Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                       

гр. Каварна  03.05.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на първи април две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 313 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят С.И.Г. ЕГН ********** с адрес ***,моли да бъде отменено Наказателно постановление № 15-5811-000079/30.11.2015г. на  Началник РУП към ОДМВР Добрич ,РУ Шабла,с което на същият са наложени следните административни наказания: Глоба в размер на 20/двадесет/ лева  на основание чл.185 от ЗДвП  за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП;Глоба в размер на 50/петдесет/ лева на основание чл.179 ал.2 вр. с чл.179 ал.1 т.5 пр.4 от ЗДвП за нарушение на чл.25 ал.2 от ЗДвП.В жалбата се твърди,че атакуваното наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и като такова моли да бъде отменено изцяло.Жалбоподателят счита за невярно твърдението,че е предизвикал пътно-транспортно произшествие,защото не се е съобразил с пътната маркировка/чл.6 т.1 от ЗДвП/.В жалбата си твърди,че е пресякъл осовата линия и навлязъл в насрещното платно за да избегне удар с МПС,което извършвало неправилна маневра.Жалбоподателят изразява несъгласие и с твърдението,че е нарушил чл.25 алр.2 от ЗДвП.Описвайки ситуацията на пътя довела до настъпването на ПТП-то,жалбоподателят твърди,че се е движел със скорост около 30 км/ч. и когато е бил на около 5-6 м. от спрялото на банкета,извън пътното платно МПС,водачът на спрялото МПС внезапно навлязъл от банкета в пътното платно,по което се движел и жалбоподателя с управляваното от него МПС,без да даде светлинен сигнал/мигач/,че ще предприеме маневра за навлизане в пътното платно.Жалбоподателят твърди в жалбата си,че се е опитал да избегне удара с другото МПС,като рязко свил в ляво и навлязъл в насрещното платно,но не можал да избегне съприкосновението,тъй като бил в непосредствена близост с другия автомобил и въпреки предприетата от жалбоподателя маневра,ударът при тази обстановка бил неизбежен.В жалбата се изразява становище,че с неправилните си маневри/чл.25 ал.1 от ЗДвП/,които предприел водача на другото МПС е предизвикал настъпването на произшествието.Моли да бъде отменено изцяло атакуваното наказателно постановление.

Въззиваемата страна-Началник РУП към ОДМВР Добрич ,РУ Шабла,редовно призована не изпраща процесуален представител.В писмено становище при изпращане на административнонаказателната преписка в Каварненски Районен съд оспорва  жалбата  и моли атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено.

В съдебно заседание чрез процесуалния си представител жалбоподателят поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Съдът,след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,намира,че подадената жалба е процесуално допустима,а разгледана по същество същата е основателна.

Съображенията на съда са следните:

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа страна:

Видно от приложеното Наказателно постановление № 15-5811-000079/30.11.2015г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич ,РУ Шабла,със същото са наложени на С.И.Г. ЕГН ********** с адрес *** следните административни наказания: Глоба в размер на 20/двадесет/ лева  на основание чл.185 от ЗДвП  за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП;Глоба в размер на 50/петдесет/ лева на основание чл.179 ал.2 вр. с чл.179 ал.1 т.5 пр.4 от ЗДвП за нарушение на чл.25 ал.2 от ЗДвП за това,че на 23.09.2015г. около 20.00ч. в Община Шабла на път първи клас № I-9 в с.*** по гл.път І-9 /Е-87/ км. 18+000 посока към гр.Шабла като водач на товарен автомобил –*** с рег.№ *** собственост на ***,предприема маневра изпреварване,навлиза в съседна пътна лента,като не се съобразява с наличието на пътна маркировка „М-1“ и се сблъсква със завиващия на ляво,за да влезе в крайпътен имот лек автомобил *** с рег.№ ***.Настъпва ПТП с материални щети по двата автомобила.Водачът С.И.Г.  не съобразява поведението си с пътната маркировка,с което е нарушил чл.6 т.1 от ЗДвП и не спазва предимството на водачът на ППС,което се намира в дясната пътна лента,с което е нарушил чл.25 ал.2 от ЗДвП.В НП е посочено,че същото е издадено въз основа на АУАН Т688935/07.11.2015г.,съставен от Й.И.Н. на длъжност младши автоконтрольор към ОДМВР Добрич РУ Шабла.

В АУАН Т688935/07.11.2015г.,въз основа на който е издадено описаното по-горе НП е посочено, че на 23.09.2015г. около 20.00ч. в Община Шабла на път първи клас № I-9 в с.*** по гл.път І-9 /Е-87/ км. 18+000 посока към гр.Шабла С.И.Г. ЕГН ********** с адрес ***  като водач на товарен автомобил –*** с рег.№ *** собственост на ***,предприема маневра изпреварване,навлиза в съседна пътна лента,като не се съобразява с наличието на пътна маркировка „М-1“ и се сблъсква със завиващия на ляво,за да влезе в крайпътен имот лек автомобил *** с рег.№ ***.Настъпва ПТП с материални щети по двата автомобила.В АУАН е отбелязано,че водачът С.И.Г. е нарушил чл.6 т.1 и чл.25 ал.2 от ЗДвП.

         Горната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели Й.И.Н. и И.Е.И.,както и от приложените по делото материали по административнонаказателната преписка.

От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел Г.С.Г. се  установява,че по време на настъпилия инцидент на 23.09.2015г. е пътувала в управлявания от жалбоподателя автомобил *** с рег.№ *** собственост на ***.Видно от показанията на свидетелката Г.Г. ,когато лекия автомобил автомобил *** с рег.№ *** се е появил на главния път,другия автомобил *** с рег.№ *** е бил на около 50 метра от него.Докато л.а *** с рег.№ ***  спре до кръстовището,жалбоподателят управлявайки т.а. *** с рег.№ *** запазил тази дистанция от 50 метра.Лекия автомобил  *** с рег.№ *** бил спрян вдясно,като на платното били само двете леви автомобилни гуми,а другата част от колата била разположена извън платното за движение.Според св.Г.Г. :“..Имаше място С. да мине покрай него без да настъпва осовата линия“.След като доближили другото превозно средство на около 5-6 метра,водачът на л.а. *** предприел завой на ляво,като св.Г. твърди в показанията си,че при предприемане на тази маневра,за да влезе в крайпътен имот,водача на л.а. *** не е подал светлинен сигнал,което принудило водача на т.а. *** да свие рязко на ляво и да навлезе в насрещното платно.Въпреки предприетата от жалбоподателя маневра ударът,поради непосредствената близост с другия автомобил бил неизбежен.Свидетелката Г.Г. е категорична в показанията си:“…Нямаше как да не пресече непрекъснатата линия,защото трябваше да избегне удара с другия автомобил и мина вляво.Пресече осовата линия.Управляващият „***“ не подаде мигач“.

При  така установената фактическа обстановка,съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и е допустима,а разгледана по същество е и основателна.

Същественото в административнонаказателното производство е да се установи: имали административно нарушение,извършено ли е то от лицето посочено като нарушител и дали това лице го е извършило виновно.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП и на основание чл.179 ал.2 вр. с чл.179 алб.1 т.5 пр.4 от ЗДвП,за нарушение на чл.25 ал.2 от същия закон.Съгласно посочената за нарушена разпоредба на чл.6 т.1 от ЗДвП,участниците в движението следва да съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица,упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата,както и със светлинните сигнали,с пътните знаци и с пътната маркировка. Съгласно посочената за нарушена разпоредба на чл.25 ал.2 от ЗДвП при извършване на маневра,която е свързана с навлизане изцяло или частично в съседна пътна лента,водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства,които се движат по нея.В конкретния случай в АУАН и НП е прието,че жалбоподателят  не е съобразил поведението си с пътната маркировка,както и че не спазва предимството на водачът на ППС,което се намира в дясната пътна лента предприемайки маневра изпреварване,навлиза в съседна пътна лента,като не се съобразява с наличието на пътна маркировка „М-1“ и се сблъсква със завиващия на ляво,за да влезе в крайпътен имот лек автомобил *** с рег.№ ***,следствие на което настъпва ПТП с материални щети по двата автомобила.Съдът намира,че въз основа на събраните по делото доказателства не се установява жалбоподателя виновно да е извършил вмененото му административно нарушение.В процесния случай безспорно не се касае за умишлено нарушение,а за непредпазливо,поради което следва по безспорен начин да се докаже,че жалбоподателят е могъл и е бил длъжен да предположи,че водача на другия автомобил-л.а. *** с рег.№ *** *** с рег.№ *** възнамерява да предприеме съответната маневра.От събраните гласни доказателства-показанията на свидетеля Г.С.Г.,която е възприела конкретния пътен инцидент се установява,че автомобилът / *** с рег.№ *** / предприемайки маневра за навлизане в пътното платно е без включен пътепоказател,което принудило водача на т.а. *** да свие рязко на ляво и да навлезе в насрещното платно.Въпреки предприетата от жалбоподателя маневра ударът,поради непосредствената близост с другия автомобил бил неизбежен.Свидетелката Г.Г. е категорична в показанията си:“…Нямаше как да не пресече непрекъснатата линия,защото трябваше да избегне удара с другия автомобил и мина вляво.Пресече осовата линия.Управляващият „***“ не подаде мигач“.

За да се приеме,чече жалбоподателят  не е съобразил поведението си с пътната маркировка,както и че не спазва предимството на водачът на ППС,което се намира в дясната пътна лента предприемайки маневра изпреварване,навлиза в съседна пътна лента,като не се съобразява с наличието на пътна маркировка „М-1“ и се сблъсква със завиващия на ляво,за да влезе в крайпътен имот лек автомобил *** с рег.№ ***,следствие на което настъпва ПТП с материални щети по двата автомобила е необходимо да са налице доказателства,че включването в пътното движение на лек автомобил *** с рег.№ ***  е били предвидимо,т.е. че е могло да бъде забелязано предварително от водача на т.а.*** с рег.№ *** ,който да се съобрази с него.Обстоятелството,че жалбоподателят не е могъл да избегне произшествието,само по себе си не означава,че той не е изпълнила задължението си по чл.6 т.1 от ЗДвП и чл.25 ал.2 от ЗДвП.Няма обективни данни,от които да се направи извод,че е допуснато нарушение на правилата за движение и то е в непосредствена причинна връзка с настъпилия резултат.Следва да се направи извод за недоказаност и необоснованост на наказателното постановление.Като се отчете факта,че че автомобилът / *** с рег.№ *** / предприемайки маневра за навлизане в пътното платно е без включен пътепоказател,което принудило водача на т.а. *** да свие рязко на ляво и да навлезе в насрещното платно,то очевидно съвсем необосновано е прието,че ПТП е настъпило поради движението на жалбоподателя в нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП и чл.25 ал.2 от ЗДвП.С оглед на установеното по делото,съдът счита,че основната причина за настъпилото ПТП са действията на водача  на лек автомобил *** с рег.№ *** ,който предприема маневра за навлизане в пътното платно без включен пътепоказател.Водачът е длъжен да съобразява обективно предвидимите обстоятелства.В случая обаче,се касае до действия на водача на л.а. лек автомобил *** с рег.№ ***,които представляват непредвидимо препятствие.С оглед конкретната пътна обстановка нищо не е предполагало към предвидимост на поведението на водача на л.а. *** с рег.№ ***,поради което не би могло да се приеме,че жалбоподателят  е нарушила разпоредбите  на чл.6 т.1 от ЗДвП и чл.25 ал.2 от ЗДвП.Водачът на т.а.*** с рег.№ *** е бил длъжен,но не е могъл обективно да предвиди неправомерното поведение на другия участник в движението,изразяващо се във внезапно появяване на платното за движение,без включване на пътен показател,поради което съдът приема,че е налице случайно деяние по смисъла на чл.11 от ЗАНН,вр. с чл.15 от НК.

При изложената по-горе фактология,съдът намира,че не се доказа  жалбоподателят да е осъществил от обективна и субективна страна административното нарушение.Разпитаните контролни органи-свидетелите Й.И.Н. и И.Е.И. не са присъствали при извършване на нарушението,не са очевидци и не разполагат с преки впечатления за обстоятелствата,при което е било извършено и за неговия автор.От показанията на горепосочените свидетели се установява,че са били налице противоположни твърдения на водачите на двата автомобила относно причината и механизма на настъпване на ПТП и след като нямат непосредствени впечатления за случилото се,полицейските служители са били длъжни да установят обективната истина и да разпитат свидетели извън участниците в произшествието.Допуснатият служебно от съда и разпитан свидетел Г.С.Г. установява в показанията си,че автомобилът / *** с рег.№ *** / предприемайки маневра за навлизане в пътното платно е без включен пътепоказател,което принудило водача на т.а. *** да свие рязко на ляво и да навлезе в насрещното платно.Въпреки предприетата от жалбоподателя маневра ударът,поради непосредствената близост с другия автомобил бил неизбежен.Установените от свидетеля факти кореспондират на очертаната от жалбоподателя фактическа обстановка,поради което възражението му поддържано в производството,не може да бъде игнорирано.

Съдът не намира основания показанията на св.Г.С.Г. да бъдат отхвърлени като необективни и пристрастни само заради съпружеската и връзка с жалбоподателя.След като присъствието на свидетеля Г.Г. в автомобила се потвърждава от свидетелите установили нарушението,то нейните възприятия и интерпретацията на конкретната пътна ситуация,са не по-малко ценни от тези на свидетелите установили нарушението-полицейските служители Й.И.Н. и И.Е.И..При положение,че свидетелите Й.И.Н. и И.Е.И. не са присъствали при извършване на нарушението,не са очевидци и не разполагат с преки впечатления за обстоятелствата,при което е било извършено и за неговия автор,показанията им не са в достатъчна степен убедителни,за да послужат като основа за формиране на несъмнен извод за виновно осъществяване състава на вмененото на жалбоподателя административно нарушение.Събраните в противовес на тях гласни доказателства разколебават предявеното на жалбоподателя обвинение и очертават като възможна собствената му версия за конкретната пътна ситуация.

Поради това,независимо от регламентираната в чл.189 ал.2 от ЗДвП доказателствена сила на съставения акт за нарушение,доказателствената тежест остава за административнонаказващия орган,тъй като обратното би било в нарушение на презумпцията за невиновност в чл.16 от НПК,намиращ субсидиарно приложение в административнонаказателното производство съгласно чл.84 от ЗАНН.

Изложеното мотивира съдебния състав да приеме,че обвинението не е доказано по несъмнен начин,тъй като събраните доказателства не са достатъчни за формиране на категоричен извод,че фактическата обстановка е установена точно,че съставът на вмененото нарушение е осъществен и то виновно и че незаконосъобразно жалбоподателят е привлечен към административнонаказателна отговорност за него.

Тези съображения мотивират отмяна на обжалвания акт като незаконосъобразен ши необоснован,поради което и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                      Р    Е    Ш    И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-5811-000079/30.11.2015г. на  Началник РУП към ОДМВР Добрич ,РУ Шабла,с което на С.И.Г. ЕГН ********** с адрес *** са наложени следните административни наказания: Глоба в размер на 20/двадесет/ лева  на основание чл.185 от ЗДвП  за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП;Глоба в размер на 50/петдесет/ лева на основание чл.179 ал.2 вр. с чл.179 ал.1 т.5 пр.4 от ЗДвП за нарушение на чл.25 ал.2 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.  

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: