Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                          

  гр. Каварна 05.05.2016г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание  на двадесет и пети март две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 306 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на С.М.С. ЕГН ********** адрес ***,чрез адв.А.Д.А. ***,съдеблен адрес за призоваване гр.**** бул.“***“ № ** ет.* офис * срещу Наказателно постановление № 15-0283-000204 от 09.11.2015г. на Началник  Група към ОДМВР Добрич,РУ Каварна с което на жалбоподателя за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП,на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание-„глоба” в размер на 2000/две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява  МПС за срок от 24 месеца,както и на основание Наредба № Із-1959 са отнети 12 контролни точки.

В жалбата си въззивника заявява,че не е доволен от обжалваното наказателно постановление.Счита същото за незаконосъобразно и издадено в нарушение на административно-производствените правила и моли съдът да го отмени изцяло,като излага обстойни съображения в тази насока.

Жалбоподателят редовно призован за съдебно заседание,явява се лично и се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител,който от името на  жалбоподателя пледира съдът да уважи жалбата,съобразно заявените с нея искания.Излага относими правни аргументи,в подкрепа на застъпеното становище.

Въззиваемата страна редовно призована за съдебно заседание,представител не се явява.

Контролиращата страна,РП-Каварна редовно призована не изпраща представител.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа страна:

На 08.10.2015г. е съставен АУАН № 207,в който е отразено,че на 08.10.2015г. около 23.00ч. в гр.Каварна по улица „***“ до магазин за хранителни стоки „***“ въззивникът управлява  лек автомобил „***“ с рег.№ *** и при извършената му проверка за употреба на алкохол водача не дава качествена такава,не вкарва достатъчно въздух в техническото средство.Издаден е талон за медицинско изследване с № 0404160.Това е било определено от актосъставителя като нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП.Въз основа на съставения акт,административнонаказващия орган е издал Наказателно постановление  № 15-0283-000204 от 09.11.2015г.,като е възприел изцяло констатациите,описани в него и е приел,че е нарушена разпоредбата на чл.174 ал.3 от ЗДвП и на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание-„глоба” в размер на 2000/две хиляди/ лева и и е лишен от право да управлява  МПС за срок от 24 месеца,както и на основание Наредба № Із-1959 са отнети 12 контролни точки.

В съдебно заседание са разпитани актосъставителя Н.Н.М. и свидетеля при установяване на нарушението А.И.А.,чиито показания кореспондират с обективираните в АУАН констатации.

По делото като писмено доказателство е приобщен талон за медицинско изследване №0404160,издаден на жалбоподателя С.М.С..

Към доказателствения материал по делото е приобщена и МЗ № 8121з-748/24.06.2015г.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган-Началник Група към ОДМВР Добрич РУ Каварна,който съгласно МЗ № 8121з-748/24.06.2015г. притежава нормативно установено властническо правомощие да издава юридически актове с които по административен ред да налага административни наказания.Наказателното постановление е издадено преди изтичане на давностните срокове по чл.34 от ЗАНН и съдържа предвидените в разпоредбата на чл.57 от ЗАНН реквизити.

Предвид изложеното от фактическа страна,съдът прави следните правни изводи:

Съгласно чл.174 ал.3 от ЗДвП,водач на моторно превозно средство,трамвай или самоходна машина,който откаже да му бъде извършена  проверка  с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му,се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство,трамвай или самоходна машина за срок от две години   и глоба от 2000 лева.От анализа на правната норма на чл.174 ал.3 от ЗДвП се установява,че за да се ангажира отговорността на водача на МПС е достатъчно същият да е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол,като за ангажиране на отговорността на водача не се изисква кумулативно същият да не е изпълнил и предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му.Този извод следва от граматическото тълкуване на правната норма в която са формулирани две хипотези за ангажиране отговорността на водача-отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство или неизпълнение на предписанието  за медицинско изследване.Съдът намира,че по делото са събрани безспорни доказателства,че жалбоподателят С.М.С. е осъществил състава на административното нарушение за което е наказан. В конкретната хипотеза опитите за даване на проба с техническо средство,които не дават възможност за установяване наличие или не на алкохол в кръвта,като краен резултат представляват отказ за даване на проба,което правилно е квалифицирал органът като нарушение.Показанията на свидетеля Н.Н.М. са непротиворечиви по отношение на този факт:“…При направените ми опити да го изпробвам с техническо средство за употреба на алкохол ,той не вкарваше в техническото средство достатъчно въздух…Когато той не вкарва достатъчно въздух техническото средство има дисплей,който изписва,че не е достатъчно въздуха,който той вкарва.“Нарушението е извършено и в присъствието на свидетеля А.И.А.:“..Извършихме проверка на документите му,той беше видимо пиян,а го видяхме,че кара….Колегата започна да го пробва…Колегата не можа да пробва водача,защото не можа да даде проба и му състави акт.Колегата от КАТ му даде указания как да даде пробата.Това е задължително,защото има хора,които изобщо не са били пробвани и не знаят как става“.Показанията на полицейските служители-св.Н.М. и А.А. са логични и последователни,същите са незаинтересовани от изхода на делото свидетели и съдът няма основание да не им дава вяра.Съдът приема,че проверяващите обективно,всестранно и пълно са изяснили фактическата обстановка и са събрали безспорни доказателства за извършеното административно нарушение,след което са пристъпили към съставяне на акт за установяване на административно нарушение.В случая са без значение причините,поради които не е изпълнено вмененото със закон задължение на водача.Под страх от административнонаказателна отговорност,ако настина са били налице причини които са възпрепятствували водача да даде качествена проба,то той е следвало да предприеме необходимите мерки да стигне до медицинското заведение,за да докаже ,че не е управлявал след употреба на алкохол.Като не е сторил това сам се е поставил  в положение да понесе тази отговорност.От показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-Н.Н.М. и А.И.А.,както и от приложения като писмено доказателство по делото АУАН Т826454/08.10.2015г. се установява,че на жалбоподателя е издаден талон за медицинско изследване с № 0404160.Не се установява от доказателствата по делото изпълнение на предписанието.

Обвинението е текстово ясно и категорично,поради което наличието на съюза „или“ не променя фактическата обстановка по делото.Излагането на защитните тези на водача,чрез процесуалния му представител не оборват повдигнатото обвинение,а само доказват,че е налице яснота относно същото и старание то да бъде оборено,което обаче не е сторено,тъй като събраните по делото доказателства доказват обратното-визираните в АУАН и НП нарушения.

С оглед на гореизложеното,съдът приема,че по делото се доказа,че от обективна и субективна страна  жалбоподателят С.М.С. е извършил административното нарушение.По делото се събраха безспорни доказателства,доказващи авторството и вината на нарушителя.

Съдът,при извършване на цялостния служебен контрол за законосъобразност на административнонаказателното производство,намира,че правилно е определена и административнонаказателната разпоредба-чл.174 ал.3 от ЗДвП,по силата на която на жалбоподателя С.М.С. е наложено административно наказание.

Правилно е определен вида и размера на наложените на жалбоподателя наказания-„Глоба“ и „Лишаване от право да управлява МПС“,предвидени кумулативно в цитирания законов текст. Правилно е посочено и наказанието,съгласно цитираната норма,което е точно фиксирано от закона,поради което е спазена разпоредбата на чл.27 от ЗАНН.

Съдът намира,че в хода на проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения,които да опорочават същото.

Предвид горните мотиви съдът намира,че НП е правилно и законосъобразно,поради което съдът го потвърждава.

Водим от горното,съдът

 

                                        Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0283-000204 от 09.11.2015г. на Началник  Група към ОДМВР Добрич,РУ Каварна с което на С.М.С. ЕГН ********** адрес *** за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП,на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание-„глоба” в размер на 2000/две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява  МПС за срок от 24 месеца,както и на основание Наредба № Із-1959 са отнети 12 контролни точки.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

                                                              

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: