото НП № 16-0283-000161/12.10.2016г. издадено от РУ Каварна което е срещу лицето Жечко Райков Йорданов ЕГН ********** от гр.Каварна са послужили като основание за сезиране на съда,като допуснатата от съда грешка при посочване на  номера на атакуваното от жалбоподателя А.А.А. с ЕГН ********** наказателно постановление следва да се отстрани по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,поради което е насрочено открито съдебно заседание.

         В съдебно заседание представител на Районна прокуратура Каварна не се явява и не изразява становище по възникналите затруднения свързани с тълкуването на Решение № 9/19.01.2017г. на РС гр.Каварна послужили като основание за сезиране на съда по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК

         Жалбоподателят А.А.А. с ЕГН **********,редовно призован,се явява лично,като не възразява да се тълкува Решение № 9/19.01.2017г. на РС гр.Каварна влязло в законна сила на 14.02.2017г.,като твърди,че е обжалвал НП № 16-0283-000137/10.09.2016г.,а с Решение № 9/19.01.2017г. на РС гр.Каварна е отменено НП № 16-0283-000161/12.10.2016г.

Съдът след след като се запозна с доводите в предложението и съобрази становищата на страните в съдебно заседание,намира за уставовено следното:

АНХД № 291/2016г. е образувано по подадена жалба от А.А.А. с ЕГН ********** против НП № 16-0283-000137/1(0.09.2016г.С Решение № 9/19.01.2017г. на РС гр.Каварна по АНХД № 291/2016 влязло в законна сила на 14.02.2017г. е отменено вместо атакуваното с жалбата на А.А.А. Наказателно постановление №16-0283-000137/10.09.2016г. на Началник Група към ОДМВР Добрич РУ Каварна,Наказателно постановление № 16-0283-000161/12.10.2016г.

Съдът счита,че внесеното предложение,с правно основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК е основателно,с оглед възникналите затруднения свързани с тълкуването на Решение № 9/19.01.2017г. на РС гр.Каварна влязло в законна сила на 14.02.2017г.относно несъответствия с имената на жалбоподателя А.А.А. с ЕГН ********** и отмененото НП № 16-0283-000161/12.10.2016г. издадено от РУ Каварна което е срещу лицето Жечко Райков Йорданов ЕГН ********** от гр.Каварна.

В случая е налице неяснота във волята на съда,тъй като АНХД № 291/2016г. е образувано по подадена жалба от А.А.А. с ЕГН ********** против НП № 16-0283-000137/10.09.2016г.,а с Решение № 9/19.01.2017г. на РС гр.Каварна по АНХД № 291/2016 влязло в законна сила на 14.02.2017г. е отменено вместо атакуваното с жалбата на А.А.А. Наказателно постановление №16-0283-000137/10.09.2016г. на Началник Група към ОДМВР Добрич РУ Каварна,Наказателно постановление № 16-0283-000161/12.10.2016г.

Същият пропуск следва да се отстрани по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК,като следва да се уважи предложението на Началника на РУ Каварна.

Водим от гореизложеното, и на основание чл.414 ал.1 т.1 от НПК,съдът

 

                                                Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на влязло в законна сила Решение № 9/19.01.2017г. на РС гр.Каварна по АНХД № 291/2016г. на РС гр.Каварна,като на всички места в Решение № 9/19.01.2017г. на РС гр.Каварна по АНХД № 291/2016г. по описа на Каварненски Районен съд,където е посочено Наказателно постановление № 16-0283-000161/12.10.2016г. ДА СЕ ЧЕТЕ-„Наказателно постановление № 16-0283-137/10.09.2016г.“.

Настоящото съдебно решение да се счита като неразделна част от Решение № 9/19.01.2017г. на РС гр.Каварна по АНХД № 291/2016г. на РС гр.Каварна.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………….