Р    Е    Ш    Е    Н   И    Е

 

гр. Каварна, 11.03.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на единадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря А.М. и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 31  по описа за 2019г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

         На основание данните по делото и закона,съдът

 

Р  Е Ш  И :

 

         ПРИЗНАВА Г.Н.Г. ЕГН ********** *** роден на ***г***,адрес ***,българско гражданство,висше образование,неосъждан за ВИНОВЕН в това,че на 31.10.2017г. в гр.Каварна курортна морска зона на паркинга пред фабрика за минерална вода-„Извор“,без надлежно разрешение изискуемо по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал високорисково наркотично вещество: един брой бяла бучка твърдо вещество амфетамин с тегло 0,92 грама със съдържание на активен компонент Амфетамин-9,1%,на стойност 36,80лв.,като случая е маловажен,поради което и на основание чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 връзка с чл.78а ал.5 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева в полза на бюджета на съдебната власт,по сметката на Районен съд гр.Каварна,както и 5,00/пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

         На основание чл.189 ал.3 от НПК осъжда Г.Н.Г. ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Добрич  ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ BIC ***: BG 14BUIN70823160000615 сумата от 142,01/сто четиридесет и два лева и една стотинка/ лева разноски по делото,от които за физико-химическа експертиза-74,81лв. и за съдебно-стокова експертиза-67,20лв.

         На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК се отнема в полза на Държавата вещественото доказателство-един плик запечатан и с печат на НИК-София съдържащ опаковки от наркотично вещество по ДП № 205/2017г. по описа на РУ Каварна,остатъка от наркотично вещество-Амфетамин-на съхранение в Централно митническо управление-София отдел МРР-НОП,което следва да бъде унищожено,след влизане на решението в сила.

         Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от днес.

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

МОТИВИ към Решение №21 по НАХД № 31/2019г. по описа на Каварненски Районен съд от 11.03.2019г.

гр.Каварна 12.03.2019г.

 

Производството е по чл. 375 – 380 от НПК.

С постановление от 12.02.2019г. Каварненска районна прокуратура предлага Г.Н.Г. ЕГН ********** *** роден на ***г***,адрес по лична карта  с.***, общ.Каварна,обл.Добрич улица „****“ № 12,българско гражданство,висше образование,неосъждан,да бъде освободен от наказателна отговорност с  налагане на административно наказание.

КРП е изпратила материалите по делото на Каварненски районен съд за налагане на административно наказание  по реда на чл.375 и сл. от НПК.

Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност,редовно призован не се явява лично,представлява се от адв.Г.Г. ***,редовно упълномощен и приет по делото.От името на своя подзащитен упълномощеният защитник изразява съгласие с предложението на Районна прокуратура гр.Каварна,че са налице всички основания за прилагане разпоредбата на чл.78а от НК.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства,прие за установено от фактическа страна следното:

Досъдебно производство №205/2017г. по описа на РУ Каварна е започнало на 31.10.2017г. и е водено срещу Г.Н.Г. ЕГН ********** ***  за това,че на 31.10.2017г.  на паркинга пред фабрика за минерална вода „Извор“ в морската зона на гр.Каварна,без надлежно разрешително изискуемо по ЗКНВП е държал високорисково наркотично вещество-амфетамин в самозалепващ се найлонов плик съответно с тегло 1,13 грама-престъпление по чл.354а  ал.3 т.1 от НК.В хода на разследването бил извършен оглед на местопризшествие,оглед на веществени доказателства,разпити на свидетели,назначена физико-химическа експертиза,били приобщени писмени доказателства.

На 31.10.2017г. около 15.30ч. обвиняемият Г.Г.  и приятеля му-свидетеля ц. П. се срещнали по предварителна уговорка като Г. взел П. с автомобила си Фолксфваген Поло с рег.№ ***.Обвиняемият имал идея да закупи наркотични вещества-амфетамини,които да използва за повеждането на парти,като помолил П. да закупят от някъде такива наркотици.П. се съгласил като решил да използва контактите си с лице на име Ж. от гр.Каварна,като му се обадил по телефона и уговорил покупко-продажбата.Двамата с автомобила  отишли до лицето Ж. което живеело около стадиона в гр.Каварна,като Г. дал на П. сумата от 20 лева за да закупи амфетамин.П. се срещнал с Ж.  и купил амфетамин за сумата от 20 лева,в бяло пакетче за Г. и амфетамин за 10 лева в червено пакетче за себе си.

След покупката Г. предложил да отидат на усамотено място и да изпробват стоката,като с автомобила двамата слезли в морската зона на гр.Каварна и паркирали на паркинга на предприятието за бутилиране на минерална вода „Извор“.

В същото време полицаите И.Б.,А.П.,А. Г. и Ф.Ф. с два автомобила извършвали патрулиране в гр.Каварна,във връзка с противодействие на престъпленията свързани с наркотични вещества и забелязали автомобила управляван от обвиняемия да обикаля около стадиона и след това да слиза в морската зона на града и го последвали.

Полицейските инспектори спрели зад автомобила на обвиняемия и по двама се приближили от двете страни на автомобила на обвиняемия и заловили на място лицата в автомобила.

С протокол за доброволно предаване обвиняемия Г.Г. доброволно предал прозрачно пакетче с бяло твърдо вещество с тара тегло 1,13 грама,което при тестването му с полеви тест реагира на амфетамин.

Изготвената по ДП физико-химична експертиза-№ 18/НАР-1178/12.12.2018г. дава заключение,че бялото вещество под формата на прах и бучки представлява АМФЕТАМИН,пирацетам и кофеин,а определеното съдържание на амфетамин е 9,1% с определено нетно тегло 0,92 грама.

Амфетамина е поставен под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите със чл.3 ал.2,включен е в СПИСЪК I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве,поради вредния ефект от злоупотреба с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Стойността на предмета на престъплението възлиза на 36,80 лева,съобразно съдебно-стоковата експертиза.

С оглед на така изложената фактическа обстановка представителят на обвинението приема за доказано,че обвиняемият с деянието си е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК за това,че на 31.10.2017г. в гр.Каварна курортна морска зона на паркинга пред фабрика за минерална вода-„Извор“,без надлежно разрешение изискуемо по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал високорисково наркотично вещество: един брой бяла бучка твърдо вещество амфетамин с тегло 0,92 грама със съдържание на активен компонент Амфетамин-9,1%,на стойност 36,80лв.,като случая е маловажен,но не малозначителен.

Изложената фактическа обстановка,Съдът прие за безспорна  въз основа на доказателствата събрани по  ДП № 205/2017г. по описа на РУ-Каварна,присъединени по реда на чл.283 от НПК,към доказателствения материал по делото,а именно-фотоалбуми,протокол за доброволно предаване,протокол за оглед на веществени доказателства, експертна справка, физико-химическа експертиза,съдебно стокова експертиза, протоколи за разпит на свидетелите И.Б., А. Г., ц. П..

При така приетата като безспорна фактическа обстановка,Съдът намира,че Г.Н.Г. от обективна и  субективна страна е осъществил  състава на престъпление по чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 от НК.

Фактическата обстановка по делото е установена по безспорен и категоричен начин,след внимателен анализ на всички събрани и проверени по надлежния процесуален ред писмени доказателства и при спазване на процесуалните изисквания за събирането и проверката им.Събраните по делото доказателствени материали са безпротиворечиви,взаимно допълващи се и установяват по несъмнен начин релевантните за отговорността на предложеният обстоятелства.

От обективна страна предложеният за освобождаване от наказателна отговорност без надлежно разрешително е държал в себе си високорисково наркотично вещество: един брой бяла бучка твърдо вещество амфетамин с тегло 0,92 грама със съдържание на активен компонент Амфетамин-9,1%,на стойност 36,80лв.

         От субективна страна съставомерното деяние е извършено при форма на вината-пряк умисъл.Предложеният за освобождаване от наказателна отговорност е съзнавал,че държи високорисково наркотично вещество амфетамин с тегло 0,92 грама .Освен това е предвиждал че държането на високорисковото наркотично вещество-„амфетамин” е без надлежно разрешение.

         Въз основа на обосновано приетата за установена фактическа обстановка настоящата съдебна инстанция счита,че извършеното от предложеният Г.Н.Г. е престъпление по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК.Тук следва да се имат предвид следните обстоятелства-изхождайки от критерия за маловажен случай следва да се има предвид,че количеството наркотик е малко-нетно тегло 0,92 грама,като стойността на предмета на престъпното деяние е ниска в размер на 36,80 лева,веществото е било предназначено за лично ползване,а не за разпространение,липсват данни за настъпили други вредни последици,оказаното съдействие от страна на предложения за разкриване на обективната истина по делото чрез давани от него обяснения,депозирани във фазата на досъдебното производство,подбудите за извършване на деянието,несложния начин на извършване на деянието и ниската обществена опасност на последното в сравнение с обикновените случаи от този вид или от всичко казано дотук следва категоричния извод,че деянието предмет на обвинението срещу Г.Н.Г.  следва да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК.

         Предвид изложеното досежно съставомерността и правната квалификация на деянието и  като  взе предвид,че Каварненска Районна прокуратура  е предложила Г.Н.Г. да бъде освободен от наказателна отговорност,съдът счете,че са налице предпоставките на чл.78а от НК за налагане на административно наказание: за извършеното от Г.Н.Г. престъпление се предвижда наказание „Глоба” до 1000/хиляда/лева,предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от НК,както и не представлява  голяма обществена опасност.Налице са основанията предложеният да бъде освободен от наказателна отговорност с прилагане на административно наказание по реда на чл.375 от НПК.

Съдът като обсъди самостоятелно събраните по делото доказателства намира,че в конкретния случай не е налице нито една от хипотезите,визирани в разпоребдата на чл.9 ал.2 от НК.Настоящата съдебна инстанция не счита,че деянието на обвиняемия поради своята малозначителност не е общественоопасно,нито че неговата обществена опасност е явно незначителна.Малкото количество и ниската стойност на държаното наркотично вещество,както и младата възраст на обвиняемия,чистото му съдебно минало са обстоятелства които дефинират извършеното от него престъпление по чл.354а от НК като маловажен случай по смисъла на чл.93 т.9 от НК.Законодателят обаче е криминализирал в разпоредбата на чл.354а ал.5 от НК и маловажните случаи на този вид престъпления,доколкото същите засягат обществените отношения,свързани със здравето на гражданите.Именно този предмет на престъплението обуславя обществената опасност на деянията от този вид,дори в случаите,когато се касае за държане  на малко количество наркотично вещество,на ниска стойност и/или с ниска стойност на активния наркотичнодействащ компонент.В тази връзка следва да се отчете,че престъпленията по чл.354а от НК се извършват,а и засягат най-често лицата в младежка възраст,както и че същите напоследък бележат все по-висок ръст.

Ето защо съдът счита,че прилагането на нормата на чл.9 ал.2 от НК за деяния,осъществяващи състава на чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 т.1 от НК,на практика би засилило тази тенденция,тъй като би дало възможност на младите хора съвсем безнаказано да държат  било за лична употреба,било с цел разпространение,малки количества високорискови наркотични вещества,тъй като те не биха носили наказателна отговорност за държането му.Общоизвестен факт е и възможното пристрастяване към процесните видове наркотични вещества,за което също следва да се държи сметка.

При индивидуализация на административното  наказание,Съдът отчете следните смекчаващи  отговорността обстоятелства: към момента на деянието предложеният за освобождаване от наказателна отговорност не е осъждан,направени самопризнания и оказано съдействие на разследващите органи за разкриване на обективната истина в хода на досъдебното производство.С оглед на изложеното,Съдът  намира,че на Г.Н.Г. следва  да бъде наложено минималното предвидено в  текста на закона административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева.

Съдът намира,че така определеното наказание се  явява целесъобразно и достатъчно,за да окаже своето възпитателно и  възпиращо въздействие върху предложения за освобождаване от наказателна отговорност,при извършване на други  подобни нарушения за в бъдеще.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: