Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 30.12.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на втори декември две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:Ж. ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 311 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление  № 91/11.01.2016г. на Началника на Районно управление гр.Каварна,с което на Д.К.Д. ЕГН ********** с адрес *** за нарушение на чл.8 ал.3  от Закона за закрила на детето/ЗЗкД/ е наложено на основание чл.45 ал.2 от ЗЗкД административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева.

Жалбоподателят,чрез процесуалния си представител ,моли за пълна отмяна на обжалвания акт,тъй като били допуснати съществени процесуални нарушения,които водели до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Сочи,че обжалваното нарушение било неправилно,тъй като не бил извършил нарушението,посочено в обжалваното наказателно постановление.

В съдебна фаза ангажира гласни доказателства.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител и не взема становище.

Районна прокуратура Каварна,редовно призована,не изпраща представител и не взема становище.

Съдът след преценка по отделно и в тяхната съвкупност на събраните по делото писмени и гласни доказателства,установи следното:

На 12.12.2015г. във връзка с изпълнение план-разстановка за времето от 00.00ч. до 02.00ч.,включени в СПО са били следните служители в РУ Каварна:Й.Р.-ИДПС,Д.И.-НТЛ,Ж.К.-ООР и В.А.-Мл.АК.Около 00,15ч. влизат за проверка в ***,като уведомяват за това управителя на заведението Д.К.Д.,който заявява,че следи за пропусквателния режим в заведението.От проверката в заведението св.Д.И. установява две непълнолетни лица без придружител,а именно: Н.Р.С. ЕГН ********** ***  и М.А.Б. ЕГН ********** ***.Същите са поканени в РУ-Каварна ,където в присъствието на родителите им са снети обяснения,в които заявяват,че сами са влезли в заведението без пълнолетен придружител и са им взели поръчката,като никой не им е поискал личните документи за проверка.След съставяне на АУАН на родителите ,същите са освободени.Д.Д. ***,където са му снети обяснения,а на 22.12.2015г. Ж.К.-ООР,му съставя АУАН за нарушение на чл.45 ал.2,във връзка с чл.8 ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето,в който свидетелите Й.Р. и Д.И. се разписват като свидетели-очевидци. Това се потвърждава и от изготвените докладни записки от служителите на РУ-Каварна извършили проверката и показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-Й.Р.Р.,Ж.К.К. и Д.Щ.И..Административнонаказващият орган е изискал от Община Каварна информация удостоверяваща регистрацията на туристически обект-**** гр.Каварна улица „****“ № **.От заявление за категоризация на заведение за хранене и развлечение с вх.№ ИП-02-172 от 26.11.2012г. на „****“ООД за обект ****,заедно с придружаващите документи се установява,че търговски обект **** с адрес  гр.Каварна улица „****“ № **, се стопанисва от жалбоподателя в качеството му на управител на„****“ООД.В присъствието на жалбоподателя бил съставен и връчен лично АУАН № 91/22.12.2015г. с бланков № 167076.Жалбоподателят е посочил,че има възражения по така съставения акт.Срещу акта в законосутановения срок е постъпило и писмено възражение.

Въз основа на акта е издадено обжалваното Наказателно постановление № 91/11.01.2016г. на Началника на РУ гр.Каварна, с което на Д.К.Д. ЕГН ********** с адрес *** за нарушение на чл.8 ал.3  от Закона за закрила на детето/ЗЗкД/ е наложено на основание чл.45 ал.2 от ЗЗкД административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева.

При така установената фактическа обстановка и при условията на чл.84 от ЗАНН,вр. с чл.14 от НПК,съдът в настоящия си състав достига до следните правни изводи:

Жалбата е допустима,тъй като е подадена от надлежно лице и в срок.Преценена по същество,жалбата е основателна.

         Съдът констатира,че обжалваното Наказателно постановление е издадено при съществени процесуални нарушения.Видно е,че с НП жалбоподателят е наказан за това,че виновно е нарушил чл.8 ал.3 от ЗЗкД,поради което е санкциониран на основание чл.45 ал.2 от ЗЗкД.Според НП нарушението за което жалбоподателят е наказан се е изразило в това,че като управител на обект **** е допуснал непълнолетни лица след 22.00ч. без родител,настойник      ,попечител или пълнолетно дееспособно лице за техен придружител на обществено място.Според НП така описаното деяние жалбоподателят виновно е нарушил чл.8 ал.3 от ЗЗкД.При справка с чл.8 ал.3 от ЗЗкД е видно,че същият гласи следното:“Родителите,настойниците,попечителите или другите лица,които полагат грижи за дете са длъжни да го придружават на обществени места след 20.00ч.,ако детето не е навършило 14 годишна възраст,съответно след 22.00ч.,ако детето е навършило 14 годишна възраст,но не е навършило 18 годишна възраст.“

От изложеното е видно,че ал.3 на чл.8 от ЗЗкД съдържа задължения за родителите,настойниците,попечителите или другите лица,които полагат грижи за детето.Следователно доколкото жалбоподателят не е визиран в НП в такова качество/а като управител на заведение//,същият не е субект на задължение по този текст,респ. не би могъл да наруши същият.Чл.45 ал.2 от ЗЗкД,на основание на който е санкциониран жалбоподателя,гласи следното::“Който допусне от 22.00ч. до 06.00ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл.8 ал.3 и ал.4 от ЗЗкД,се наказва….“.Смисълът на посочената разпоредба е управляващият обекта да е допуснал детето в него,въпреки,че родителят,респ.попечителят или друго лице полагащо грижи за детето не е изпълнил задълженията си да го придружи,съответно да му осигури пълнолетен придружител.Т.е от обективна страна нарушението по чл.45 ал.2 от ЗЗкД изисква да е налице неизпълнение на чл.8 ал.3 и ал.4 от ЗЗкД,но не от субекта на нарушението по чл.45 ал.2 от ЗЗкД,а от носителите на тези задължения/родител,попечител и т.н./Нормата на чл.45 ал.2 от ЗЗкД регламентира както нарушението,така и вида и размера на предвиденото наказание.

         От изложеното е видно,че в НП е налице несъответствие между описанието на нарушението и посочената като нарушена правна норма на чл.8 ал.3 от ЗЗкД.Налице е вътрешно противоречие и в правната квалификация на нарушението,доколкото с оглед съдържанието на визираните в НП правни норми,не е възможно нарушавайки разпоредбите на чл.8 ал.3 от ЗЗкД,субектът да е осъществил състава на чл.45 ал.2 от ЗЗкД.

         По делото е установено,че въпросната вечер след 22.00ч. в проверявания от полицейските служители обект са присъствували непълнолетните Н.Р.С. ЕГН ********** *** 83 и М.А.Б. ЕГН ********** *** 11,които в нарушение на чл.8 ал.3 от ЗЗкД не са били с родител,настойник,попечител или пълнолетно,дееспособно лице за техен придружител.Съдът намира за установен и факта,че жалбоподателят е управител на обект ****,т.е,че същият е субект на нарушението по чл.45 ал.2 от ЗЗкД.

         Независимо от така установените обстоятелства,обжалваното НП не е в състояние да ангажира законосъобразно отговорността на жалбоподателя за констатираното с АУАН нарушение,предвид посочените по-горе съществени процесуални нарушения.Последните са опорочили издаденото НП от процесуална страна  и са толкова значителни,че представляват самостоятелно основание за отмяна на НП.

         Съдът макар и да отчита изключителната важност на предвидените в ЗЗкД санкции,целящи охрана и защита живота и здравето на децата,в настоящия случай намира,че предвид допуснатите в административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения,НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

         Мотивиран при тези съображения,РС-Каварна в този си състав на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН

 

                                         Р    Е    Ш    И :

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление  № 91/11.01.2016г. на Началника на Районно управление гр.Каварна,с което на Д.К.Д. ЕГН ********** с адрес *** за нарушение на чл.8 ал.3  от Закона за закрила на детето/ЗЗкД/ е наложено на основание чл.45 ал.2 от ЗЗкД административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: