Р  Е  Ш Е  Н  И  Е

                                                            

                                           гр. Каварна  20.06.2018г.

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и пети май  две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 3 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 258/18.12.2017г. на Началника на Митница Варна,с което на Р.  Н.Д. ЕГН ********** с постоянен адрес *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение по чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети  в полза на държавата стоките,предмет на нарушение: нарязан тютюн за пушене 0,500кг. заприходен по складова разписка реф.№С201707801/26.09.2017г. на Митница Варна.

         В жалбата си въззивникът изразява становище за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост на обжалваното наказателно постановление.Счита,че са допуснати съществени процесуални нарушения,водещи до отмяната на атакуваното наказателно постановление.

В открито съдебно заседание,въззивникът редовно призован се явява лично,като поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания. Оспорва описаната фактическа обстановка, както и доказателствата, вписани в АУАН и НП. Изтъква доводи за липса на доказателства относно точното количество иззет тютюн предвид липсата на удостоверение за техническа годност на средството за измерване към датата на предаване на вещите. Оспорва компетентността на полицейските служители по ЗАДС.

Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажират становище по жалбата.

Съдът,след преценка на събраните по делото гласни и писмени доказателства,приема за установено от фактическа страна следното:

На ***2017г. по време на провеждането на специализирана полицейска операция в района на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич е проверен лек автомобил ***с рег.№ ***,собственост и управляван от лицето В. Н.Д. ЕГН **********.В превозното средство е пътувало и лицето Р.Н.Д. ЕГН  **********.При извършената проверка в багажника на автомобила е установено количество от 0,500кг тютюн без поставен акцизен бандерол,собственост на пътника,който пътувал в автомобила-Р.Н.Д. ЕГН  **********.С Протокол за доброволно предаване от ***2017г. Р.Н.Д. ЕГН  **********. предал горепосоченото количество тютюн.На същата дата Р.Н.Д. ЕГН  ********** дал писмени обяснения,в които посочил,че гореописания тютюн без акцизен бандерол е закупен от крайпътна сушилня в района на гр.***.В. Д. и брат му-Р.Н.Д. са пътували заедно в лекия автомобил ***с рег.№ *** и след като са видели сушилнята са отбили колата си и са си купили две низи тютюн,натрошили са го на ръка и са го разделили помежду си.Обясненията на Р.Д. завършват с това,че тютюнът е предназначен за негова лична употреба и не е закупуван с цел последваща продажба.Тютюнът предмет на нарушението  е получен в Митница Варна,ведно с Постановлението на Районна прокуратура –гр.Каварна.С Приемо-предавателен протокол № 32-265015/26.09.2017г. митническият служител В.К.Н. го предал за съхранение в склад на Митница Варна и за него била заведена складова разписка с реф.№ С201707801/26.09.2017г.Предвид гореизложеното било преценено,че за нарушението констатирано от служители на РУ гр.Шабла на ***2017г. в с.***,общ.Шабла,обл.Добрич,в лек автомобил ***с рег.№ ***-държане на акцизни стоки: тютюн за пушене нарязан/0,500кг/ без данъчен документ по този закон или фактура,или митническа декларация,или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител,когато компютърната система не работи,или друг документ,удостоверяващ плащането ,начисляването или обезпечаването на акциза Р.Н.Д. ЕГН  ********** следва да носи отговорност за нарушение на чл.126 т.1 от Закона за акциза и данъчните складове.С писмо с рег.индекс № 32-275315/05.10.2017г. Р.Н.Д. ЕГН  **********  е поканен да се яви на 25.10.2017г. в Митница Варна за даване на обяснения и за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.Съгласно известие за доставяне от дата 26.10.2017г. горепосочената покана е непотърсена.На 01.11.2017г. служители на Митница Варна посетили лично адреса на лицето с цел връчване на покана с рег.индекс № 32-275329/01.11.2017г..За посещението им е съставен Констативен протокол № 32-305338/01.11.2017г. от който е видно,че Р.Д.Н. не е открит на посочения адрес.На 01.11.2017г. е съставен протокол с рег.индекс № 32-305177,който удостоверява,че Р.Н.Д. е бил потърсен на мобилен номер посочен от него в писмените му обяснения,за да бъде поканен да се яви в сградата на Митница Варна ,за даване на обяснения и съставяне на АУАН.И при двете прозвънявания лицето не отговорило.Актът за установеното административно нарушение по чл.126 т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове е съставен на 05.11.2017г. от Г.Д.Д. на длъжност старши митнически инспектор в отдел „МРР“ при Митница Варна,в отсъствието на Р.Н.Д. ЕГН  **********,на основание чл.40 ал.2 от ЗАНН и регистриран с вх.№ 208/05.11.2017г. по описа на Митница Варна.С писмо рег.индекс № 32-310048/07.11.2017г. АУАН вх.№ 208/05.11.2017г. по описа на Митница Варна срещу Р.Н.Д. ЕГН  ********** е изпратен до Районно управление „Полиция“ гр.Шабла с молба лицето да бъде издирено и да му бъде връчен горепосочения акт.

С писмо рег.№ 581100-1153/15.11.2017г. на РУ-гр.Шабла вх.№ 32-329627/23.11.2017г. на Митница Варна  АУАН вх.№ 208/05.11.2017г. е бил върнат-връчен,ведно с Докладна записка рег.№ 5811-р-7318/14.11.2017г. на РУ гр.Шабла,от която е видно,че АУАН № 208/05.11.2017г. е връчен на Р.Н.Д. ЕГН  ********** на 14.11.2017г.След предаването на акта и документите към него на административнонаказващият орган е образувана административнонаказателна преписка № 258/24.11.2017г. по описа на Митница Варна.В законоустановения срок не е постъпило Възражение срещу съставения АУАН № 208/05.11.2017г. по описа на Митница Варна.

Стойността на дължимия акциз за стоката:1.Тютюн за пушене,нарязан-0,500кг,възлиза на 76.00/седемдесет и шест/ лева към ***2017г.,съгласно Становище за определяне на дължимия акциз рег.№ 32-351332/12.12.2017г.

От заключението на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза се установява,че предоставените за анализ проби представляват дребни късове от изсушени тютюневи листа с размер по-малък от 10 мм.,с цели необработени тютюневи жили,инертни материали и други примеси.Пробите се класифицират като „пул“,съгласно БДС 8391-85-„Тютюн и тютюневи изделия.Терминология“.Пулът е тютюнев отпадък негоден за консумация.

С оглед на така установената фактическа обстановка ,съдът приема,че жалбата е процесуално допустима,а разгледана по същество се явява и основателна.

Съдът намира,че както при съставяне на АУАН,така и при издаване на атакуваното НП са допуснати съществени процесуални нарушения,които водят до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и се явяват съществени.

На първо място е опорочена процедурата по съставяне на АУАН.В докладните си записки В.Д.Д. разузнавач/–ИП в група /КП/ при РУ Шабла и М.Г.М.-*** са описали,че на ***2017г. в 14,15ч. по време на провеждана СПО/специализизирана полицейска операция/ е проверен лек автомобил ***с рег.№ ***,собственост и управляван от лицето В. Н.Д. ЕГН *********,като в превозното средство е пътувало и лицето Р.Н.Д. ЕГН  **********.При извършена проверка в багажника на автомобила е установено количество от 0,500 гр. тютюн без акцизен бандерол,собственост на лицето.В двете докладни записки липсва отбелязване,че за извършената проверка е съставен протокол по чл.81 от ЗМВР.Тази разпоредба обаче регламентира  кога и при какви условия полицейските органи могат да извършват проверка на лица и превозни средства.Разпоредбата на чл.82 от ЗМВР пък регламентира,че за всеки случай на извършен обиск или проверка по чл.81,полицейския орган съставя протокол,който се подписва от самия полицейски орган,от един свидетел и от съответното лице,на което се предоставя екземпляр от същия.Такъв протокол за извършена проверка от полицейски служители на ***2017г. обаче не е представен от въззиваемата страна и липсва приложен към материалите по административнонаказателната преписка № 257/2017г. по описа на Митница Варна.Това обстоятелство поставя под съмнение факта каква точно проверка е извършена и какви констатации  са били направени.

Допуснати са и действия при установяването на предмета на нарушението,които са проведени неправилно и опорочават впоследствие  действията и на митническите органи по установяване елементите от обективна страна на нарушението.Видно от доказателствата по полицейската преписка-.в докладните си записки В.Д.Д. разузнавач/–ИП в група /КП/ при РУ Шабла и М.Г.М.-*** са описали,че на ***2017г. в 14,15ч. по време на провеждана СПО/специализизирана полицейска операция/ е проверен лек автомобил ***с рег.№ ***,собственост и управляван от лицето В. Н.Д. ЕГН ********* като в превозното средство е пътувало и лицето Р.Н.Д. ЕГН  **********.При извършена проверка в багажника на автомобила е установено количество от 0,500 гр. тютюн без акцизен бандерол,собственост на лицето.В изготвения Протокол за доброволно предаване не е посочено,в какъв вид се е предал тютюна на органите на полицията,посочено е само грамажа на същия.От горепосочения протокол за доброволно предаване не е видно,опаковането,нито обозначаването по някакъв начин,с оглед индивидуализирането,нито запечатването с оглед предаването от един орган на друг.Това дава основание на съда да приеме,че съставеният протокол за доброволно предаване от ***2017г. не е годно доказателствено средство да удостовери количеството на предадената от жалбоподателя вещ.Допуснатото нарушение по приобщаването на въпросното веществено доказателство със съдържащата се в него растителна маса е довело и до нарушение при извършване на последващите действия и установяване на иззетото вещество,изследването му и установяване противоправността на поведението на жалбоподателя. За да се ангажира отговорността на жалбоподателя,не следва да има никакво съмнение по делото,че точно това определено количество  е предал последния и то се е оказало акцизна стока,още повече,че при изземването и не е извършена химико-физическа експертиза.Наред с горното и измерването  на листната маса не е било извършено в присъствието на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице,което поставя под съмнение количеството на установеното в багажника на лек автомобил ***с рег.№ *** количество на веществото и последващото определяне на размера на дължимия акциз.Видно от представените справки от полицейските служители ,тютюна е бил претеглен на електронна везна  в магазин за хранителни стоки в града.Тази везна била ли е годно техническо средство  също не става ясно,тъй като в тази насока не са представени доказателства.Настоящия съдебен състав намира,че допуснатите процесуални нарушения са особено съществени ,тъй като липсват доказателства  за законосъобразно извършени действия от страна на полицейските служители по см. на чл.82 ал.1 във връзка с чл.81 от ЗМВР и е останал неизяснен въпроса за количеството намерен тютюн.

Отделно от това в атакуваното наказателно постановление е конкретизирано,че се касае за тютюн за пушене ,така както предполага дефиницията на чл.12 от ЗАДС.В противовес на така обективираното твърдение в НП,от заключението на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза се установява,че предоставените за анализ проби представляват дребни късове от изсушени тютюневи листа с размер по-малък от 10 мм.,с цели необработени тютюневи жили,инертни материали и други примеси.Пробите се класифицират като „пул“,съгласно БДС 8391-85-„Тютюн и тютюневи изделия.Терминология“.Пулът е тютюнев отпадък негоден за консумация.За да е налице основание за облагане с акциз на отпадъците от тютюн същите следва да са предлагани за продажба  на дребно и да могат да се пушат.Съотнесено към административнонаказателната норма на чл.126 от ЗАДС,съдът счита,че за разлика от тютюна за пушене по чл.12 ал.1 т.1 от ЗАДС,този по чл.12 ал.1 т.2 от същия закон подлежи на облагане с акциз само ако е бил предназначен за продажба и годен за консумация.Това означава,че за да се вмени административнонаказателна отговорност по чл.126 от ЗАДС по отношение на отпадъци от тютюн следва да се установи безспорен и категоричен начин,че същите са били предназначени за продажба и годни за консумация/да могат да се пушат/.В хода на административнонаказателното производство подобно обстоятелство не е установено.

Извън горното съдът счита,че обвинението не може да почива само на самопризнанията на лицето,съгл.чл.116 ал.1 от НПК,във връзка с чл.84 от ЗАНН.В изграждането на своята защитна теза лицето не е ограничено да твърди различни неща,нито да прави или не възражения.АНО обаче във всички случаи трябва да докаже пред съда по несъмнен начин по предвидения за това ред,че това вещество,в този размер е акцизна стока по смисъла на ЗАДС,която е държана от лицето,без да е облепена със задължителен български акцизен бандерол.

С оглед изхода на делото и на основание чл.84 от Особените разпоредби на ЗАНН във връзка с чл.190 ал.1 от НПК направените по делото разноски за изготвянето на СТЕ в размер на 158,20/сто петдесет и осем лева и двадесет стотинки/лева,следва да останат за сметка на държавата.

С оглед на тези съображения съдът намира,че процесното Наказателно постановление № 258/18.12.2017г. на Началника на Митница Варна е изцяло незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено,поради което и на основание чл.63 ал.1 предл.III от ЗАНН съдът

 

                                                 Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 257/18.12.2017г. на Началника на Митница Варна,с което на Р.  Н.Д. ЕГН ********** с постоянен адрес *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение по чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети  в полза на държавата стоките,предмет на нарушение: нарязан тютюн за пушене 0,500кг. заприходен по складова разписка реф.№С201707801/26.09.2017г. на Митница Варна.

С оглед изхода на делото и на основание чл.84 от Особените разпоредби на ЗАНН във връзка с чл.190 ал.1 от НПК направените по делото разноски за изготвянето на СТЕ в размер на 158,20/сто петдесет и осем лева и двадесет стотинки/лева,следва да останат за сметка на държавата.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: