Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. Каварна, 10.02.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на десети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря Е.Ш. и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 313 по описа за 2016г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

На основание данните по делото и закона,съдът

 

                                                          Р  Е  Ш  И :

 

         ПРИЗНАВА Н.Н.Н. ЕГН **********,роден на ***г***,общ.Каварна,обл.Добрич улица „***“ № **,българско гражданство,средно образование,неосъждан,неженен,безработен,растениевъд по професия за НЕВИНОВЕН в това,че на ***. в гр.**** на улица „***“ № *** без надлежно разрешително изискуемо по ЗКНВП,в съучастие като извършител с Н.Н.Ш.,държал в дома си високорисково наркотично вещество-марихуана/коноп/-тревна маса с общо нетно тегло 2,74 грама,разпределено както следва-1бр. прозрачно самозалепващо се полиетиленово пликче-2,20гр.,4бр. алуминиево фолио,под формата на  топчета увити в хартия-2бр. х 0,13 грама и 2бр. х 0,14 гр.,със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,14%,като случаят е маловажен,поради което и на основание чл.304 от НПК във връзка с  чл.9 ал.2 от НК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК.

 

         ПРИЗНАВА Н.  Н.Ш. ЕГН **********,роден на ***г***,българско гражданство,начално образование,неосъждан за НЕВИНОВЕН в това,че на ***. в гр.**** на улица „***“ № *** без надлежно разрешително изискуемо по ЗКНВП,в съучастие като извършител сН. Н.Н.,държал в дома си високорисково наркотично вещество-марихуана/коноп/-тревна маса с общо нетно тегло 2,74 грама,разпределено както следва-1бр. прозрачно самозалепващо се полиетиленово пликче-2,20гр.,4бр. алуминиево фолио,под формата на  топчета увити в хартия-2бр. х 0,13 грама и 2бр. х 0,14 гр.,със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,14%,като случаят е маловажен,поради което и на основание чл.304 от НПК във връзка с  чл.9 ал.2 от НК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК.

На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК се отнемат в полза на Държавата веществените доказателства-МАРИХУАНА,с нетно тегло 2,74 грама-на съхранение в Централно митническо управление,отдел „МРР-НОП“-гр.София-1202,улица „Г.С Раковски“ № 47-81 таблетки с общо тегло 79.76гр.бежови таблетки-на съхранение в РУ Каварна-1бр.плик с опаковки от наркотично вещество-приложен по делото,л.67.

Направените по делото разноски  в размер на 739,75/седемстотин тридесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки/ лева остават в тежест на Държавата.

На  основание   чл.319 ал.1 от НПК решението подлежи на обжалване  и  протест в 15/петнадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението е изготвено,пред Добрички Окръжен съд.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 313/2016г. по описа на Каварненски Районен съд от 10.02.2017г.

гр.Каварна 03.05.2017г.

 

Производството е по реда на чл.375 и сл.от НПК вр. с чл.78а от НК.

С постановление от 28.10.2016г. на Районна прокуратура гр.Каварна е направено предложение обвиняемите по Досъдебно производство № 32/2016г. на РУ на МВР гр.Каварна Н.Н.Н. ЕГН **********,роден на ***г***,общ.Каварна,обл.Добрич улица „***“ № ***,българско гражданство,среднообразование,неосъждан,неженен,безработен,растениевъд по професия  и Н.  Н.Ш. ЕГН **********,роден на ***г***,българско гражданство,начално образование,неосъждан, да бъдат освободени от наказателна отговорност и да им бъде наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК) за извършено от тях престъпление по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК.

В съдебно производство РП-Каварна,редовно призована,не изпраща представител.

Обвиняемите Н.Н.Ш. и Н.Н.Н. ,редовно призовани не се явяват,представляват се от адв.М.Я.-*** редовно упълномощен и приет по делото.

Защитникът на обвиняемите намира,че следва да бъде постановена оправдателна присъда,тъй като извършеното от обвиняемите деяние по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК е явно малозначително,с оглед начина на извършване на деянието,личността на обвиняемите,вредните последци,ниската стойност на иззетото наркотично вещество,ниската обществена опасност на дейците.

Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

На ***. след проведени оперативни мероприятия в гр.Каварна било установено,че в частен дом на улица „***“ № *** са били открити тревна маса с общо нетно тегло 2,74 грама-разпределено както следва—1бр. прозрачно самозалепващо се полиетиленово пликче-2,20гр.,4бр. алуминиево фолио,под формата на топчета увити в хартия-2бр. х 013 грама и 2бр. х 0,14гр.,със съдържаниена активен компонент тетрахидроканабинол 5,14%.

От обясненията на двамата обвиняеми става ясно,че марихуаната била закупена от Ш.,но двамата я ползвали и знаели къде се намира в дома им-в стая на втория етаж от къщата,където живеел той.Сина му обв.Н. също знаел къде е оставена „тревата“ и също пушел от нея.В случая двамата обвиняеми са действали в качеството на съизвършители по чл.20 ал.2 от НК,защото са участвали в самото изпълнително деяние.И двамата са имали фактическа власт върху процесния наркотик.Налице е общност на умисъла,защото всеки от тях е съзнавал,че двамата държат неправомерно наркотик и заедно преследват една обща цел.Налице е умисъл на задружност на усилията им,тъй като всеки от тях е разбирал,че с действията си допринасяза настъпване на общия вредоносен резултат.

При първоначални изследвания с бърз полеви тест-KIT D4D се установило,че изследвания материал-суха тревна маса отговаря на наркотично вещество „канабис“/марихуана/.

С протокол за оглед на местопризшествие от ***. е била иззета намерената тревна маса с нетно тегло 2,74 грама.

По отношение на иззетите 81 таблетки,съгласно експертиза № 16/НАР-738/09.08.2016г. е установено,че същите не представляват забранени според закона-ЗКНВП вещества,порди което представителят на РП Каварна не поддържа обвинението в тази му част.

От назначената съдебно-физическа експертиза-протокол № 486/16.05.2016г. се установява,че в нетното тегло на наркотичното вещество с маса 2,74 грама съдържанието на активен компонент,тетра хидроканабинол е 5,14%.Марихуаната по смисъла на ЗКНВП,приложение 1 към чл.3 ал.2 от закона се включва към „растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве“,поради вредния ефект от злоупотребата с тях,забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

С оглед на така събраните доказателства по делото ,при обсъждане на въпросите по чл.301 от НПК,съдът прие от правна страна,че деянието с квалификация чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК не е престъпно,тъй като е малозначително по смисъла на чл.9 ал.2 от НК,поради което обвиняемите Н.Н.Ш. и Н.Н.Н. бяха признати за невиновни и оправдани по обвинението за което са предадени на съд.

От обективна страна е установено,че на инкриминираната дата ,подсъдимите Н.Н.Ш. и Н.Н.Н. са държали високорисково наркотично вещество вещество с маса 2,74 грама съдържанието на активен компонент,тетра хидроканабинол е 5,14%,на стойност 16,44лева по пазарни цени към дата ***.,с необходимата субективна насоченост за това-при пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

Макар формално обаче да осъществява признаците на престъпление по чл.354а ал.5 вр. с ал.3 т.1 от НК,деянието извършено от обвиняемите Н.Н.Ш. и Н.Н.Н. е малозначително по смисъла на чл.9 ал.2 от НК,поради явната незначителност на обществената му опасност.Вярно е,че разпоредбата на чл.354а от НК защитава важни обществени отношения,свързани със здравето на гражданите.Това обстоятелство е преценено от законодателя принципно при криминализирането на държането на високорискови наркотични вещества.За да бъде обявено като престъпно обаче конкретното поведение,то следва да покаже типичната за този тип прояви  степен на засягане на обекта на деянието,което да обоснове използването на санкционните средства на наказателното право и да ги направи обществено приемливи.Установената фактическа обстановка по делото по категоричен начин установява много ниска степен на увреждане на обществените отношения.Намереното количество марихуана е в нищожно количество-2,74 грама,с ниско съдържание на активно вещество и на незначителна стойност.Обвиняемите Н.Н.Ш. и Н.Н.Н. не са пристрастени,нямат асоциални прояви обусловени от употреба на наркотици,характеристичните им данни са добри./в тази връзка Решение № 53 от 2011г.,постановено по н.д.№ 760/2010г. на ВКС,III НО,Решение № 870 от 17.10.2005г.,постановено по н.д.№ 242/2005г. на ВКС, III НО/.

Поради това съдът прие,че в настоящия случай са налице предпоставките по чл.9 ал.2 от НК.Извършеното от обвиняемите деяние не е престъпно поради явната незначителност на обществената му опасност,поради което обвиняемите Н.Н.Ш. и Н.Н.Н. са признати за невиновни и оправдани по обвинението за престъпление по чл.354а а.5 вр. с ал.3 т.1 от НК.

На основание чл.53 ал.2 б.“а“ от НК във връзка с чл.354а ал.6 от НК се отнемат в полза на Държавата веществените доказателства-МАРИХУАНА,с нетно тегло 2,74 грама-на съхранение в Централно митническо управление,отдел „МРР-НОП“-гр.София-1202,улица „Г.С Раковски“ № 47-81 таблетки с общо тегло 79.76гр.бежови таблетки-на съхранение в РУ Каварна-1бр.плик с опаковки от наркотично вещество-приложен по делото,л.67.

Направените по делото разноски  в размер на 739,75/седемстотин тридесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки/ лева остават в тежест на Държавата.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: