Р     Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. Каварна, 17.06.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Каварненският районен съд - в публично заседание на шести юни през две хиляди и шестнадесета година  в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НДАХ №300 по описа на КРС за 2015год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано на основание чл. 59 и следващи от ЗАНН по жалба на “***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. *** , представлявано от С.З. Е. - управител, ЕГН **********, против Наказателно постановление № 0000002996-64/23.11.2015г. на Директор РИОСВ-Варна, с което му е наложено наказание на осн.чл. 162, ал.1 от Закона за опазване на околната среда – имуществена санкция в размер на 20000/двадесет хиляди/ лева, за допуснато нарушение на чл.23, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

В жалбата въззивникът моли съда да отмени НП. Оспорва описаната в АУАН и НП фактическа обстановка. Твърди, че при съставяне на АУАН и НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и описаната фактическа обстановка не съответства на установената.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител. Поддържа жалбата на посочените в нея основания. Счита, че наказателното постановление е необосновано, нарушението е недоказано.

КРП - редовно призована - представител не се явява.

Въззиваемата страна, редовно призована се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител. Заявява, че следва наказателното постановление да бъде потвърдено, а жалбата оставена без уважение, тъй като същото е издадено от компетентен орган в съответствие  материалния закон и процесуалните правила.

 

След като прецени обжалваното постановление, с оглед основанията посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Жалбата е подадена в срока за обжалване от надлежна страна, поради което същата е процесуално допустима.   

На 08.09.2015г. св. М.К.М. – главен инспектор КИЗ при РИОСВ-Варна съставила Акт 0000002996/08.09.2015г. на жалбоподателя за това, че на 08.09.2015г. в тръбопровод, служещ за отвеждане на битово-фекалните води от ТС Р. до Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Р. дружеството не е уведомило РИОСВ-Варна за настъпила аварийна ситуация, при която е пропаднала част от трасето на тръбопровода в последния участък преди ПСОВ Р., в резултат на което се допуска изтичане на непречистени отпадъчни води в три точки към Черно море. Нарушението е установено на място.

Актосъставителят квалифицирал гореописаните деяние като нарушение на разпоредбите на чл.23, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

Въз основа на съставения акт, административно наказващия орган е издал Наказателно постановление № 0000002996-64/23.11.2015г. на Директор РИОСВ-Варна, като е описал, че на 08.09.2015г. в резерват „***”, землище на с. ***, общ. Каварна, при проверка на канализационна система на Туристическо селище (ТС) Р., стопанисвана от “***” ЕООД, гр. София е установено, че дружеството не е уведомило РИОСВ-Варна за настъпила аварийна ситуация по тръбопровода, служещ за отвеждане на битово-фекалните води от ТС Р. до Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Р.. В последния участък на тръбопровода преди ПСОВ е пропаднала част, в резултат на което е допуснато изтичане на непречистени отпадъчни води в три точки към Черно море.

Нарушението е установено на място с Констативен протокол № 000724/08.09.2015 г.

На 08.09.2015 г. на “***” ЕООД, гр. София е съставен АУАН 0000002996 за установяване на административно нарушение на разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

Актът е съставен на място в присъствието на управителя на дружеството, връчен е лично и е подписан от управителя, и от двама свидетели. В АУАН нарушителят не е вписал възражения. В законоустановения срок нарушителят не е депозирал писмени възражения.

Вследствие на горното, вземайки предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, административно наказващият орган установил, че “***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. ***, представлявано от С.З. Е. - управител, ЕГН ********** виновно е нарушило чл.23, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

В съдебно заседание показания са депозирали актосъставителят М.К.М. и свидетелите Н.П.П., С.И.Ш., А.И.М.. Видно от показанията на актосъставителя и свидетелите Н.   П.П. и С.И.Ш., на посочената дата извършили проверка на системата отвеждаща отпадните води на Туристическо селище Р.. Обходили трасето на канализационния колектор. В последният участък преди включване на колектора в Пречиствателна станция за отпадъчни води било установено пропадане на стената. Колекторът бил разположен върху бетонна стена, като имало пропадане и съответно нарушаване целостта на колектора. В резултат от това пропадане била нарушена целостта на тръбата и в три точки изтичали води към Черно море. Колекторът се намирал извън границата на Туристическото селище. Дължината на колектора била около 2000 метра. Пречиствателната станция, към която отвеждал води колектора била предвидена да зауства в морето. В проверката участвало и лице – представител на ТХ“Р. ***“, а именно Т. Х., заемаща длъжността „Стоковед“. Бил изготвен Констативен протокол за установеното пропадане на колекторната тръба и изтичането на отпадни води в три точки върху почвата. След това в сграда на Туристическото селище, в присъствие на Управителя на дружеството-нарушител бил изготвен АУАН, който бил връчен и подписан от представляващи дружеството-С.Г. без възражение.

Съдът кредитира показанията на всички свидетели и обясненията на жалбоподателя, тъй като същите са последователни и логични.

При цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.312 и чл.313 от НПК, вр с чл.84 от ЗАНН, съдът установи следното:

При извършената служебна проверка на представените по делото акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление, съставен въз основа на него, съдът не установи допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до нарушаване правото на защита на въззивното дружество..

От текста на Наказателното постановление е видно, че същото е издадено от компетентен орган – Директор РИОСВ-Варна, който черпи властническите си правомощия дериктно от чл.168 от ЗООС. Актосъставителят е длъжностно лице, определено със заповед на Директор РИОСВ за установяване на административни нарушения и да издава АУАН във връзка с тях.

Съдът не споделя становището на процесуалния представител на въззивната страна, че НП не било подписано от директор РИОСВ. По делото е приедставена заповед от 23.11.2015г., с която Директора РИОСВ възлага на свой замесдтник да го замества на 24.11. и 30.11.2015г. поради ползване на платен отпуск. НП е издадено на 23.11.2015г. и е подписано от Директора.

Съдът не споделя становището на процесуалния представител на въззивната страна, че АУАН не е подписан от представляващия въззивното дружество към този момент и същата не е присъствала при съставянето му. Въпреки изричното разпореждане на съда за предоставяне на сравнителен материал от почерк и подписи на посоченото лице С.Г., нито въззивната страна, нито нейния процесуален прпедставител не предприеха действия по предоставяне на подобен материал на вещото лице по допуснатата съдебно-графическа експертиза. Съдът направи няколко несполучливи опити да призове в с.з. лицето С.Г., но същата не бе открита и призована. Не бе оказано съдействие и от процесуалния представител, незовисимо от поетия от него пред съда ангажимент. В хода на съдебното производство представляващия „Р. ***“ЕООД-С.З.Г. бе заличена като представляващ и на нейно място бе избрана Е. З. Б.. Това обсоятелство окончателно препречи възможността съдът да призове на служебен адрес Управителя на дружеството, чийто подпис бе оспорен от процесуалния представител. Въпреки това съдът приема, че именно лицето С.З.Г. е присъствала и участвала при съставяне на АУАН и именно на нея е бил връчен той. Положения от нея подпис е идентичен с подписа под Пълномощното, от което черпи представителна власт процесуалния представител на дружеството.

Съдът приема безспорно доказан конкретния нарушител. От събраните и приложени по делото доказателства, вкл. справки от НАП и Община Каварна, както и от приложен касов бон от ресторант в туристическото селище и от приложени от самото дружество фактури за ползвана вода е видно, че към датата на проверката именно „Р. ***“ ЕООД е извършвала търговска дейност, в резултат от която се генерират отпадни води. Тези отпадни води се вливали в общ колектор, който ги отвеждал да пречиствателна станция. При обхода на колекторната тръба било установено пропадане на стена и нарушаване целостта на тръбата, вследствие на което били установени изтичания на отпадни води директно върху почвата.

Съгласно разпоредбана на чл. 23 ал.1 от ЗООСВ "При аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен или индивидуален административен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, лицата, извършили нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на нормите, са длъжни незабавно да уведомят съответните областни управители, кметовете на съответните общини, РИОСВ, басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а при промяна на радиационната обстановка - и Агенцията за ядрено регулиране."

Легална дефиниця за замърсяване на околната среда по см. на ЗООС е дадена в ДР пар.1, т.1:" "Замърсяване на околната среда" е промяната на качествата й вследствие на възникване и привнасяне на физически, химически или биологически фактори от естествен или антропогенен източник в страната или извън нея, независимо дали се превишават действащите в страната норми." И в този смисъл възражението на защитата,че не е посочен нормативен акт,указващ действащите в сраната норми е неоснователно.

Фактът на замърсяването, според настоящият състав на съда е безспорно установен.

Следователно дружеството-жалбоподател действително е извършил описаното в НП нарушение на  чл. 23, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и последното съставлява административно нарушение по смисъла на чл. 162, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, поради което правилно е било квалифицирано от наказващия орган като административно нарушение.

От обективна страна нарушението се изразява в бездействие: неуведомяване на на съответния за административен орган за настъпило обстоятелство, за което той следва да бъде задължително и незабавно уведомен.

Следва според настоящия състав обаче да бъде коригирано наказанието, наложено на дружеството-жалбоподател за това нарушение, тъй като е в размер значително над минималния, а в същото време липсват доказателства кога е възникнала аварийната ситуация и какъв е обема на изтеклата в почвата отпадна вода. Същевременно от АНО не се ангажират доказателства за други нарушения на жалбоподателя по ЗООС, нито се сочи това нарушение да не е първо за него. Ето защо, размерът на наложеното административно наказание за описаното нарушение по НП следва да бъде намален към предвидения от закона минимум от 5000/пет хиляди/ лева.

Водим от горното, Каварненският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 0000002996-64/23.11.2015г. на Директор РИОСВ-Варна, в частта с която на “***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. *** , представлявано от С.З. Е. - управител, ЕГН ********** е наложено наказание на осн.чл. 162, ал.1 от Закона за опазване на околната среда – имуществена санкция в размер на 20000/двадесет хиляди/ лева, за допуснато нарушение на чл.23, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, като намалява наказанията на глоба в размер на 5000/пет хиляди/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че решението и мотивите са изготвени.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: