Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

Гр.Каварна 26.02.2016г.

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично заседание на двадесет и девети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 296 по описа на КРС за 2015 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на „***” АД с ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,община Каварна,с.***,к.к.”***”,административен офис,представлявано от изпълнителния директор Й.С.,чрез адвокат Д.Д. *** против Наказателно постановление № 037032/27.10.2015г. на Директора на Регионална агенция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.214 във връзка с чл.132 ал.1 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/лева.Жалбоподателят „***” АД с ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,община Каварна,с.***,к.к.”***”,административен офис,представлявано от изпълнителния директор Й.С.,чрез адвокат Д.Д. ***,моли да бъде отменено Наказателно постановление № 037032/27.10.2015г. на Директора на РД при КЗП-Варна с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В жалбата се излага,че на 12.08.2015г. длъжностното лице Д.С.Й. е съставила АУАН № К-037032/12.08.2015г.,който е връчен на представителя на юридическото лице на 13.08.2015г.В самия АУАН е посочено,че същият е съставен при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН.На 28.07.2015г. административнонаказващия орган е изпратил до „***” АД писмо с изх.№В-03-1788/27.07.2015г.,с което е отправил покана представляващия дружеството да се яви в РД на КЗП в гр.Варна бул.”Владислав Варненчик” № 112 ет.4 офис 13 на 31.07.2015г. в 11.30ч. за съставянето на АУАН.В писмото е посочено,че в случай на неявяване,преписката ще бъде придвижена по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.В жалбата се твърди,че изпратената покана е получена по пощата от дружеството след датата и часа,на която е указано да се яви за съставяне на АУАН,поради което е нямало как физическото лице,което представлява дружеството да се яви на посоченото място в определените дата и час.В жалбата се твърди още,че на 13.08.2015г. в хотел „***” пристига Д.С.Й.-*** към КЗП,като същата съставя в присъствието на представляващия „***”АД-Й. С. С.,протокол за проверка на документи № 090662/13.08.2015г.,в който се дават задължителни предписания за поддържане на регистрите за рекламация на всички обекти.На същата дата,видно от жалбата Й. С. С. в качеството си на представляващ  „***” АД е получила и съставения на 12.08.2015г. АУАН № К-037032/12.08.2015г.

         С оглед на гореизложеното жалбоподателят счита,че е допуснато съществено процесуално нарушение,с което се нарушава правото на защита на наказаното лице имоли за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

         В съдебно заседание жалбоподателят,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде  потвърдено като правилно и законосъобразно.

         От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

         При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 22.07.2015г. в с.***,комплекс „***”,в обект хотел „***” е установено,че АД „***” извършва туристическа дейност „хотелиерство” в к.к.”***”,в обект хотел „***” находящ се в с.***.

         По време на проверката няма поставено  на видно място удостоверение за утвърдена категория.Липсва и металната табела,която е част от категорийната символика,която се поставя в близост до входа на обекта.В хода на проверката от служител на фирмата е извадено удостоверение № РК-19-9436/23.10.2013г. за категория три звезди/Р.Р./.

         На 12.08.2015г. длъжностното лице Г.Т.Г. е съставила АУАН № К-037032,в който актосъставителят е посочил,че търговецът „***” АД не е изпълнил административното си задължение да постави на видно място в обекта удостоверение № РК-19-9436/23.10.2013г. и металната табела част от категорийната символика,с което е нарушил разпоредбата на чл.132 ал.1 от Закона за туризма.

         Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „***”АД с ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,община Каварна,с.***,к.к.”***” е наложено административно наказание-имуществена санкция н основание чл.214 от Закона за туризма в размер на 1000/хиляда/ лева.

         Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля Д.С.Й.-присъствувала при извършване на проверката на 22.07.2015г. в с.***,комплекс „***”,в обект хотел „***” и подписала констативния протокол,която поддържа констатациите отразени в АУАН и констативния протокол и е категорична,че към момента на проверката е установено,че няма поставено на видно място удостоверение за утвърдена категория и липсва металната табела,която е част от категорийната символика,която се поставя в близост до входа на обекта.В хода на проверката от служител на фирмата-Р.Р. е извадено удостоверение № РК-19-9436/23.10.2013г. за категория три звезди.Съответно устно е обяснено на проверяващите,че удостоверенията за категория се съхраняват  в счетоводството на фирмата и за това не са поставени на видно място.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

         При съставянето на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

         Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

         По делото не е спорно,че АУАН № К-037032/12.08.2015г. не съставен в присъствието на представител на санкционираното юридическо дружество.Това се потвърждава и от показанията на св.Д.С.Й..Действително законът/чл.40 ал.2 от ЗАНН/ предвиджда възможност за съставяне на АУАН в отсъствието на нарушителя,при наличието на една от двете регламентирани хипотези: 1.Нарушителят не може да бъде намерен или 2. след покана нарушителят не се яви за съставянето на акта.В случая събраните по делото писмени и гласни доказателства сочат за наличието на втората от алтернативно регламентираните хипотези по чл.40 ал.2 от ЗАНН за съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя.На 28.07.2015г. административнонаказващия орган е изпратил до „***” АД писмо с изх.№В-03-1788/27.07.2015г.,с което е отправил покана представляващия дружеството да се яви в РД на КЗП в гр.Варна бул.”Владислав Варненчик” № 112 ет.4 офис 13 на 31.07.2015г. в 11.30ч. за съставянето на АУАН.В писмото е посочено,че в случай на неявяване,преписката ще бъде придвижена по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.Видно от положеното пощенско клеймо на обратната разписка,с която  от РД-Варна при КЗП е изпратена до „***” АД с.***,к.к.”***” покана с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г. пратката е получена от санкционираното юридическо лице,чрез упълномощен представител на 30.07.2015г.Следователно по делото са приложени категорични доказателства,удостоверяващи,че санкционираното юридическо лице,чрез упълномощен представител е било поканено по надлежния ред да присъствува при съставянето на АУАН.

         Не намира подкрепа в доказателствения материал по делото обективираното в жалбата твърдение,че изпратената покана е получена по пощата от дружеството след датата и часа на която е указано да се яви за съставяне на АУАН,поради което е нямало как физическото лице,което представлява дружеството,да се яви на посоченото място в определените дата и час.

         Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целите на закона.

         С обжалваното постановление отговорността на дружеството е ангажирана за нарушение на чл.132 от Закона за туризма,съгласно която разпоредба удостоверението за категоризация и табелата,включващи категорийната символика,се поставят на видно място в обекта.Към момента на проверката е установено,че няма поставено  на видно място удостоверение за утвърдена категория и липсва металната табела,която е част от категорийната символика,която се поставя в близост до входа на обекта.В хода на проверката от служител на фирмата-Р.Р. е извадено удостоверение № РК-19-9436/23.10.2013г. за категория три звезди.Съответно устно е обяснено на проверяващите,че удостоверенията за категория се съхраняват  в счетоводството на фирмата и за това не са поставени на видно място.Разпоредбата на чл.214 от Закона за туризма  санкционира непоставянето на видно място на цялата категорийна символика/включваща и табелата и удостоверението за категоризация/ или на временното удостоверение.

         Събраните доказателства не се опровергават от становището на жалбоподателя.

         Настоящата инстанция намира,че осъщественото от жалбоподателя в никакъв случай не може да представлява маловажен случай,защото поставянето на видно място на цялата категорийна символика/включваща и табелата и удостоверението за категоризация/ е основно задължение на търговеца стопанисващ обект  Хотел „***” и гарантира правата на потребителите,а смисълът на Закона за туризма не съдържа възможност нейното поставяне да е по преценка на търговеца.

         По тези съображения съдът не споделя становището на жалбоподателя,че наказателното  постановление е незаконосъобразно и следва да се отмени.Жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение.При определяне на наказанието правилно наказващия орган е взел предвид,че нарушението е първо и на жалбоподателя е определена имуществена санкция в предвидения минимален размер.

         Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                                 Р    Е    Ш   И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 037032/27.10.2015г. на Директора на Регионална агенция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.214 във връзка с чл.132 ал.1 от Закона за туризма на „***” АД с ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,община Каварна,с.***,к.к.”***”  е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: