Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 04.02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 295 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление №1342-2/01.10.2018г. на Кмета на Община Шабла,с което на П.К.И. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100/сто/ лева за нарушение на чл.7 т.2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата на личните дворове и обществените места на територията на Община Шабла,на основание чл.67 т.4 във връзка с чл.7 от Раздел II от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата на личните дворове и обществените места на територията на Община Шабла.

         В жалбата си  въззивникът развива съображения за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление с мотив,че наложеното му административно наказание е постановено въз основа на нищожен административен акт,поради което и издаденото въз основа на него Наказателно постановление № 1342-2/01.10.2018г. на Кмета на Община Шабла подлежи на отмяна.Въззивникът твърди в жалбата си,че в разпоредбата на чл.7 т.2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата на личните дворове и обществените места на територията на Община Шабла е въведена забрана,каквато не съществува на законово ниво,поради което липсва според въззивника правно основание за приемането на подобна разпоредба в подзаконов нормативен акт.В жалбата се изразява становище,че с чл.7 ал.2 на издадената Наредба № 1,Община Шабла е квалифицирала като административно нарушение едно поведение,което е изцяло позволено и разрешено от закона.На следващо място въззивника счита,че Наказателно постановление № 1342-2/01.10.2018г. на Кмета на Община Шабла е и неправилно по отношение на наложеното административно наказание-глоба,доколкото административнонаказващият орган не е изложил съображения за неприложимостта на чл.28 от ЗАНН.Прави искане за отмяна на обжалваното  НП,като неправилно и незаконосъобразно.

         В открито съдебно заседание ,въззивникът редовно призован се явява лично и поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение № 19/18.07.2018г. съставен от Д.С.И.,на длъжност мл.експерт „ИП“ при Община Шабла е констатирано,че  на 18.07.2018г. около 14.47 ч. П.К.И. е позиционирала каравана с рег.№ ***,шатра и навес  в южната част на плаж Крапец, ***изключителна държавна собственост с цел къмпингуване/бивакуване./Заеманата площ е не по-малко от 40 кв.м.В подкрепа на констатациите обективирани в акта са приложени и четири броя снимки.Това деяние е квалифицирано като нарушение на чл.7 т.2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата на личните дворове и обществените места на територията на Община Шабла.В законоустановения срок е постъпило възражение с вх.№ 1342-1/23.07.2018г.Въз основа на акта  било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на П.К.И. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100/сто/ лева за нарушение на чл.7 т.2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата на личните дворове и обществените места на територията на Община Шабла,на основание чл.67 т.4 във връзка с чл.7 от Раздел II от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата на личните дворове и обществените места на територията на Община Шабла.

         Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели-актосъставителя Д.С.И. и свидетелите по акта П.К.К. и Я.И.Я.,както и от приложените по делото писмени доказателства: Наказателно постановление № 1342-2/01.10.2018г. на Кмета на Община Шабла и акт за установяване на административно нарушение № 19/18.07.2018г.

         Като писмено доказателство по делото е приет и препис на Резолюция по прокурорска преписка 556/2018г. и предложение по чл.145 ал.1 т.6 от ЗСВ.В горепосочената резолюция представител на Районна прокуратура Каварна приема,че осъществената административнонаказателна дейност  на Общинска администрация Шабла въз основа на чл.7 т.2 от Наредба на Община Шабла е незаконосъобразна,като се излагат подробни съображения за това.С предложението по чл.145 ал.1 т.6 от ЗСВ Районният прокурор при Районна прокуратура гр.Каварна предлага Кмета на Община Шабла да пред приеме всички законосъобразни действия,като предложи на Общински съвет да отмени Решение № 681,на основание чл.21 ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,във връзка с докл.записка с вх.№ К-67/15.04.2015г.Общински съвет гр.Шабла по протокол № 56/29.04.2015г.

         Към доказателствения материал по делото е приобщена и Заповед № РД-04-585/17.12.2014г. на Кмета на Община Шабла с която са определени терени  или части от тях за устройство на Временен бивак на територията на Община Шабла.Видно от Протокол № 56 от проведено заседание на Общински съвет  гр.Шабла на 29.04.2015г. е взето Решение № 681 на основание чл.21 ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,във връзка с докл.записка с вх.№ К-67/15.04.2015г.Общински съвет гр.Шабла за изменение и допълване на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата на личните дворове и обществените места на територията на Община Шабла,на основание чл.67 т.4 във връзка с чл.7 от Раздел II от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата на личните дворове и обществените места на територията на Община Шабла,като с чл.67 т.4 от горепосочената наредба се въвежда административнонаказателен състав за нарушение по чл.7 т.2 от Наредбата.

         Като писмено доказателство по делото е приета и представената от процесуалния представител на административнонаказаващият орган извадка от Кадастралната карта ,от която се установява,че поземлен имот № *** с.Крапец,местност „Морски плаж“ е изключителна държавна собственост-защитена територия.

         При така установената фактическа обстановка,от правна страна съдът намира,че жалбата е основателна по следните съображения:

         Настоящия съдебен състав намира,че деянието изразяващо се къмпингуване извън категоризираните къмпинги за летуване/или нощуване с кемпери и палатки не представлява административно нарушение по чл.6 ал.1 от ЗАНН,тъй като не е обявено от законодателя за наказуемо.Обжалваното Наказателно постановление № 1342-2/01.10.2018г. на Кмета на Община Шабла е материално незаконосъобразно.Същото е издадено в противоречие с нормата на чл.2 ал.1 от ЗАНН.Наказателната и административно-наказателната отговорност е обсловена от принципа „nullum crimen,nulla poena sine praevia lege poenali“ /“ няма престъпление,няма наказание без предходен наказателен закон“ или „няма престъпление и следователно не може да има наказание,ако по времето на извършването му не е имало наказателен закон,осъждащ деянието“/-чл.2 ал.1 и чл.3 ал.1 ЗАНН.При преценка на съответствието на оспорената разпоредба с материалния закон съдът счита,че тя противоречи на нормативен акт от по-висока степен,в какъвто смисъл жалбата се явява основателна.Това е така защото:

         Съгласно чл.76 ал.3 от АПК,чл.8 от ЗНА и чл.21 ал.2 от ЗМСМА общинските съвети имат нормотворческа компетентност,но ограничена по териториален и предметен обхват.Общинските съвети приемат нормативни актове-правилници и наредби,с които уреждат обществени отношения с местно значение,т.е същите са териториални нормотворчески органи с обща компетентност.Не всеки въпрос в неговия локален аспект може да стане предмет на уредба на нормативен акт,приет от общински съвет.Съ гласно ал.3 на чл.76 от АПК общинските съвети имат право да издават  нормативни актове ,с които да уреждат обществените отношения от местно значение,но съобразно нормативни актове от по-висока степен.В процесния случай,както в Закона за туризма,така и в Закона за опазване на околната среда,Закона за защитените територии,Закона за биологичноторазнообразие и други закони,липсва формулирана категорична забрана  за разполагане на кемпери,каравани и палатки извън туристически обекти категоризирани като къмпинг.Не е допустимо с Наредба на Общински съвет да се въвежда забрана за осъществяване на определени действия,които не са забранени по силата на закон  или подзаконов нормативен акт.Елементите на понятието „административно нарушение“ се съдържат в чл.6 ал.1 от ЗАНН,според който административното нарушение е деяние/действие или бездействие/,което нарушава установения ред на държавно управление,извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание,налагано по административен ред.В настоящия случай както Законът за туризма,така и други закони не въвеждат административнонаказателен състав за нерегламентирани къмпинги за летуване и нощуване с кемпери и палатки,т.е. подобно действие не е обявено за наказуемо.За да бъде едно действие или бездействие административно нарушение и петте негови елемента изброени в нормата на чл.6 ал.1 от ЗАНН,следва да са налице и ако някой от елементите не съществува,тогава не може да се търси административно-наказателна отговорност.

         Ето защо настоящия съдебен състав приема,че издаденото наказателно постановление е материално незаконосъобразно,т.е. издадено е за деяние,което не е обявено от закона за наказуемо и подлежи на отмяна.

         С оглед на гореизложеното е безпредметно да се обсъждат доводите на страните по съществото на спора,тъй като те не са в състояние да доведат до други изводи по отношение на законосъобразността на атакуваното наказателно постановление.

         По отношение на искането за присъждане на разноски в случай на отмяна на наказателното постановление,направено от жалбоподателя,чрез процесуалния му представител,същото се явява неоснователно по следните съображения:

         Въпросът с дължимостта на разноските по административнонаказателни дела е разрешен с Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009г. на ВАС по т.д.№ 7/2008г.,съгласно което не се дължат и присъждат разноски за водените съдебни производства по дела с административнонаказателен характер.В това производство липсва правно основание и ред за присъждане на такова възнаграждение.С чл.84 от ЗАНН са предвидени изрично установени отделни случаи и въпроси,свързани с разглеждането на  делата,по които се прилагат субсидиарно правилата на НПК.Единствените разноски,които фигурират в текста на цитираната норма,са тези на свидетелите и относно изплащането на възнагражденията на вещите лица,за които са приложими правилата на НПК.Липсва обаче хипотеза за изплащане на възнаграждение за оказаната правна помощ и защита по делото.  Очевидно,че този въпрос е извън приложното поле на НПК,защото е изключен от препращащата норма на чл.84 от ЗАНН.Ето защо и предвид обстоятелството,че производството е по реда на ЗАНН,а не на АПК,съдът намира,че направеното искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение на процесуалния представител на административнонаказващия орган е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.Отговорността за разноски е обективна и невиновна.Тя обхваща само тези случаи,които законодателя е предвидил.Правилата на ГПК се прилагат субсидиарно съгласно АПК пред касационната инстанция,която в случая на административнонаказателните производства се явява съответния Административен съд.

         Мотивиран при горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,настоящия съдебен състав

Р    Е    Ш    И:

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1342-2/01.10.2018г. на Кмета на Община Шабла,с което на П.К.И. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100/сто/ лева за нарушение на чл.7 т.2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата на личните дворове и обществените места на територията на Община Шабла,на основание чл.67 т.4 във връзка с чл.7 от Раздел II от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата на личните дворове и обществените места на територията на Община Шабла,като незаконосъобразно.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат Е.Ф.,вписана в САК-пълномощник на жалбоподателя по АНХД № 295/2018г. по описа на Каварненски Районен съд-П.К.И. за присъждане на разноски в случай на отмяна на наказателното постановление,като неоснователно.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: