Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  14.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и пети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

            при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 292 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 16-0283-000161/12.10.2016г. на Началник Група  към ОДМВР Добрич РУ Каварна са наложени на Ж.Р.Й. ЕГН ********** с адрес ***  административни наказания –глоба в размер на 80 лева,на основание чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.101 ал.3 т.8 от ЗДвП;глоба в размер на 650/шестсотин и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца на основание чл.174 ал.1  от ЗДвП,за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 10 контролни точки.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено въз основа на неправилна и недоказана констатация относно извършено административно нарушение.Моли да бъде отменено атакуваното НП ,като неправилно и незаконосъобразно,поради допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалните закони,които се ангажира да посочи допълнително в съдебно заседание.

В съдебно заседание,чрез процесуалния си представител жалбоподателят поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото,за да заяви становище по жалбата и по атакуваното с нея наказателно постановление.

Заинтересованата страна Районна прокуратура гр.Каварна редовно призована,не изпраща представител и не взема становище.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът за да се произнесе по основателността и и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

Съвкупно от показанията на актосъставителя и свидетеля присъствувал при установяване на нарушението,полицейските служители Н.Д.Т. и С.А.С. се установява,че на посочената в акта дата горепосочените полицейски служители осъществявали охрана на обществения ред и същевременно контрол на пътното движение.Били на установъчен пункт ЦКБ когато спрели управлявания от жалбоподателя автомобил.Актосъставителя Н.Т. му поискал документите и го поканил до служебния автомобил да бъде изпробван с техническо средство.На въпроса дали е употребил алкохол,жалбоподателят категорично отрекъл.След проверката с техническо средство-алкотест Дрегер 7510 с № ARBA  0082 цифровата индикация отчела наличие на алкохол 0,68 или 0,69 промила,но под 1,2 промила.Непосредствено след изпробването с техническо средство за съдържанието на алкохол в кръвта,актосъставителят разяснил на жалбоподателя,че ще му бъде издаден талон за медицинско изследване,което в случая е предписание за вземане на кръвна проба,ако не е съгласен с показанията на техническото средство.Актосъставитгеля обяснил на жалбоподателя,че дори да откаже да даде кръв за химичен анализ това трябва да стане пред медицинско лице във ФСМП Каварна.След разясненията жалбоподателя категорично отказал да даде кръвна проба.С подписа си д-р М. удостоверява в протокола за медицинско изследване,че жалбоподателят отказва да даде кръвна проба.

На жалбоподателя в негово присъствие е съставен на 05.10.2016г.от свидетеля Н.Д.Т. акт за установяване на административно нарушение № 197 бл. № 164976 за това,че на 05.10.2016 в 22.06ч. в гр.Каварна по улица „България“ до „ЦКБ“  управлява лек автомобил *****,собственост на Й.Ж. Й. ЕГН **********,като извършва следните нарушения:1.В тъмната част на денонощието управлява МПС с неизправна дясна къса светлина;2.Управлява МПС под въздействието на алкохол установено с техническо средство Алкотест-Дрегер 7510 с № ARBA  0082 ,на което цифровата индикация отчита  0,63 промила след пробата.Издаден е талон за медицинско изследване с № 0404121,но водача отказва да даде кръвна проба-не спазва предписанието. Като нарушени в АУАН са посочени разпоредбите на  чл.101 ал.3 т.8,чл.5 ал.3 т.1 и чл.174 ал.3 предл.3 от ЗДвП.

Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение не са депозирани в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от АУАН на лицето,сочено като нарушител.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 12.10.2014г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 16-0283-000161/12.10.2016г. на Началник Група  към ОДМВР Добрич РУ Каварна ,с което са наложени на Ж.Р.Й. ЕГН ********** с адрес *** следните  административни наказания –глоба в размер на 80 лева,на основание чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.101 ал.3 т.8 от ЗДвП;глоба в размер на 650/шестсотин и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца на основание чл.174 ал.1  от ЗДвП,на основание чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 10 контролни точки.

Съдът,като прецени доказателствата по делото  и съобрази закона,в контекста на правомощията си по съдебния контрол,намира от правна страна следното:

По отношение на наложеното наказание на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП:

При извършената служебна проверка за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление съдът установи,че същото е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила,което не може да бъде санирано от въззивния съд,тъй като воденето на административното производство е опорочено.

Срещу Ж.Р.Й. ЕГН ********** с адрес *** е съставен акт за установяване на административно нарушение акт за установяване на административно нарушение № 197 бл. № 164976 за това,че на 05.10.2016 в 22.06ч. в гр.Каварна по улица „България“ до „ЦКБ“  управлява лек автомобил *****,собственост на Й.Ж. Й. ЕГН **********,като извършва следните нарушения:1.В тъмната част на денонощието управлява МПС с неизправна дясна къса светлина;2.Управлява МПС под въздействието на алкохол установено с техническо средство Алкотест-Дрегер 7510 с № ARBA  0082 ,на което цифровата индикация отчита  0,63 промила след пробата.Издаден е талон за медицинско изследване с № 0404121,но водача отказва да даде кръвна проба-не спазва предписанието. Като нарушени в АУАН са посочени разпоредбите на  чл.101 ал.3 т.8,чл.5 ал.3 т.1 и чл.174 ал.3 предл.3 от ЗДвП.

В АУАН е прието,че санкционираното лице е извършило нарушение по чл.174 ал.3 предл.3 от ЗДвП.Според тази разпоредба водач на моторно превозно средство,трамвай или самоходна машина,който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му,се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство,трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лева.Съответно на тази правна квалификация на нарушението е и описаната в АУАН и НП фактическа обстановка.Изложено е от административнонаказващия орган ,че на Ж.Р.Й. ЕГН ********** с адрес *** е издаден талон за медицинско изследване с № 0404121,но водача отказва да даде кръвна проба-не спазва предписанието.

При определяне на административното наказание обаче и при посочване на санкционната разпоредба,авторът на контролираното НП е посочил разпоредбата на чл.174 ал.1 от ЗДвП според която се наказва с лишаване от пправо да управлява моторно превозно средство,трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лева,който управлява моторно превозно средство,трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително установена с медицинско изследване и/или с техническо средство,определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.Тоест,след като е констатирано,че нарушителят отказва да даде кръвна проба-не спазва предписанието,същият не е бил наказан за това,а за управление на ППС под въздействието на алкохол с концентрация над 0,5 до 1,2 на хиляда.

Изложеното съставлява противоречие между обстоятелствена част и диспозитив на контролираното НП.Това нарушаване на конекситета между обективираните съображения и крайните изводи на наказващия орган води до невъзможност за страните и за контролиращата съдебна инстанция да установят действителната воля на наказващия орган и съставлява самостоятелно отменително основание.Безспорно е,че е налице несъответствие между обстоятелствената част на процесното НП и посочената като нарушена законова разпоредба.Такъв пропуск на актосъставителя би могъл да бъде предолян по реда на чл.53 ал.2 от ЗАНН,но по отношение на наказателното ностановление това е невъзможно.Което на свой ред го прави издадено в нарушение на императива на чл.57 т.5 и 6 от ЗАНН и при липса логично необходимото съответствие между тези две части на наказателното постановление.А това от своя страна прави атакуваното наказателно постановление в тази му част досежно наложеното административно наказание „глоба“ в размер на 650/шестсотин и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца на основание чл.174 ал.1  от ЗДвП неправилно и незаконосъобразно.

По отношение на наложеното наказание на основание чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.101 ал.3 т.8 от ЗДвП:

 

Обективираните в АУАН № 197 бл. № 164976 констатации,че  на 05.10.2016 в 22.06ч. в гр.Каварна по улица „България“ до „ЦКБ“ Ж.Р.Й. ЕГН ********** с адрес *** управлява лек автомобил *****,собственост на Й.Ж. Й. ЕГН **********,като извършва следното нарушение:1.В тъмната част на денонощието управлява МПС с неизправна дясна къса светлина,намира подкрепа в  показанията на свидетелите Н.Д.Т. и С.А.С..Съдът кредитира показанията на горепосочените свидетели,тъй като същите споделят лични,непосредствени впечатнления и показанията им взаимно се допълват.Показанията им се потвърждават от събраните в хода на производството доказателства.

Съдът намира,че жалбоподателят е осъществил състава на цитираното в НП административно нарушение,което се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства и гласни такива,а именно на 05.10.2016 в 22.06ч. в гр.Каварна по улица „България“ до „ЦКБ“ Ж.Р.Й. ЕГН ********** с адрес *** управлява лек автомобил *****,собственост на Й.Ж. Й. ЕГН **********,като извършва следното нарушение:1.В тъмната част на денонощието управлява МПС с неизправна дясна къса светлина.

От обективна страна съдът приема,че жалбоподателят нарушител,като водач на МПС е управлявал технически неизправно МПС.

От субективна страна нарушението е извършено виновно,тъй като жалбоподателят като правоспособен водач е длъжен да знае правилата за движение по пътищата и да съобрази поведението си с тях.

С оглед на горната фактическа обстановка съдът намира за установено,въз основа на приложените към делото Акт за установяване на административно нарушение,издаденото въз основа на него Наказателно постановление и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели,че на посочените в акта дата и час,жалбоподателят е извършил визираното нарушение,поради което и правилно  наказващият орган му е наложил административното наказание.

Съдът намира,че административнонаказаващият орган е наложил незаконосъобразен размер на наказанието,с оглед разпоредбата на чл.27 от ЗАНН-не са отчетени в пълна степенхтежестта на нарушението,подбудите за извършването му,другите отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства,материалното състояние на нарушителя.По делото не бяха представени доказателства жалбоподателят да е наказван за нарушения на ЗДвП.Признава и осъзнава вината си за извършеното от него нарушение на чл.101 ал.3 т.8 от ЗДвП.От извършеното нарушение не са причинени имуществени вреди.

Този съдебен състав намира,че цитираното по-горе наказание е завишено,поради което за нарушението по чл.101 ал.3 т.8 от ЗДвП,размерът на глобата следва да бъде  към минимума-50 лева.

С оглед на завишената обществена опасност и тежестта на нарушението,както и всички факти имащи отношение към извършеното нарушение,съдът не намира за основателно прилагането на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Предвид горните мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                       Р    Е    Ш    И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0283-000161/12.10.2016г. на Началник Група  към ОДМВР Добрич РУ Каварна в частта му относно наложените на Ж.Р.Й. ЕГН ********** с адрес ***  административни наказания –глоба в размер на 650/шестсотин и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца на основание чл.174 ал.1  от ЗДвП,за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 10 контролни точки.

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0283-000161/12.10.2016г. на Началник Група  към ОДМВР Добрич РУ Каварна в частта му относно наложеното на Ж.Р.Й. ЕГН ********** с адрес ***  административно наказание–глоба в размер на 80 лева,на основание чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.101 ал.3 т.8 от ЗДвП,като НАМАЛЯВА размера на глобата на 50/петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: