Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 15.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на шестнадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 307 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Обжалван е електронен фиш серия К  № 1257104 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.1 т.2 от ЗДвП на З.А.А. ЕГН **********,законен представител –Управител на **** с ЕИК: ****,с постоянен адрес *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

Недоволен от  електронния фиш останал жалбоподателят З.А.А. ЕГН **********,законен представител –Управител на **** с ЕИК: ****,с постоянен адрес ***,който го обжалва в законоустановения срок по чл.189 ал.8 от ЗДвП и моли електронния фиш да бъде отменен като незаконосъобразен.Подробни аргументи за горното са изложени в жалбата.В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован,не се явява,не е ангажирал адвокатска защита.

Ответникът в съдебното производство не се представлява в съдебно заседание.В съпроводително писмо,с което е изпратил административно наказателната преписка в съда,е изразил становище,че жалбата следва да остане без последствие,а наложеното наказание следва да се потвърди.

Районна прокуратура Каварна редовно призовани,не изпращат представител.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съкупност,приема за установено от фактическа страна следното:

На 10.06.2016г.  в 11.09ч. в гр.*** по улица „****“ до **** в посока ****  е било извършено засичане на скоростта и заснемане с автоматизирано техническо средство  TFR1-M инв.№ 641 на движещо се в посока за гр.**** моторно превозно средство **** рег.№ ****.Техническото средство отчело,че автомобилът се движи със скорост 65 км/ч. в населено място-при въведено ограничение на максимално допустимата скорост от 50 км/ч.Установено е,че собственик на когото е регистрирано МПС е З.А.А. ЕГН **********,законен представител –Управител на **** с ЕИК: ****,с постоянен адрес ***.

При тази фактическа обстановка от ОД-МВР-Добрич е издаден електронен фиш          серия К  № 1257104,с който горното нарушение е квалифицирано по чл.21 ал.1 от ЗДвП.С електронния фиш на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50 лева на основание чл.189 ал.4,във връзка с чл.182 ал.1 т.2 от ЗДвП.Електронния фиш е обжалван от жалбоподателя в срока по чл.189 ал.8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съд-Районен съд-Каварна.

Изложената  дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените  по делото писмени доказателства ,както и от приложения снимков материал от заснет клип № 2616 с техническо средство радар № 641.Така приложения снимков материал съгласно чл.189 ал.15 от Закона за движение по пътищата,като изготвените технически средства и система,заснемаща и записваща датата,точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство,съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и в този смисъл независимо от факта,че в съдебно заседание е приет като писмено доказателство,се явява  и като доказателствено средство за фактите и обстоятелствата отразени в него.

При така установените факти,съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима,подадена е в законоустановения срок по чл.189 ал.8 от ЗДвП,от надлежна страна,поради което следва да бъде разгледана.По същество същата се явява неоснователна поради следното:

Съдът намира,че при издаването на обжалвания електронен фиш за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство,не са допуснати сочените в жалбата нарушения.От формална страна електронния фиш съдържа всички изискуеми съгласно чл.189 ал.4 от ЗДвП реквизити.В електрония фиш е описано точно  извършеното административно нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП,като е посочено конкретното МПС,както и че същото се е движело със скорост 62 км/ч. при ограничение на скоростта до 50 км/ч.,с превишение от 12 км/ч.Посочени и конкретизирано е и мястото на извършване на нарушението -гр.**** по улица „****“ до **** в посока ****,а на приложения към електронния фиш клип са посочени и географските координати на мястото на заснемане на скоростта.Нарушението е безспорно установено от приложената разпечатка от техническото средство и приложения снимков материал,на който ясно се вижда  моторното  превозно средство **** рег.№ ****,като същите са годни веществени доказателствени средства.В хода на съдебното производство не бяха събрани доказателства,установяващи различни от посочените факти.Като издател на електронния фиш е посочен ОД на МВР гр.Добрич.Действително в електронния фиш няма дата на издаване на същия,но такава не се изисква от разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП,в която законодателят е посочил изискуемите задължителни реквизити,а именно териториалната структура на МВР,на територията на която е установено нарушението,мястото,датата,точния адрес на извършване на нарушението,регистрационния номер на МПС,собственика на същото,описание на нарушението,нарушените разпоредби,размера на глобата,срока,сметката или мястото на доброволното и заплащане.ЗДвП се  явява специален закон по отношение на ЗАНН и съответно е приложим като такъв.

Безспорно установено е по делото,че заснетият с превишена скорост  автомобил е бил засечен с автоматизирано техническо средство- TFR1-M инв.№ 641.Видно от Протокол за използване на Автоматизирано Техническо средство или система,същото е преминало метрологична проверка с протокол № 101615/31.08.2015г. и е годно за екссплоатация до 08.2016г.Посоченото автоматизирано техническо средство-TFR1-M инв.№ 64 фиксира скоростта на превозното средство,регистрационен номер,дата и точния час,посоката на движение.Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП при нарушение установено и заснето с автоматизирано техническо средство,в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер определен за съответното нарушение.Образецът на електронния фиш се утвърждава от Министъра на вътрешните работи.С Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. ВАС е признал възможността за поставяне на технически средства,които автоматично да записват административни нарушения,но изрично е указал необходимостта това да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания/арг.чл.32 ал.2 от Косституцията/.Използването на заснемащи  технически средства е позволено/чл.165 ал.2 т.7 от ЗДвП/,тъй като касае повишаване и гарантиране на сигурността при движение по пътищата,а наред с това тези технически средства могат да създадат висока степен на достоверност,изключваща намесата на субективен фактор.В конкретния случай скоростта на движение е отчетена от мобилна система за видеонаблюдение,която е функционирала след включването и от оператор,разположена на паркирания встрани от контролиранияа пътен участък полицейски автомобил.Това действие от страна на оператора-по стартиране на работния режим е изцяло в съответствие с цитираната по-горе дефинитивна норма,тъй като според б.“б“ на т.65 & ДР на ЗДвП-мобилни автоматизирани  технически средства са тези,които са прикрепени към превозното средство и установяват нарушение в присъствието на контролен орган,който поставя началото на работния процес и неговия край.Възможността с такъв вид средство за измерване да се установява нарушение,за което може да се издаде електронен фиш,е законодателно призната с нормата редакция на чл.189 ал.4 от ЗДвП и с Наредба № 8121з-532/12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата  за движение по пътищата,издадена от Министъра на вътрешните работи и обн.Дв бр.36 от 19.05.2015г.Ползваното средство за измерване на скоростта е напълно автоматично  и независимо от човешка намеса.Единствените действия които има операторът с уреда е активирането на бутона за начало на работен режим и първоначалните настройки,които касаят посоката в която се движат автомобилите,които ще бъдат контролирани,обхвата на действие на уреда,които действия са също нормативно регламентирани в чл.9 от посочената по-горе наредба и инструкцията за експлоатация на процесното средство за измерване,достъпна от производителя.Ето защо съдът счита,че няма намеса и липсва субективен фактор  към момента на установяване на нарушението.Такава има едва след като  са интегрирани всички отчетени и записани данни,за да се материализира информацията на хартиен носител.В резултат на този процес са изведени  и приложени съдържащите и съответните данни фотоси-четири на брой.Освен визуализация на момента на заснемането,който съвпада с момента на отчитане на скоростта /Т = - О сек/ са налице т.нар. в инструкцията на производителя „предистория“ /Т= - 0,5 сек/-или 0,5 секунда преди установяване на нарушението,налице е фотос три/долния ляв ъгъл/отразяващ ситуацията 1,6  секунди след отчитането на скоростта/Т=1,6 сек./ и последният четвърти фотос в долния десен ъгъл визира автомобила в близък план,така че от самия фотос да се обективира регистрационния му номер достатъчно ясно/последното изискване е също на производителя в инструкцията/.Наред с това и отново предвид техническите възможности  на системата за видеонаблюдение в няколко карета  в крайна дясна част са разположени относимите към нарушението параметри.Част от тях са:посоката,обхвата на действие и режима,както и ограничението на скоростта,спрямо което се осъществява контрола,които са по предварително зададени параметри от оператора със системата.Останалите отразяват генерирани  от сателитните връзки данни-дата и час,географски координати на точката,в която е извършено засичането на скоростта и номера на заснетия автомобил.В конкретния случай и достоверността на показанията на средство за измерване е гарантирана,тъй като данните в електронния фиш са възпроизведени от приложените като веществено доказатгелствено средство фотоси,отразяващи конкретните визирани  горе параметри.Самото изображение ясно илюстрира процесния автомобил,разположението му на пътното платно и конкретно посоката,в която се соч,че е станало измерването.

Несъмнено е,че заснемането е станало с мобилно автоматизирано техническо средство,което е поставено  на позиционирания патрулен автомобил.При позиционирането му и преди активиране на системата за контрол е спазено изискването  да се обозначи мястото на контрол в съответствие с нормата на чл.165 ал.2 т.8 от ЗДвП,към което изискване акцентира и задължителното за прилагане Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на ВАС.От приложените на л.16 от делото две фотоснимки се установява,че преди мястото на засичане и измерване на скоростта на движение от автоматизираното техническо средство е бил поставен пътен знак Е 24,уведомяващ водачите на МПС,че предстои място за контрол с мобилно автоматизирано техническо средство,с което са спазени изискванията на чл.7 ал.1 и ал.2 от Наредба № 8121з-532/12.05.2015г.Налице е и попълнен от служителя на РУ на МВР гр.Каварна ,работещ със системата за контрол-Мл.АК Н.Т.,Протокол за използване на автоматизирано техническо средство- TFR1-M инв.№ 641 ,в който е посочено началото и края на измерването като часове,мястото за контрол,максимално разрешената скорост,режима на измерване-стационарен,посоката на задействане-приближаващ,регистрационния номер на служебния автомобил,в който е било позиционирано средството за измерване.Предвид всичко изложено съдът приема ,че използването на заснемащото автоматизирано техническо средство е станало по нормативно определена процедура,при спазване на нормативно поставените изисквания и технически инструкции на производителя на измервателния уред.

Несъмнено засичането и заснемането на скоростта на движение на моторното  превозно средство **** рег.№ **** е станало в населено място-в гр.***по улица „****“ до ****,където има въведено ограничение на скоростта до 50 км/ч..В конкретния случай посочения автомобил се е движил със скорост над максимално разрешената,а именно с 65 км/ч.,видно от клипа,която скорост обаче е редуцирана на 62 км/ч.Въпросното разминаване се дължи на толеранс или на допустима грешка при измерването,която е отчетена в полза на санкционираното лице.

В жалбата си З.А.А. ЕГН **********,законен представител –Управител на **** с ЕИК: ****,с постоянен адрес *** е отразил,че е налице неяснота относно субекта,чиято отговорност се ангажира с електронния фиш.Настоящия съдебен състав не споделя такова становище,тъй като с електронен фиш серия К  № 1257104 на ОД-МВР-Добрич се ангажира имушествената отговорност на представляващия дружеството собственик на МПС.

Освен това въведената със закона презумпция,че собственика на МПС е управлявал същото ,е оборима презумпция.След като електронния фиш е издаден на представляващия дружеството собственик на МПС,З.А.А. ЕГН **********,законен представител –Управител на **** с ЕИК: **** е имал възможност в предвидения от закона 14-дневен срок от получаване на електрония фиш да подаде писмена декларация с данни за лицето,извършило нарушението.тоест собственика на МПС следва да извърши действия,които водят до анулиране  на издадения срещу него електронен фиш.В конкретния случай такива действия не са извършени от жалбоподателя,поради което съдът намира,че правилно и законосъобразно електронния фиш не е бил анулиран.

При определяне на наказанието наказващия орган е съобразил правилно основанието за налагането му и е наложил единственото предвидено в закона наказание за конкретното нарушение.

С оглед изложените съображения съдът намира,че обжалвания електронен фиш е законосъобразен и като такъв следва да бъде потвърден.

Предвид горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                               Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Електронен фиш серия К  № 1257104 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.1 т.2 от ЗДвП на З.А.А. ЕГН **********,законен представител –Управител на **** с ЕИК: ****,с постоянен адрес *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: