О  П Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е

 

 

            Каварненски районен съд, в закрито заседание на петнадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

            като изслуша докладваното отсъдията НАХД № 303по описа за 2015год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.2 от ЗАНН.

            На 16.12.2015г. в деловодството на КРС е постъпило Становище на Директор ОД на МВР гр.Добрич, ведно с Възражение от лицето Р.С.С. срещу електронен фиш Серия К №1030472/24.09.2015г., както и преписката във връзка с издаване на този електронен фиш. С разпореждане на Председател РС-Каварна от 16.12.2015г. бе образувано НАХД 303/2015г. по описа на КРС

            След запознаване с постъпилите документи, Съдът установи, че от страна на наказващия орган не е приложена жалба до Съда от лицето, срещу което е издаден електронния фиш. С Разпореждане №739/16.12.2015г. съдия-докладчик по делото изиска от ОД на МВР гр.Добрич в 7-дневен срок да представи жалбата подадена от нарушителя чрез ОД на МВР до КРС, както и доказателства за уведомяването на нарушителя относно Решението на Директор на ОД на МВР гр.Добрич по депозираното в ОД на МВР Възражение срещу електронния фиш. Съобщението за Разпореждането е било получено в ОД на МВР на 23.12.2016г. До 15.01.2016г. исканите документи не са постъпили в РС гр.Каварна.

            Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.6 от ЗДвП: „В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му….“ По преписката е приложено Възражение вх.№283002-182/14.10.2015г.

            Разпоредбата на ал.7 на чл.189 от ЗДВП предвижда: „Директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - неговия законен представител, за решението си по ал. 6 в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно - на отказа за анулиране на фиша….“ Въпреки изричното изискване с Разпореждане №739/16.12.2015г., до моментна от ОД на МВР гр.Добрич в КРС не е постъпило Решението на наказващия орган по депозираното Възражение.

            Чл. 189, ал.8 от ЗДвП предвижда органите, пред които се обжалват електронните фишове и сроковете за подаване на жалба: „…Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 6 - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша….“

            Съдът приема, че причината за непредставяне на изисканите с Разпореждането документи е явното неизпълнение на законово регламентираните задължения по отношение постъпилото Възражение от страна на Директор на ОД на МВР гр.Добрич и съответно липсата на подобно становище по него.

Вероятно това е и причината за непредоставяне на подадена от нарушителя жалба до Съда срещу издадения електронен фиш, тъй като жалба следва да се подаде едва след като Наказващия орган изрази становище по Възражението. Вместо да изпълни законовите си задължения Директор ОД на МВР гр.Добрич е предпочел просто да препрати Възражението и цялата преписка в Съда.

Предвид липсата на надлежна жалба срещу издадения електронен фиш, Съдът приема че е бил ненадлежно сезиран и съответно не е налице основание за разглеждане на делото по същество.

С оглед гореизложеното съдът намира, че настоящото административно наказателно производство следва да бъде прекратено.

            Водим от горното и на основание чл. 63, ал.2, във връзка с чл. 320 и сл. от НПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Прекратява НАХД № 303по описа на КРС за 2015год.

Копие от Определението да се изпрати на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред АС-Добрич в 15-дневен срок от съобщаването му до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: