Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                        

гр. Каварна  19.01.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на деветнадесети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 291 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 16-0283-000161/12.10.2016г. на Началник Група  към ОДМВР Добрич РУ Каварна е наложено на А.А.А. ЕГН ********** с адрес *** следното административно  наказание –глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца,на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 12 контролни точки.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено въз основа на неправилна и недоказана констатация относно извършено административно нарушение.Жалбоподателят моли да бъде отменено атакуваното НП ,като неправилно и незаконосъобразно,поради допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалните закони,които се ангажира да посочи допълнително в съдебно заседание.

В съдебно заседание,чрез процесуалния си представител жалбоподателят поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото,за да заяви становище по жалбата и по атакуваното с нея наказателно постановление.

Заинтересованата страна Районна прокуратура гр.Каварна редовно призована,не изпраща представител и не взема становище.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът за да се произнесе по основателността и и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

Съвкупно от показанията на актосъставителя и свидетеля присъствувал при установяване на нарушението,полицейските служители В.Н.А. и Ц.Г.Ц. се установява,че на посочената в акта дата горепосочените полицейски служители осъществявали охрана на обществения ред и същевременно контрол на пътното движение.На разсъмване ОДЧ към РУ-Каварна ги изпратил на улица „Цар Борис“ в гр.Каварна по сигнал от тел.112.На място заварили автомобил „М.“ комби спрял косо на пътя,като затварял цялото движение.Автомобила бил с работещ двигател,но не бил в движение.Водачът спял в автомобила,зад волана.След като водачът се събудил,полицейските служители извършили проверка,като го поканили да бъде изпробван с техническо средство за употреба на алкохол,но същия отказал.Имало е основания да бъде изпробван за употреба на алкохол,т.к. имало мириз на алкохол,поради което му е издаден талон за медицинско изследване.

На жалбоподателя в негово присъствие е съставен на 18.08.2016г. от свидетеля В. Н. А. акт за установяване на административно нарушение № 164 бл. № 826410 за това,че на 18.08.2016г. около 06.20ч. в гр.Каварна на улица „Цар Борис I“ пред дом № * в посока кръстовището с улица „Нефтяник“ управлява собствения си лек автомобил марка „М.“ Ц *****.При извършената проверка водача е поканен да бъде изпробван с техническо средство за употреба на алкохол,същият категорично отказал.На водача е издаден талон за медицинско изследване с № 0314836.Като нарушена в АУАН е посочена разпоредбата на  чл.174 ал.3 от ЗДвП.На лицето сочено като нарушител е връчен екземпляр от АУАН.Срещу съставения акт за установяване на административно нарушение е  депозирано възражение в рамките на законоустановения срок.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 10.09.2016г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 16-0283-000137 на  Началник Група  към ОДМВР Добрич РУ Каварна ,с което на А.А.А. ЕГН ********** с адрес *** е наложено следното административно  наказание –глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца,на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 12 контролни точки.

Съдът,като прецени доказателствата по делото  и съобрази закона,в контекста на правомощията си по съдебния контрол,намира от правна страна следното:

При извършената служебна проверка за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление съдът установи,че същото е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила,което не може да бъде санирано от въззивния съд,тъй като воденето на административното производство е опорочено.

Съгласно обстоятелствената част на АУАН съставомерното деяние се изразява в отказ на водача А.А.А. ЕГН ********** да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество.В наказателното постановление нарушението е описано като „отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество,или не е изпълнил предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му“.Очевидно е,че е налице несъответствие между фактическото описание на нарушението в съдържанието на АУАН и в издаденото въз основа на него наказателно постановление.Това е съществено нарушение на процесуалните изисквания,доколкото от една страна с издаденото наказателно постановление е ангажирана отговорността на А.А.А. ЕГН ********** по непредявени му фактически обстоятелства.Съгласно трайната съдебна практика е недопустимо  с наказателното постановление на нарушителя да се предявяват нови фактически положения надхвърлящи констатациите на АУАН.На практика с Наказателно постановление  № 16-0283-000161/12.10.2016г. на Началник Група  към ОДМВР Добрич РУ Каварна се изменя формулировката на повдигнатото с АУАН № 164 бл. № 826410  административно обвинение.От друга страна правно регламентираните процесуални изисквания,които следва да се спазват при съставянето на АУАН,създават гаранции за пълноценното участие на нарушителя,в административната фаза на процеса.Неспазването на тези изисквания е довело до липсата на яснота в какво се изразява нарушението,която не може да бъде санирана на основание чл.53 ал.2 от ЗАНН с издаденото наказателно постановление,тъй като касае обстоятелства,свързани със съществени характеристики и обективни признаци от състава на нарушението,които не само че са основен елемент от реквизита на АУАН по чл.42 т.4 от ЗАНН,но чрез тях се лимитират и пределите на административното обвинение от фактическа страна.Описанието на нарушението  и обстоятелствата при които е било извършено,следва да се съдържат еднозначно в акта за установяването му и в издаденото въз основа на него наказателно постановление.А в случая посоченото от административнонаказващия орган съставомерно деяние,с което от обективна страна се осъществява вмененото на въззивника административно нарушение е различно от описаното в АУАН.Това формално нарушение на изискванията за съдържанието на АУАН  освен че има за последица фактическа необоснованост на административното обвинение за извършеното от А.А.А. нарушение,несъмнено накърнява и правото на защита на лицето,привлечено към административнонаказателна отговорност и е основание за отмяна на наказателното постановление,като незаконосъобразно.

Не на последно място съда установява и друго съществено процесуално нарушение изразяващо се в несъответствие на наложеното административно наказание съобразявайки изискванията на чл.3 ал.1 и чл.27 ал.5 от ЗАНН.В чл.174 ал.3 от ЗДвП,който се прилага при нарушение  на същата разпоредба е предвидено следното наказание: лишаване от право да управлява моторно превозно средство,трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лева.Никъде в Закона за движение по пътищата или в Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/ не е предоставено право на административнонаказващия орган да намали под минимума наказанията глоба и временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.Намалявайки едно от кумулативно предвидените наказания,а именно лишаване от право да управлява моторно превозно средство под фиксирания в санкционната разпоредба на чл.174 ал.3 от ЗДвП размер от две години административнонаказващия орган е излязъл извън правомощия,които законът му е предоставил.Възможността за определяне на наказание  под минимално предвидения размер е предвидена в Наказателния кодекс,но към него няма общо препращане от ЗАНН,което да доведе до възможност за прилагане на този институт в административнонаказателния процес.Закона за административните нарушения и наказания препраща към Наказателния кодекс/чл.11 и чл.85/ при наличието на точно определени случаи и хипотези,между които не е налице правомощието за определяне на наказание под минимума.По отношение на глобата и временното лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност е изрично предвидено в чл.27 ал.5 от ЗАНН,че не се допуска също така определяне на наказание под предвидения най-нисък размер на наказанията глоба и временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.В този смисъл е и съдебната практика-ППВС № 10/28.09.1973г.

Поради допуснати съществени нарушения на процесуалния закон-ЗАНН,обжалваното наказателно постановление следва да бъде изцяло отменено,като незаконосъобразно.

Предвид горните мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                       Р    Е    Ш    И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно  Наказателно постановление № 16-0283-000161/12.10.2016г. на Началник Група  към ОДМВР Добрич РУ Каварна,с което е  наложено на А.А.А. ЕГН ********** с адрес *** следното административно  наказание –глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца,на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 12 контролни точки.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: