Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 29.11.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ......................., като изслуша докладваното от съдията АНД №304 по описа за 2016 година, въз основа на закона и доказателствата по делото

 

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА обвиняемия М.Й.М., с ЕГН **********, роден на ***г*** Т., с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, ц., с основно образование,  неженен, живеещ на семейни начала със С.Ж.Ч., безработен, неосъждан – реабилитиран, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21/22.10.2016г., в гр.Каварна, обл.Добрич, ул.“В.“ №*, не е изпълнил заповед за незабавна защита от домашно насилие №11 от 09.09.2016г., издадена по гражданско дело №366/2016г. по описа на Районен съд Каварна, с която е отстранен от жилище, находящо се в гр.Каварна, обл.Добрич, ул.“В.“ №* и му е забранено да приближава на по-малко от 20 метра жилището на С.Ж.Ч. - престъпление по чл.296, ал.1 от НК.

На основание чл.296, ал.1 от НК във вр. с чл.78а, ал.1 НК и чл.378, ал.4, т.1 от НПК, ОСВОБОЖДАВА М.Й.М., от наказателна отговорност и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ "ГЛОБА" в РАЗМЕР на 1 000,00 (ХИЛЯДА) ЛЕВА, платими в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна.

 ОСЪЖДА на осн. чл.190, ал.2, вр. с чл.416, ал.4 от НПК, обвиняемия М.Й.М. (с установена самоличност) ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата и по сметка на Каварненски районен съд държавна такса от 5.00 (пет) лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

 Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред Добрички окръжен съд по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………..

 

М О Т И В И

 

към Решение № 106/29.11.2016г. по АНД № 304 по описа на Каварненски  районен съд за 2016г.

 

Производството е по чл.375 и сл. от НПК във вр. с чл.78а от НК.

С постановление от 25.10.2016г. прокурор при Районна прокуратура Каварна е внесъл предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия М.Й.М. - роден на ***г*** Т., с настоящ адрес ***, български гражданин, * с основно образование,  неженен, живеещ на семейни начала със С.Ж.Ч., безработен, неосъждан – реабилитиран, ЕГН **********, за това, че на 21/22.10.2016г., в гр.Каварна, обл.Добрич, ул.“В.“ №*, не е изпълнил Заповед за незабавна защита от домашно насилие №11 от 09.09.2016г., издадена по гражданско дело №366/2016г. по описа на Районен съд Каварна, с която му е забранено да приближава същото жилище, в което живее С.Ж.Ч., както и самата нея, на разстояние по-малко от 20 метра.

В хода на разследването по незабавно производство №199/2016г., на 24.10.2016г. е повдигнато и предявено обвинение на М.Й.М. за това, че на 21/22.10.2016г. в гр.Каварна не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие – заповед за незабавна защита №11/09.09.2016г., по чл.18, ал.1 от ЗЗДН, издадена въз основа на определение №323/09.09.2016. по гр.д.№ 366/2016г. по описа на РС Каварна, с която същият се задължава да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо С.Ж.Ч. от гр.Каварна и се отстранява от обитаване на жилището находящо се на адрес гр.Каварна, обл.Добрич, ул.“В.“ №*, за срок до приключване на производството по делото и му се забранява да приближава С.Ж.Ч., жилището находящо се на същия адрес, местоработата и местата за социални контакти на пострадалото лице, на разстояние по-малко от 20 метра, за срок до приключване на производството по делото, като е пребивавал на горепосочения адрес и е приближил С.Ж.Ч. на по-малко от 20 метра -  престъпление по чл.296, ал.1 от НК.

РП Каварна редовно призовани за с.з. не изпращат представител.

Обвиняемият М., редовно призован, се явява лично в с.з., заявява, че не оспорва изложеното в постановлението на КРП и признава, че е извършил инкриминираното деяние. В последната си дума изразява съжаление за извършеното.

Процесуалният представител на обвиняемия – адв.М.В. пледира при определяне на следващото се наказание съдът да отчете, както степента на обществена опасност на деянието и дееца, така и утежненото му семейно и имотно състояние, като определи наказание в минималния предвиден в закона размер.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият М.Й.М. е роден на ***г*** Т., с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, * с основно образование,  неженен, живеещ на семейни начала със С.Ж.Ч., безработен. Към датата на инкриминираното деяние е неосъждан – реабилитиран по право на 27.10.1995г., на осн. чл.86, ал.1, т.1 от НК.

Видно от събраните по делото доказателства Районен съд Каварна е издал Заповед за незабавна защита №11 от 09.09.2016г., с която обв. М., бил отстранен от обитаваното жилище, находящо се в гр.Каварна, ул.“В.“ №* и му било забранено да приближава С.Ж.Ч., жилището което тя обитава на същия адрес, местоработата и местата за социални контакти на пострадалата, на разстояние не по-малко от 20 метра.

На 12.09.2016г. на обв.М. по надлежния ред била връчена издадената заповед за незабавна защита. Въпреки че бил запознат с цитираната заповед, обвиняемият М. не изпълнил наложените му със заповедта ограничения и на 21.10.2016г. пребивавал в жилището на адрес ул.Витоша №37. Около 20.00ч. след като употребил значително количество алкохол обвиняемият М. започнал да вика и да се заканва на сина си Д.М. Й., като заплашвал да счупи стъклата на къщата и да го бие. Й. неколкократно изкарвал обвиняемия от жилището, но той пак влизал вътре. В 0.10ч. обвиняемият позвънил в полицията. Служителите на РУ гр.Каварна С.А.С. и Н.Н.М. посетили местопроизшествието, при което заварили обвиняемия в двора и установили, че е нарушил заповедта за незабавна защита. Същият бил задържан от органите на полицията за извършено нарушение на Заповедта за незабавна защита.

 Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен и безспорен начин от показанията на разпитаните свидетели, определение №322/09.09.2016г. и заповед за незабавна защита №11/09.09.2016г. постановени по Гр.д.№366/2016г. по описа на РС Каварна, справка за съдимост и характеристични данни на обвиняемия, както и от останалите приложени писмени доказателства по делото.

 От установената фактическа обстановка и при анализ и преценка на всички събрани по делото доказателства съдът намира, че извършеното от обвиняемия М.Й.М. деяние от обективна и субективна страна осъществява състава на престъпление по чл.296, ал.1 от НК.

Безспорно се установи от обективна страна изпълнителното деяние, осъществено от обвиняемия М., а именно, че на 21/22.10.2016г., в гр.Каварна, обл.Добрич, ул.“В.“ №*, не е изпълнил /отишъл в жилището на посочения по-горе адрес/ Заповед за незабавна защита от домашно насилие №11 от 09.09.2016г., издадена по гражданско дело №366/2016г. по описа на Районен съд Каварна, с която му е забранено да приближава същото жилище, в което живее С.Ж.Ч., както и самата нея, на разстояние по-малко от 20 метра.

От субективна страна деянието е извършено от обвиняемия виновно и с пряк умисъл. Обвиняемият е пълнолетно, вменяемо наказателно отговорно лице. Същият е съзнавал обществено-опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и въпреки това е искал и целял тяхното настъпване.

Обект на посегателство са обществените отношения, които осигуряват осъществяването на правораздавателната дейност по дела от всякакъв вид, както и авторитета на органите на съдебната власт и доверието на гражданите в тях и дейността им. В конкретния случай, изпълнителното деяние е осъществено от обвиняемия М.М. под формата на неизпълнение на заповед за незабавна защита, издадена от компетентен съдебен орган. Причини за извършване на деянието е нежеланието на обвиняемия да спазва установения в страната правов ред и императивните разпореждания на съдебен орган.

При определяне на наказанието, което следва да се наложи на обвиняемия, съдът взе предвид следното: За извършеното от обвиняемия деяние в НК е предвидено наказание "Лишаване от свобода" до три години или "Глоба" до пет хиляди лева. С извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди на трети лица. Към датата на инкриминираното деяние обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Поради изложените факти и обстоятелства, съдът счита, че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл.78а от НК. Обвиняемият М.М. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание - глоба от 1 000 до 5 000 лв. При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и на дееца, материалното му положение и имотното му състояние. Предвид на това съдът счита за справедливо в случая да наложи на обвиняемия административно наказание - "ГЛОБА" в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/, платима в полза на държавата.

 Съдът намира, че с така наложеното наказание, ще се осъществят спрямо обвиняемия и спрямо останалите членове на обществото, целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл.36 от НК.

 По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: