О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

         Каварненски районен съд, в закрито заседание на дванадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

         като изслуша докладваното от съдията НАХД № 294 по описа за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

На 20.11.2015г. в деловодството на КРС е постъпила жалба от М.К.С., против НП №166780/15.10.2015г. на Зам.Директор ТД на НАП гр.Варна. С Разпореждане на Председателя на КРС от 20.11.2015г. е образувано НАХД № 271 по описа на КРС за 2015 год., като за докладчик е определен съдия Живко Георгиев.

На 07.12.2015г. в деловодството на КРС е постъпила жалба от М.К.С., против НП №166780/15.10.2015г. на Зам.Директор ТД на НАП гр.Варна. С Разпореждане на Председателя на КРС от 07.12.2015г. е образувано НАХД № 294 по описа на КРС за 2015 год., като за докладчик е определен съдия Димитър Димитров.

 

         От текста на жалбите е видно, че и двете изхождат от едно и също лице, като с тях се обжалва едно и също Наказателно постановление.

         С Разпореждане на Председател КРС от 08.01.2016г. производствата по НАХД №271/2015г. и НАХД №294/2015г. и двете по описа на КРС са обединени, като общото производство продължава под номера на НАХД №271/2015г. по описа на КРС.

          С оглед гореизложеното съдът намира, че настоящото наказателно производство следва да бъде прекратено на осн. чл.84 от ЗАНН, във връзка с чл. 24, ал.1, т.6 от НПК, във връзка с чл.17 от ЗАНН.

         Водим от горното и на основание чл. 84 от ЗАНН, във връзка с чл. 24, ал.1, т.6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Прекратява НАХД № 294 по описа на КРС за 2015година, като приложените доказателства да бъдат приобщени към НАХД 271/2015г. на КРС.

Копие от Определението да се изпратят на страните и РП-Каварна.

Определението подлежи на обжалване и протест пред ДОС в 15-дневен срок от съобщаването му до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: