Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна 01.03.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното съдебно заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

            при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 297 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на АД „БЯЛАТА ЛАГУНА ” Седалище и адрес на управление: България, с. Топола, община Каварна, област Добрич, к.к. Бялата лагуна, ** представлявано от  Изпълнителен Директор: Й.С.С. - ЕГН: **********, чрез адв.Д.Д. ***, против Наказателно постановление № В-034622 от 27.10.2015г. на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП, с което на юридическото лице е наложено наказание на осн.чл. 214 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 1000лева.

В жалбата въззивникът моли съда да отмени НП като неправилно и издадено в нарушение на процесуалните правила. Не оспорва описаната в АУАН и НП фактическа обстановка. Изтъква, че при съставяне и връчване на АУАН са допуснати съществени процесуални нарушения.

В съдебно заседание дружеството-жалбоподател редовно призовано се представлява от процесуален представител, който поддържа жалбата. Твърди, че на  обратната разписка, в която е отразена датата  за получаване на поканата, има корекция на датата. Поканата за съставяне на акта била получена на 31.07. като служителя, който я е получил записал 31.07., а след това с химикал е поправяно на 30.07. Приема, че поканата на практика е връчена след обявеното. На 31.07. са били поканени  да се явят в Централата на КЗП и на 31.07. им е връчена поканата със самата разписка.

КРП - редовно призована - представител не се явява.

Въззиваемата страна, редовно призована не се представлява.

 

След като прецени обжалваното постановление, с оглед основанията посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Жалбата е подадена в срока за обжалване от надлежна страна, поради което същата е процесуално допустима.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган - Директор на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП.

На 12.08.2015год. Г.Т.Г. - инспектор при РД на КЗП гр.Варна съставила акт № К-034652/12.08.2015г. на жалбоподателя за това, че при направената проверка на 22.07.2015 г. в с. Топола, Община Каварна, к.к. Бялата лагуна, в обект класически ресторант към хотел „Бялата лагуна“ установила, че АД „Бялата лагуна”, извършва туристическа дейност „ресторантьорство“ в обект – класически ресторант, прилежащо ЗХР към хотел „Бялата лагуна“, находящ се в с.Топола, общ.Каварна , к.к.“Бялата лагуна“, като обекта е със сезонен характер. В момента на проверката обектът работел и обслужвал клиенти.

В хода на проверката е представено удостоверение № рк- 19- 9439/ 23.10.2013 г. от служител на фирмата/ Г.Ж./ . Удостоверението е извадено от счетоводството, което се намира извън обекта. При проверката е установено, че липсва и табелата, която е част от категорийната символика и се поставя в близост до входа на обекта.

Актосъставителят приела, че тър говецът„Бялата Лагуна” АД не е изпълнил административното си задължение да постави на видно място Удостоверение за категоризация и табелата, която е част от категорийната символика, с което е нарушил разпоредбата на чл. 132, ал. 1 от Закона за Туризма (зт). Нарушението е извършено на 22.07.2015 г. в с. Топола.           

Въз основа на съставения акт, административно наказващия орган е издал Наказателно постановление № В-034622 от 27.10.2015г., с което на въззивното дружество е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

В съдебно заседание са депозирали показания св. Д.С.Й. и посочения от въззивника св.Х.Х.С.. Видно от показанията на св.Й., на посочената в АУАН и НП дата, съвместно с колежката й Г.Т.Г. са извършили проверка в туристически обекти, стопанисвани от АД“Бялата лагуна“ в с.Топола, общ.Каварна. При проверката в обект класически ресторант било установено, че удостоверението за утвърдена категория, не е поставено на видно място в туристическия обект. При поискване на удостоверението за утвърдена категория, същото било предоставено  от присъстващата по време на проверката представителка на дружеството - Г.Ж.А. – заместник управител „изхранване“. Тя обяснила, че удостоверението се съхранява в офис в счетоводството. Представеното Удостоверение било с номер № РК-19-9437/23.10.2013г. категория „три звезди”, издадено от МИЕ на лице извършващо дейност „Бялата лагуна” АД, за класически ресторант. Удостоверението било валидно до 23.10.2018г. При проверката било установено, че липсва и табелата, която е част от категорийната символика и се издава от категоризиращият орган. Табелата не била поставена в  близост до входа и не била представена до приключване на проверката в туристическия обект. Актосъставителят съставила Констативен протокол №К-0218780/22.07.2015г., в който отразила установените констатации и дала указания на дружеството-нарушител, на 23.07.2015г. техен представител да се яви в сградата на Община Каварна, където да представи регистър за рекламации на потребителите, както и да бъде съставен АУАН за установените административни нарушения. Г.Ж.А. – заместник управител „изхранване“ в АД “Бялата лагуна“ се запознала с констатациите в констативния протокол, както и с вписаното разпореждане за явяване на представител на 23.07.2015г. и се подписала под протокола. На 23.07.2015г. представител на АД „Бялата лагуна“ не се явил в Община Каварна.

Актосъставителят Г. изпратила на дружеството-нарушител писмо, с което канела техен представител в сградата на КЗП гр.Добрич на 31.07.2015г. за съставяне на АУАН. На посочената дата представител на дружеството отново не се явил. От представените по делото писмени доказателства – известие за доставка с обратна разписка ИД PS 9300 021JY3 D е видно, че поканата за явяване в КЗП Добрич е била получена от дружеството-нарушител вероятно на 31.07.2015г., предвид явната поправка на датата. Съдът приема, че действително въззивното дружество е било в невъзможност да осигури представител в КЗП Добрич за съставяне на АУАН. Св.С. заявява, че именно на 31.07.2015г. е получил поканата и е подписал обратната разписка.

На 12.08.2015г. актосъставителят съставила АУАН № К-034622/12.08.2015г., който бил подписан от присъствалия на установяване на нарушението свидетел – Д.С.Й.. На 13.08.2015г. св.Й. и Г. посетили К.к. „Бялата лагуна“, където се срещнали с представляващия дружеството Изпълнителен Директор Й.С.С.. Същата била запозната с АУАН, била й дадена възможност да впише възражения, обяснения или забележки по него и същия й бил връчен. Представляващия въззивното дружество не вписала никакви възражения в АУАН.

Съдът изцяло кредитира депозираните от свидетелите Д.С.Й. и посочения от въззивника св.Х.Х.С., тъй като същите са последователни, логични и взаимно допълващи се и се потвърждават от останалите събрани в хода на административно наказателното производство доказателства. Предвид представения болничен лист за продължитилин отпуск по болест за бременност и раждане, съдът прие че не е необходимо провеждане на разпита на актосъставителя Г.Г. и заличи същата от списъка на свидетелите по делото. Бе направен опит да бъде разпитана служителката, която е присасктвала при проверката от страна на въззивното дружество – Г.Ж.А., но бе установено, че същата е напуснала РБългария и не е известно дали и кога ще се завърне. По тази причина тя също бе заличена от списъка на свидетелите.

Съдът приобщи към доказателствения материал приложените писмени доказателства: наказателно постановление №В-034622 от 27.10.2015г.; обратна разписка ИД PS 9000  022PA7 0; заповед №288 от 22.04.2015г. на МИ  Комисия за защита на потребителите; заповед №365 ЛС от 22.04.2015г. на МИ  Комисия защита на потребителите; акт №К-034622 от 12.08.2015г.; констативен протокол № К-0218780 от 22.07.2015г.; удостоверение № РК-19-9439 за категория „три звезди” за обект Класически ресторант  Бялата лагуна; писмо с изх.№В-03-1788/27.07.2015г. на КЗП; обратна разписка ИД PS 9000 021JY3 D; чек-листа удостоверяваща, съответстването на обекта с дадената му категоризация – 5 листа, молба вх.№504/17.02.2016г. от Н.Н. старши юрисконсулт в РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на КЗП, болничен лист Е20164697484, изд. от АМЦСМП „Майчин дом“ ЕООД гр.Варна.

 

Съдът при проверка на процедурата по административно наказателното производство, образувано против въззивника установи, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в нейния ход.

Съдът не споделя становището на процесуалния представител на жалбоподателя за допуснати в хода на административно наказателното производство на нарушения на правилата, регламентирани в чл.40 и чл.43 от ЗАНН. В настоящия случай АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя, което принципно е възможно в хипотезата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. В конкретния случай в АУАН е отбелязано, че е съставен при посочената по - горе хипотезата, а именно, че известният нарушител след покана не се е явил за съставянето на АУАН. Действително не се сочи нито номер, респ. дата на поканата, нито по какъв начин устно или писмено нарушителят е бил поканен за съставянето на АУАН. Текстът на разпоредбата означава, че актосъставителят, след като извърши констатация и събере данни, които да навеждат на извода за извършеното административно нарушение, е длъжен да покани нарушителя за съставяне на акта. В чл. 40 от ЗАНН подробно е описана последователността и предпоставките, които актосъставителят е длъжен да съблюдава, както и изключенията от тях. След като е станал известен нарушителят, последният е следвало да бъде поканен за съставяне на АУАН от актосъставителя. От събраните по делото доказателства, а именно Констативен протокол №К-0218780/22.07.2015г е видно, че дружеството е било задължено да осигури представител, който да се яви на 23.07.2015г. в сградата на Община Каварна, където да бъде съставен АУАН за установените нарушения. На посочената дата и място, представител на АД“Бялата лагуна“ не се явил. Предвид това съдът приема, че са били налице предпоставките за прилагане на хипотезата, предвидена в чл.40, ал.2 от ЗАНН. Действително АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя, но е връчен надлежно и му е дадена възможност да направи своите възражения. Представляващият въззивното дружество е имала възможност след запознаване с обвинението на 13. 08. 2015год. да подаде и писмени възражения, съответно да представи доказателства, ако разполага с такива, за оборване презумптивната доказателствена сила на акта. Тя не е сторила това нито в момента на връчването на АУАН, нито в 3-дневния срок.

С оглед изложеното, Съдът намира че не са допуснати нарушения в процедурата по съставяне на АУАН, които да водят до незаконосъобразност на издаденото НП и същите да са довели до нарушаване правото на защита на нарушителя. Той не се е възползвал от възможността за възражения в тридневния срок по акта, но е подал жалба и по нея е образувано съдебно производство, в което е имал възможност да организира своята защита. В този смисъл не са налице особено съществени нарушения, които да налагат отмяната на НП.

Доколкото изложената фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя, то и съдът я приема такава, каквато е установена от наказващият орган и я споделя изцяло, доколкото и в съдебното производство с необходимата категоричност се установи неправомерната деятелност на жалбоподателя, намерила адекватен административнонаказателен израз в атакуваното наказателно постановление. Правилно АНО е достигнал до обоснования извод, че жалбоподателят е извършил визираното в акта нарушение на  чл. 132, ал. 1 от ЗТ, доколкото същият е стопанисвал туристически обект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗТ, носещ белезите на заведения за хранене и развлечения /видно от Констативен протокол от 22.07.2015 г. / се препокриват изцяло с понятието "ресторантьорство" посочено в § 1, т. 57 от ДЗ на ЗТ. С оглед горното този обект подлежи на категоризация по съответния ред предвиден в ЗТ и по силата на същия закон на жалбоподателя е вменено задължение да постави Удостоверението за категоризация на видно място. Като не е сторил това, същият е осъществил от обективна страна състава на нарушение по  чл. 132, ал. 1 от ЗТ. Обстоятелството, че към датата на извършване на проверката, АД“Бялата лагуна“ е притежавало Удостоверението за категоризация не води до дисквалификация, доколкото отговорността е ангажирана единствено за неизпълнение на задължение по  чл. 132, ал. 1 от ЗТ, а не липса Удостоверението за категоризация или за Удостоверение за открита процедура по категоризация. Административно-наказващият орган правилно се е съобразил и с факта, че обществената опасност на този вид деяния е висока, но е приел като смекчаващите обстоятелства, че нарушението е за първи път и е наложил на жалбоподателя имуществена санкция в минималния предвиден от закона размер.

При издаване на наказателното постановление не са допуснати нарушения на материалният закон. То е обосновано и не е постановено при непълнота на доказателствата. Не са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила. Наложената имуществена санкция е минималната, предвидена в закона, съобразена е с тежестта на деянието и с обстоятелството, че е допуснато за първи път.

По изложените съображения, съдът намира, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 

            Водим от горното, Каварненският районен съд

 

Р Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № В-034622 от 27.10.2015г. на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра със седалище Варна към главна дирекция „Контрол на пазара” към КЗП, с което на юридическото лице АД „БЯЛАТА ЛАГУНА ” Седалище и адрес на управление: България, с. Топола, община Каварна, област Добрич, к.к. Бялата лагуна, ** представлявано от  Изпълнителен Директор: Й.С.С. - ЕГН: ********** е наложено наказание на осн.чл. 214 от Закона за туризма – имуществена санкция в размер на 1000лева.

           

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-гр.Добрич в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните, че решението и мотивите са изготвени.

 

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: