Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Каварна, 24.11.2016г.

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш. и в присъствието на прокурора ……………, като изслуша докладваното от съдията АНД №303 по описа за 2016г., въз основа на закона и доказателствата по делото

Р  Е  Ш  И  :

ПРИЗНАВА обвиняемата С.Е.Д. с ЕГН **********, родена на ***г***, български гражданин, с начално образование, не осъждана, ЗА ВИНОВНА в това че от 26.02.2016г.  до м.октомври 2016г. оставила без родителски грижи сина си М.В.К. с ЕГН **********, без надзор и достатъчно грижи и с това е създала опасност за неговото физическо и душевно развитие – престъпление по чл.182, ал.1 от НК.

На основание чл.78а, ал.1 от НК, ОСВОБОЖДАВА С.Е.Д. с ЕГН **********, от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА, в размер на 1000.00 /хиляда/лева

ОСЪЖДА С.Е.Д. Със снета самоличност, да заплати държавна такса в размер на 5.00 /пет/ лева по сметка на Каварненски районен съд за издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15/петнадесет/ дневен срок от днес пред Добрички окръжен съд по реда на глава ХХІ от НПК.

                                                                       

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………

М О Т И В И

 

към Решение №… /….2016г. по АНД №303 по описа на Каварненски  районен съд за 2016г.

 

Производството е по реда на глава ХХVІІІ НПК - нов, обнародван ДВ бр.86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.

Районният прокурор при Каварненска районна прокуратура е внесъл в съда мотивирано постановление от 20.10.2016г., с което е направил предложение за освобождаване на обвиняемата С.Е.Д. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК, за извършено престъпление по чл.182, ал.1 от НК, изразило се в това, че за периода 26.02.2016г. до месец октомври 2016г. в с.Б., общ.Каварна, като родител-майка оставила без родителски грижи сина си М.В.К. с ЕГН **********, без надзор и достатъчно грижи и с това е създала опасност, престъпление по чл.182, ал.1 от НК.

На основание чл.376 НПК, с разпореждане от 21.10.2016г. съдията-докладчик по делото е насрочил последното за разглеждане в открито съдебно заседание по реда на глава ХХVІІІ НПК.

В съдебно заседание КРП, редовно призована, не изпраща представител.

Обвиняемата в проведеното съдебно заседание не се явява, като се представлява от назначения служебен защитник адв.И.Р..

Каварненският районен съд, след като обсъди събраните в производството доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за безспорно установено следното

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Обвиняемата С.Е.Д. е родена на ***г***, ***, българска гражданка, живуща ***, живяла на семейни начала пет години с В.А.К. При раздялата им голямото дете останало да живее при баща си в с.***, а малкото дете М.В.К. - на месец и половина останало с обвиняемата при нейните родители в с.Б..

На 26.02.2016г. обвиняемата Д. решила да замине за *** за да работи, като оставила малолетното дете М. на майка си Е.М.. Самата М. имала шест деца, като две от тях живеели при нея. Тя нямала постоянни работа и  доходи, а децата които живеели при нея били на 16 и 12 години. Обвиняемата Д. била на 19 години като не можела сама да се грижи за отглеждане на детето си, нямала средства за това. Освен това Д. не осъзнавала смисъла на майчинството и задълженията си като родител и майка. Оставила детето си без да му осигури и всички други необходими принадлежности за едно новородено. В продължение на месеци, преди да се прибере от *** през м.октомври 2016г., Д. не  се обаждала и не се интересувала за детето си, не му изпращала средства за отглеждането му.

В същото време К. като баща на детето, веднага след като разбрал, че детето е оставено на грижите на брата и  сестрата на обвиняемата, предприел и осъществил всички необходими грижи за детето – сигнализирал отдел „Закрила на детето“ и чрез тях го прибрал при себе си и неговите родители. А когато той работил, грижи за детето полагала неговата майка. Обгрижвал го и му създал нормални условия на живот.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Именно изложената фактическа обстановка по безспорен и категоричен начин се потвърждава от събраните в хода на съдебното производство доказателствени материали, конкретно обяснения на обвиняемата, актуална към 18.03.2016г. справка за съдимост на С.Д. /лист 45 от досъдебното производство/, обяснения на Е. Д. М., А.Д. К., М.Н.Д., К.К.М., М. А.Р. и протоколите от разпит на горните лица.

Изброявайки доказателствените материали, въз основа на които формира изводите си, съдът не констатира противоречия, налагащи обсъждане и с така направеното уточнение, а и като преценява от друга страна, че е взел всички мерки, за да осигури разкриването на обективната истина, при гарантирането на правата на страните в съдебното производство, приема за установени, при това по несъмнен начин, времето, мястото и авторството на извършеното и вменено на обвиняемия престъпно деяние, съобразно гореизложената фактическа обстановка.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Като приема, че именно изложената фактическа обстановка, по същество съвпадаща с възприетата от обвинението, се потвърждава от събраните в производството доказателства, съдът намира, че с деянието си обвиняемата С.Е.Д. е осъществила, както от обективна, така и от субективна страна, признаците от състава на престъплението по чл.182, ал.1 от НК от НК.

От обективна страна, на 26.02.2016г. Д. заминала за *** и оставила в дома на родителите си детето М., без надзор и достатъчно грижи и с това е създала опасност за неговото физическо, душевно и морално развитие.

От субективна страна, деянието е извършено от подсъдимата при пряк умисъл като форма и вид на вината. Същата напълно е осъзнавала противоправния характер на поведението си, чиито забранени от закона последици непосредствено е преследвала, като това се установява по несъмнен начин при анализ на фактическата обстановка, във връзка с деянието. Очевидно е, че Д. е съзнавала и не е могла да не съзнава, че изоставяйки своето дете, последното на една твърди ниска възраст – само на месец и половина, пряко и непосредствено застрашава живота и здравето му.

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

С оглед особеностите на конкретния случай и събраните доказателства, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а НК, за освобождаване на обвиняемата С.Е.Д. - пълнолетна, от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, тъй като за консумирания състав на престъпление, извършено умишлено, чл.182, ал.1 от НК предвижда наказание "лишаване от свобода" за срок до три години; видно от приложените по делото справки за съдимост на Д. не е осъждана, а и в рамките на казуса не намира приложение разпоредбата на чл.78а, ал.7 НК.

При определяне размера на наказанието глоба, в предвидените съгласно чл.78а, ал.1 от НК граници, съдът счита, че следва да бъде определено наказание в минимален размер. Основания за това се извеждат от личността на обвиняемата – нейната относително млада възраст, както и очевидно тежкото и материално положение.

Ето защо съдът счита, че глоба в размер на 1000 лева ще съдейства в достатъчна степен за осъществяване предупредителното и превъзпитателно действие на наказанието и ще бъде достатъчна като размер, за постигане на целите на същото.

С оглед характера и изхода на делото, обвиняемата С.Е.Д. следва да бъде осъдена да заплати държавна такса в размер на 5,00 /пет лева/, за издаването на един брой изпълнителен лист по сметка на Каварненски районен съд.

По изложените съображения СЪДЪТ постанови решението си.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….