Р Е Ш Е Н И Е

 

       /12.03.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на тринадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 297/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на „ЦБА” АД, ЕИК *****, с която е обжалвано Наказателно постановление № ГМД-12 от 05.10.2017 г. издадено от Н.Д.Ш., на длъжност началник на Регионален отдел „Надзор на пазара” – Североизточна България /РОНП-СИБ/ в Главна дирекция "Надзор на пазара" /ГДНП/ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). С наказателното постановление на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер 250 (двеста и петдесет) лв. на основание чл.52д от ЗТПИ. В жалбата се развиват доводи за неправилност и незаконосъобразност на наказателното постановление.  Твърди се, че НП е издадено в нарушение на материалния и процесуалния закон, поради което се настоява за цялостната му отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят не се представлява.

Административнонаказващият орган, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и пледира за потвърждаване изцяло на наказателното постановление. Твърди, че в хода на съдебното следствие по един безспорен начин, с всички допуснати и приобщени доказателства към административната преписка е доказано извършване на посоченото в НП административно нарушение, както и че в хода на административнонаказателното производство са спазени изцяло правилата на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН, поради което не са налице сочените от жалбоподателя основания за отмяна.

Каварненският районен съд, като взе предвид доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като провери служебно атакуваното наказателно постановление, намира за установено следното от фактическа страна:

Установи се от събраните по делото доказателства, че свидетелите Г.М.Д. и П.Г.П. – на длъжност "Главни инспектори" в ГД "Надзор на пазара", при кампанийна проверка на 14.06.2017 г., в търговски обект – Супермаркет СБА-Каварна”, намиращ се в гр. Каварна, ул. „С.Г.“*, стопанисван от "ЦБА" АД, в присъствието на служител от магазина, са установили, че се предлагат  за продажба Помощни средства за обучение по плуване /ръкавели за плуване/, Марка Intex, цвят синьо, цена 2,99 лв., произход Китай, производител: Intex Development Co., Ltd, предлаган в ТО в прозрачна найлонова опаковка с прикрепен стикер към нея на който са обявени вносител Адванс 7 ЕООД, бар код: 38021015, СЕ  маркировка за съответствие. Установено било, че предлагания продукт е без инструкция за употреба и безопасност на български език. Провереният продукт бил лично предпазно средство по смисъла на чл. 2, ал. 1 от НСИОСЛПС, поради което попадал в обхвата на Наредбата. За констатаците от проверката свидетелите съставили чек-лист и уведомили управителя на търговския обект. С писмо изх. №81-02-408/11.07.2017г. на РОНП-СИБ, връчено на 13.07.2017г., жалбоподателят бил уведомен за констатациите от проверката и поканен на 28.07.2017 г. за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/. На посочената дата жалбоподателя или негов представител не се явил, поради което актът бил съставен в отсъствието на нарушителя, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. С писмо изх. № 81-2-408-1/02.08.2017 г., АУАН № ГМД-12/28.07.2017 г., бил изпратен за връчване чрез община Варна. От показанията на разпитаните по делото свидетели Н.Б.С. – главен инспектор в дирекция „ООР” и Т.П.С.-***, се установи, че на 07.08.2017 г. двамата посетили седалището на жалбоподателя в гр.Вярна, р-н Аспарухово, където предявили за връчване акта на юриста на дружеството. След запознаване със  съдържанието му и проведен разговор с управителя, същият отказал получаването на акта, поради което връчването при отказ било удостоверено с подписа на свидетеля С..

Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение, било издадено и обжалваното Наказателно постановление с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер 250 (двеста и петдесет) лв. на основание чл. 52д от ЗТИП, връчено на жалбоподателя 09.10.2017  г. с известие за доставяне ИД РS 9000 02J9U8 M.

Гореизложената фактическа обстановка съдът прие за установена по несъмнен начин, като взе предвид представените по делото писмени доказателства: чек-лист: пояси за ръце; писмо изх.№ 81-02-408/11.07.2017 г.; известие за доставяне ИД РS 9000 02GM1Q L; АУАН № ГМД-12/28.07.2017 г.; писмо изх.№ 81-02-408-1/02.08.2017 г.; писмо рег № РД17015277ВН-001ВН/08.08.2017 г.; писмо изх. № 81-03-409/05.10.2017 г.; известие за доставяне ИД РS 9000 02J9U8 M; заповед № А-439/12.06.2017 г. и заповед № А-629/25.08.2017  г.  на ДАМТН, както и показанията на разпитаните по делото свидетели. Доказателствената съвкупност се отличава с еднопосочност и вътрешна непротиворечивост, поради което и per argumentum a contrario от разпоредбата на чл. 305, ал. 3 НПК, подробен анализ и съпоставка на доказателствата не е наложителен.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е депозирана в рамките на седемдневния срок за обжалване по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, подадена от легитимирано да обжалва лице срещу подлежащ на обжалване акт, поради което следва да се приеме, че същата се явява процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Атакуваното НП е издадено в съответствие с императивно установената за това процедура и от компетентен орган, видно от представена по делото заповед. Както в акта, така и в НП е отразено, че административно наказателното производство е започнало със съставянето на акт за установяване на административно нарушение. В АУАН и НП подробно, точно и ясно са посочени всички индивидуализиращи нарушителя елементи, съгласно Търговския закон - име и фирма на търговеца, неговото седалище и адрес на управление и представляващото го физическо лице. Наличието на тези елементи са достатъчни, за да се приемат за спазени строго формалните изискването на чл. 42, ал. 1, т. 6 от ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗАНН,  като се съобрази, че в казуса се касае за констатирано административно нарушение, осъществено от ЮЛ.

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, съгласно които, за да бъде редовен актът за установяване на административно нарушение и НП трябва да включват в съдържанието си всички кумулативно посочени реквизити. В конкретния случай АУАН е съставен от Г.Д., на длъжност "Главен инспектор"  в РОНП-СИБ в ГДНП при ДАМТН, който дава пълно описание на нарушението и обстоятелствата, при които същото е извършено. В тази насока са и показанията на свидетеля П.П. присъствал при извършване на проверката. Чрез изпълнение на изискванията на чл. 42 от ЗАНН органът издал АУАН постига пълна индивидуализация на нарушението и нарушителя, без да ограничава правото на защита на фирмата-жалбоподател. Издадения в съответствие с процесуалните норми акт е редовен и като такъв се явява правно основание за издаване на НП. Актът е връчен надлежно на жалбоподателя – при отказ на същия да го получи, установено от показанията на разпитаните свидетели Н.С. и Т.С..

Съдът счита, че не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административнонаказателната отговорност на фирмата-жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

От обективна страна, се установи, че на 14.06.2017 г. при извършена проверка в търговски обект "СБА-Каварна" стопанисван от „ЦБА” АД, е установено предлагането на продукт – помощни средства за обучение по плуване, представляващи лично предпазно средство, без продукта да е  придружен от инструкция за употреба и безопасност на български език. Горното представлява нарушение по чл. 4б, т. 4 от ЗТИП, съгласно който търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по чл. 7 и/или на мерките по прилагането по чл. 26а са с инструкция и/или указание за употреба на български език. Липсата на инструкция и/или указания за употреба на български език създава във всички случаи риск от неправилна употреба на продукта, което би могло да изложи на опасност здравето и живота на потребителя. На каква стойност и какво е количеството на предлаганите продукти е без значение, тъй като продажбата дори и само на само един продукт без ръководство или указание на български език, независимо от неговата цена, би могло при неправилна употреба вследствие липсата на достъпна за потребителя информация на български език да застраши неговия живот и здраве. При този вид нарушения, освен че с оглед формалния характер на нарушението за съставомерността на деянието не се изисква да са настъпили вредни последици, но такива в случая са по дефиниция изключени, предвид обстоятелството, че продуктите все още не са закупени, а се предлагат за продажба в търговския обект.

Доколкото в случая се касае за нарушение извършено от ЮЛ, чиято отговорност по аргумента на чл. 83, ал. 1 от ЗАНН е невиновна, а обективна такава деянието не следва да се изследва от субективна страна.

По изложените съображения, съдът намира за доказано по безспорен и несъмнен начин, осъществяване от страна на фирмата-жалбоподател на фактическия състав на разглежданото административно нарушение, в каквато насока са събраните по делото писмени доказателства и показанията на разпитаните свидетели, което обуславя установяването му от обективна страна.

Не се установи да са налице основания за приложението на чл. 28 от ЗАНН. Съдът намира, че констатираното нарушение не може да се квалифицира като маловажен случай, тъй като не са налице особени обстоятелства, които да отличават конкретното деяние от общите случаи на тези нарушения, в контекста на техните времеви и пространствени измерения, реализирания механизъм, характеризиращите предмета на нарушенията особености, мотивите за извършване на нарушенията и социалното отражение на нарушенията. Нарушението е формално по своя характер и не е възможно да има по-ниска степен на обществена опасност от обичайната на основата на настъпили вредни последици. Конкретният случай не разкрива по-ниска степен на обществена опасност от обичайната за подобен вид нарушения, предвид това, че личните предпазни средства са с предназначение да запазват живота и здравето на ползвателя им, поради което липсата на информация на български език може да доведе до погрешен избор на потребителя или до засягане на здравето му.

След като правилно е квалифицирал процесното административно нарушение по чл. 4б, т. 4 от ЗТИП, вр. с чл. 13 от НСИСОССП,  на основание чл. 52д от ЗТИП административнонаказващият орган правилно и законосъобразно е определил по вид и размер наложеното на фирмата-жалбоподател наказание "имуществена санкция" в размер на 250.00 лева. Съгласно посочения законов текст, търговец, който предлага продукти без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 250 до 1000 лв. Административнонаказващият орган е съобразил приложимата в случая правна норма и е санкционирал жалбоподателя с минималния размер, поради което НП следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

  

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ГМД-12/05.10.2017 г., издадено от Н.Д.Ш., на длъжност началник на Регионален отдел „Надзор на пазара” – Североизточна България в Главна дирекция "Надзор на пазара" при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на търговското дружество "ЦБА" АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул. „Н.Б.“ **, представлявано от М.М.К., на основание чл. 52д от ЗТИП е наложена имуществена санкция в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева, за нарушение на чл. 4б, т. 4 от ЗТИП, във вр. с чл. 13, ал . 1 от НСИОСЛПС.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……….………..