ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                                      №…………….      

                                                      12.01.2016г.

         Каварненски районен съд в закрито заседание на дванадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО  ГЕОРГИЕВ

         изслуша докладваното от Председателя АНХД № 293/2015г. по описа на РС-Каварна и за да се произнесе, взе предвид следното:

         С протоколно определение от 08.01.2016г. са обединени НАХД № 270/2015г. и НАХД № 293/2015г. и двете по описа на Каварненски Районен съд,поради идентичност на двете производства по своя предмет и страни,като и двете административнонаказателни производства са образувани по подадени от М.К.С. като управител на „***“ЕООД гр.*** жалби срещу Наказателно постановление № 166798/15.10.2015г. издадено от  Зам.Директора на ТД на НАП гр.Варна.

При тези фактически данни,настоящия съдебен състав намира,че са налице основания за прекратяване на производството по АНХД № 293/2015г. по описа на КРС и същото следва да се приобщи към доказателствения материал по АНХД № 270/2015г. по описа на КРС.

Водим от гореизложеното,съдът

                                  О    П    Р    Е    Д   Е    Л   И :

ПРЕКРАТЯВА производството по АНХД № 293/2015г. по описа на Каварненски Районен съд,образувано по подадена от М.К.С. с ЕГН ********** в качеството си на управител на „***“ ЕООД с ЕИК: *** със седалище гр.*** ул.“***“ № ** жалба  срещу Наказателно постановление № 166798/15.10.2015г. издадено от  Зам.Директора на ТД на НАП гр.Варна.

 

 

ДА СЕ ПРИЛОЖИ АНХД № 293/2015г. по описа на Каварненски Районен съд,заедно с депозираната към делото административнонаказателна преписка към АНХД № 270/2015г. по описа на Каварненски Районен съд.

Определението подлежи на обжалване и протест в 7/седем/ дневен срок от получаване на съобщението от страните, пред Добрички окръжен съд.

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: