Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  20.01.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и трети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 294 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 16-0283-000066/08.06.2016г. на Началник Група  към ОДМВР Добрич РУ Каварна са наложени на И.К.И. ЕГН ********** с адрес *** административни наказания–глоба в размер на 700/седемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 10 контролни точки по чл.174 ал.1 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,като се излагат конкретни съображения в подкрепа на наведените доводи.Жалбоподателят моли съда да постанови решение,с което да отмени атакуваното наказателно постановление издадено от Началник Група към ОДМВР Добрич РУ Каварна,а при условията на евентуалност-да бъдат намалени наложените наказания към минимума предвиден в санкцията на чл.174 ал.1 от ЗДвП.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,а чрез пълномощника си по делото,поддържа подадената жалба и в хода по същество развива аргументи за нейната основателност.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото,за да заяви становище по жалбата и по атакуваното с нея наказателно постановление.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът за да се произнесе по основателността и и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

На 02.05.2016г. около 00.43ч.  в гр.Каварна на установъчен пункт пред бензиностанция „****“ полицейските служители в РУ на МВР Каварна  Н.Д.Т. и А.Н.А. спрели за проверка л.а. „****“ с рег.№ **** управляван от жалбоподателя И.К.И..В хода на проверката полицейските служители преценили,че е налице основание жалбоподателят да бъде тестван за употреба на алкохол.От актосъставителя Н.Д.Т. била извършена проба на водача за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ №ARBA 0082,който отчел стойност на съдържанието на алкохол в кръвта от 1,14 промила,след което на жалбоподателя бил издаден талон за медицинско изследване с № 0404144.Взета е кръвна проба по надлежния ред.С оглед на това на жалбоподателя в негово присъствие е съставен на същата дата от свидетеля Н.Д.Т. акт за установяване на административно нарушение № 68 за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,който жалбоподателят подписал лично,без да впише възражения или обяснения в съответната предвидена за това графа.

Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение не са депозирани и допълнително в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от АУАН на лицето,сочено като нарушител.Видно от  Протокол за химическа експертиза № 608/04.05.2016г. в изпратената проба за изследване с медицински протокол от 02.05.2016г. от РУ-Каварна,взета от лицето И.К.  И. се доказва наличие на алкохол в количество 0,94 промила.

При издаване на наказателното постановление административнонаказаващия орган възприел изцяло описаната в АУАН фактическа обстановка,като относно концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателя взел предвид извършена проба на водача за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ №ARBA 0082,който отчел стойност на съдържанието на алкохол в кръвта от 1,14 промила.

Изложената дотук фактическа обстановка е категорична установена от представените писмени доказателства,както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели.Съдът кредитира показанията на свидетелите Н.Д.Т. и А.Н.А.  относно обстоятелствата изложени в АУАН и тези свързани с неговото съставяне,като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал.Впрочем относно установените фактически положения в хода на административнонаказателното производство не се спори и от страна на жалбоподателя.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените ,които да налагат отмяна на санкционния акт на процесуално основание.Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН,не са допуснати нарушения на чл.40 от ЗАНН,във връзка със съставянето,предявяването и връчването му лично на жалбоподателя.На същия е осигурена възможност да се запознае с неговото съдържание,както и да направи възражения по него.На следващо място,обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия,спазена е формата и редът за издаването му,а по съдържанието си отговаря на изискванията на чл.57 от ЗАНН,установяваща изискуемите реквизити.

От материалноправна страна обстоятелствата изложени в акта и наказателното постановление,проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства се установява по недвусмислен и категоричен начин.Доказано е че на посочените в АУАН и наказателното постановление дата и място жалбоподателят И.К.И. ЕГН ********** с адрес *** управлявал л.а. „****“ с рег.№ **** в гр.Каварна по улица „****“ пред бензиностанция „****“ след употреба на  алкохол с отчетена чрез техническо средство концентрация на алкохол в кръвта 1,14 промила,каквито към момента на съставяне на АУАН били данните относно този обективен признак.Видно от  Протокол за химическа експертиза № 608/04.05.2016г. в изпратената проба за изследване с медицински протокол от 02.05.2016г. от РУ-Каварна,взета от лицето И.К.  И. се доказва наличие на алкохол в количество 0,94 промила.

Изложеното обосновава извод за осъществяване от обективна страна признаците на състава на административно нарушение по чл.174 ал.1,вр. с чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,както правилно деянието е квалифицирано от административнонаказващия орган.Вмененото нарушение е формално,на просто извършване и за неговото довършване не се изисква настъпването на допълнителни вредни последици-напр. причиняване на ПТП.Настъпването и липсата на такива последици подлежи на преценка при индивидуализацията на наказанието и не е определящо само по себе си за съставомерността на деянието.Същото е извършено виновно от дееца при наличието на пряк умисъл,тъй като той е съзнавал общественоопасния характер на деянието си,знаел е,че не следва да управлява МПС след употреба на алкохол,но въпреки това е управлявал автомобила.Обективния признак „пияно състояние” е доказан чрез предвидените в закона способи за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и отчетените стойности не се оспорват от жалбоподателя,за да се налага по-нататъшен анализ на достоверността на доказателствените източници.Не се възразява и по отношение наличието на деяние по чл.174 ал.1 вр. с чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,доколкото съставомерността по силата на цитираните норми е не всяко действие,извършено от определено лице с концентрация на алкохол в стойности над законоводопустимите,а управлението на пътно превозно средство,каквато дейност жалбоподателят е извършвал.В обобщение,изводите на наказващия орган за наличието на визираното в санкционния акт деяние са обосновани и достигнати в съответствие с ангажираните доказателствени източници,а при квалификацията на нарушението на приложимата санкционна разпоредба,материалния закон не е нарушен.

В същото време съдът намира,че наказващият орган не е съобразил в пълна степен разпоредбата на чл.27 от ЗАНН,като е определил  наказанието за нарушението по чл.174 ал.1 вр. с чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП в размер над установения в санкционната разпоредба законов минимум за лишаването от правоуправление и за  глобата-около  средния размер за всяко от съответните наказания.При преценка на всички отегчаващи и смекчаващи отговорността обстоятелства по случая-от една страна стойността на концентрацията на алкохол,която действително е по-близка до максимално възможната,отколкото до минималния предвиден праг за ангажиране на административнонаказателната отговорност,а от друга страна обстоятелството,че вследствие на деянието все пак не са налице настъпили допълнителни вредни последици и в контекста на данните за липса на предишни нарушения на ЗДвП и ППЗДвП,които да се определят като тежки,съдът намира,че е налице превес на смекчаващите спрямо отегчаващите обстоятелства,поради което двете кумулативно предвидени наказания за жалбоподателя следва да се определят в размер над законоустановения минимум и под средния за всяко от съответните наказания-7 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство и 600 лева глоба,в какъвто смисъл следва да се измени обжалваното наказателно постановление.

Мотивиран така,съдът

                                      Р    Е    Ш   И :

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0283-000066/08.06.2016г. на Началник Група  към ОДМВР Добрич РУ Каварна,с което  са наложени на И.К.И. ЕГН ********** с адрес *** административни наказания–глоба в размер на 700/седемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 10 контролни точки по чл.174 ал.1 от ЗДвП,в частта относно размера на наложените наказания,като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 600/шестстотин/ лева,а наказанието „лишаване от право да управлява МПС-НАМАЛЯВА за срок от 7/седем/ месеца.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено. 

   

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: