Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  27.03.2018г.

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на осми март,  две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 296 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 174/12.10.2017г. на Началник Митница Варна е наложено наказание „глоба“ в размер на 1000.00 /хиляда/ лева на Д.Н.А. с ЕГН ********** *** и е отнета в полза на държавата стоката предмет на нарушението – 0.382 кг. нарязан тютюн за пушене „Голдън Вирджиния“ в полиетиленова торбичка, за  нарушение на чл.126, т.1 от ЗАДС.

         В подадената жалба се релевират оплаквания за неправилност, необоснованост, незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление. Посочва се, че административнонаказващият орган е нарушил разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗАНН и като е било налице основанието за прилагане на чл.28 от ЗАНН, същият не се е съобразил с това, така както повелява Тълкувателно решение №1 от 12.12.2007г. на ОСНК на ВКС. В случая били налице обстоятелства, които обосновавали по-ниската степен на обществена опасност на нарушителя и приложението на чл.28 от ЗАНН.

Моли съда да отмени Наказателно постановление №174/2017г. на Началник Митница Варна.

В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, не се явява, представлява се от адв.С.К., който поддържа жалбата. Навежда допълнителни доводи за нарушение на процесуалинте правила при връчване на АУАН. Твърди, че акта не е бил предявен и връчен на нарушителката. Изпратен бил до Кметството, но не бил предявен и връчен на жалбоподателката. Тя от своя страна нямала възможност да направи в срок допълнителни обяснения и възражения. Моли за отмяна на наказателното постановление.

Въззиваемата страна, редовно призована, изпраща представител, като същият оспорва жалбата. Посочва, че не е налице маловажност на случая като се позовава на разпоредбата на чл.126б, ал.2 от ЗАДС, която била специална по отношение на чл.28 от ЗАНН. Моли за потвърждаване на наказателното постановление.

СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства и наведените доводи, приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и съдържа всички изискуеми реквизити за нейната редовност, което обуславя пораждането на предвидения в закона суспензивен и деволутивен ефект, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

На ***.2017г. в с.***, общ.Каварна, ул.“***“, №**, във връзка с получен сигнал в РУ гр.Каварна било установено, че Д.Н.А. ***, държи 0.382 кг. нарязан тютюн без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон – престъпление по чл.234, ал.1 от НК. На ***.2017г. били снети обяснения от А., в които тя заявила, че преди около два месеца поръчала по телефона 1 кг. нарязан тютюн за сумата от 40 лева, който й бил доставен от лице, придружаващо се с жълт микробус. Според обясненията й тютюна бил за лична употреба и част от него вече била изпушила. С протокол за доброволно предаване от ***.2017г. А. предала доброволно полиетиленота торбичка, съдържаща 0.382кг. нарязан тютюн „Голдън Вирджиния“ без акцизен бандерол. В наказателното постановление се сочи още, че съгласно Постановление №521/17.08.2017г. на Районна прокуратура Каварна, лицето било неосъждано и срещу него нямало образувани досъдебни производства. За ангажиране на наказателната отговорност по чл.234 от НК било необходимо деецът да е държал или продавал  акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисквал по закон и случаят да не е маловажен, докато настоящия бил такъв, изхождайки от малкото количество задържан тютюн и ниската му стойност. Според постановлението деянието на А. не съставлявало престъпление по посочения текст на материалния наказателен закон. В преписката се съдържали данни за административно нарушение, поради което неправомерното поведение на А. следвало да се санкционира по административен ред от Митница Варна, за което били уведомени и митническите органи.  Иззето е количеството тютюн със складова разписка №62/21.08.2017г., където съдържанието е описано 0.382кг.

Съгласно приложеното по делото писмено становище от ст.експерт в отдел "Акцизи" при Митница Варна, размерът на дължимия акциз възлиза на 58.06 лв.

С акт за установяване на административно нарушение №142/30.08.2017г., съставен от С.П.С. – началник на сектор, отдел „МРР“ при Митница Варна и в присъствието на свидетелите Д.Г.А. и Д.А.А. е констатирано, че на ***.2017г. Д.Н.А. ***  държи нарязан тютюн без акцизен бандерол с общо тегло 0.382 кг., без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ заплащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

В акта е отразено, че е нарушена разпоредбата на чл. 126 ЗАДС /в ред. на ДВ бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г./, като след съставянето му препис от него е връчен на жалбоподателката „лично“ на 07.09.2017г.

Въз основа на горепосочения акт е издадено атакуваното наказателно постановление № 174/12.10.2016г. от А.В.Д.–началник на Митница Варна, с което на основание чл. 126 ЗАДС /в ред. на ДВ бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г./, при цялостно възпроизвеждане на фактическите констатации от акта, на жалбоподателката Д.Н.А. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 126 ЗАДС /в ред. на ДВ бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г./, като съгласно чл. 124, ал. 1 от същия нормативен акт е постановено отнемане в полза на държавата на стоката, предмет на твърдяното нарушение – 0.382 кг. нарязан тютюн „Голдън Вирджиния“ в полиетиленова торбичка.

Препис от същото е връчен лично на въззивника на 18.10.2017г., видно от инкорпорираната в наказателното постановление разписка, като жалбата, инициирала производството пред настоящата въззивна съдебна инстанция, е депозирана чрез наказващия орган на 26.10.2017г., видно от поставения печат върху нея.

При проведения непосредствен разпит на актосъставителя и свидетелите по акта, съдът не констатира противоречия с установените в акта фактически положения. Показанията на свидетелите Д.Г.А. и Д.А.А. са еднопосочни и в съответствие с приобщения доказателствен материал към преписка №174/2017г. на Митница Варна.

При цялостния задълбочен анализ на инкорпорираните по делото гласни и писмени доказателствени средства съдът намира, че са доказани по несъмнен начин фактът на извършеното деяние, неговите времеви и пространствени параметри, механизъм и авторство.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

Административнонаказателното производство е строго формален процес, тъй като чрез него се засягат правата и интересите на физическите и юридически лица в по-голяма степен. Предвиденият в ЗАНН съдебен контрол върху издадените от административните органи наказателни постановления е за законосъобразност. От тази гледна точка съдът не е обвързан нито от твърденията на жалбоподателя, нито от фактическите констатации в акта или в наказателното постановление /арг. чл. 84 ЗАНН във вр. чл. 14, ал. 2 НПК и т. 7 от Постановление № 10 от 28.09.1973 г. на Пленума на ВС/, а е длъжен служебно да издири обективната истина и приложимия по делото закон. В тази връзка на контрол подлежи и самият АУАН по отношение на неговите функции – констатираща, обвинителна и сезираща.

В настоящия случай АУАН и издаденото, въз основа на него НП са съставени от длъжностни лица в пределите на тяхната компетентност.

На следващо място, съдът служебно констатира, че са спазени императивните процесуални правила при издаването на АУАН и НП – тяхната форма и задължителни реквизити, съгласно разпоредбите на чл. 40, 42, 43, ал. 5, чл. 57 и чл. 58, ал. 1 ЗАНН. Налице е пълно съвпадение между установените фактически обстоятелства и тяхното последващо възпроизвеждане в атакуваното НП, като с изискуемата се от закона конкретика административните органи са очертали времето, мястото, механизма на твърдяното нарушение и обстоятелствата, при които същото е намерило проявление в обективната действителност.

В конкретния случай административнонаказателното производство е образувано със съставянето на АУАН в предвидения от ЗАНН 3-месечен срок от откриване на нарушителя, респективно 2-годишен срок от извършеното нарушение. От своя страна обжалваното наказателното постановление е постановено в изискуемия 6 – месечен срок. Ето защо са спазени всички давностни срокове, визирани в разпоредбата на чл. 34 ЗАНН, досежно законосъобразното ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя от формална страна.

Предвид изложеното, АУАН и НП са съставени без допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да обусловят отмяната на атакуваното наказателно постановление на формално основание.

Доколкото в последно с.з., порц.представител на жалбоподателката е направил възражение, че АУАН не й е бил връчен, то следва да се отбележи, че същия е връчен „лично“ на Д.А. на 07.09.2017г. от Кметския наместник /л.2 от Преписката/.

Административнонаказателната отговорност на въззивника Д.Н.А.  е ангажирана за нарушение на чл. 126 ЗАДС /в ред. на ДВ бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г./, като й е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева и съгласно чл. 124, ал. 1 ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоката, предмет на твърдяното нарушение.

По делото се установи по категоричен и безспорен начин, че на ***.2017г. в с.  ***, общ.Каварна, ул.“***“, №**, Д.Н.А. държи акцизни стоки – 0.382 кг. нарязан тютюн,  без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ заплащането, начисляването или обезпечаването на акциза. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗАДС тютюн за пушене /за лула и цигари/ е тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална подготовка, като видно от чл. 4, ал. 1 ЗАДС същият представлява акцизна стока и подлежи на облагане с акциз, съобразно чл. 2 ЗАДС.

От своя страна, административнонаказващият орган, правилно и законосъобразно е приложил санкционната разпоредба на чл. 126 ЗАДС /в ред. на ДВ бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г./, която предвижда отговорност за държане на акцизни стоки без документ, удостоверяващ заплащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз. Налице е пълно съответствие между словесното описание на релевантната фактическа обстановка в акта, очертана чрез изискуемата се конкретика, нейното последователно възпроизвеждане в атакуваното наказателно постановление и възприетата цифрова квалификация. Ето защо, съдът намира, че материалният закон също е приложен правилно.

Административното нарушение е извършено виновно, при форма на вината – пряк умисъл. Жалбоподателят е предвиждал извършването на деянието, съзнавал е неговия общественоопасен характер, като във волеви аспект е искал и пряко е целял да избегне плащането на дължимите публични държавни вземания.

По отношение на наложеното административно наказание "глоба" в размер на 1 000 лева, настоящият съдебен състав намира за необходимо да посочи, че в конкретния случай административнонаказващият орган е обсъдил добросъвестно обуславящите отговорността отегчаващи и смекчаващи факти и обосновано е определил наказанието в минималния размер, предвиден в санкционна разпоредбата на чл. 126 ЗАДС /в ред. на ДВ бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г./, като съгласно чл. 27, ал. 5 ЗАНН не съществува юридическа възможност за нейното редуциране.

Закономерна последица от установеното нарушение е и постановеното съгласно чл. 124, ал. 1 ЗАДС отнемане в полза на държавата на стоката, предмет на нарушението – 0.382 кг. нарязан тютюн за пушене.

Не са налице предпоставките за третиране на процесния случай като маловажен, което да обуслови приложното поле на чл. 126б, ал. 2 във вр. с ал. 1 ЗАДС, която норма е специална и изключва общата разпоредба на чл. 28 ЗАНН, доколкото стойността на предмета на нарушението надхвърля законоустановения максимум от 50,00 лв., изчислен съобразно двойния размер на дължимия акциз на стоките /в случая стойността е 116.12 лева/. Това обстоятелство обезпредметява обсъждането на представените в с.з. писмени доказателства – Препис-извлечение от Акт за смърт на М.Т.П., Удостоверение за раждане на Й.М.Т.и на Ж.М.Т., справка от НАП за трудовата заетост на жалбоподателката и синовете й, както и Договор за кредит за текущо потребление, които според проц.представител на А. биха могли да се вземат предвид и да се третира случая като маловажен.

Съдът констатира, че съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклата фаза на административнонаказателното производство по установяване на административно нарушение и по налагане на административно наказание не е опорочена поради допуснати съществени процесуални нарушения, а отговорността на жалбоподателя е ангажирана правилно.

Ето защо, съдът намира, че така издаденото наказателно постановление е законосъобразно и като такова същото следва да бъде потвърдено изцяло.

Така мотивиран, на основание чл. 63, ал. 1, предл. 1 ЗАНН, КАВАРНЕНСИЯТ РАЙОНЕН СЪД,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление №174/12.10.2017 г., издадено от А.В.Д.–началник на Митница Варна, с което на основание чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС, обн. в ДВ бр. 91 от 15.11.2005 г., в сила от 01.01.2006 г./ на жалбоподателя Д.Н.А. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 126 ЗАДС /в ред. на ДВ бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г./ и съгласно чл. 124, ал. 1 от същия нормативен акт е постановено отнемане в полза на държавата на стоката, предмет на нарушението – 0.382 кг. нарязан тютюн за пушене като правилно и законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….